Észak-Magyarország, 1995. február (51. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

1995. február 1 BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA „Burgonya helyett jó a krumpli is” A márciustól megváltozott árú, illetve támogatottságú gyógyszerek pontos listáját miig a gyógyszerészek sem is­merik. De felkészültek a fel- vásárlási lázra. (4. oldal) Teherautóval lopják a konténert Régi dolog, hogy az emberi­ség ellop mindent, ami moz­dítható. Most éppen a szeme­teskonténerek eltulajdonítá­sa dívik Miskolcon. Teher­autóval lopják. (5. oldal) Péntektől ismét a Borosi Kupáért A miskolci városi sportcsar­nokban a hét végén folytató­dik a tizedik Borosi László teremlabdarúgó-emléktoma. A csapatok értékes díjakért versengenek. (15. oldal) ÁV Rt.-utasítás a Magyar Nemzetért Budapest (MTI) - Az Állami Va­gyonkezelő Rt. Igazgatósága utasí­totta a Hírlapkiadó Rt.-t, hogy a Magyar Nemzet című napilap mű­ködésképtelenné válásának meg­akadályozása érdekében vállalja át a szerkesztőségi helyiségek elma­radt bérleti díjának kifizetését. A Hírlapkiadó Rt.-nek 30 millió fo­rintos adósságot kell kifizetnie, er­re a vagyonkezelő készfizető kezes­séget vállal. Az ÁV Rt. közlemé­nyében hangsúlyozza: a lap megje­lenéséért felelősséget érez annak ellenére, hogy a lap kiadói joga még mindig nem került vissza a vagyonkezelőhöz. Korábban szereltek le a sorkatonák Budapest (MTI) - A tervezettnél 12 nappal korábban, január 31-én leszereltek a sorkatonák a honvéd­ségtől és a határőrségtől. Tikos László ezredes, helyettes szóvivő emlékeztetett arra a korábbi intéz­kedésre, amely szerint a leszerelési időpont előrehozatala felkészülést jelent a kilenc hónapos sorkatonai szolgálati idő egységes bevonulási rendszerének 1996-ra tervezett be­vezetésére. Az év során ezt követő­en április 28-án, július 28-án és ok­tóber 31-én szerelnek le ismét sor­katonák. A most leszereltek helyére február 15-én és 16-án vonulnak be fiatalok. Mint ismert tavaly augusz­tusban már 2000-rel, most február­ban pedig újabb csaknem 2000-rel csökken a behívott sorkatonák szá­ma, amely így 17 ezer 500 lesz. Visszaélések benzinkutaknál Budapest (MTI) - Nyolc, nem hite­lesített, magas hibahatárral műkö­dő üzemanyagtöltő készülék hasz­nálatát tiltotta meg a benzinkutak ellenőrzése során az Országos Mé­résügyi Hivatal. A hivatal közlemé­nyéből kiderül: 16 megye 30 városá­ban 164 üzemanyagtöltő állomás­nál végeztek ellenőrzést, 40 állo­másnál találtak különféle hiányos­ságokat. Az ellenőrzés eredményei­ről tájékoztatták a Fogyasztóvédel­mi Főfelügyelőséget. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján idén az üzem­anyagtöltő állomások átfogó vizsgá­latát tervezik. Szándékuk, hogy az ellenőrzésbe az illetékes fogyasztó- védelmi felügyelőségek, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szakembe­reit is bevonják. Valószínűleg a sofőr mulasztott Budapest (MTI) - Valószínűleg a sofőr mulasztása okozta hétfőn a Moszkva téri búszbalesetct. A BRFK illetékesének tájékoztatása szerint az igazságügyi járműszak­értő és az Ikarus-gyár szakemberei­nek keddi vizsgálata egyértelműen kizárja, hogy műszaki hiba okozta volna a szerencsétlenséget. Emel­lett megállapították: ahhoz, hogy a jármű felhajtson a 15 centiméter magas padkára, a vezetőnek gázt kellett adnia. A rendőrség szakértő­je érthetetlennek minősítette, hogy a sofőr nem használta a vészféket, amellyel akár a lejtőn is megállít­hatta volna a járművet. A jelenleg gyanúsítottként kihallgatott busz­vezető jogosítványát a vizsgálat ide­jére bevonták. A rendőrség illetéke­se szerint az ügyben a nyomozás egy hónapon belül lezárulhat. Vetőmagból nem lesz hiány A tapasztalt kertészkedők már megkezdték a beszerzést A választékban megtalálhatók a közkedvelt külföldi fajták is Miskolc (ÉM - ME - BAM) - Bár a földeket még hótakaró borít­ja, a kertiulajdonosok, a mező­gazdák már a tavaszra gondol­nak. Milyen lesz az idei vető­magellátás? - érdeklődtünk a Borsod Zöldértnél és a Mályi Agrokernél. A szezon elején vagyunk ugyan, de a rutinos kertészkedők már meg­kezdték a beszerzést - mondja Áb­rahám István, a Borsod