Észak-Magyarország, 1994. január (50. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-18 / 14. szám

1 A SZELLEM VILAGA np / Itt csak „ámulni" lehet... illegális szennyvízlerakó hely A gyűszűvirág glükozidjai Gyűszűvirág Fotók: Dobos Klára A gyapjas gyűszűvirág (Digitalis la- nata) elsődleges és másodlagos glü- kozidjainak mennyiségéről ellent­mondó adatok vannak a szakiroda- lomban. Némelyek szerint az élő nö­vény elsődleges glükozidokat tartal­maz. Mások szerint ezek a növény begyűjtése, azaz pusztulása után a másodlagosakból jönnek létre enzi­mes szintézissel. Zámbó István a Herbária Gyógynövény-feldolgozó és Kereskedelmi Rt. osztályvezetője megnézte hogy mennyi és milyen glükozid van a friss és a szárított növényben. Azt tapasztalta, hogy az élő növényben 90 százaléknyi elsőd­leges glükozid van, s ez megmarad a természetes (20 Celsius-fokon va­ló) szárítás során, ám 40 Celsius-fok fölött számottevően fokozódik a le­bomlása, s a veszteség a másodla­gos glükozidok feldúsulására vezet. A nedves levelek gázban vagy ala­csony hőmérsékleten való tárolása nem őrzi meg a glükozidok eredeti összetételét. A végbemenő enzimes átalakulás az oxigén nélküli közeg és a sejtlégzés gátlódása miatt kö­vetkezik be. Ez enzimgátló méreg­ként ismert szerves oldószerekkel nem akadályozható meg. Csak a metil-alkohol képes erre, amellyel tartósítható a növény glükozid- összetétele. Mindez arra mutat, hogy elsődleges glükozidok nem szintetizálódnak a növény pusztu­lása után. (Élet és Tudomány) A gyapjúhozam és a lóhere A gyapjútermelés (gyapjúhozam) a tenyésztett juhfajtától, a juh korá­tól, tápláltsági fokától, a tenyésztési igénybevételtől, a tartási és ápolási köriíLményektóí, továbbá az egyed- re jellemző ráncoltságtól (a „be- nőttségtól”), valamint a gyapjúsű­rűségtől függ Ausztrál juhtenyész- tési kutatók a gyapjúhozam fokozá­sára irányuló vizsgálataikban felfi­gyeltek arra, hogy a kéntartalmú fehéijékből sokat tartalmazó takar­mányok etetésével a gyapjűhozam erősen megnőtt. Napraforgóból a kéntartalmú fehéijék termeléséért felelős géneket vittek be lóherébe és így olyan lóhereváltozatokat kap­tak, melyekkel való etetés akár 10 százalékos növekedést is eredmé­nyezett a gyapjúhozamban. (Élet és Tudomány) Diákoldalak Budapest (MTI) - Megkezdődtek a felvétek előkészítők az Élet és Tu­domány című lap most megjelent számában. A Diákoldalak a felvéte­li vizsgák időpontjáig jelennek meg. Hetente 4 oldalon matematikából, fizikából, kémiából, biológiából és földrajzból közölnek írásokat a fel­vétek tárgyak témaköréhez kapcso­lódó legfontosabb témákból. A cik­keket az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem természettudományi karának oktatói írják. A Diákolda­lak - további 4 oldalon - azokra is gondol, akik az Élet és Tudományt olvasva nem csak tanulni, hanem szórakozni is szeretnének. (Zöld) akcióban az intézet Dobos Klára Miskolc, Sajóecseg (EM) - Két legyet egy csapásra. Ezen a kis „Nivás" ki­ránduláson, amelyen a szeméttelepe­ket indultunk felderíteni Nagy Dezső biológussal és Losonczy Csaba geoló­gussal, két dologról .beszélgettünk. Egyrészt általában az Ökológiai Inté­zetről és munkájukról, másrészt konk­rétan a „szemetes" (japán) projekt­ről... Az Ökológiai Intézet a Fenntartha­tó Fejlődésért Alapítványt tavaly év elején hozta létre a Zöld Akció Egye­sület, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me­gyei Önkormányzat, az Észak-Ma­gyarországi Gazdasági Kamara és egy német természetvédő, Norbert Lemb. Abból a megfontolásból, hogy a Zöld Akció Egyesület már kinőtte magát, s az alapítványi szervezet tágabb anyagi és szakmai lehetősé­geket biztosít. Az intézet székháza Miskolcon a Kossuth u. 13. alatt van, az egykori képtár felső szintjén - az önkormányzat apportja. De itt tevékenykedik a Zöld Akció Egyesü­let, a Holocén Természetvédelmi Egyesületnek is itt van a számítógé­pe, sokszorosítója. Borsod-Abaúj-Zemplén megye saj­nos a környezetvédelem állatorvosi lova. Hiszen a szocialista nehézipar minden átka sújtotta a vidéket, az egészségtelen városoktól a rendkí­vül szennyezett környezetig. A kör­nyezetszennyezés szempontjából a Saj ó-völgy az ország legkritikusabb helye. Viszont a nagyipar szomszéd­ságában ott sorakoznak a termé­szetvédelmi területek... Tehát itt igazán nagyok a kihívások és a le­hetőségek egyaránt. Az Ökológiai Intézet munkatársai projekt rendszerben dolgoznak. Rengeteg feladat lenne, aminek meg kell teremteni az anyagi alap­ját. Fő céljuk, hogy minél több infor­mációt gyűjtsenek a környezet álla­potáról, a környezetbarát technoló­giákról, s ezeket az érdeklődők szá­mára hozzáférhetővé tegyék. Vál­lalkoznak non-profit alapon külön­Szemét a határban féle ökológiai problémák felderíté­sére, a megoldási lehetőség kidolgo­zására. Már benne vannak a nemzetközi vérkeringésben is, és segítséget nyújtanak az itteni külföldi vizsgá­latok lebonyolításához. Tavaly ilyen közös munka volt az US AID LAMP projekt, amely városok, települések hulladékgazdálkodását vizsgálta, illetve Sajószentpéter környékén környezetvédelmi vizsgálatokat végzett. Most az US AID WASH projekt folyik, amely a vizek, szennyvizek problémáival foglalko­zik. Projektjeik között szerepel töb­bek között az Élőhely rekonstrukció a tokaji Nagykopasz-hegyen, A bio- diverzitás megőrzése Közép-kelet Európában, az Erdőtelepítés és er­dőszerkezet átalakítás B.-A.-Z. me­gyében, A környezeti ismeretek és a globális szemlélet elteijesztése.- Változik azért lassacskán az öko­lógiai szemlélet? - kérdezem a fiatal kutatókat, miközben hatalmas sár­tengerben csúszkálva „csodáljuk” a sajóecsegi mellékút mindkét olda­lán végighúzódó illegális települési hulladéklerakót.- Csak az változhat, ami már van - válaszolja Nagy Dezső.- Akkor viszont ez eléggé felesleges „kirándulásnak” tűnik...- Lehet. A történéseket, tendenciá­kat tekintve én is pesszimista va­gyok, de ez nem jelenti azt, hogy nem próbálok tenni a jobbításért! A japán projektet”, melyben jelen­leg is nyakig benne vagyunk, a Re­gionális Környezetvédelmi Köz­pont, ezen belül a Japanese Special Found Iroda támogatja. Hármas célja van: egyrészt technológia-tör­téneti tanulmányt készíteni a jelen­tősebb üzemekről, (korábban mi­lyen anyagokat használtak föl, ezeknek milyen környezeti hatása lehet). Ez azért fontos, mert az üze­mek nemcsak most működnek, ha­nem régebben is szennyezték a kör­nyezetet. Másrészt mintákat vesz­nek az üzemek környékén, hiszen ott nagyobb koncentrációban talál­hatóak olyan anyagok, amelyek ki­jutottak a környezetbe. Ez is az ok­nyomozást szolgálja. Harmadrészt pedig a régióban támogatták a sze­métlerakóhelyek feltérképezését, majd tüzetesebb megvizsgálását a veszélyesség szempontjából, ami az első lépése lehet a felszámolásnak. Ehhez a mimikához katonai légi tér­képeket vásároltak meg, melyeken kijelölték a gyanús helyeket. A te­repbejárás egy hónapja kezdődött.- Ez hatalmas eredmény - mondja a biológus - hiszen ilyesmire Ma­gyarországon nincs pénz. Már ez is egy hosszú harc eredménye, hogy felmérhetjük az állapotokat. De minden itt kezdődik... Helyreállítják az amerikai prérit Észak-Amerika (MTI) - Nemso­kára visszatérhet a csupán indián- regényekből ismert bölények és pré- ritüzek korszaka Észak-Ameriká- ban: a farmerek, vasúttársaságok és bölényvadászok jóvoltából” ki­pusztult eredeti növényzet „helyreállítására” már 300 bölényt szállítottak az észak-oklahomai Pawhuska természetvédelmi terü­letre. 1500 további állat később ér­kezik a kétezer hektáros rezervá­tumba, s ezzel elkezdődik az Egye­sült Államok eddigi legnagyobb ará­nyú kísérlete, amelynek célja, hogy az amerikai préri ismét az legyen, ami volt a múlt században. Bob Hamilton, a program igazgató­ja szerint vissza kell állítani a ter­mészetes körülményeket: a prérit, annak növény- és állatvilágát pél­dául lehetetlen fenntartani a nagy préritüzek nélkül. A bölényeket az ízes fű vonzza és ha lelegelték, nem találnak táplálékot, a tüzek nyo­mán viszont a leégett tarlón gyor­sabban saijad a friss fű. A forró szá­razföldi éghajlat és a préritüzek tíz­ezer év alatt olyan flórát képeztek ezen a területen, amelyben a sűrű bivalyfüvet réti virágok díszítették: ebben a környezetben nem volt he­lye fáknak. A természetes állapot visszaállításához éppen ezért két évig nem gondozták a bölények szá­mára kijelölt területet, csupán időn­ként - ellenőrzés alatt - felégették. Mielőtt a fehér telepesek birtokba vették az észak-amerikai prérit, a mai Kanada, Texas és Nebraska ál­lam, valamint a Nagy-Tavak vidé­kén még összesen 60 millió bölény élt. Ezeknek a területeknek ma csu­pán tíz százaléka - egy Franciaor- szágnyi terület - bivalyfűvel benőtt préri. Ennek elsődleges oka, hogy a fehér vadászok 1870 és 1885 között úgy öldösték a bölényeket mint a ro­varokat: a századfordulón az Egye­sült Államok területén már csupán ezer állat élt. Ma, védettségüknek köszönhetően, számuk ismét 130-150 ezer. A TEVI és az IQ 125 éves a Természet Világa (ÉM - DK) - „Mi népszerűsíteni, terjeszteni akarjuk a természettudományokat; a magyar közönséggel lassanként és észrevétlenül meg­kedvelteim ezen szép ismereteket. E magasz­tos czél elérésére azonban nemcsak a közért­hető modor, hanem, mi még fontosabb, a té­nyeknek hú és igaz előterjesztése, ismertetése a legelső feltétel.” - 1869-ben írta ezeket a mondatokat Wartha Vince, mikor is megjelent a Természettudományi Közlöny első száma. S 1991-ben Beck Mihály így ír a lapról: „Úgy vé­lem, a természettudományi Közlönynek a leg­jobb európaiakkal vetélkedő magyar középis­kolák mellett oroszlánrésze volt a századfor­duló hatalmas és hatásában máig érezhető természettudományos fellendülésben.”.. A 125. évfolyamába lépett tehát a Természet Vi­lága című folyóirat. Ebből az alkalomból érde­kes mellékletet találtak ki a lap szerkesztői, Múltidézés címmel szeretnének időnként megjelentetni egy pótfüzetet. Az eltelt időszak alatt hosszú azoknak a cikkeknek, gondola­toknak a sora, melyeknek a közlöny teret adott. Ezek a pótfüzetek olyan írásokat eleve­nítenek fel a folyóirat történetéből, melyek mai sajátos nézőpontból időszerűek, vitaindí­tók. így nem csak egyszerű utánközlésre vál­lalkoztak a szerkesztők, hanem a régi íráso­kat párba szeretnék állítani mai kutatók, tu­dósok tapasztalataival, s ebből vita is kere­kedhet. A Múltidézést Szily Kálmánnak Apáczai Csere János Magyar Énciklopédiájá­ról írt tanulmányával kezdik, Gábos Zoltán mai gondolataival „szembesül” az egykori szerző. Egyébként a januári számban Szentá- gothai János vall életéről és kutatásairól, ol­vashatunk többek között a Fermentációs ipar és antibiotikum kutatásról, szemsebészetről, Lábos Elemér jóvoltából pedig a biomassza in­telligenciájáról. Az írás mottójaként a szerző Binet mondását választotta, mégpedig azt, hogy „a hülyeség nem egy életre szóló aján­dék”. A továbbiakban arról elmélkedik, hogy létezik-e, mérhetó-e az intelligenciahányados (IQ), jók-e az IQ-tesztek. Ennek történeti visszatekintését is adja. Idézi Malraux néze­tét, miszerint még a kisebbségekben is a hü­lyék vannak többségben. Jól ismert jelenség az, amikor a tömeg méretével arányosan osto­ba és manipulálható horda lesz. Végül azon­ban oda jut a szerző, hogy „az emberek nem műveltségük magas foka miatt vagy speciális tudásuk miatt intelligensek. Pusztán éppen alkalmasak valamire”. Hírek a Természet Világából Minden szem a Jupiteren, amelybe a feltevé­sek szerint ez év júliusában csapódnak be a ta­valy márciusban felfedezett és darabokra sza­kadt Shoemaker-Levy 9 üstökös maradvá­nyai. A kutatók egyelőre a töredékek méreteit találgalják. Becslések szerint a legnagyobb át­mérője is legföljebb 4,5 km. Az érdeklődés ar­ra irányul, megfigyelhető lesz-e egyáltalán a becsapódás. Milyen hatással lesz a bolygóra, hogyan viselkedik annak sűrű légkörében? Földi távcsövekkel aligha lesz ez megfigyelhe­tő, viszont a NASA tervezi, hogy a Hubble űr­teleszkópot a Jupiter felé irányílják. * Mélyhűtött szalamandra. Az igen alacsony hőmérsékleten való túlélés legnagyobb művé­sze a Hynobias keyserlingii szibériai szala­mandra. A maximum 13 cm-es kétéltű akár évekig képes méteres mélységben feküdni a fagyott földben. Nyáron viszont, mikor a talaj fölmelegszik, fürgén mászik a tundrán. Ez a szalamandra — 50 C-fokos hőmérsékletig ké­pes életben maradni. Hogy a sejtjeiben kelet­kező jégkristályok szét ne roncsolják, glukóz­ból és glikolvegyületekből álló fagyvédőszert termel, amely nagy hideg esetén a vérben és a sejtekben helyettesíti a vizet. Ám a fagyvéde­lemnek ez a kiépülése eltart néhány napig: a hirtelen hidegbetörés végzetes számukra * Szupertiszta víz. A franciaországi Auvers la­kói újabban nanoszűrőkkel tisztított vizet isz­nak. Ennél az eljárásnál a víz ultrafinom pó- rusú membránokon áramlik keresztül, ame­lyek minden szennyeződést visszatartanak. Az így derített víz lágy és olyan tiszta, hogy klórral való kezelésétől el lehetett tekinteni. Előnye még, hogy ilyen alacsony keménység­nél a szennyvizet terhelő mosószerekből sok­kal kevesebbet kell felhasználni. * Újjáéled a Szellem-tó, amelyből a St. Helens vulkán szomszédságában, az 1981-es emléke­zetes kitörés után az élet mindenféle formája (a halaktól a planktonig) kipusztult. A tó tük­rét félig elborították a környező dombokról le­tarolt fenyőtörzsek, s több ezer tonna vulkáni törmelék hullott bele. Az ökológusok számára egyedülálló lehetőség kínálkozik annak megfi­gyelésére, hogyan tér vissza az élet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom