Észak-Magyarország, 1995. május (51. évfolyam, 102-127. szám)

1995-05-02 / 102. szám

2 ÉSZAK-Magyarország Világpolitika 1995« MÁius '2., Kedd Oklahoma City — nincsenek túlélők Washington (MTI) - Az Oklahoma Cityi me­rénylet helyszínén dolgozó mentőcsoportok hétfőn feladták az utolsó reményt, hogy tizen­két nappal a robbanás után bárkit is életben találjanak a romok között. Hétfő reggelig száz­harmincöt holttestet emeltek ki a romok alól, köztük tizenöt gyermekét. Sajtóértesülések szerint a Szövetségi Nyo­mozó Hivatal (FBI) emberei újabb tárgyi bizo­nyítékot találtak a merénylet elkövetésével gyanúsított Timothy McVeigh ellen. Egy számláról van szó, amelyen tisztán kivehető a gyanúsított ujjlenyomata. A Dallas Moming News úgy tudja, hogy a csaknem egy tonna ammónium-nitrát megvásárlásáról kiadott nyugtára Terry Nichols kansasi házában buk­kantak. A másfél héttel ezelőtti merényletben ammónium-nitrátból és tüzelőolajból készült keveréket használtak a robbantáshoz. Adams óradíja Bázel (MTI) - Az észak-írországi békefolya­matban kifejtett szerepéért értékes díjat, egy 2200 dollár értékű, svájci luxus karórát vehe­tett át vasárnap Bázelban Gerry Adams, az IRA terrorszervezet politikai fedőszárnyaként számon tartott Sinn Fein párt vezetője. A sváj­ci MDM cég 1989 óta évente tüntet ki egy-egy politikust a díjjal. Az elismerést olyan politi­kusoknak adják, akik a zsűri megítélése sze­rint jelentős szerepet játszanak a világbéke, az emberi jogok, a szabadság és a demokrácia alakításában. Adamst (jobbra) a díjátvételkor mindjárt meg is ragadta az alkalmat, hogy kezében az őrá-, val az idő múlására figyelmeztesse a brit kor­mányt — Főszerkesztő: Görömbölyi László Főszerkesztő-helyettesek: Hajdú Imre, Priska Tibor Szerkesztők: Bánhegyi Gábor, Csomók Mariann Rovatvezetők: Bujdos Attila (társadalompolitika), Marczin Eszter (gazdaság), Filip Gabriella (kultúra), Doros László (sport), Laczó József (fotó) Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 351. Telefonok: központ: 341 -611, titkárság: (fax is) 341 -888, 341-630. Rovatok: társadalompolitikai: 341-894, gazdasági: 341-601, kulturális: 411-275, sport: 341-700, fotó: 341-611/207, levelezési: 341-866. Regionális szerkesztőségek: Tiszaújváros, Bartók Béla u. 7., tel: (49) 343-316. Szikszó, Kálvin tér 25., tel: (46) 396-174. Sátoraljaújhely, Dózsa György út 12., tel: (47) 321-926. Budapesti szerkesztőség: Inform Stúdió Budapest (ISB), 1054 Budapest V., Báthory u. 7. III. em. 8. Telefon: 111 -4475,269-5706 Szerkesztőségvezető: Dombrovszky Ádám Hírügynökségek: Magyar Távirati Iroda (MTI) Associated Press (AP) Kiadja az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Felelős kiadó: Thomas Koch és Nagy József Ügyvezető igazgatók: Veres Mihály és Horváth Ferenc Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178. Telefon: 341 -817,411 -276. Telefax: 341 -817. Reklám és hirdetés: Toka Zoltán Telefon, telefax: (46)411-425 Hirdetésfelvétel: 3532 Miskolc, Széchenyi u. 15-17. Telefon: 341-893. Az áruspéldányokat terjeszti az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. Felelős: Polgár Miklós Telefon: (46) 412-162 Az előfizetők részére terjeszti az inform Stúdió Kft., 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. (06-52) 413-101. Felelős vezető: Drágossy Richárd ügyvezető igazgató Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél, a ki­adóban és a regionális szerkesztőségekben, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. Postabank Rt.-nél vezetett 349-98911 023-02322/7007 pénzforgalmi jelzőszámá­ra, valamint megrendelhető a kiadó címén. Az előfizetés díja egy hónapra 465 forint, negyedévre 1370 forint, fél évre 2700 forint, egy évre 5100 forint. A lap példá­nyonkénti ára hétfő és csütörtök között, valamint szombaton 21,90 forint, a pénteki lapszám 24,50 forint. Index: 25 655. iSSN 0133-0357. Nyomás: Inform Stúdió Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (52) 413-101. Felelős vezető: Szabó Tamás ügyvezető igazgató Meg nem rendelt kéziratokat nem őrziink meg és nem küldünk vissza! Terjesztési panaszaival hívja az alábbi tele­fonszámokat : Miskolc (46)412-542 Kazincbarcika (48) 317-157 Szikszó (46)396-174 Sárospatak (47) 323-340 Tiszaújváros (49) 349-025 Krajina! harcok - erőviszonyok Hogy végül a tűzszünetet meghosszabbítják-e avagy sem, az már a legke­vésbé'sem vigasztalja a képen látható tizenöt éves Admir Zebicet, aki április 30-án Dobónjánál sebesült meg. A lövés következtében deréktól lefelé megbénult. Fotók: AP Belgrád (MTI) - A horváí hadse­reg hétfőn hajnalban „korláto­zott” katonai akciót indított a Zágráb-Belgrád autópálya nyu­gat-szlavóniai szakaszának megnyitására és a forgalmat fe­nyegető krajinai szerb egysé­gek visszaszorítására. Katonai elemzők szerint a horvát és a krajinai szerb hadsereg közül Zágráb hadereje lényegesen erő­sebb, a több tucat rakétával és je­lentős számú harckocsival rendel­kező krajinai szerbek azonban egyes frontokon áttörhetik a horvát védelmet és tűz alá vehetik a közel­ben lévő nagyvárosokat, köztük Zágrábot is. Nyugati katonai elemzők szerint a horvát hadsereg létszáma eléri a 105 000 főt, ám rövid időn belül 250 ezerre lehet emelni a katonák szá­mát. A köztársaság szárazföldi had­serege 300 harckocsival 380 páncé­lozott szállító járművel, 2500 pán­céltörővel, mintegy 1000 tüzérségi löveggel és 600 légvédelmi löveggel valamint rakétával rendelkezik. A horvát légierő meglehetősen gyen­ge: Horvátország csak 25 harci gé­pet, 40 légcsavaros gépet, valamint 24 helikoptert képes harcba vetni. A krajinai szerbek hadserege lét­számban és felszereltségben is el­Bukarest (MTI) - A hét végi klé- zsai incidensnek, amelynek so­rán a moldvai csángó falu lakói elkergették a faluból a Moldvai Csángómagyarok Szövetségé­nek és az RMDSZ-nek a küldöt­teit, akik a községben akartak küldöttgyűlést tartani, a há­romnapos ünnep idejére esett, de lapok hiányában is élénk visszhangja volt a román hír­közlésben. A román televízió, amelynek forga­tócsoportja, számos más újságíróval együtt a helyszínen tartózkodott, amikor a csángómagyarok képvise­Pozsony (MTI) - A Vladimír Me- ciar vezette Demokratikus Szlo­vákiáért Mozgalom Országos Tanácsa felszólította a szlováki­ai magyarok politikai képvise­lőit: „Hagyják abba a magyar-szlovák viszony jövőjét fenyegető hazárdjátékot.” A mozgalom szombati tanácsülésén született állásfoglalás szerint „a szélsőséges politikusok manipulál­ják Szlovákia egyszerű magyar nemzetiségű polgárait, és teszik ezt azzal a céllal, hogy összeférhetet­lenséget szítsanak Szlovákia polgá­ri közösségében. Ezt a polgári enge­detlenségre felszólító, Révkomá- romban született felhívás bizonyít­ja” - állapítja meg az állásfoglalás, mely utal arra, hogy a „HZDS ta­nulmányozta a Szlovákia alkotmá­nyos tényezőihez címzett felhívást”. Ismeretes, hogy az anyanyelvi Tokió (MTI) - Japánban Muraja- ma Tomíicsi személyében első ízben vett részt miniszterelnök a május elsejei ünnepségeken, amelyek az idén - a borongós, esőre hajló idő el­lenére - csaknem négymillió dolgo­zót mozgósítottak szerte a szigetor­szágban. * Moszkva (MTI) - Moszkvában és Oroszország számos nagyvárosá­ban többezres megmozdulásokat tartottak május Tjén. A szakszer­vezetek, a baloldali pártok és moz­galmak által szervezett felvonulá­sokon, nagygyűléseken a jelenlegi vezetés politikáját bíráló, Jelcin el­nök és a kormány lemondását köve­telő szónoklatok is elhangzottak. * Colombo (MTI) - A tamil gerillák várható tártiadásai miatt szerény körülmények között ünnepelték Srí marad a horvát haderő mögött: a krajinaiak 40-50 ezer katonával, 240 harckocsival, 100 szállítójár­művel, valamint 600 löveggel ren­delkeznek. A krajinai szerbeknek több tucat, 60 kilométer hatótávol­ságú Luna (Frog-7) és 120 kilomé­ter hatótávolságú SS-21 rakétája van. A háború kiszélesedése esetén a szerbek 10-20 horvát nagyvárost lói az RMDSZ ügyvezető elnökének, Takács Csabának, továbbá művelő­dési és vallásügyi kéTdésekkel fog­lalkozó ügyvezető alelnökének, Kö­tő Józsefnek a kíséretében egy kis­buszon a faluba érkeztek az ülés megtartására, már szombaton késő este riportot mutatott be. Ezen lát­ható volt, hogy a falu dühös lakói a bekötőúton a község határán túlra tolják a kisbuszt (amely elromlott), továbbá felgyújtják és elégetik a községbe hozott magyar nyelvű is­kolakönyveket és publikációkat. A Rompres „Visszavert magyar diverzió” címen számolt be a történ­tekről. A hírügynökség szerint a oktatást, a nemzetiségi kultúrát és sajtót korlátozó, illetve fenyegető intézkedések és tervezetek ellen áp­rilis 22-én a szlovákiai (Rév)Komá- romban mintegy 7000 ember emelte fel a szavát. A HZDS állásfoglalása arra hív­ja fel a figyelmet, hogy a szlovákiai magyar vezetők „közvetlenül a magyar-szlovák-- alapszerződés mindét parlamenti ratifikációját megelőző időszakban vállalták ma­gukra a xenofóbia szellemidézőinek szerepét, amikor a Vladimír Meciar és Horn Gyula által aláírt doku­mentumot az egész demokratikus világ nagy rokonszenwel fogadta”. Duray Miklós, az Együttélés el­nöke az állásfogalásra reagálva ért­hetetlennek nevezte, hogy a HZDS miért hozza összefüggésbe a révko­máromi nagygyűlést az alapszerző­déssel, hiszen a magyar pártok ré­széről nem hangzott el olyan fenn­Lankán a munka ünnepét. A hagyo­mányos május elsejei felvonulás el­maradt, és tucatnyi párt mondta le hétfőre tervezett programját. Né­hány párt szigorú biztonsági intéz­kedések közepette csak szerény megemlékezést tartott. * Peking (MTI) - Kínában az idén két fontos esemény miatt is jelentős a munka ünnepe. Egyrészt május elsejétől bevezetik az ötnapos mun­kahetet, másrészt ezen a napon ün­nepli megalakulásának 70. évfordu­lóját a kormány irányítása alatt ál­ló munkásszövetség, a szakszerve­zetek összkínai szövetsége. * Phenjan, Szöul (MTI) - Észak-Ko- reában többnapos rendezvénysoro­zaton ünnepelték május elsejét. A pénteki és szombati sportfesztivál után a főváros fő sugárútján vasár­vehetnének tűz alá, köztük a fővá­rost is. Az erőviszonyok jelentősen megváltoznának, amennyiben a boszniai szerb, vagy a jugoszláv hadsereg a krajinák segítségére si­etne: katonai elemzők szerint ebben az esetben az egyesített szerb had­sereg mind létszámban, mind pedig felszereltségben nyomasztó fölény­be kerülne. moldvai csángók sértve érezték ma­gukat, mert magyar nyelven akar­tak beszélni hozzájuk, amelyet „nem is értenék”, és mert „magyar csángóknak” nevezték őket. Ezért „hurrogással fogadták” a csángóma­gyarok szövetségének küldötteit, és megsemmisítették a magyar iskola­könyveket és kiadványokat. A rendőrség gyors közbelépése megakadályozta, hogy a konfliktus súlyosabbra forduljon. Székelyföl­dön a csángók megőrizték ősi ma­gyar nyelvjárásukat, de a Moldvá­ban élők zöme elrománosodott. A hatóságok szemében ezek a csángók románok. tartás, vagy elutasítás, mint ami­lyen bármelyik szlovák párt részé­ről elhangzott. Duray Miklós véleménye szerint „a nagygyűlés politikai tartalmát a szlovák kormányprogram hívta életre, márpedig a kormányprogra­mot nem a magyar pártok fogal­mazták”. Bugár Béla, a Magyar Keresz­ténydemokrata Mozgalom elnöke is arra emlékeztetett, hogy a nagygyű­lést annak a kormánynak az intézke­dései tették szükségessé, amelynek egyik koalíciós partnere, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) csakis Szlovákia szlovák nemzetiségű állampolgárait ismeri el, a nemzetiségeket pedig másodrendűnek tartja. A Magyar Polgári Párt elnöke, A. Nagy László, reagálásában azt húz­ta alá, hogy „a szlovák belpolitikai fejleményekért a szlovák kormány- koalíció pártjai felelnek.” nap és hétfőn látványos és békés külsőségek közepette - a néhai ál­lamfő, Kim ír Szén, Lenin és Marx portréival felékesített épületek kö­zött - vonultak fel a zászlókat és jel­szavakat cipelő emberek tízezrei. Eközben Dél-Korea fővárosában mintegy huszonötezer egyetemista és munkás kormányellenes tünte­tés formájában ünnepelte május elsejét. * Blantyre (MTI) - Az Afrika délke­leti részén fekvő Malawiban a la­kosság az elmúlt 30 év óta most elő­ször ünnepelhette meg szabadon május elsejét. Bakili Muluzi állam­fő a rádióban mondott beszédében történelmi jelentőségűnek minősí­tette az eseményt, és emlékeztetett rá, hogy 1992-ben a rendőrség negy­ven munkást ölt meg, amikor a fel­vonuló tömeg közé lőtt. Csecseiiföld — harcok a tűzszünet után Moszkva (MTI) - A Borisz Jelcin elnök által elrendelt, pénteken élet­be lépett tűzszünet ellenére is foly­tatódtak a hét végén, valamint hét­főn a szórványos összecsapások Csecsenföldön. A csecsen fegyvere­sek támadásai következtében egy orosz katona életét vesztette, hat megsebesült. Az orosz válaszcsapá­sok során több tucat csecsen fegyve­res vesztette életét. Kiéleződött a helyzet Groznijban is, ahová visszaszivárognak Dudajev elnök fegyveresei. Vasárnap estétől hétfő hajnalig tűz alatt tartották az egyik kerületi parancsnokságot. Az összecsapás során három rendőr és két belügyi katona megsebesült. Dél-koreai robbanás — öten őrizetben Szöul (MTI) - Dél-Koreában őrizet­be vettek öt embert, köztük egy ki­sebb cég vezetőjét, azzal a váddal, hogy közvetve vagy közvetlenül fe­lelősek a Tegu városában legalább 100 ember halálát okozó pénteki gázrobbanásnak. A halálos áldoza­toknak mintegy a fele iskolába tartó gyerek volt. Kétszáz ember sebesült meg a robbanás következtében, hét­főn közel 140 személyt még mindig kórházban ápoltak. A pénteki gáz­robbanás okozta anyagi kár értéke meghaladja a 13 millió dollárt. Ruanda — Iratukat köveztek halálra Kigali (MTI) - Ruanda déli részén egy faluban agyonvertek tizennégy hutu nemzetiségű személyt, akik hazatértek egy évvel az etnikai tö­meggyilkosságok után. A tizennégy embert a Butare dél-ruandai város közelében lévő Huye településen kö­vezték halálra. Mintegy száz másik embert elűztek, és a nőket azzal alázták meg, hogy ruhátlanra vet- kőztették őket. Kétezer hutut letar­tóztattak a tuszi többségű kormány azon törekvése jegyében, hogy fel­számolja az országban lévő mene­külttáborokat. Az ország délnyugati részén lévő táborokból mintegy negyedmillió hutut űztek el „Röviden Bukarest - Az 1995-97. évi ro­mán-magyar oktatási együttműkö­dési jegyzőkönyv aláírására hétfőn Bukarestbe érkezett Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter. Bonn - Berlinben hétfőn teljesen leégett egy katolikus templom. A város Charlottenburg kerületében található templom belseje és tető- szerkezete teljesen elpusztult. Mardzsajún - Muzulmán gerillák hétfőn tüzérségi támadást intéztek az Izraellel szövetséges Dél-libano- ni Fladsereg (SLA) egyik laktanyája ellen a zsidó állam által megszállt dél-libanoni övezet nyugati részén. A támadásban egy polgári személy megsebesült, és találat érte a helyi kórházat is. Rio de Janeiro - Brazília nemré­giben a nemzetközi feketepiacon vá­sárolt meg egy bizonyos atomraké- ta-technológiát, mert hivatalosan nem importálhat effajta programo­kat és berendezéseket. Gáza - A palesztin rendőrség ki­lenc Hamász-aktivistát tartóztatott 1c a Gáza-övezetben, és razziát tar­tott egy mecsetben fegyverek után kutatva. „Visszavert magyar diverzió” A hétvégi klézsai incidens román sajtóvisszhangja „Hagyják abba a hazárdjátékot” A Meciar vezette HZDS a révkomáromi nagygyűlésről Május 1. - megemlékezések világszerte

Next

/
Oldalképek
Tartalom