Zöldért ke­reskedelmi vezetője. - Ez nagy se­gítség nekünk két okból is; részben azért, mert egyenletesebbé válik a forgalmunk, másrészt lemérhetjük a vásárlók igényeiből, van-e valami­lyen slágercikk, amit be kell szerez­nünk. Választékunk mintegy 300 fajta vetőmagból áll. Beszerzési gondjaink nincsenek, a magvak nagy részét hazai forgalmazóktól vásároljuk, de megtalálhatók a kö­zismert, közkedvelt külföldi - pél­dául holland - fajták is. Egyetlen érzékeny pontja az idei vetőmag­forgalmazásnak: a burgonya. Soha nem látott módon felment a krumpli ára, és így a vetni való is drága lesz, ha egyáltalán a szabad­piacon kívül lesz kínálat. A többi vetőmag ára viszont, csak az áfa értékével emelkedett. Megyénkben - tevékenységi köré­nek bővítésével - az egyik legna­gyobb vetőmagforgalmazó a Malyi Agroker Rt. lett. Dienes Imre vezér- igazgató lapunk kérdésére elmond­ta, közel tízezer hektáron kívánnak napraforgót termeltetni. Ehhez a nagyüzemekkel már megkötöttek a szerződést, számukra a kiváló mi­fotó: Laczó József nóségű, fémzárolt és csávázott vető­magot biztosítani tudják. Ehhez ha­sonlóan, a tavaszi árpa termeszté­sére ötezer hektáron kötöttek a me­zőgazdákkal megállapodást, s ter­mészetesen a mmőségi vetőmagot ez esetben is a mályiak adják. Kész­leteik azonban ennél nagyobbak, ezért szeretnének betörni a vető­magpiacra, mégpedig úgy, hogy a tavaszi kaiászosokn;ik-va 1 o magját igyekeznek kedvezőbb áron értéke­síteni, mint a többi társaság. A ku­korica vetési ideje május, így még van idejük megfontolni, érdemes lesz-e a részvénytársaságnak ezzel a vetőmagtípussal foglalkoznia. Egyelőre puhatolódznak, úgymond felmérik a piacot. De a mostani helyzet szerint szinte bizonyosra vehető, hogy ez is felkerül a kíná­lati listára. Egy százalék miatt késik a beruházás Ozdon „átvágták" a fecskendőgyár gordiuszi csomóját Ózd (ÉM - U. J.) - Ózd önkor­mányzatának képviselő-testüle- te tegnap határozott az egyszer- használatos gyógyászati segéd­eszközök gyártásával kapcsola­tos önkormányzati tennivalók­ról, amelyek a másfél száz em­bernek munkát adó létesítmény építésének mielőbbi megkezdé­sét szolgálják. Az El-CO Részvénytársaság többsé­gi tulajdonosa maximum 74 száza­lékos külföldi tulajdonrészhez adná áldását a Gyógyászati Eszközgyár­tó és Forgalmazó Korlátolt. Felelős­ségű Társaságban. Ez a kft. bonyo­lítja, és szervezi a helyben csak fecs­kendőgyárként emlegetett építke­zést. Az új üzem másfél száz ember­nek és feltehetően ugyanennyi csa­ládnak adna munkát és kenyeret, amelyre mielőbb és égetően szükség volna. Az angol cég, az Omikron Group viszont még plusz egy, összesen 75 százaléknyi részarány­ra tart igényt. Ezzel szemben egy­millió dollárnyi befektetést, hitelga­ranciát, szállítói hiteleket nyújt az építkezéshez és a termeléshez. Az El-CO nak feltehetően van magyarázata a szőrszálhasogatás- nak tűnő magatartásra, ám az ózdi önkormányzat nehezen tűri a mun­kák megindításával kapcsolatos ha­logatást. A napirendi pont megtár­gyalására készített javaslatban - az anyagot Filep Gyula alpolgármes­ter terjesztette elő - a következő megállapítások szerepelnek: „A tár­saság taggyűlésén egyértelművé vált, hogy a jelenlegi kft. tagjai kö­zül az El-CO rugalmatlan állás­pontja és a kormánytámogatással kapcsolatos megalapozatlan elvárá­sai fékezik a társaság szükséges szervezeti átalakulását, és ezzel ve­szélyezteti a külföldi partner rész­vételét illetve a kormánytámogatás realizálását is.” Az önkormányzat tegnapi dön­tése átvágta a gordiuszi csomót, amennyiben lehetővé tette, hogy szükség esetén (nyilván az El-CÖ mellőzésével) új, vegyes tulajdonú társaságot alapítsanak. A beruhá­zást lebonyolító kft. ma, Ózdon újabb taggyűlést tart. Lapunk természetesen megpró­bált információkhoz jutni az El- CO-tól is. A közelmúltban kineve­zett ózdi ügyvezető igazgató, Nagy- marczi István azonban nem kívánt nyilatkozni. A tulajdonost, Illés Jó­zsefet pedig lapzártáig nem sike­rült elérnünk. Területi kampányra készül az MSZOSZ Budapest (MTI)-Ágazati, területi kampányt kezd az MSZOSZ, ha a kormány a szakszervezetek elutasí­tása ellenére mégis a parlament elé terjeszti a Munka törvénykönyve módosítási javaslatait. Ezt Vágó Já­nos alel nők jelentette be a keddi saj­tótájékoztatón. Vágó János kifejtette: az említett kampány során megismertetnék a munkahelyeken a törvénymódosí­tás munkavállalókra hátrányos vo­násait. Amennyiben parlament elé kerül a törvénymódosítás, az MSZOSZ országgyűlési képviselői nyújtanak be egyéni módosítói in­dítványokat. Az alelnök nagyra be­csüli Kósáné Kovács Magda mun­kaügyi miniszter személyét, de sze­rinte a szaktárca vezetője alulérté­keli a Munka törvénykönyve emlí­tett módosításának jelentőségét. Az alelnök bízik abban, hogy a minisz­ter felülvizsgálja álláspontját,. Arra nem tudott magyarázatot, hogy a kormány miért képvisel a szakszer­vezetekkel ellentétes álláspontot. ; KOMMENTÁR Forgatókönyv Marczin Esztír Befejeződött a T. Ház téli szünete, és a honatyák máris teljes lendülettel vetették bele magukat a törvényhozásba. Igaz, ami igaz, van mit behozniuk, hiszen a kor­mányprogram még a parlamenti ciklus elejére ígérte az új, egységes privatizáci­ós törvény beterjesztését, az Országgyűlés azonban csak tegnap kezdte meg a terve­zet vitáját. A javaslat féléves késése a kormány mun­kájának egyik sokat felemlegetett gyenge pontja volt, és mint ilyen, komoly táma­dásokra adott alapot. Persze, ha megnéz­zük a pártok képviselőinek utóbbi napok­ban közzétett nyilatkozatait, láthatjuk, a kész törvényjavaslat sem okozott osztat­lan sikert. Az egymással is versengő ellenzéki pár­tok vezető politikusai szinte kivétel nélkül azon a véleményen voltak, hogy a kor­mánynak vissza kell vonnia privatizációs javaslatát. A fiataldemokraták azt vetették a törvényalkotók szemére, hogy javasla­tukon túllépett az idő, bizonyos pontjai egyszerűen elavultak. A demokratafóru- mosok is elfogadhatatlannak minősítették a Tisztelt Ház elé kerülő vitaanyagot, mert szerintük azzal a totális korrupciót eme­lik törvényerőre. Ilyen fogadtatás után várható volt, hogy a parlamenti vita is hasonlóan alakul majd, vagyis újra előtérbe kerül a koalíciós pár­tok és az ellenzék már megszokott szem­ben állása. És a forgatókönyv bevált. A kor­mány javaslatát beterjesztő Békési László ex- (de február végéig hivatalában mara­dó) pénzügyminiszter expozéját követő­en a pártok vezérszónokai két, egymástól jól elhatárolható véleményt képviseltek. Vagyis a kormánypártok azon a nézeten voltak, hogy jó, illetve kisebb módosítá­sokkal elfogadható a törvényjavaslat, míg az ellenzék - az előzetes nyilatkozatok­kal egyezően - elutasította az előterjesz­tést. Mint megfogalmazták, a későbbi tár­gyalást tartanák célszerűnek, hogy egyez­tetni lehessen a privatizációs törvényt a modernizációs programmal, valamint a kormány gazdaságpolitikai programjával. Szóval, ami eddig váratott magára, most már várhat tovább is. Az emberben felve­tődik a kérdés: nem meddő párbeszédnek, időhúzásnak vagyunk-e tanúi (Hiszen ma­gát a tényt: privatizációs törvényre szük­ség van, egyik fél sem vitatja. Az éles szem­ben állás helyett a megegyezés, vagy leg­alábbis a vélemények közelítése - termé­szetesen mindkét fél részéről - pedig nem csorbítaná, inkább növelné a Tisztelt Ház tekintélyét. ítélet sortűzügyben: öt év fegyliázban Budapest (MTI)-Az 1956. december 8-ai sal- gótaijáni sortűzügyben a Fővárosi Bíróság Strausz János vezette tanácsa kedden, Orosz Lajos másodrendű és Toldi Ferenc tizenket- tedrendü vádlottakat emberiség ellen elköve­tett bűntettben bűnösnek találta, és őket sze­mélyenként ötévi fegyházbüntetésre, vala­mint nyolcévi közügyéitől való eltiltásra ítél­te. A bíró az ítélet indokolásában többek kö­zött arra a New York-i egyezményre hivatko­zott, amely szerint a békében elkövetett embe­riség elleni bűntetteket is büntetni kell. Az ítélethirdetés után Toldi Ferencet men­tővel kórházba szállították, ügyeletes intézet­ként a budapesti Honvéd Kórház sebészeti osztálya vette fel. A kórház illetékese elmond­ta: az első Vizsgálatok azt mutatják, hogy indo­kolt volt Toldi Ferenc gyors beszállítása. A be­teget az orvosok megfigyelés alatt tartják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom