Észak-Magyarország, 1995. január (51. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-21 / 18. szám

* EM ÉM-iwterjú _______________ M árpedig nem lehet addig demokrácia, amíg a politikai gondolatainkat egyetlen, összeszokott stáb. Budapest belső kerületeiből tudja irányítani. II. oldal ÉM-ripor*__________________ A bányabezárással Edelényben kilencszáz, Rudolflelepen százötven bányász munkahelye szűnik meg belátható időn belül, hacsak... III. oldal Műhely Az igazán tehetséges fiatalokkal foglalkozom, akik személyiségükből és szakmai felkészültségükből adódóan a művészpályára kerülhetnek. VII. oldal Téli naplemente Fotó: Dobos Klára A hét embere Balogh Andrea Tősgyökeres hegyaljainak vall­ja magát, Tarcalon született. Bözépparaszti családból szár­mazik, innen az indíttatás, a mezőgazdaság szeretete és a pályaválasztás: Gödöllőn szer- zett agrármérnöki diplomát. Hűség? Alaptermészetének '"ászé. Akárcsak kiegyensúlyo­zottsága. Meggondolt és meg­fontolt. Első munkahelye a sá­rospataki szövetkezet, ahol - bejárva a hierarchia lépcsőit — tizenkilenc év után elnök lett. Mindezek mellett 1983-tól hat esztendőn át a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei TESZÖV elnö­ke is volt, sőt az 1989-ben létre­jött Mezőgazdasági Szövetke­zők és Termelők Szövetségének társelnöke, az Országos Szövet­ségi Tanács tagja lett. Az elmúlt héten lezajlott MOSZ II. kong­resszusa nagy többséggel - megszűnvén a társelnöki funk- eió - Szaniszló Sándort alelnök- nek választotta. „Sárospatak - Miskolc - Bu­dapest. Egy héten sokszor meg­teszem az utat. Kétségtelenül jó lenne, ha Pest közelebb lenne Patakhoz, de ez az, amin ember nem változtathat. Kétségtelen tény, hogy esetenként a nyolc-:, kilencórás autóút kifáraszt, ugyanakkor arra is lehetőséget ad, hogy csöndben alaposabban átgondoljam a dolgaimat, fel­adataimat. Szerencsésnek vall­hatom ugyanakkor magamat, luszen mind szúkebb munka­környezetemben, mind itt Mis­kolcon olyan munkatársaim vannak, akikre mindig számít­hatok. Arról nem is beszélve, hogy családom, s itt elsősorban feleségemről beszélek, aki egyébként matematikus, olyan hátteret teremt számomra, amelynek talaján teljes bizton­sággal és odaadással végezhe­tem a rám szabott feladatokat.” Mint alelnöknek elsősorban az elmaradott térségek felzár­kóztatása a munkaterülete. Gazdasági, pénzügyi szakértő­ként ezzel kapcsolatosan a kongresszuson meglehetősen élesen fogalmazott. „Most elsősorban szűkebb hazámról, Borsod-Abaúj-Zemp- lénről beszélek, de említhetném Hajdú, Szolnok, avagy más me­gyék helyzetét is. Térségünk mezőgazdasága az országos képhez viszonyítva is többszö­rösen hátrányos helyzetű. A termőföldek gyengék, a szövet­kezetek adósságállománya vi­szont nagy. Nem ritka az ötven­százalékos eladósodottság, ami azt jelenti, mégha adott évben eredményesen is gazdálkodik az üzem, pénz már nem jut fej­lesztésre, osztalékfizetésre. Kö­vetkezésképpen a leépülés nap­ról napra nó. A megoldáshoz - ezt fel is vetettem a MOSZ-ta- nácskozáson - megítélésem sze­rint egyedi elbírálásra van szükség.” Sokan vallják róla, a mező- gazdaság megszállottja. Állan­dóan figyeli a világ agrárfo­lyamatainak alakulását, s törekvése, hogy attól a honi Szaniszló Sándor a MOSZ alelnöke mezőgazdaság ne maradjon le. ,A legtöbb üzem a nyolcva­nas években már eljutott arra a szintre, hogy ilyen, vagy olyan területén világszínvonalú tech­nikát használt. Az elmúlt évek­ben bekövetkezett, egyébként szükséges átalakítás során azonban műid termelésben, mind termelési színvonalban el­maradtunk az élenjáróktól. A világ fejlődése persze azért mert nálunk fontos, de megtor­panást okozó dolgok történtek, nem állt meg. Könnyen belát­ható tehát, hogy az a vissza­esés, ami az eltelt négy évben következett be, évtizedek alatt hozható be. Az, hogy ez ponto­san mennyi időt jelent, sok té­nyező függvénye. így attól, hogy milyen lehetőségeket kapunk az Európai Unióhoz való teljes jogú csatlakozáskor, avagy ho­gyan alakulnak a vám- és pénz­ügyi rendszerek, itthon. Arról nem is beszélve, hogy nagy kér­dés, a nemzetgazdaság milyen lépésekkel tud az elkövetkező időkben előbbre lépni. Sokan valljuk ma már, a mezőgazda­ság az ország ’kitörési pontja’, tehát, ha a gazdaságpolitika ezen irányba hat, akkor bizo­nyos, hogy az agrárágazat is gyorsulva fejlődik.” Önkontroll. Szaniszló Sán­dor számára roppant fontos kérdés. Mert, miközben az em­bert a sikerek arra inspirálják, hogy mind jobbat és többet te­gyen, könnyen megfeledkezik arról, hogy honnan jött. „Emlékszem a vezetőképzőn sokat vitatkoztam a tanárom­mal, hogy egy adott poszton a vezető melyik kontrollt tartja a fontosnak. Ó a társadalmi, én az önkontroll mellett érveltem. Ezzel kapcsolatban egy kínai közmondás jut gyakorta eszem­be, mely szerint ha meg akarsz ismerni valakit, adj hatalmat kezébe, s rögvest kiderül, hogy kivel állsz szemben. Én ezt ma­gam számára úgy fordítom le, hogy a lehetőség - nevezhetjük ezt hatalomnak vagy bármi másnak -, nem más, mint szol­gálat. S minél több tartalommal bír ez a lehetőség, annál na­gyobb a szolgálat. Ha ezt nem felejtjük el, akkor - vélemé­nyem szerint - jó úton járunk. Reménykedem abban, hogy az én utam ilyen.” Hendikep Brackó István D ár nem vagyok egy megrögzött „lovis", de azt tudom, hogy a hendikep a gyengébb ellenfélnek adott előnyt vagy kedvezményt jelenti, az esélyek egyenlővé téte­lének érdekében. Hogy mégis ki fut be, az más kérdés. Olyan talány ez a tutiban, mint az élet más versenye­in, illetve területein, ám a hendikep nem mindenkinek adatik meg. Sőt! Az angol szó egy másik értelmezése azt jelenti, hogy akadály, hátrány... Csak így! Könnyí­tés és esélyegyenlőség nélkül. Osztövér gebémet no­szogatva az utóbbi szóhüvelyezés igazára hajlok: alig haladok, s egyre fogytán a zab. Az sem vigasztal, hogy ebben a lerongyolódott seregben a legtöbb négylábú pókos, kehes, s akad olyan harcos is, akinek még lova sincs. Eladta vagy megette. Van aki feladja, s remény- vesztetten az árokpartra ül, más, gyalogosan is igyek­szik követni a csapatot. A csapat Európából Európába menetel. De hol az iránytű romlik el, hol a térkép rossz, másszor meg a vezetők mutogatnak háromféle irány­ba. Ilyenkor megoszlik a közvélemény, nap nem mú­lik el vita nélkül, s ha valamelyik csoport nagyon meg­sértődik, az külön táborba vonul és szekerekkel veszi körül magát. Olyan népvándorlás ez, amikor egy ta­podtat sem haladunk előre, a táltosok összevissza jö­vendölnek, s önvágta sebeink mélyebbek, halálthordo- zóbbak, mint amelyeket az ellenség fegyverei ütnek. Kivéreztetjük, lejáratjuk magunkat és egymást. De félre a képes beszéddel, vegyük a tiszta szó bonc­kése alá a közelmúlt történéseit, amelyek kéretlenül, indokolatlanul hátráltatták a haladást, s rontották az or­szág imidzsét. Lejárt lemez, de ott volt a szerencsétlen expóügy. Soha nem tudjuk meg, hogy mennyit vesztet­tünk. Egy országot hecceitek fel a világkiállítással, egy­bekötve a millecentenáríummal, aztán elvetették. Az érvek és az ellenérvek ugyanazon forrásból táplálkoz­tak: sokba kerül, de sokat, vagy keveset hoz; csak pénz­ben számolható a befektetés és a haszon; vagy erköl­csi jövedéke is van; s célt, tartást adhat-e néhány évre egy sikerélményre vágyó országnak? Kész, passz, vége. A parlamentben nemmel szavazók azt állítják, hogy a lemondás nem rontja Magyarország presztízsét. Ugyan­ezt állítják a privatizáció azon prófétái is, akik meghi­úsították, bagatellizálták a HungarHotels szállodák ér­tékesítését. A kívülálló nem lát a dolgok mögé. Nem az izgatja, hogy dobravertek 15 patinás hotelt, hanem a bizonytalanság, a kapkodás, a húzdmeg-ereszdmeg rossz taktikája... Aztán átvilágították az átvilágító bíró-triót is. Utólag ki­derítették, hogy nincs erkölcsi alapjuk mások fölött ítél­kezni. De ez miért később derült ki, s milyen alapon javasolta azt az ez ügyben felhatalmazással nem bíró Nemzetbiztonsági Bizottság, hogy a három bíró mond­jon le? A nevezettek ezt a szívességet nem tették meg, s a válás nem lesz olyan könnyű, mint az Á VÜ Rt. fő­nökének, a jegybank elnökének, a privatizációs kor­mánybiztosnak, vagy a művelődésügyi államtitkárnak a „közmegegyezéssel való távozása". Hendikepes tör­ténetek ezek, buta, értelmetlen, hitelrontó akciók. Mi­ért kell nekünk - szinte havonta - az ország-világ elé állni egy bocsi vízlépcső léptékű botránnyal? Nem feledhetjük, mert külhoni hatását még nem érez­zük, a híres-hirhedt paprikaügynek... Nemcsak kol­básszal és Hokedlivel, hanem ólommal ette a magyar a paprikás krumplit. A nagy gyárak és exportálók hiába bizonyították, hogy ők tiszták. A rossz hír gyors szár­nyon jár, s bizony, számítani kell az általánosítás ve­szélyével. A nemzetközi köztudatban, mint kavics a vízben, az ül le, hogy valami baj van ezzel a magyar fűszerrel, amellyel a világ harmadik legnagyobb expor­tőrjei voltunk, és ami ízességével színessé tette a gyu­lai kolbászt és a Pick szalámit. És az olaj? És a repülő- benzin? Az egyik szőke, a másik pedig gyanús baleseteket okoz. Kell ez nekünk? Hát nincs nekünk elég bajunk? Vagy éppen ez a magyarázat: a zavaros­ban halászók életterét és manipulációs kedvét növelik a kusza viszonyok. /\ nagy, élet-halál harcú, nemzetközi futamban a lo­vas magyar nemzet kevesebb esélyt kap a külföldi fo­gadóirodákban, mint korábban. Ez éppúgy lemérhető a nemzetközi tőke beáramlásának mérséklődésén, mint az államadósság növekedésén, vagy a honpolgárok közérzetének romlásán. Nem rosszkedvem tele mondatja ezt velem, hanem sok személyes és közéleti tapasztalásom. Rozsdásodó sar­kantyúmmal hiába ösztökélem paripának álmodott ge­bémet. Nem Pegazus ez, még csak nem is a csalafinta trójai faló... Se szárnya, se kereke, csak tarka van... Ez a ló engem is alig bír. Ez húzná ki a kátyúból az ország szekerét?!

Next

/
Oldalképek
Tartalom