Észak-Magyarország, 1995. január (51. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

Havonta fizethető a kötelező Havonta is fizethetik a januártól megemelkedett összegű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, akiknek bizonyos bankoknál lakossági folyószámlabetétjük van. (5. oldal) Nem tökéletes az új törvény sem Nem tökéletes az új szövetkeze­ti törvény sem, állítja lapunknak nyilatkozva az eredményesen gazdálkodó hemádkércsi szö­vetkezet elnöke, Csákány Béla. (7. oldal) Ősszel jól sakkoztak a sárospatakiak Az őszi idény után a negyedik he­lyen áll az NB I/B-s sakk-bajnok­ságban a Sárospataki Elektro­mos újonc együttese, így a szak­osztály vezetője elégedett. (11. oldal) GATT helyett WTO Genf (MTI) - A Kereskedelmi Vi­lágszervezet (WTO) váltotta fel ja­nuár 1-jén az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezményt (GATT). A korábbinál nagyobb ha­táskörrel rendelkező kereskedelem­szabályozó szervezet hétfőn 85 tag­gal kezdi meg működését, mivel le­endő tagországai közül 40 még nem ratifikálta a tavaly április 15-én a marokkói Marrákesben hétévi tár­gyalássorozat eredményeként aláírt alapító okmányt.Szakértők azzal számolnak, hogy a WTO tartósan lendületet ad a világkereskedelem növekedésének. Becslések szerint 10 éven belül 510 milliárd dolláros többletkereskedelmet gerjeszthet. Petárdával támadtak Bonn (MTI) - Brémában álarcot vi­selő baloldali szélsőségesek több mint százfős csoportja eltorlaszolt egy útkereszteződést, s a kivonuló rendőröket szilveszteri rakétákkal, fényjelző lövedékekkel lőtte. Passa- uban ugyancsak baloldali szélsősé­gesek romboltak több bevásárlóut­cában és hatalmas betűkkel jelsza­vakat mázoltak a falakra. A bran­denburgi Eisenhüttenstadtban ré­szeg suhancok betörtek egy élelmi­szeráruházba, és ládaszámra hord­ták ki az italokat. Csak több óra el­teltével sikerült megfékezni a ren­dőröket kövekkel és petárdákkal dobáló fiatalokat. Kiürült a kassza Kinshasa (MTI) - Teljesen kiürült Zaire kasszája. Az afrikai ország központi bankja mindössze 2000 amerikai dollár és némi svájci frank készpénzzel rendelkezik - jelentet­te az AFP a zaire-i minisztertanács utolsó üléséről kiadott közlemény alapján. A kinshasai kormány nem szolgált magyarázattal a kialakult helyzet okára. Megkerült a busz Róma (MTI) - Épségben, de teljesen kifosztva megkerült az a magyar tu­rista autóbusz, amelyet ismeretlen tettesek pénteken reggel loptak el a dél-olaszországi Capua városban, Az emeletes járművet a várostól min­tegy 40 kilométerre találták meg másnap az olasz rendőrök. A negyven gyermekből és húsz fel­nőttből álló turistacsoport így az eredeti tervek szerint hétfőn, az esti órákban érkezik meg Budapestre. Az utazási iroda és a turisták anya­gi kára jelentős. A tolvajok, miután egy felázott földúton elakadtak a járművel, mindent magukkal vit­tek, ami mozdítható volt. Elhunyt Kovalik Budapest (MTI) - Hosszan tartó súlyos betegség után 67 éves korá­ban vasárnap elhunyt Kovalik Ká­roly. A népszerű újságíró szegeden egy lapnál kezdte pályafutását, majd 1951-ben a rádióhoz került. A magyar televíziózás kezdetétől, 1957-től, 32 éven keresztül volt az intézmény főmunkatársa. Kovalik Károly műsorvezetője volt Magyar Televízió első élő magazin műsorai­nál!, egyebek mellett A Hétnek és az Ablaknak. Békésen búcsúztatták az óesztendőt Boldog új évet! Kirívó atrocitások teljes mellőzésével, tömegverekedés-mentesen búcsúztak a megyében élők 1994-től. Az év utolsó napján is nyitva tartó vendéglátóhelyek megteltek szilveszterkor. Amíg tegnap a vendégek és vendéglátók igyekeztek kipihenni az óévbúcsúztatás fáradalmait, a közterület-fenntartó vállalat munkatársai­nak jócskán akadt munkájuk. A megyeszékhelyen már délelőtt nekiláttak a köztisztaságért felelős szakemberek az újévi „romok" eltakarításának. Elsősorban a belvárosban tevékenykedtek, s ott is főleg a bazárosok után visszamaradt papírtömeget kellett begyűjteniük. Folytatása következik... Fotó: Farkas Maya Életbe lépett a fegyvernyugvási egyezmény Megkezdhetik a tárgyalást a tartós béke megteremtéséről Belgrad (MTI) - Vasárnap dél­ben Boszniában életbe lépett a valamennyi frontra érvényes, négy hónapra kötött fegyver­nyugvási egyezmény. Az első je­lentések szerint a boszniai szer- bek és a muzulmánok tisztelet­ben tartják a szombat este alá­írt dokumentumot. ENSZ-források szerint csak az északnyugat-boszniai muzulmán enldávé északi részén lévő Velika Kladusa környékén dörögnek a fegyverek, ahol a krajinai szerbek és a velük szövetséges muzulmán egységek továbbra is támadják a kormánycsapatok vonalait. Edward Joseph bihari ENSZ-szóvivő szerint a támadók harckocsik és tüzérség bevetésével igyekeznek visszaszo­rítani az Atif Dudakovic parancs­noksága alatt álló ötödik hadtestet. A szóvivő azt is elmondta, hogy a krajinai szerbek továbbra sem en­gedik be az enklávéba a segélyszál­lítmányokat, s enúatt mind a lakos­ság, mind pedig a térségben állomá­sozó 1200 bangladesi ENSZ-katona válságos helyzetben van. Akasi Jaszusi, az ENSZ-fótitkár délszláv ügyekben illetékes külön- megbízottja üdvözölte az ellensé­geskedések leállításáról szóló szer­ződés elfogadását, s kijelentette: „Minden készen áll, hogy a rendezés következő szakaszába lépjünk, s fel­újítsuk a tartós béke megteremté­sét célzó tárgyalásokat”. A japán diplomata közölte, hogy a szaraje­vói kormány csak kemény tárgyalá­sok után egyezett bele az egyez­mény elfogadásába, majd hozzátet­te: ez is azt bizonyítja, hogy komoly és nagy jelentőségű egyezményt si­került kidolgozni. Ratko Mladic a boszniai szerb hadsereg főparancsnoka hangsú­lyozta: eljött az ideje annak, hogy a fegyverek elhallgassanak, s a diplo­mácia vegye át a kezdeményezést. Michael Rose, az ENSZ-erők boszniai főparancsnoka is üdvözölte az egyezményt, s kijelentette: remé­li, hogy a szemben álló felek a jövő­ben kevesebbet fognak beszélni, s többet tesznek a dokumentum pont­jainak megvalósítása érdekében. Ejup Game boszniai alelnök szerint a szarajevói kormány azért nta alá az egyezményt, hogy szavatolja a segélyszállítmányok szabad hala­dását. ,A polgári lakosságnak éle­lemre van szüksége, s nekünk nincs elég fegyverünk abhoz, hogy ma­gunk nyissuk meg a segélyszállít­mányok által használt utakat” — mondta a muzulmán politikus. Alija Izetbegovic boszniai elnök azt hangsúlyozta, hogy a szarajevói kormány fenntartja a jogot a harcok felújítására, ha a szerbek nem lesz­nek hajlandóak bizonyos engedmé­nyekre. „Készek vagyunk bárhol és bármikor tárgyalni, ha azonban az ellenség az elkövetkezendő négy hó­napban nem mutat hajlandóságot a józan politikai rendezés elveinek elfo­gadására, nem hosszabbítjuk meg az ellenségeskedések leállításáról szóló egyezményt” - mondta Izetbegovic, A tolerancia évének nyilvánították 1995-öt Az ezredvég egyik legnagyobb kihívása a másság elutasítása New York (MTI) - Az Egyesült Nemzetek Szervezete a „tole­rancia évének” nyilvánította az 1995-ös esztendőt, eleget téve ezzel az ENSZ-közgyűlés koráb­bi döntésének. Az intézkedéssel annak a meggyő­ződésnek akarnak nagyobb hang­súlyt adni, hogy a tolerancia a világ­béke egyik alapvető feltétele, s hogy a világ sok pontján olyan veszélyes fejlemények bontakoztak ki, ame­lyek ezzel ellentétben állnak. Az ENSZ kulturális világszervezete, az UNESCO - amelytől az ötlet szár­mazik - a kedvezőtlen jelenségek között első helyen említi az etnikai konfliktusok kiéleződését, a kisebb­ségek megkülönböztetését, valamint az idegengyűlölet megnyilvánulása­it, elsősorban a menekültekkel és a menedékkérőkkel szemben. Fajgyű­lölő szervezetek és ideológiák sok or­szágban egyre erőteljesebben hallat­ják hangjukat, lúveik erőszákcselek- ményeket követnek el. A vallási szél­sőségesség a megkülönböztetés sok­féle formájához és a másként gon­dolkodókkal szemben megnyilvánu­ló súlyos fenyegetésekhez vezet. Nö­vekedett az erőszakos cselekmé­nyek száma olyan írok. újságírók és más értelmiségiek ellen, akik élnek a véleménynyilvánítási szabadság jogával. Előretörtek az olyan politi­kai mozgalmak, amelyek a bűnözé­sért, a munkanélküliségért és más hasonló szociális problémákért, meghatározott társadalmi csoporto­kat igyekeznek felelőssé tenni - ol­vasható az UNESCO nyilatkozatá­ban, amely az ezredvég egyik legna­gyobb kihívásának nevezi az intole­ranciát, a másság elutasítását. ■KOMMENTÁR Hősök Bujdos Attila A magyar államfő szerint a társadalom közérzete ma rosszabb, mintáz állapota. Göncz Árpád erről akkor beszélt, amikor az új év első perceiben az ország polgá­raihoz szólt. A köztársaság elnöke úgy látja: 1994 a tár­sadalomban és a gazdaságban is az érle­lődő fordulat éve volt. Hosszan sorolta azokat az adatokat, amelyek szerint tulaj­donképpen örömre lenne okunk még ak­kor is, ha az országra igen jelentős áreme­lésekkel köszöntött is rá az új év. A Göncz Árpád által sorolt adatokból persze sokfé­le következtetés levonható. Az azonban tényleg nem, hogy temetnünk kellene a nemzetet - és ezt maga az elnök mondta ki a beszédében. Nyilván lesznek, akik megkérdezik majd: arra miért nem tért ki az államfő, hogy végül is kinek az érdeme, ha - a szá­mok tükrében legalábbis - több bizako­dásra lenne okunk. A tavaszi választáson leváltott kormány ténykedésének köszön­hetjük a dolgot? Vagy az új kabinet mun­kájának és akkor az csak a látszat, hogy ez egy tétova koalíció? Úgy vélem: helyes, hogy Göncz elnök nem bonyolódott bele a helyzet ilyenfaj­ta értékelésébe. Nem ez a dolga. Még csak nem is az, hogy - a pártokon felül álló - legfőbb közjogi méltóságként újabb áldo­zatokat kérjen az állam polgáraitól, hiszen erre senki sem hatalmazta fel, senki sem kérte tőle, hogy személyes befolyását lat­ba vetve képviselje bármely kormány bár­mely politikáját. Nem is tett ilyesmit. Paradoxnak találta, hogy rosszabb a közérzetünk, mint ahogy azt a helyzet indokolná és szóvá is tette ezt. Abban a pillanatban tette szóvá, ami­kor az ember új erőt gyűjt az új évhez, az új feladatokhoz, az új kihívásokhoz. Gaz­dálkodjunk jól a reménység- és a türelem­tartalékainkkal - kérte az elnök, aki a hét­köznapok hőseinek nevezte a magyaro­kat. Olyan hősöknek, akik jószerint az el­ső világháború óta tanulják: hogyan lehet, hogyan kell önmagunkon és egymáson se­gíteni. Nem tudni, meddig tart a türelem a tole­rancia évében. Nem tudni, ha bírjuk cér­nával, mekkora szerepe lesz benne egy nagypapás államfő intelmeinek. S ha iga­za van Göncz Árpádnak, úgy csak remél­ni lehet, hogy nem tragikus hősök va­gyunk, akiknek heroikus küzdelem után is csak a bukás jut osztályrészül. Tízezer helyett egyet Varsó (MTI) - Lengyelországban szombat éj­fél óta tízezer régi zloty ér egy új zlotyt. A bankjegyek átcímletezése után az amerikai dollárt az eddigi 24 000 helyett 2,4 zlotys árfo­lyamon jegyzik. A négy nulla eltávolításával lehetővé vált a zloty legalább egy emberöltő óta nem használt váltópénze, a grosz bevezeté­se. A technikai pénzreform keretében a régi és az új zloty még két évig egymás mellett létezik majd, s az üzletek egyelőre kötelesek feltün­tetni az árakat mindkét valutában. A nullátla- nítás célja, hogy egyszerűsítse az elszámoláso­kat, amelyeket kaotikussá tett a sok-sok nulla. Jelentős megtakarítás várható egyedül a sta­tisztikai kimutatások, a számlák, a bank­számla-kivonatok és egyéb bizonylatok elké­szítésére szolgáló papír felhasználásában. El­vileg már a szilveszter éjszakai mulatozások számláit is az új valutában kellett kiállítani - írja a Reuter -, az újév napján azonban még nem kerültek forgalomba az új bankjegyek, amelyek várhatóan csak a jövő hét folyamán lesznek hozzáférhetők nagyobb mennyiségben. Az új bankók 10,20 és 50 zlotysak lesznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom