Észak-Magyarország, 1995. április (51. évfolyam, 78-101. szám)

1995-04-01 / 78. szám

Jd&wjjߣi BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Legfeljebb egy évre jár a táppénz Nem jár táppénz a nyugdíjas munkavállalóknak, korláto­zódik a passzív jogú táppénz- jogosultság. Mától megvál­toztak a társadalombiztosí­tási szabályok. (4. oldal) ÉM-hétvége Heti mellékletünkben riport, interjú, tudósítás, irodalmi összeállítás, rejtvények, hét­végi programok és heti ese­ményösszefoglaló olvasható. (9-16. oldal) Késik a Tüzép privatizálása Továbbra is várat magára az Észak-magyarországi Fecske Tüzép privatizálása, holott ennek már pontosan egy év­vel ezelőtt meg kellett volna történnie. (7. oldal) Gyárfás Ildikó az elnökjelölt Miskolc (ÉM) - Az Magyar Szocia­lista Párt B.-A.-Z. megyei választ­mánya tegnap megtartott ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy to­vábbra is ragaszkodik a megyei köz­gyűlésben - tárgyalások útján létre­jött - együttműködési megállapo­dáshoz. Nevezetesen, hogy a párt a decemberi választásokon elért ered­ményének megfelelően elnöki és egy alelnöki tisztséget is betölt a megyei közgyűlésben. A választ­mány egyhangúlag támogatta a közgyűlés MSZP-frakciójának aján­latát, e szerint az elnöki tisztségre Gyárfás Ildikót, az alelnöki posztra pedig Kormos Dénest jelöli. A vá­lasztmány egyben köszönetét fejez­te ki Szabó Györgynek a megyei közgyűlés elnökeként végzett tevé­kenységéért. Új vámparancsnok Miskolcon Miskolc (ÉM - I.S.) - A mai naptól új parancsnoka van a Vám- és Pénz­ügyőrség miskolci vámhivatalá­nak: az országos parancsnok Ritó Gyula főhadnagyot, a bánrévei vámhivatal korábbi helyettes veze­tőjét nevezte ki erre a posztra. Az eddigi miskolci, vámhivatali pa­rancsnok, Toldi Árpád őrnagy 33 év szolgálat után március 31-tól nyug­díjba vonult. A Vám- és Pénzügyőr­ség megyei parancsnokságán teg­nap megtartott állománygyűlésen Toldi Árpád érdemeit az országos parancsnok nevében Deli Gyula alezredes méltatta, és soron kívül dezredesség léptette elő. Mától drágulnak az importgyógyszerek Budapest (MTI) - Az importált gyógyszerek jelentős része - több mint 900 külföldi patikaszer - 28,8 százalékkal drágul április 1-jétől. A gyógyszer-nagykereskedők a vám­pótlékkal és a forintleértékeléssel megegyező arányban emelték árai­kat, figyelembe véve a következő három hónapban várható devalvá­lást is. Ezt a lépést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral is egyeztették, a biztosító azonban csak az alaplistán szereplő 263 pati­kaszer átváltozását tudja átvállal­ni. Ezért a 100, 95, illetve 90 száza­lékban támogatott, alaplistás im­portgyógyszerek ára nem emelke­dik, a többi importtermék viszont drágább lesz. Többet kell fizetni számos 40 és 70 százalékos arány­ban támogatott, valamint teljes árú patikaszerért, köztük a külföldi an­tibiotikumokért. Ezeknél ugyanis „befagy” a támogatás összege, vagyis az ár 60, illetve 30 százaléka helyett 88,8, illetve 58,8 százalékát kell kifizetni a patikákban. Azonnali egyeztetést kér az EDDSZ Budapest (MTI) - Az Egészségügy­ben Dolgozók Demokratikus Szak- szervezetének (EDDSZ) országos vezetősége pénteken levelet intézett Horn Gyula miniszterelnökhöz, amelyben azonnali egyeztetésre ké­rik a kormányfőt. A szakszervezet a tárgyalások kimenetelétől, eredmé­nyességétől vagy eredménytelensé­gétől teszi függővé, hogy sztrájkot hirdet-e az egészségügyben. A kor­mánynak április 19-20-ig van lehe­tősége a tárgyalások megkezdésére. A szakszeivezet azután dönt a meg­teendő lépésekről. , Senki sem élte túl a zuhanást Pénteken reggel Bukarest közelében, nem sokkal a felszállás után, lezuhant a Tarom román légitársaság brüsszeli egyik járata. Az A-310-324 típusú, korszerű Airbus katasztrófája mintegy három perccel a felszállás után, 9 óra 11-kor történt. A gép mintegy 5-600 méter magasból a repülőtér közvetlen szomszédságában lévő Balotesti falu vasútállomásától 300 méterre zuhant le. A szerencsétlenség szemtanúi robbanást észleltek, de nem tudták meg­mondani, hogy az a levegőben vagy a földön történt. A szerencsétlenségnek 59 halálos áldozata van: a 49 utas mellett életét vesztette a 10 főnyi személyzet is, nem volt túlélő. Magyar állampolgár nem utazott a gépen. Fotó: AP Ha nem ír alá, kirúgják a vasúttól A szakszervezet így értelmezte, a vezetés tagadja az ukázt Udvardy József Miskolc (ÉM) - A megfélemlítés szelleme szabadult ki pénteken a palackból - tájékoztatta lapun­kat a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszerzetének területi vezető ügyvivője, Kovács Ferenc. Mint elmondta, a MÁV Miskolci Üz­letigazgatóságának állomásaira a főmenetirányító körtelefonján egy ukáz ment ki. Az utasítás értelmé­ben az állomásokra, a déli vonatok­kal „Értesítést” visznek ki, amelye­ket át kell vetetni és aláíratni. Áki megtagadja az előírás teljesítését, másnaptól veheti a kalapját.- A kétségbeesett kérdésekkel kísért első bejelentést 9 óra 30 perc­kor kaptuk - mondja Kovács Fe­renc. - Rövidesen megtudtuk: reg­gel a körtelefonban a MÁV Miskolci Üzletigazgatóságának forgalmi osz­tályvezetője rendelkezett: a vas­útállomásokra a délben érkező vona­tokkal „Értesítés” fejléccel, a mun­kaviszonyra vonatkozó adatokat tartalmazó levelet küldenek. A pa­pirost a telefon értelmében az adott állomáson dolgozó vasutasokkal át kellett volna, vagy át kell vetetni, és aláíratni. Ha valaki ellenszegül, úgy április 1-től már nem állhat munkába. Információim szerint az utasítást több állomásfónök ismer­tette az összehívott dolgozókkal. A levél a következő mondattal kezdődik: „Értesítem, hogy a Ma­gyar Államvasutak Rt. kollektív szerződése 1995. április 1. napjával érvényét veszítette. Önnek azonban továbbra is érvényes munkaszerző­dése van.” Ezután az .Értesítés” tá­jékoztat: a kollektív szerződés nélkü­li munkáltatásról a MÁV Rt. vezér- igazgatója 1/1995 szám alatt utasí­tást adott ki. (folytatás a 3. oldalon) „A kórházügyhöz nem ért mindenki!” Az orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető Előttem az utódom. A tanácskozáson hallgatóként jelen volt Szabó György, leendő népjóléti miniszter is. Fotó: Laczó József Lillafüred (ÉM - KJ) - Az új telje- sítményfinanszírozási rendszer hatása a kórházak gyógyító te­vékenységére, az ápolási mun­ka, a kórházi menedzsment ki­alakításának lehetőségei, a kór­ház és az alapellátás kapcsolata a témái annak a konferenciá­nak, amely tegnap kezdődött és ma ér véget Lillafüreden. Az ország szinte minden területéről érkezett intézményvezetők, egész­ségügyi menedzserek először ültek le ilyen nagy számban beszélgetni azokkal, akik intézményeik sorsá­ról döntenek. Az előadók között volt Lépes Péter, a Népjóléti Minisztéri­um helyettes államtitkára, Fejes László, a társadalombiztosítás fő­igazgatója, Mikola István, a Kór­házszövetség elnöke és Kovács Pál, volt népjóléti miniszter. A plenáris ülést követő összeg­zéskor elhangzott: azt szeretnék hogy az egészségügy szerkezetáta­lakítása konszenzussal, a valós igé­nyek felmérése és a szükséges át­csoportosítás meghatározása után, a minőségbiztosítás feltételeinek megteremtésével menjen végbe a betegek érdekeinek figyelembevéte­lével, és az egészségügy’ leépülésé­nek megakadályozásával. Mikola István hangsúlyozta, a további dön­téshozatalba vonják be a szakembe­reket is, mert nem igaz az - mint so­kan hiszik magukról -, hogy’ a kói'- házügyhöz mindenki ért. Össze kell egyeztetni az orvosilag lehetségest a gazdaságilag megengedhetővel. KOMMENTÁR Farkasszent Udvardy József A Magyar Államvasutak Részvénytársa­ság vezetői újólag szembekerültek a vas­utasokkal. Olvasóink talán emlékeznek még rá, tavaly a figyelmeztető sztrájkot követően már általános munkabeszünte­tés is volt. Akkor sikerült nyélbe ütni a megegyezést, ami idén, a tárgyalóasztal­nál egyelőre elmaradt. Az állami érdeke­ket képviselő társasági menedzsment far­kasszemet nézett a dolgozók képviseleté­vel megbízott szakszervezetekkel. A Vas­úti Érdekegyeztető Tanácsban hetek óta nem közelednek álláspontok. E kötélhú­zásnak csupán egyetlen, igaz nagyon kel­lemetlen epizódja a bizonyos „Értesítés" körül kialakult megyei bonyodalom. (Amiről részletes beszámolót olvashatnak ugyanezen az oldalon.) A múlt hétvégi szünetet követően hétfőn a munkarend és a munkaidő szabályozá­sáról, ezen belül az állandó nappalos, a váltásban dolgozó és az utazó szolgálatot ellátó munkavállalók munkaidő-beosztá­sáról, munkarendjéről és annak díjazásá­ról tárgyaltak a MÁV és a szakszerveze­tek képviselői. A vasút ragaszkodott mun­káltatói jogköreinek gyakorlásához. A szakszervezetek viszont éppen ezen a ponton szegülnek szembe a társasággal a legkövetkezetesebben. A munkarendet az új kollektív szerződésben is a korábbiak­hoz hasonlóan, átfogóan kívánták szabá­lyozni. Úgy vélték ugyanis, ha a munka­rend kikerül a szerződésből, akkor ezzel a vasút, az állomásfőnökök visszaélhet­nek. Itt nincs helyünk részletesen elma­gyarázni, hogyan tehetik ezt meg, ám nyil­ván van benne valami, ha a szakszerve­zetek ily elszántan ragaszkodnak az álta­lánosszabályozáshoz. Lehet, hogy éppen ezért ijedtek meg olyannyira megyénk vasutasai is. A rémületre okot adó „Érte­sítésben" ugyanis szerepel a mondat: a munkaidőre vonatkozó szabályokat a Munka törvénykönyvének rendelkezései alapján a munkáltató határozza meg. A szakszervezetek ebben a kérdésben nem csupán véleményezési, hanem egyetérté­si jogot kívánnak kiharcolni. Tegnap kaptuk a hírt: elmaradt a megál­lapodás a szakszervezetek és a vasúttár­saság között. Hétfőn folytatódnak a tár­gyalások - amelyek talán előbb-utóbb si­kerre vezetnek. Ha nem, nem nehéz kita­lálni: a munkaharc más eszközökkel foly­tatódik majd. Elbocsátások a honvédségnél Budapest (MTI) - Elképzelhető, hogy csak­nem 3000 honvédségi polgári közalkalmazot­tat bocsátanak el július 1-jétől a kormány március 12-i döntésének végrehajtása érdeké­ben. A Honvédelmi Minisztériumot is érinti az évi 3 százalékos bérmegtakarítás kötelezettsé­ge, ami mintegy 1400-1500 főfoglalkozású al­kalmazott elbocsátását teszi szükségessé. Mi­után erre csak várhatóan július 1-jétől kerül­het sor, így’ fél év alatt 6 százalékos bércsök­kentést kell elérnie a tárcának. Ehhez pedig csaknem kétszer annyi dolgozó leépítése vál­hat szükségessé. Keleti György honvédelmi miniszter már többször hangsúlyozta: egyet­len hivatásos katonát sem kívánnak elbocsá­tani, mert kiképzésük sok pénzbe került, és a hadsereg hivatásos jellegének erősítése miatt sem lehet számukat csökkenteni. Az ügyben a miniszter ma hivatalában fogadja a Honvéd­ségi Dolgozók Szakszervezetének vezetőit. Az érdekvédelmi képviselet korábban már jelez­te, hogy nem riad vissza a tüntetéstől sem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom