Észak-Magyarország, 1994. december (50. évfolyam, 284-309. szám)

1994-12-27 / 305. szám

L. évfolyam, 305. szám 1994. december 27., kedd Ara: 17,90 Ft BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Az ózdi kohászok követelése A kormánytól elvárjuk, hogy a helyi kezdeményezések fi­gyelembevételével hozza meg döntését Ózdról. Ez a döntés pedig igazi megoldásokat tar­talmazzon. (7. oldal) Új könyvtárépület - új igazgató Mihez kell értenie egy könyv­tárhálózat igazgatójának a szakmáján kívül - kérdeztük Kis Józsefiiétöl, a Városi Könyvtár kinevezett igazga­tójától. (8. oldal) Az elérhető művészet - Gaudí A kölni Taschen kiadó külföl­dön már régóta megcsodált - viszonylag olcsó', ám tet­szetős - művészeti könyvei néhány éve itthon is kirakat­ba kerültek. (9. oldal) Karácsony — miniszterelnökkel Budapest (MTI) - Boldog, békés karácsonyt kívánt az ország népé­nek és a megjelent mintegy 1600 gyermeknek Horn Gyula miniszter- elnök a Budapest Kongresz- szusi Központban rendezett kará­csonyi ünnepségen. Pécsi Ildikó, or­szággyűlési képviselő, a szervezők egyke ehhez hozzátette: mind­annyiunkra ráfér most és a jövőben a karácsonykor jobban kifejezésre jutó szeretet, megértés. A parla­menti képviselők és a kormány ál­tal szervezett rendezvényen - amelyre nagycsaládosok, hátrányos helyzetű gyerekek kaptak meghí­vást - ott volt Gál Zoltán, az Or­szággyűlés elnöke és Kuncze Gábor belügyminiszter. Szervezeti átalakítás a minisztériumban Budapest (MTI) - Az Igazságügyi Minisztériumban január 1-jétől új szervezeti rend lép életbe. Ezt Fluck- né Papácsy Edit ismertette az érin­tettekkel. Mint kiemelte: a változta­tásra a beosztottakat megillető já­randóság fedezetének biztosítása, a szervezeti párhuzamosságok elkerü­lése, valamint az új feladatokat be­töltő egységek felállítása érdekében kerül sor. Megszűnik az önálló igaz­ságszolgáltatási valamint az igazga­tási hivatal, eddigi feladataikat az egyes helyettes államtitkárok alá tartozó főosztályok látják majd el. A miniszter, illetve a politikai államtit­kár munkájának segítésére a parla­menti és a társadalmi kapcsolato­kért felelős titkárság jön létre. Új festékgyár Magyarországon Budapest (MTI) - Új festékgyártó üzemet épít a francia-német tulaj­donban lévő Total Haering Kft. Ma­gyarországon. Az üzem jövő év már­ciusában készül el és oldószeres ala­pú termékeket gyárt. Ezzel a kft. termelése évi 3 ezer tonnával nö­vekszik. A Total Haering az idén 15 ezer tonna festéket állított elő, amelynek értéke meghaladja a 2,8 milliárd forintot. Egy év alatt a cég a termelését 2 ezer tonnával növel­te. Minderről Feuer István ügyveze­tő igazgató tájékoztatta az MTI-t. A társaság a kapacitás bővítéssel pár­huzamosan az elmúlt évben több új terméket is bevezetett a hazai piac­ra. Ilyen a Héra nevű falfesték, amely mosható és környezetbarát. Ebből a vállalat eddig több mint 10 ezer tonnát gyártott. A fran­cia-német vegyes vállalat korábban magyar-német cégként működött. A magyar tulajdonos a Budalakk volt, amelynek tőkerészét 1992-ben a francia Total SA vállalatcsoport kivásárolta. Huszonhatodik McDonald’s Tatabánya (MTI) - Huszonhato­dik magyarországi éttermét nyitot­ta meg Tatabánya határában az Ml-es autópálya és a 100-as főút kereszteződésében a McDonald’s cég. A Herkules Kft. fővállalkozásá­ban három és fél hónap alatt ké­szült el az új létesítmény; a 140 mil­lió forintos beruházás várhatóan 5-8 év alatt térül meg. A tatabányai étteremben 60 munkanélküli fiatal­ember jutott álláshoz. Az eddig el­készült 26 éttermében 1600 dolgo­zót foglalkoztat, idei árbevétele már 3,6 milliard forint. II. János Pál pápa: „Áldott karácsonyt” Ötvennégy nyelven mondta el jókívánságait Fotó: AP Vatikánváros (MTI) -,Áldott ka­rácsonyt” kívánt magyarul va­sárnap II. János Pál pápa, ami­kor a vatikáni Szent Péter bazi­lika erkélyéről 54 nyelven mondta el karácsonyi jókíván­ságait. A pápa karácsonyi üze­netét és hagyományos „Urbi et Orbi” áldását mintegy 50 ezer ember hallgatta Szent Péter té­ren. A szertartást a világ öt föld­részének 63 országában közve­títette élő adásban a televízió. A pápa szombat éjfélkor, vasárnap hajnalban a magánkápolnájában és vasárnap délelőtt a Szent Péter ba­zilikában pontifikáit három miséjé­nek, valamint karácsonyi üzeneté­nek központi témája egyaránt a csa­lád volt. 1994-et a család évének nyilvánította az Egyesült Nemzetek Szervezete, s a katolikus egyház idei tevékenységének középpontjá­ban is a család védelme állt.- Krisztus családban született, s ez a család lett minden földi csa­lád modellje. A megváltáshoz a családon át vezet az út - hangoz­tatta a pápa. Az emberiség nagy családjáról szólva II. János Pál külön hangsú­lyozta: „a háború tragédiája a világ sok részén szed számtalan áldoza­tot az ártatlanok és a védtelenek között is.” - Nem lehet nem gondol­ni az Európa szívében, a Balkánon dúló végtelen háborúra, s a Kauká­zusra, ahol egyre aggasztóbbá vá­lik a helyzet - mondta a Szentatya, megemlítve az angolai polgárhábo­rút, a ruandai öldöklést, Burundi ijesztően rossz helyzetét és a világ által elfelejtett szudáni háborút. — Algériában egy egész népet tart túszként fogva a gyilkos erőszak, s Krisztus szülőföldjén is folytatódik a megosztottság - hangsúlyozta.- Éljen el mindenkit békekívánsá­gom - mondta végül II. János Pál és Krisztus kegyelmét kérte: szólít­sa fel a népeket „a nyomorból, a munkanélküliségből, a tudatlan­ságból a közönyből, a hátrányos megkülönböztetésből és a türel­metlenségből emelkedő falak le­rombolására”. Megalakult a nemzeti újjászületés kormánya Moszkva (MTI) - Borisz Jelcin véget akar vetni a polgári lakos­ság körében halálos áldozato­kat követelő katonai akcióknak Csecsenföldön. Az orosz elnök a nemzetbiztonsági tanács hétfői ülésén közölte ezt. Közben az orosz parlament védelmi bizott­ságának elnöke bejelentette, hogy tudomása szerint több vé­delmi miniszterhelyettes levál­tására készül Jelcin. Az orosz államfő a nemzetbiztonsá­gi tanács ülésén hangsúlyozta, hogy lezárult a csecsenföldi katonai akció első szakasza, és a hatalmi szervek újjászervezése kezdődik. Ennek kapcsán Moszkvában figyelmet kel­tett az orosz kormány közleménye, amelyben a kabinet tudatta, hogy Csecsenföldön megalakult a nemze­ti újjászületés kormánya, amelyet Dudajev demokratikus ellenzéké­nek vezetője, Szalambek Hadzsijev akadémikus irányít.A nemzetbiz­tonsági ülésről kiszivárgott hírek szerint Nyikolaj Jegorov miniszte­relnök-helyettest, Szergej Sztyepa- sint, a kémelhárítás főnökét és a ka­tonai akciót irányító Anatolij Kva- sin tábornokot megbízták, hogy folytassanak tárgyalást a csecsen fegyveres csoportok vezetőivel a fegyverek leadásáról és az ellenál­lás beszüntetéséről. A döntés értel­mében a tárgyalásokon megfigyelő­ként részt vesznek az orosz parla­ment képviselői is. Maga Jegorov a kormány operatív bizottságának ülésén viszont arról beszélt, hogy mihamarabb be kell fejezni a Groz­ny elfoglalását célzó akciót, mivel ellenkező esetben kiéleződik a bel­politikai helyzet. Közben Szergej Jusenkov, a duma védelmi bizottsá­gának elnöke azt közölte, hogy tu­domása szerint elnöki rendeletet készítenek elő a védelmi minisztéri­umban Pavel Gracsov miniszter he­lyettesei, Borisz Gromov, Georgij Kondratyev és Valerij Mironov tá­bornokok leváltásáról. Jusenkov szerint az orosz hadsereg legtekin­télyesebb vezetőivel való leszámo­lással érne fel, ha Jelcin aláírná a rendeletet. Hétfő délutáni ellen­tmondásos közlések szerint Groz- nijt két bombatámadás is érte haj­nalban. „Szerétéiről énekeljetek, halleluja, halleluja!” A betlehemes játék Jézus születésének napján Fotó: Fojtán László Miskolc (ÉM-FL) - Élőképes betle­hemes játékot mutattak be a miskol­ci minorita szerzetesrend szervezé­sében Jézus születésének napján és vasárnap délután a Hősök terén. A nádszövetből kialakított kis istálló­ban és előtte emlékeztek, emlékez­tettek a megváltó megszületésére. „Halleluja! Dicsérd Jézust! Ó az egész föld királya! Ó a király itt és most!” - hangzott a minorita szerze­tesrend ifjúsági csoportjának éneke. A szülők, nagyszülők kísérte kis­gyerekek - és a felnőttek is - áhítat­tal nézték a szerény istállót, benne a két kisbárányt és hallgatták a ze­nét: „Daloljatok gyerekek, nagysze­rű, nagyszem! Király született Bet­lehemben...” A négy-öt-hatévesek a „nézőtér” elején tolongtak, mondván ott a he­lyük, lúszen a ma született Jézust ünnepeljük. Aztán kis idő múlva már együtt énekelték az előadók és a nézők: „Add át terhed Jézusod­nak, Ó majd segít!” Együtt daloltak a gyerekek, a szülők és a nagyszü­lők. A Betlehemben megszületett Királyra emlékeztek. Karjaikat szé­lesre tárva, kört leírva mutatták: „Ó az egész Föld királya.” Meghallgat­ták a tornaszentjakabi fiatalok bet­lehemes játékát, a Búza téri és a martintelepi görög katolikus fiata­lok műsorát, majd zeneszóval, énekkel, tánccal örvendeztek együtt a táncra kapható résztvevők. Kará­csonyi dicséretként énekelték: „Most kéz a kézben, halleluja. Sze- retetről énekelj, halleluja. Minden gyerek táncol a Királynak, szerete- tet és örömet Ó hoz a világnak.” .KOMMENTÁR Két ünnep között Brackó István Joggal éltem a gyanúperrel, hogy a kése­delmesen feladott karácsonyi lapokat csak a két ünnep között kapják meg a címzet­tek. Ez ki is derült, hiszen a lelkiismeret- furdalás elővetette velem a telefonregisz­tert, s végigtárcsáztam azokat a rokonokat és ismerősöket, akiknek a szokásos sem­mitmondó kívánságokat küldtem a csicsás anzikszon. Fáradozásom szórakoztatott, hiszen megtudtam, hogySzekszárdon esik a hó, s bajai módra tésztával eszik a ha­lászlevet. Pesten locspocs van, s a tavalyi országos bejgliverseny harmadik helye­zettje, Erika néni ismét kitett magáért. Szar­vasi, vízparton lakó régi kollégám bedob­ta a horgászbotokat, hátha valami kóbor csuka úgy dönt, hogy még időben az ün­nepi asztalra kerül. Debrecenben ki­sütött a nap, csak itt a Sajó völgyé­ben fátyolozta a szürkeség a csillagszórós nyugalmat. Ki sem mozdultam a lakásból, mégis kör­bejártam a fél országot. Jöttek persze a szomszédok is. Dicsekedve az ajándékok­kal s ijesztgetve a tűzveszélyes csillagszó­róval. A legjobban az a közlés vidított fel, mely szerint a tehetős család asztalán a gyertyagyújtáskor a legnagyobb sikere a krumplis tésztának volt. Főztek persze töl­tött káposztát, sütöttek pulykát, s nem hi­ányoztak a szokásos sütemények sem. Mégis... Jó történet ez. Helyettem is tették, amit én nem mertem kimondani. Fogva- cogtató félelemmel tölt el minden kötele­ző ünnep, minden előírt rituális cselekvés. Én nem akkor eszem mikor harangoznak, hanem amikor éhes vagyok. Nem akkor vagyok elegáns és jópofa, amikor azt az alkalom megköveteli, hanem amikor ok nélkül is ünneplőbe öltöztetem a szívem... Hosszú volt ez az ünnep, sok volt a diós és mákos bejgli, sok volta káposzta, s nem­csak a rádióból és a televízióból, hanem a vízcsapból is szenteltvíz folyt. Végre vége! Visszazökkenhetek a meg­szokott, a veszélyeket rejtő de ismert hét­köznapokba. Nincs forgalomkorlátozás, nincs „Mennyből az angyal", nincs ájta- tos gyertyafény, nincs a szeretet könnyen fosztó hüvelyébe dugott öldöklő kard. Tisztábban, őszintébben, keményebben követik egymást a fekete betűs napok... írhatnám ezt feltételes módban, vagy kér­dőjellel is, hiszen rövideszmélés után nya­kunkon a szilveszter. Addig gyűjthetünk az év fordító harangkondításhoz szükséges pezsgőre, s fogalmazhatjuk fogadalmain­kat, amelyeket éppúgy nem tartunk be, mint a tíz parancsolatot. Két ünnep között a senki földjén téblábolok, új nap­tárt veszek, s nem tudom, hogy honnan hová lépek. Újraegyesítési javaslatok Moszkva (MTI) - A fehérorosz parlament el­nöke hétfőn elutasította orosz képviselőtársai­nak azt a javaslatát, hogy a moszkvai és a minszki törvényhozás vitassa meg a két or­szág újraegyesítésének kérdéseit. Mecseszlav Grib fehérorosz parlamenti elnök az Interfax- nak nyilatkozva reagált az orosz honatyák múlt heti kezdeményezésére, hogy március­ban együttes ülésen vitassák meg az Oroszor­szág és Fehéroroszország újraegyesítését célzó lépéseket. Szavai szerint Minszk a két ország gazda­sági együttműködése mellett száll síkra, és el­lenzi Fehéroroszország belépését bármiféle politikai vagy katonai szövetségbe. Az újságíró szövetségek nemzetközi szervezete ugyanak­kor tegnapi közleményében aggodalmának adott hangot a szólásszabadság fehéroroszor­szági megsértése miatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom