Észak-Magyarország, 1994. június (50. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-01 / 127. szám

L. évfolyam, 127. szám 1994. június 1., szerda Magyar madarunk, a gólya Szeretik a gólyát a magyar emberek... S szeretik az áramszolgáltatónál dolgozók is, akik tudják, hogy a vezetékek milyen ve­szélyt jelentenek... (10. oldal) Harmadik helyezés Nem engedhetjük meg, hogy a tízeszten­dős munkánk kárba vesszen és játékosa­ink szétszéledjenek. Több gyárat, vállala^ tot, üzemet céloztunk meg. (13. oldal) Huszonötből hatan... Az előző ciklusban megyénknek 25 parla­menti képviselője volt. Közülük hatan ma­radtak továbbra is honatyák. Hogyan to­vább, mik a terveik? (4. oldal) BORSOD ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Megnyílt az Industria ’94 A vásár tükrözi a hazai ipar fejlődésének ütemét Fotó: Nagy Gábor Sortűz-ügyben Budapest (MTI) - A salgótarjáni 1956-os sortúz-üggyel kapcsolatban a Fővárosi Főügyészség a következő közlemény közzétételére kérte a Magyar Távirati Irodát kedden. ,A Fővárosi Főügyészség, A polgári lakosság háború idején való védel­méről, Genfben 1949. augusztus 12- én kelt nemzetközi egyezmény 3. cikkelyének 1. pontjába ütköző és az 1993. évi XC. törvény 1. paragra­fus (2) bekezdés a/ pontja szerint büntetendő emberiség elleni bűn­tett miatt vádiratot nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz tizenkét sze­mély ellen. Az ügyészség azzal vá­dolja őket, hogy tagjai voltak az 1956. december 8-án Salgótarján­ban, a megyei tanács épülete előtt felsorakozott Honvéd Karhatalmi alakulatnak, és a fegyvertelen tün­tető tömegre lőttek. Tettesei voltak annak a sortúznek, amely legalább 46 személy halálát és legalább 93 személy sebesülését okozta.” Markusovszky­emlékünnepség Szombathely (MTI) - Marku- sovszky Lajosra, a 48-as szabadság- harc egykori törzsorvosára, egész­ségügyi kormánybiztosára emlékez­tek kedden Szombathelyen. A 101 éve elhunyt és Vas megyében elte­metett orvos emlékét - aki Semmel­weis Ignác munkatársaként is so­kat tett az egészségügyért - tiszte­lettel ápolják Nyugat-Magyarorszá- gon. A megyei önkormányzat és a Mar- kusovszky kórház által szervezett ünnepségen kihirdették az ez alka­lomra kiírt tudományos pályázatok eredményét, és átadták a megye 17 új főorvosának, adjunktusának ki­nevezését, valamint a főtanácsosi címeket. Ikarusok Amerikába Budapest (MTI) - Harminc csuk­lós Ikarus autóbuszra kapott meg­rendelést Washingtonból a buda­pesti székhelyű magyar-amerikai vegyes vállalat, az Észak-Amerikai Járműipari Kft., (Nord American Bus Industria), a NABI. A vegyes vállalatot 75 százalékban az Amerikai-Magyar Befektetési Alap, (First Hungary Fund), 25 szá­zalékban pedig az Ikarus Rt. alapí­totta 1992-ben. A NABI csaknem egyéves működés után már 145 csuklós autóbuszra kapott megrendelést az USA-ból - Miamiból, Baltimore-ból és legu­tóbb Washingtonból. A NABI félig kész, tengelyre szerelt fényezett ko­csitesteket szállít Amerikába, ame­lyekre kint a megrendelők kívánsá­ga szerinti összeállításban építik be a motort, a sebességváltót s egyéb szerkezeti egységeket. A vállalatnak van esélye arra, hogy vezető szerephez jusson az USA pi­acán a városi csuklós autóbuszok gyártói között. A Postabank és a MÁV megállapodott Budapest (MTI) - A MÁV Rt., va­lamint a Postabank és Takarék- pénztár Rt. megállapodott arról, hogy a pénzintézet megvásárolja a vasúti társaságnak a Lupis Bróker­ház Rt. felé fennálló követelését — tájékoztatta kedden a MÁV Rt. az MTI-t. Mint ismeretes a MÁV Rt. korábban több mint 800 millió fo­rintos megbízást adott a Lupisnak államkötvények megvásárlására, amit azonban az azóta csődbejutott társaság nem teljesített. Budapest (MTI) - A kőbányai vásár­városban 24 ország csaknem ezer kiállítójának részvételével kedden megnyílt az Industria '94, a beruhá­zási javak szakvására. Az ünnepélyes megnyitón Latorczai János ipari és kereskedelmi minisz­ter hangsúlyozta: a beruházási ja­vak kínálata a gazdaság színvona­lának fokmérője. Ezen a bemutatón telt ház fogadja az érdeklődőket, s a vásár tükrözi a hazai ipar fejlődésé­nek ütemét. Az idén az első negyed­évben 8,6 százalékkal növekedett az ipari termelés, elsősorban a gép­gyártás területén. A tennivalókról szólva a miniszter elmondotta: a legfontosabb feladat a leépülő ágazatok válsághelyzeté­nek ésszerű kezelése, valamint a versenyképes vállalkozások támo­gatása. A felemelkedést a nagyipari vállalatok és a nagyszámú vállalko­zás optimális összhangja biztosít­hatja. A vállalkozások teijedését a privatizáció és a természetes sze­lekció segítheti. Nagyon fontos a tel­jesítő- és a versenyképesség növelé­se, ebben az államnak is szerepet kell vállalnia - szögezte le a minisz­ter. Az ipari termelés fellendítésében je­lentős szerepet játszik a külföldi tő­ke. Az elmúlt évben 2,3 milliárd dol­Budapest (MTI) - Az Országgyű­lés Hivatala arra számít, hogy a jú­nius 13-ával kezdődő hét lesz a köl­tözködés hete a Parlamentben. A le­köszönő törvényhozás képviselői kö­zül még egyik sem számolt el végle­gesen az Országgyűlés Hivatalával, de az apparátus változatlanul nem erőlteti e procedúrát, hiszen a kép­viselőknek a parlament alakuló ülé­séig joguk van használniuk eszkö­zeiket -jelentette ki Soós Tibor, az Országgyűlés Hivatalának vezetője. Az apparátus áttekinti, hogyan ala­kul a régi és az új képviselők ará­nya. Várhatóan az eddigi honatyák­nak körülbelül hatvan-hetven szá­zaléka cserélődik ki. A hivatalveze­tő szerint azonban még nem telje­Miskolc (ÉM - FJ) - Mától új sza­bályok vonatkoznak a közlekedésre. A legfontosabb változásokról Pónus Ferenc alezredes tájékoztatta la­punkat. A tavály márciusban végrehajtott KRESZ-módosítás nagyon jól szol­gálta a közbiztonság javulását - kezdte a rendőrtiszt. Helyes elgon­dolásnak bizonyult a biztonsági öv és a tompított fény használatának kötelezővé tétele, valamint a lakott területen belüli sebességkorlátozás is. A kedvező tapasztalatok alapján június 1-től a tompított fény nappa­li használatát kiterjesztették vala­mennyi közútra. Mától a segédmo­toros kerékpároknak és a fényszóró­val felszerelt lassú járműveknek is be kell kapcsolni a tompított fényt. Június 1-től nem életkorhoz kötik az első ülésen való utazás feltétele­it, hanem testmagassághoz: 150 centiméternél alacsonyabb személy nem telepedhet előre. Hacsak nincs fölszerelve gyermek biztonsági ülés. Ezentúl nem kell bekapcsolnunk az övét tolatásnál és bizonyos esetek­ben a rendőr-, illetve tűzoltóautók­ban is mellőzhetik. Egyértelművé teszi az új KRESZ, mikor szállíthatják el a tilosban parkoló autókat. Röviden: csak ab­ban az esetben, ha a megállni és vá­lár értékű tőke áramlott az ország­ba, s ennek jelentős hányada Auszt­riából érkezett. A miniszter külön üdvözölte a vásár díszvendégeként Ausztriát, s elmondta, hogy a szom­szédos ország eddig körülbelül egy- milliárd dollárnyi tőkét invesztált Magyarországon, s mintegy 4500 osztrák érdekeltségű vegyes válla­lat működik az országban. sen tekinthető véglegesnek, végül is kik ülnek az Országházban. Ennek oka az, hogy az Országgyűlés alaku­ló üléséig esetleg visszalépő képvi­selőjelöltek helyét a pártlistán kö­vetkező képviselőjelölt töltheti be. Sőt a jogszabályok arra is lehetősé­get adnak, hogy az alakuló ülés utá­ni következő ülésig a listán bejutott képviselők bármelyike lemondjon, és így pártjának szabad kezet adjon arra, hogy akár szakmai, akár más okból a pártlistákon szereplő más képviselővel töltse be a szabaddá vált helyet. Az előzetes jelzések szerint a köz­társasági elnök a jövő héten hívja össze a pártok képviselőit abból a célból, hogy megbeszélje velük az rakozni tilos táblákon szerepel egy darut ábrázoló kiegészítő tábla is, valamint, ha a tilosban parkoló au­tó különösen nagy veszélyt jelent a forgalomra. Ami vélhetően a leg­több problémát okozza majd: mától csak a külső sávban haladhatnak a tehergépkocsik. Ez alól kivétel az, amelyik balra kanyarodáshoz ké­Latorczai János végezetül megemlí­tette, hogy az a kilenc termék, amely vásári nagydíjat kapott, rep­rezentálja a hazai ipar magas szin­tű lehetőségeit. Reményét fejezte ki, hogy a mostani kiállítás hasznos gazdasági fórum lesz, s termelési színvonaluk továb­bi növelésére serkenti a résztvevő­ket. alakuló ülés tartalmi és politikai kérdéseit. Soós Tibor reméli, hogy ennek során napirendre kerülnek bizonyos technikai témakörök, így az ülésrend, valamint a Képviselői Irodaházban a szobák elosztása is. A hatpárti tárgyalásokon a köztár­sasági elnöknél a résztvevőknek ab­ban is meg kell állapodniuk, hogy az Országgyűlésben hol legyen a kü­lönböző frakciók végleges helye, s az alakuló ülésig a képviselőcsoportok­nak is el kell dönteniük: kit hová ül­tetnek. Soós Tibor arra tippel, hogy a magyar parlamenti hagyomá­nyoknak megfelelően a pártok úgy döntenek: ismét a parlamenti elnök jobbján ül majd a kormányzópárt, il­letve az esetleges .kormánykoalíció. szül fel, illetve amelyik előz. (Egy­szerre csak egy járművet előzhe­tünk teherautóval vagy busszal!) A rendőrök ugyan - híven a tavalyi gyakorlathoz - fokozottan lesznek jelen az utakon, pár nap türelmi időt biztosítanak a gépkocsivezetők­nek az átálláshoz. Am ennek letel­tével nem lesz pardon... Új parlamenti ülésrend előtt-----------KOMMENTÁR------------­M atematikai kompromisszum Dombrovszky Ádám Bár csak „szőr mentén” esik róla szó, s mintha a sajtó sem olyan agresszíven kér­dezne rá, Horn Gyula személye tűnik a ko­alícióalkotás egyik akadályának. Miköz­ben az MSZP frontemberei rendszeresen elég világosa n kifejtik, hogy a párt minisz­terelnök jelöltje minden bizonnyal Horn Gyula lesz, emlékezetünkben ott él az SZDSZ-es Magyar Bálint - Pető Iván ál­tal meg is erősített közlése azazt hogy egy Horn-vezette kormányban ők nem kí­vánnak részt venni. A választások máso­dik fordulóját követően Kuncze Gábor eh­hez még annyit tett hozzá: „A kijelentés az SZDSZ-nek olyan feltétele volt, amit azóta sem vont vissza senki.” Tény: az MSZP már a választási küzde­lem kezdete óta arról beszél, hogy „koalí­ciós kormányzás lenne üdvös”. Ugyanak­kor a választás - s főleg a második fordu­ló - eredményei már világosan visszaiga­zolták, hogy a polgárok ebben a ciklusban akár egyedüli kormányzóként is az MSZP- re bíznák az országot. Ezzel a koalíciós kö­telezettség terhét le is vették a szocialisták válláról. Az MSZP így szabadabban vá­laszthat, nyugodtan mérlegelhet: vajon „mennyit ér” egy koalíciós partner, milyen engedményekig hajlandó elmenni. Bár a politika produkál meglepő dolgokat, az MSZP számára c célra nyilvánvalóan csak a Szabad Demokraták Szövetsége jö­het komolyan szóba. Az SZDSZ már ko­rábban megfogalmazott néhány feltételt, például lebegtette Kuncze Gá bor miniszter- elnökségét, illetve személyes garanciákat kért a liberális gazdaságpolitika érvénye­süléséhez. Az MSZP abszolút többségének ismereté­ben azonban visszafogottabbakká váltak az SZDSZ-nyilatkozatok. Nem is véletle­nül, hiszen a választási eredményekkel az általuk óhajtott történelmi kompromisz- szum feltételei messzire kerültek a mate­matikai kompromisszumtól. Az SZDSZ ügyvivő testületének véleménye is az, hogy bár „nem zárják ki a koalíció le­hetőségét, de ennek megvalósulására ilyen körülmények között kevés esélyt adnak”. Az előzetes puhatolózások már megkezdőd­tek, de nyilván mindkét pártnak a hét vé­gi kongresszusa, illetve küldöttgyűlése dönt az ország jövőjét alapvetően megha­tározó kérdésben. Akkor derül ki összeil­leszthető, összecsiszolható-e a két program, létezik-e olyan kompromisszumos-megol­dás, amely már a szabaddemokratákat is kielégíti, de az a bszolút győztes MSZP szá­mára sem csorbítja azokat a jogokat, ame­lyekhez a szavazópolgárok voksai alapján jutottak. Alkotmányellenes Budapest (MTI) - Alkotmányellenes az a kormányrendelet, amely a nem állami gazdál­kodó szerveknek megtiltja a magyar címer használatát. Ezt állapította meg az Alkot­mánybíróság kedden aláírt határozatában, amelyben a kormányrendeletet 1995. augusz­tus 20-ai hatállyal megsemmisíti. A határozat megállapítja, hogy a vizsgált rendelkezés az állami gazdálkodó szervezeteknek, a társadal­mi és szövetkezeti szerveknek lehetővé tette, hogy engedélyt kéijenek az állami címer hasz­nálatára. Ugyanakkor a nem állami cégek és a magánszemélyek ezt a jogot nem kapták meg. A határozat indokolása rámutat: elképzelhető más alkotmányos megoldás is, azonban az al­kotmány élteimében ezt a kérdést az Or­szággyűlésnek törvényben kell szabályoznia. Ma reggeltől újra új a KRESZ Fokozottan ellenőrzik az új közlekedési szabályokat, de egyelőre nem büntetnek a rendőrök Fotó: Fojtán László

Next

/
Oldalképek
Tartalom