Észak-Magyarország, 1995. június (51. évfolyam, 128-152. szám)

1995-06-01 / 128. szám

LI. évfolyam, 128. szám '1995. június 1., csütörtök Ara: 21,90 Ft rMAGYARORSZAG „A lelki egységet keressük” 46 országból érkeztek a ma­gyar reformátusok a zsinat­ra, amelyen a trianoni döntés miatti szétszakítottság után először beszélték meg közös teendőiket. (5. oldal) A legígéretesebb fiatal vállalkozó Úgy gondoltam, az első há­rom között leszek - mondja Bajákyné Szabó Csilla, aki a zsűri döntése alapján az or- , szág keleti felének legígére- tesebb vállalkozója. (7. oldal) j Gesztus és arcjáték — arctalanul Kisgyerek korában nem na­gyon értette, miért lesz vala­ki színész. Nem volt elég ne­kik az iskolában magolni? És tessék, ő, Heiszmann Ildikó is belecsöppent! (8. oldal) v. ismét napirenden a borsodi válságkezelés Budapest (MTI) - A Kormányszó- Vlvöi és Sajtóiroda tájékoztatása S2erint a kormány mai ülésén ismét napirendre kerül a Borsod megyei J'álságkezelési programok támoga­ssa. Emellett a kabinet clőterjesz- . ®t hallgat meg az európai integrá­ló érdekében szükséges jogszabá­lyok módosításáról; a biztosító inté­ztekről és a biztosítási tevékeny­égről szóló törvény tervezetéről. A kormány javaslatot tesz arra, hogy a Parlament az energetikai terület Pövatizációja érdekében még a nyá- 11 szünet előtt módosítson több tör- Venyt. Várhatóan kihirdetik a ma- §yar-japan légügyi egyezményt, így jPegteremtödik a lehetőség közvet- en járat indítására. borsos István *üagas kitüntetése A közelgő pedagógusnap alkalmá­ból szerdán tanárokat tüntetett ki pöncz Árpád köztársasági elnök a ódament Nándorfehérvári-termé- 15'n- Az államfő Fodor Gábor műve­lési és közoktatási miniszter ja­vaslatára a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozta Borsos Ist­ennők, az encsi Váci Mihály Gim­názium igazgatójának. Az ünnepsé- 8en jelen volt Fodor Gábor művelő- dósi és közoktatási miniszter. Göncz Árpádhoz fordul az ellenzék Budapest (MTI) - Szabó Iván, a Magyar Demokrata Fórum frakció- főzetője szerdán levélben fordult Cöncz Árpádhoz. Ebben felkéri a köztársasági elnököt, hogy a gazda- Sa£* stabilizációs intézkedésekről •szóló, az Országgyűlés által kedden ohogadott törvényt ne hirdesse ki, üanem azt küldje meg véleménye- az Alkotmánybíróságnak. Az tDF-frakeió szerint ugyanis a hu- szonegy törvényt módosító Bokros- csomag több pontja is alkotmány­sértő. A levélben Szabó Iván a szoci­ális ellátórendszerekkel, a helyi ön- °rmányzatokkal ós a szellemi te- ifkenységck tb-járulékával kapcso- atos passzusokat említi. h idesz úgy véli, hogy a köztársasá- © elnök elmúlt ötéves tevékenységé- í° ós magatartásából konzekvensen pvetkezik, hogy a Bokros-csomagot sszaküldi megfontolására a parla­mentnek -jelentette ki Deutsch Ta- , as, alelnök a Fidesz-MPP szerdai nókségi ülése után. Ezért levélben •’Hiúinak ebben az ügyben Göncz 1 Pádhoz. Ha Göncz Árpád nem kül- v,ssza az Országgyűlésnek a Bok- s-csomagot, akkor az ellenzéki iáitok az Alkotmánybíróságtól kér­nek jogorvoslatot. Tímea épségben kiszabadult A város volt alpolgármestere is a tettesek között van Kocsis László, az egyik gyanúsított szerint nem tudták volna bántani Tímeát. A kislány, fején a kommandósoktól kapott fekete sapkával, immár vidáman meséli 36 órás fogságának történetét. Fotó: Farkas Maya Udvakdy Jozsek Ózd (EM) - Ha megválasztanánk az év hősét, feltétlenül az ózdi Horogh Tímeára szavaznék. A hétfő délután elrabolt nyolc­éves kislány talpraesetten, em­berül viselkedett fogságának harminchat órája alatt, és még arra is volt példa, hogy meglec- kéztette elrablóit. Találékony­ságáról, ösztönös lelkierejéről tanúskodik, hogy még vizet is csak a második napon fogadott el őrzőitől, néhány szelet sonka kíséretében. Sérülés nélkül, sőt mi több, lélekben épen úszta meg az eseményeket, amelyek egy felnőtt ember tartását is megroppantották volna. A hírt, hogy kiszabadították az cm- beiTablók karmai közül, tegnap haj­nalban jelentették be. A kislányt szerdára virradóra négy órakor Putnokon ölelhette át édesanyja és édesapja. A szülök ekkor kapták vissza gyermeküket a rendőröktől, miután a különleges szolgálat em­berei kiszabadítottak fogságából. Tímea a szabadsagán (és talán az életen kívül) egy fekete sapkát kapott ajándékba a kommandósok­tól. „The Miami Police” olvasom a narancssárga hímzést a fejfedőn, miközben a kislány szőke fürtjeire csapja a sapkát.- Az utcánkban egy bácsi odale­pett hozzám - meséli a történetet-, és megkérdezte', a Horoghék lánya vagyok-e. Amikor bólintottam, be­tessékeltek a kocsiba. Először nem is tudtam, mi történik velem, de az­tán rájöttem, hogy engem elloptak. Nagyon féltem, de igyekeztem nem mutatni. Hódosesépány felé vittek a rozoga autóval, majd hegyek között jártunk. Még világos volt, amikor .jégeső verte az autót. A kocsi egy­szer be is döglött. Aztán megérkez­tünk egy víkendházba. Ott el kellett bújnom, mert hátha idegenek jön­nek. Néha sírtam. Akkor azt mond­ták, vegyem úgy, mintha csak egy kiránduláson lennék. Sokszor eszembe jutottak a .szüleim. Féltet­tem ókét, hogyan bírjak ki az egé­szet. Nagy öröm volt, amikor beron­tottak a kommandósok. A kislány édesanyja, Horoglmé Németh Katalin elgyötörtén, de mérhetetlen megkönnyebbüléssel idézi fel a roppant feszültséggel teli órákat.- Nem mázsás kődarab, hanem egy egész kőszikla gördült le a szí­vünkről, amikor megtudtuk, hogy kiszabadították Tímeát. Amíg távol volt tölünk, ezernyi dolog megfor­dult a fejünkben, de a legjobhan- attol féltünk, valami végzetes törté­nik. (folytatás a 3. oldalon) Tízezrek sportoltak a Kihívás Napján Megyénkben hetvenhárom település vállalta a megmérettetést Megyeszerte tízezrek vettek részt a szerdai Kihívás Napján, amelynek mottója - „Tizenöt perc sporttal az egészségünkért és településünkért"- ékes szavakkal fejezte ki a világ- szerit1 ötödször kiírt versenysorozat lényegét. Az akció nulla órakor kezdődött, és az éjszakai órákban fejeződött be. Borsod-Abaúj-Zemp­lénből hetvenhárom település ne­vezett. A sporthivatalban kialakított regionális központban megtudtuk, hogy a „kihívás" keretében rajthoz állók különböző versenyekben, ügyességi számokban teljesítették a követelményeket. A szőkébb pátri­ánkban megtartott eseményeket megnézte Urvári Sándor, a sportot felügyelő belügyminiszter szemé­lyes tanácsadója és Lochmayer György, az OTSH főosztályvezető­je is. Képünk a sajószentpéteri, Kossuth utcai általános iskolában készült. (Tudósításunk a 13. olda­lon.) Fotók: Laczó József KOMMENTÁR Ünnepeljünk! Filip Gabriella Ünnepeljünk! Ne kérdezzük, mibe került n pompás teríték. Nem illik. Csak gyönyör­ködjünk: micsoda finomságok vannak itt! És remek a társaság! Csupa élő és halha­tatlan klasszikus. Csak tessék! Csak teésék! Faludy György 100 könnyű szonettjét kínálja. Mészöly Miklós Hamisregényét, Gergely Ágnes Absztrakt tehenét ajánlja. Esterházy Péter Egy nővel jelentkezett. Albert Camus Az első embert mutatja be. Arrébb Beke György a nyitrai gróf feláldozásáról me­sél. Krúdy szelleme az ifjakhoz szól, Ne- meskürty tanár űr búcsúpillantást vet Ma­gyarországra, Fodor András a hetvenes éveket idézi. Sándor Iván az átváltozások kertjébe, Esze Dóra a Málnafolyó partjá­ra csábít. Czigány György arra biztat, hogy nézzük a fényeket a vízen, Kukorelly End­re meg arról elmélkedik - szabadon: Mint­ha már túl sokáig állna, és Ludwig Witt- gensteinnek is van egy-két észrevétele... No, most megálljunk! Eddig, és ne to­vább! Már 7820-nál járunk. Lám, hiába fogadkoztunk, hogy pénzről nem esik szó. De az Ünnepi Könyvhéten sem adják in­gyen a könyveket. Ha csak azokat ven­nénk meg, melyek felkerültek arra a bizo­nyos könyvheti listára, ahhoz mindössze­sen - összeszámoltam - 74 385 forintra lenne szükség. Egy májusi felmérés szerint azonban az előző hónapban a magyar családok 58 százaléka egyetlen könyvet sem vett. így vélhetően most sem lesznek túl sokan, akik meg tudják venni a „beválogatott" 50 ha­zai és 9 balarainkon túli kiadó 157 ünne­pi kiadványát. De ne búsuljunk! Majd kikölcsönözzük a könyvtárból, majd elolvassuk. Vagy nem. Ha könyvenként 200 oldallal, 40 oldalas óránkénti átlagsebességgel számolunk, úgy 78.5 órára, tehát közel 100 nyolcórás munkanapra lenne szükség ahhoz, hogy a 157 könyvet elolvassuk. Hogy ez képte­lenség?! Igen, mint ahogy az is, hogy ki­kölcsönözzük a könyvtárakból. Csak pró­baképpen megkérdeztem néhány városi könyvtárat: mennyi az éves könyvbeszer­zési keretük, meg tudják-e ebből venni va­lamennyi ünnepi kiadványt: Még ott is nemmel válaszoltak, ahol 400 ezer forint jut egy évben könyvvásárlásra, mert foly­tatni kell a megkezdett sorozatokat, nem maradhatnak torzóban a rendkívül drága lexikoncsaládok. Ahol meg éppen leállí­totta a könyvbeszerzést az önkormányzat - ilyen is van ott értelme sem volta kér­désnek. D e ettől még csak azért is Ünnepi Könyv­hét! Hatvanhatodszor. Talán utoljára. Mert a szerzői honoráriumokat sújtó tb- járulék bevezetése után félő, hogy jövőre még csak nem is gyönyörködhetünk ilyen pompás terítékben. Az oktatásügyet nem lehet „elNATolni” Budapest (1SB) - A tanévkezdésig nem hoz­nak olyan központi intézkedéseket, amelyek zavart okozhatnak az iskolarendszerben - hangzott el azon az országos fórumon, amit tegnap rendezett a Pedagógusok Szakszerve­zete. Az oktatásügyben felszabadítható erőfor­rásokat elsősorban a középfokú képzés szélesí­tésére kívánjak fordít ani. A települések közötti különbségek csökkentésére megyei pénzalapok létrehozását tervezik. A NAT bevezetésével kapcsolatban felmerülő kérdések megoldásá­ra, a szolgáltatás rendszerének kiépítésére a minisztérium elkülönített pénzzel rendelkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom