Észak-Magyarország, 1992. július (48. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-22 / 172. szám

1992. július 22., szerda ÉSZAK-M AGYARORSZÁG 13 Beköszöntő Miben főzött az ősasszony 2 Fazekastábor Ernődön FMotelep lesz Ernődön Tisztelt Olvasó! Az Észak-Magyarország szerdai számaiban új egész­ségügyi rovatot indítunk, mely a közegészségügy, a gyer­mekgyógyászat, a belgyógyá­szat, a szemészet, a nőgyó­gyászat, a bőrgyógyászat, a fogászat és egyéb klinikai szakágak aktuális, szezonális témáival foglalkozik. Ismert tény, hogy a betegsé­gek megelőzése sokkal egy­szerűbb és célravezetőbb, mint azok gyógyítása. Svájcban pl. a gyerekek azért nem félnek a fogorvosoktól, mert velük legtöbbször nem a kezelés, a foghúzás, a „fájdalomkeltés” során találkoznak, hanem, amikor bemutatják nekik a helyes fogápolást, elmondják a korszerű és „fogvédő” táp­lálkozás szempontjait, taná­csot adnak a fogkefék és fog­krémek kiválasztásához. Mi azt szeretnénk, ha On ilyen társat látna az orvosban, aki együtt tevékenykedik önnel mindnyájunk egészségéért. Eh­hez ismeretekre, tanácsokra van szükség. Ezt szeretnénk az Olvasó helyébe hozni az Eszak-Magyarország hasábjain keresztül. A cikkekben az lesz a kö­zös, hogy a megelőzés, az egészségmegőrzés céljával íródnak. írói megyénkben dol­gozó szakemberek, akik az esetleges helyi gondokra és a megoldás helyi lehetőségére is felhívják majd a figyelmet, ez­zel megkönnyítik az Ön eliga­zodását az egészségügy út­vesztőiben. Sorozatunkban a gyógysze­részek is jelen lesznek, akik a gyógyszerek rendelése, kivál­tása körüli segítséget fogják nyújtani. Lehetőséget kívánunk adni az Olvasó által felvetett kér­dések megválaszolására is. Ha ezek a rövid tájékozta­tók az Olvasó napi problé­máira választ adnak, akkor a rovat elérni célját. Abban a reményben, hogy sok Olvasó számára új isme­reteket tudunk nyújtani, bú­csúzunk. Figyelje emblémánkat, ol­vassa rovatunkat! Dr. Orosz Márta csoportvezető főorvos Dr. Sedlák Mária megyei tisztifőorvos ÁNTSZ Borsod Megyei Intézete így készül egy agyagvár Sátormélyi terefere A jó hírnek is szárnya van. Két évvel ezelőtt az akkori megyei közművelő­dési módszertani központ fazekastábort szervezett gyerekeknek és fiataloknak Ernődön, a „svéd házban . A hely csodás, mert roman­tikus, de azért, ez kevés vol­na ahhoz, hogy egy tábor­nak egyetlen szezon után híre keljen a megyében és a megyén túl. Pedig az emődi fazekastábornak hí­re van — egyetlen szezon után. Akik 1990 nyarán itt töltöttek két hetet, hiába böngészték az újságokat, a programfüzeteket, hiába te­lefonálgattak, úgy látszott, hogy a tábor jobblétre szen- deriilt. A múlt nyáron nem verték föl a sátrakat, árvál­kodott a korongozó műhely, a kemence, hiába potyogtak az érett; gyümölcsök a fák­ról ... Pedig ez a tábor éppen attól vált híressé, hogy kü­lönleges mesterségre taní­tott, nemcsak hóka-móká- val telt az idő, hanem jó sok munkát és feladatot kí­nált a sátorlakóknak. A módszertani központ vala­mely furcsa elgondolás mi­att megszűnt, Horváth Kál­mán népi iparművész, az akkori tábor irányítója (lel­ke) valahol másutt keresi a megélhetését, szóval gazdát­lanul maradt a „svéd ház”. Víghné Szabó Márta azon­ban ezen a nyáron feltá­masztotta az emődi faze­kastábort. Vagy hatvan gye­rek örömére. Segítségére volt ebben Sebő Géza. a művelődési ház igazgatója és az önkormányzat. A tábor újra él és nagy valószínűség szerint most már valóban gyökeret ver­nek itt a fazekas palánták. Szabó Márta emődi fazekas ugyanis azt tervezi, hogy bérbe veszi a területet és nyaranta tábort szervez, ősztől pedig az emődi gye­rekeket tanítja erre a szép mesterségre akár iskolai szakkör formájában. Ki tud­ja, talán még kenyeret is ad egyiküknek-másikuknak avval, hogy eléjük tesz egy darab agyagot, .kötényt köt eléjük a korongozóban . . . Víghné Szabó Márta két turnust hirdetett erre a nyárra, de úgy tűnik, ke­vés lesz. És mert Márta ne­hezen tud nemet mondani, valószínű, hogy augusztus elején sem bontanak sátrat és fogadják a harmadik tur­nust is. A táborlakók hangulata remek, a munkakedv töret­len. — Itt mindannyian azt csináljuk, amihez kedvünk van. A tábor szépe, ' Rozman Ad­rien — Mihez szokott kedve­tek lenni? — Leginkább agyagozni. — Mit tudtok készíteni? — Először is arra tanít meg minket Márta, hogy használati tárgyakat, edé­nyeket formázzunk. Olyano­kat, amilyenekben az ős- asszony főzött. Csuda prak­tikusak • és szépek. Azóta sem találtak ki sokkal job­bakat az emberek. — Készítünk még masz­kokat, gyertyatartókat, ha­mutálakat, virágedényeket. ■Egyszerűeket. Ma este meg­ássuk a kemencét, kiégetjük a munkáinkat és a legked­vesebbeket hazavisszük. Lás­sák csak otthon, hogy mit. tanultunk Ernődön! Rozman Adrien és Faze­kas (Noémi koronázatlan ki­rálynő. Ezt a két kislányt tartották a legszebbnek a táborlakó fiúk. Azért koro­názatlanok még, mert az agyagkoronát ki kell még égetni, (A fotó kedvéért azért fölpróbálja Adrien.) A lányok szerint dugó. azaz Poós Gergő a legszebb tá­borlakó. — Volt már itt. bolond szépségverseny is, óriásokat alakítottunk. Túlzás nélkül. A legnagyobb sikere a leg­kisebbnek, az emődi Ber- náth Csabának volt. Rőzse- gyűjtő öreg néninek öltözött. Cuki volt. — Ezek szerint emődi gye­rek is van a táborban? — Ö egyedül. Mondjuk is neki, beszéljen a szakács­nőkkel, mert pocsék a kaja. Rendben van. hogy kell a gyereknek a tejtermék. De ennyi? A rizst meg nem kel­lene annyira megborsozni. Kovács Dini már-már pro­fi fazekas. Két éve is eltöl­tött itt két hetet; — Lehet, hogy eljövök a harmadik turnusba is, csak el kell dön­tenem, hogy fényképezőgé­pet veszek, vagy ide fizet­jük be a 3500 forintot. Az ő ötlete volt, hogy a fazekastábor lakói — bu­dapestiek, miskolciak, páci- niak. arnótiak... — rend­szeresen találkozzanak a tá­borzárás után is. Lehóczki István polgármester ezt meg­hallva, azonnal meghívta a gyerekeket augusztus 20-ára, mert akkor nagy ünnepség lesz Ernődön. — Gyertek el. hozzátok el a szüléiteket, a barátaitokat, a rokonaitokat! Szeretettel várunk benneteket. Örülné­nek az emődiek, ha a kiége­tett kis remekeitekből ren­deznétek egy kiállítást. A (kiállítás helyéről majd mi gondoskodunk. Ezek a gyerekek biztosan nem feledik el Emődöt. Ahol megismerkedtek egy ősi kéz­műves mesterséggel, ahol ■szerették őket, ahol szeret­tek együtt lenni. Az együtt töltött szép napok emlékére az első turnus egy kőrisfa csemetét ültetett a kertben. A pici fácskát botokkal fog­ták körbe, annyi bottal, ahá- nyan ültették. Mindenki rá­véste a botra a nevét. A következő turnus is ül­tet fát. És a következő is. Gyökeret eresztenek a cse­meték. 'Mint ahogy talán a fazekastábor is. L. Gy. Fotó; L. J. A horgászok már régen kedvelik az Ernőd határá­ban lévő kavicsbánya vizét, mert jócskán él benne ponty, amúr. törpeharcsa és kárász. Mondják, hogy él a tóban egypár óriás harcsa is.. . A tavat a megyei hús­ipari vállalat bérli annak fejében, hogy rendben tart­ja, gondozza. Bár a bányatavak a mély­ségük miatt meglehetősen veszedelmesek, az emődi tó­ban jókora „terasz” van, amely alkalmassá teszi az óvatos fürdőzésre. Hétvége­ken, jó időben többszázan strandolnak itt. A nagyköz­ség önkormányzata aként döntött a közelmúltban, hogy víkendtelkeket alakít ki a tó partján. Ez megtörtént és a tavasszal meg is hir­dették a 800 négyzetméter körüli területek értékesíté­sét. Ötven forintért adnak egy négyzetmétert, így egy- egy telek 40—41 ezer fo­rintba kerül. Ötven telek volt eladó az emődi tó partján,- ennek a fele már el is kelt. Főként miskolciak és kazincbarci­kaiak vásároltak, de azért néhány emődi polgár is úgv döntött, itt, a közelben tölti .majd nyaranta a szabad ide­jét. Mivel zártkertről van szó, beépítési kötelezettség egyelőre nincs, de a vásár­lók többsége természetesen építkezni akar. Ivóvízhez nehezen tudnak majd hozzájutni a fürdőte­lepiek, de a villany beveze­tése a közeli István-májőr­től könnyen megoldható. Ernőd önkormányzata négy telket közösségi célokra megtart és addig is haszno­sítja, amíg nem építkezik rajta. A jövő nyáron már horgásztábor lesz itt. Vállalkozókat keresnek A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség olyan vállalkozók, illetve vegyes vállalatok jelentkezését vár­ja, amelyek a Szövetség tu­lajdonát képező központi fekvésű, tatarozásra alkal­matlan, ungvári emeletes ház bontását és annak a he­lyén közös célú épület épí­tését saját erőből vállalnák. Az épület tulajdonlása és ■használata megegyzés sze­rint történne. Jelentkezési cím; Kárpátalja, Ungvár, Duhnovics u. 2. 11/15. Tel./ fax; 00-7-031-22-351-91 (hét­köznap 9—16 óra). Az APEH kérése Az APEH-nél adószámmal, rendelkező egyéni vállalko­zók és magánszemélyek a napokban adófolyószámla ki­vonatot kapnak. Ez tartal­mazza az APEH által nyil­vántartott adóbevallási és befizetési adatokat, 1992. március 31-ig. Az adózó te­endője, hogy az adatokat összehasonlítsa saját nyil­vántartásaival, s ha eltérést tapasztal, jelezze az adóha­tóság felé. Az eltérések tisz­tázása érdekében be kell mutatni azokat a bizonyla­tokat, amelyek ezt alátá­masztják. Adófolyószámla egyezte­tést lehet kezdeményezni írásban (Cím: APEH Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága Miskolc, Faze­kas u. 2.), vagy személyesen (ügyfélfogadás: hétfő—kedd —csütörtök 8—14-ig, szerdán 8—18-ig, pénteken 8—12-ig). Az APEH kérése, hogy a. várhatóan nagy számú ügy­félforgalom miatt lehetőleg levélben jelezzék az adózók a folyószámlával kapcsola­tos észrevételeiket. Ha azon­ban mégis személyesen kí­vánnak élni az egyeztetés lehetőségével, feltétlenül vi­gyék magukkal a kiküldött foly^számla kivonatot, vala­mint az egyeztetéshez srzük- séges adóbevallási és befi­zetési bizonylatokat. Továb­bi kérésük az, hogy aki fo­lyószámla kivonatot (kap, feltétlenül olvassa el gon­dosan a tájékoztató szöve­gét, amely több kérdésre is választ adhat. Áldás, békesség! Dicsértessék a Jé­zus Krisztus! A kétféle köszöntés egy­más után hangzott e! az elmúlt szom­baton Ónodon, ahol ökumenikus há­laadó istentiszteleten vehettek részt a hívek. A szirmai baptista egyház fúvós­zenekarának műsora után a római ka­Hálaadás ínadon tolikus egyház részéről Csirmaz Ist­ván, a református egyház képvisele­tében Csorba László, a baptista gyülekezet nevében pedig Szilágyi Sándor köszöntötte a jelenlevőket, mondta az egyházak közösségének fontosságáról elgondolkodtató szavait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom