Észak-Magyarország, 1993. március (49. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

Jobb eséllyel a munkaerőpiacon Az északi régióban nyilvántartott munka- nélküliek száma meghaladja a 160 ezret. Az átképzés, a továbbképzés segíthet az elhe­lyezkedésben. (7. oldal) Mundérban A Polgári Védelem Világnapján csapat- zászlót kap a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága, és lapunk összeállításában is kiemelt helyet kap a testület. (9. oldal) Hét vége a sportpályákon Újabb DFC-fiaskó - Megbotlott a DKSK - FIDE-per - Szanyi jól emelt - Polgár Zsuzsa kiesett - íjászverseny - Elnökválasztás - MOB-ülés - Totóeredmények (14-15. oldal) Mától új KRESZ Budapest (MTI) — Március el­sejétől - hétfőtől - módosulnak a KRESZ egyes előírásai. A kormány által elfogadott mi­niszteri előterjesztés szerint a gépjárművek számára lakott te­rületen megengedett legnagyobb sebesség - ha ezt az adott útsza­kaszon nem szabályozzák más­képp a KRESZ-táblák - hétfőtől 50 kilométer/óra. A személyta­xik ezen túl nemcsak haladásra vehetik igénybe a buszsávot, de azért is, hogy az utasok be-, vagy kiszállhassanak. Lakott területen kívül kötelező lesz a hátsó biztonsági öv hasz­nálata azokban a gépkocsikban, melyekbe az övét gyárilag besze­relték. Szintén lakott területen kívül, a jelzett fő- és autóutakon nappal is használni kell a tom­pított fényszórót. További változás, hogy párhu­zamos közlekedés esetén mind­egyik sávon közlekedhetnek a teherjárművek. 1993-at az ORFK a közlekedésbiztonság évének hirdette meg. Ez többek között azt is jelenti, hogy foko­zottabb lesz a közúti ellenőrzés, és a büntetések is szigorodnak. Több édesség Budapest (MTI) — Az elmúlt évben a kiskereskedelem forgal­ma 1,518 872 millió forintot tett ki. A Központi Statisztikai Hi­vatal kimutatása szerint ez ér­tékben 15 százalékkal több, mennyiségben viszont 5,6 szá­zalékkal kevesebb, mint a meg­előző esztendőben. A bolti kiskereskedelem szinte valamennyi területén csökkent a forgalom, legnagyobb mérték­ben - csaknem 30 százalékkal - a patikákban. A statisztikai ada­tok szerint csupán az iparcikkek forgalma növekedett, összesen 12,8 százalékkal. A vendéglátás körében viszont átlagosan 5 szá­zalékkal nőtt a forgalom, ezen belül az éttermekben és a mun­kahelyi étkezdékben kevesebben fogyasztottak, a cukrászdák és italboltok viszont 27,2 százalék­kal több édességet, illetve szeszt adtak el, mint egy esztendővel korábban. A területi felmérés szerint a kiskereskedelem és a vendéglátás együttes forgalma mindössze Budapesten, Békés megyében, valamint Nógrád megyében növekedett. Nemzeti ízek Budapest (MTI) — A magyar- országi McDdonald’s éttermeket szinte teljes egészében magyar vállalatok látják el a szükséges alapanyagokkal. A McDonald’s Magyarország Kft. illetékes szakembere el­mondta: a nemzetközi gyorsét­termi hálózattal való együtt­működés eredményeként több magyar cég is kiléphetett a kül­földi piacra. így például: a Bá­bolna Rt. győri baromfifeldolgo­zójában készülő filézett csirke­mellet és csirkecombot Németor­szágba is szállítják magyar alapanyag azaz a Szekszárdi Húsipari Vállalat bacon szalon­nájának felhasználásával készül a cég legújabb terméke, a sajt burger bacon, amellyel a ma­gyar fogyasztóknak nemzeti ízeket szeretnének kínálni. Majdnem „síparadicsom” Több ezer ember - káosz a közlekedésben Bánkúton Kocsi-kocsi hátán, s a vitáknak se vége, se hossza Bánkút (ÉM-FB) — A télutó megteremtette a kánaánt a téli sportok rajongóinak. Szombat délután jármű járművet ér a bánkúti úgynevezett „síparadi­csomig”. Bánkút teljes pompá­jában fogadja a tél szerelmesei­nek idesereglő ezreit. A végcélig a kanyarokkal megtűzdelt úton kígyózik a sor, tempósan hala­dunk, de az utolsó ötszáz méter pokoljárásnak bizonyul. A szerpentin mindkét oldalán kocsi-kocsi hátán, s a középső „szabadon” hagyott keskeny sávon a feljövő és lefelé igyek­vők csak araszolva haladnak, parázs viták közepette. Az út egyre latyakosabb, a kásás pisz­kos színű puha habarcs vasta­gon borítja a burkolatot a vég­célig. A síklub épületéig eljutni szinte reménytelen vállalkozás. Sebők Zoltán a klub elnöke kesernyé­sen mondja:- Erősen megromlott a közúti közlekedés, a sípályákon is a fe­gyelmezetlenség uralkodik. Sok az indulatos rajongó, fittyet hánynak az írott és íratlan elő­írásokra, a biztonságra. Néhány újgazdag csemetéje motoros szánnal szántja keresztbe a kar­bantartott lesiklókat. Az idei szezon tavaly december 19-én kezdődött és január 13-ig tartott, mert utána eltűnt a hó a pályákról. Február 19-ikével újraindultunk, s szünet nélkül üzemel mind a hét felvonó és a nyolc pálya. Szombaton és va­sárnap nagy a forgalom. Átla­gosan 5-6 ezer ember áldoz kedvtelésének. Ki síléccel, ki szánkóval, de sokan „gyalogo­san” kószálnak a tájon. Nincs könnyű dolgunk. Mindent ön­erőből kell megteremteni, s ez egyre nehezebb. Három éve megszűnt a város támogatása, s alig kapunk segítséget az ide­Fotó: Fojtán László vezető út forgalmának biz­tosítására. Nincs jelző, tilalmi tábla, ami a közlekedés rendjét szabályozná, mi pedig nem „játszhatunk” hatóságosdit, mert perceken belül inzultusban részesülünk. Három éve nem emeltünk a szolgáltatások árát. Hétközben személyenként húsz forint a taksa, hétvégeken huszonöt. A kis felvonókat 10 forintért, a na­gyokat 15-ért lehet igénybe ven­ni. Ez szinte alig semmi, ha fi­gyelembe veszem, hogy közel húszán foglakoznak az üzemel­tetéssel. Indulnánk vissza, de nehezen megy. Előttünk egy Miskolcra tartó busz vezetője hosszan vitá­zik egy felfelé igyekvő kollégájá­val s addig áll a forgalom mind­addig, míg néhány alkalmilag összeverődő autós és utasa ar­rébb nem rak több forgalmat akadályozó személykocsit. • / MNB-kötvények kibocsátása Márciusban az amerikai piacon újabb magyar kötvények Budapest (MTI) — A Magyar Nemzeti Bank három hónap alatt már a negyedik külföldi kötvényét bocsátja ki. Ezúttal a Deutsche Bank szervezésében egymilliárd márka értékű papír került forgalomba Németország­ban. Ezzel az akcióval a Magyar Nemzeti Bank lényegében be­került a német pénzpiacon a leg­nagyobb hat kötvénykibocsátó közé. Zádori János, az MNB sajtófőnö­ke elmondta, hogy a kibocsátást versenytárgyalás előzte meg. Ezen a Deutsche Bank tette a legjobb ajánlatot, s így válasz­tották ki az akció főszervező­jének. A kötvényekért a Magyar Nemzeti Banknak 9,25 száza­lékos kamatot kell fizetnie. Egy hónappal korábban már a német partnerek javasoltak az MNB- nek egy kibocsátást 10 száza­lékos kamatfizetéssel. Ezt az ajánlatot a Nemzeti Banknál nem fogadták el, mivel számítot­tak arra, hogy idő közben a ka­matszínvonal a német piacon csökkenni fog. A Magyar Nemzeti Bankhoz ér­kezett jelzések szerint a kötvény fogadtatása kedvező, néhány óra alatt több mint 100 millió márka értékű papírt sikerült értékesíteni. Az Egyesült Államokban tar­tózkodó Hárshegyi Frigyes, az MNB alelnöke az MTI-nek és az MTI Econews-nek elmondta: a németországi kötvénykibocsátás jelzi, hogy Magyarország iránt továbbra is megvan a bizalom, s ezt nem csökkentette, hogy egyelőre a Nemzetközi Valuta­lappal elhúzódnak a tárgyalá­sok. Az MNB alelnöke az Egyesült Államokban egy újabb magyar kötvény kibocsátást készít elő, s ennek során számos pénzintézet képviselőivel folytat tárgyalá­sokat. Hárshegyi Frigyes beszámolt ar­ról is, hogy az Egyesült Államok Értékpapír Felügyelete állandó kötvénykibocsátóként beje­gyezte a Magyar Nemzeti Ban­kot. A múlt esztendőben az MNB még csak eseti engedélyt kapott arra, hogy forgalomba hozza 200 millió dolláros köt­vényét. A piacfelmérés tapasztalatai szerint az Egyesült Államokban a magyar kötvények fogadtatása kedvező, s az ezzel kapcsolatos hitelrizikót a befektetők felvál­lalják. Hárshegyi Frigyes úgy véli: elképzelhető, hogy már március­ban megjelenik az amerikai pia­con egy újabb magyar kötvény, u-----KOMMENTÁR------­/ 4 áí oMaái Nótárius „Lovas nemzet vagyunk” hirdettük évtizedeken-századokon keresztül. Úgy látszik, ebből adódóan kerül­tünk a paripának hol egyik, hol a másik oldalára. Mint ahogy azt a gazdasági átalakulás, a privatizáció alkalmával unos-untalan tapasztal­hatjuk. A lónak melyik oldalán lo­vagolunk most? Az könnyen eldönt­hető, ha figyelembe vesszük, hogy ama bizonyos ,,átkosban” kitelje­sedett mindenható államkapitaliz­mus ideje után most a privatizáció időszakát éljük. Úgy is fogalmazha­tunk, hogy a kapitalizmusba történő visszatérés időszakát, a szabad vál­lalkozás, a kívánatos, sőt egyenesen szükséges piacgazdaság kialakítását éljük. Mindezek idáig szépen hangzó elvek, azonban átgondolás nélküli átültetése a gyakorlatba számos és nem is veszélytelen buktatót rejt ma­gában. Csak néhányat említsünk. Szabad vállalkozás-szabad verseny például. A kapitalista világban élő közgazdászok nem egyszer figyelmez­tették a hazai privatizációban érde­kelteket, hogy kerüljék el a vad kapi­talizmusnak nevezett gazdasági zűr­zavart. Intelmük kevés meghallgatásra talált. Példa erre többek között a külföldi tőkének nem egyértelműen hasznos érdeklődése a hazai befek­tetések iránt -, amely elsősorban az élelmiszeriparban ért el kétes értékű sikereket. Lásd a cukoripar, a nö­vényolajipar, a konzervipar „privati­zációját”. Ennek nyomán pedig az egyik monopóliumot folytatta a má­sik monopólium, ami természetesen - a profit mindenhatósága jegyében - a piaci előnyöket kihasználva, az árak nem is kismértékű emelkedésével járt és jár együtt. Gondoljunk csak a cu­kor, az étolaj, a margarin árának emelkedésére. Hazai tőke és vállalkozás hiá­nyában - így mondják - ha nem is munkahelyteremtő, de vállalkozó külföldi tőke került az iparba. Működése máris érezteti hatását. Például a hazai, nem a külföldi tőke kezében lévő bedolgozó-beszállító vál­lalatoknál a megrendelések csökke­nésében, ami nem munkahelyterem­tő, hanem megszüntető következ­ménnyel jár. A tapasztalható kaotikus-zűrza­varos állapotokra nem mentség, hogy járatlan úton kell haladnunk. Mert akkor olyan „úttörőket” kell az élre állítani, akiknek „irányzékuk”, kon­cepciójuk van! Vandál pusztítás Budapest (MTI) — Leverték Lukács György Belgrád rakparti emléktábláját. A Budapesti Rendőr-főkapitányság saj­tóosztályától kapott információ szerint a rendőrség lakossági bejelentésből értesült az emléktábla megrongálásáról vasárnap délelőtt. Egyelőre nem lehet tudni kik a tettesek, sem azt, mikor történt a vandál pusztítás. A rendőrség nyomoz az elkö­vetők után.

Next

/
Oldalképek
Tartalom