Észak-Magyarország, 1991. október (47. évfolyam, 230-255. szám)

1991-10-19 / 246. szám

r—■— ---------------;------------------­X LVH. évfolyam, 246. szám 1991. október 19. Szombat Ára: 7,30 Ft í-----______________________________________ b orsop-abaüj-zeiviplén független napilapja , .,1|.| _JüuwMRB|BflMro|ainiro|]1|anM:^^ | tí w nrrwrwn ■iimiiiiii.immi..ljillj-j,.ii MA • Magyarország — 1956 • Zsákutcában nem jó lakni • Kamcsatkai utakon • Hajhászat • Amikor fegyverszünetet kértünk • Javítani szeretne a DVTK Vita a költségvetési irányelvekről Hétfőn, kedden Országgyűlés Budapest (ISB) Október 23. megünneplése jegyében zajlik az Országgyűlés jövő heti ülésszaka. A megemlé­kezésre kedden reggel kerül sor, s a szerdai munkaszü­neti nap után, csütörtökön bizottsági ülések lesznek. A parlament tovább tolja maga előtt a IlI/lII-as té­mát, s hasonlóan nem tár­gyalja a világkiállítás ügyét sem. Előbbi elnapolását a pénzügyi tárca kérése miatt határozta el a házbizottság, mivel a költségvetés 1992-es irányelveinek vitája nem 'tűrhet halasztást. Folytatják a szövetkezeti törvény vitá­ját, s várhatóan határozat- hozatal születik a hátrányos helyzetbe került önkormány­zatok állami támogatásáról. A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat, illet­ve az elmúlt rendszerhez kötődő társadalmi szerveze­tek vagyonelszámoltatása végére is pont kerülhet. Egy napirend előtti önálló kép­viselői indítvány felveti, hogy a kárpótlást kérők egy­re nagyobb száma miatt a benyújtási határidőt ha­lasszák későbbre. E kérdés sürgős tárgyalásáról hétfőn születik döntés. Útkeresés a jövőbe A Saszolg o környezetvédelemben is előbbre kíván lépni. A sajóbábonyi vegyipar is keresi helyét, lehetősége­it az átalakulóban lévő ma­gyar gazdaságban. A ma­gyar-osztrák érdekeltségű Porán Kft.-t követően szep­tember elsejével további három gazdasági társulást alapított. Az új szervezetek közül a Saszolg Kft. vezető­it, Durda József ügyvezető igazgatót és Tar Katalin, gazdasági igazgatóhelyet­test kerestük meg, érdeklőd­ve terveikről, céljaikról. Durda József igazgató: — Az anyavállalat, az Észak­magyarországi Vegyiművek azt a célt tűzte elénk, hogy a már megalapított többi kft.-t, szolgáltató és keres­kedelmi tevékenységgel se­gítsük. Mi biztosítjuk az energiaellátást, felügyeljük és korszerűsítjük a környe­zetvédelmet, s elvégezzük a teljes körű műszaki karban­tartási munkákat. Koordi­náljuk és megszervezzük a kft.-k szállításait közúton és vasúton egyaránt. S még egy igen lényeges feladatot, ter­vezést és kivitelezési mun­kákat is elvállaltunk. Mind­ezt az itt dolgozók évtize­dek alatt felgyülemlett szellemi és gyakorlati ta­pasztalataira alapozva. — Kik kaptak helyet a kft.-ben? Tar Katalin: — A külön­böző szakterületek művelői, a kőművesektől kezdve a műszerészekig bezárólag. Valamennyien több mint egy évtizede dolgoznak az ÉMV-ben. s a kft. megala­kulásával azonos feladatokat látnak el, így nem volt kü­lönösebb ok az átszervezé­sekre. (Folytatás a 2. oldalon) Légzőszervi rehabilitációs osztály nyílt a Csanyikban A hazánkban meglehető­sen gyakori légzőszervi meg­betegedések megelőzése, va­lamint a rehabilitáció a fel­adata annak az új egészség- ügyi létesítménynek, melyet tegnap, október 18-án avat­tak fel Miskolcon, a Csa- nyik-völgyi szanatórium egyik kétszintes épületében. — A Bükk megfelelő klí­mája, az egészséges levegő, a természet kedvező hatása nagymértékben hozzájárul­hat ahhoz, hogy megvalósít­hassuk a komplex légzésre­habilitációs programunkat — hallottuk dr. Tóth Erzsé­bet tüdőgyógyásztól, a Me­gyei önkormányzat Szakkór­háza légzőszervi rehabilitá­ciós osztályának vezető fő­orvosától. A nyolcvan ágyas osztá­lyon már az elmúlt napok­ban fogadtak néhány bete­get, s a jövő héttől folya­matosan várják a rehabilitá­cióra beutaltakat. A szak- rendeléseken, illetve a kór­házon kívül, a körzeti orvo­sok is rehabilitációs kezelés­re küldhetik az idült hörg­hurutban szenvedőket, a ne­héz légzéssel küzdő, s az asztmatikus panaszokkal, hosszú ideje együttélő bete­geket. — A legalább három hétig tartó rehabilitációs kezelésre természetesen az önmagukat ellátó, járóbetegeket fogad­juk. A komplex program egyik fontos része lesz a lillafüredi Szent István- barlangban naponta tartandó klímaterápia, a természetes aerosol. A továbbiakban a barlangterápiáit szeretnénk kiegészíteni zeneterápiával, relaxációval és meditációval is. Mindezen kívül különbö­ző terápiák, légző- és gyógy­tornák, az úgynevezett Kneipp-kúra — és a mindezt kiegészítő életmód-terápia szerepel a megyei szakkór­ház új csanyiki rehabilitá­ciós osztályának programjá­ban. * A csanyiki légzésrehabili­tációs osztályt tegnap dr. Jánváry Anna főorvos, a megyei önkormányzati hiva­tal szociális és egészségügyi osztályának helyettes veze­tője avatta fel. Jelen vol­tak az ünnepi eseményen: dr. Sedlák Mária megyei tisztifőorvos, valamint a társintézmények és a Me­gyei Társadalombiztosítási Igazgatóság képviselői. Gy. K. Fotó: Laczó J. Gorbacsov és Sevardoadze vetélytársak ? Mihail Gorbacsov szovjet államfő és egykori külügymi­nisztere, Eduard Sevardnadze vetélytársak lehetnek — az ENSZ főtitkári tisztég betöltéséért rövidesen meginduló küzdelemben. Mint a Moszkovszkije Novosztyi című szovjet lap jelentette, Sevardnadze egyike a főtitkári tisztségre pá­lyázó tíz jelöltnek. Nem kizárt, hogy Mihail Gorbacsov neve is köztük van. (MTI) * A teljesítmény majdhogynem egyedülálló a hajózás törté­netében. Egy 38 éves magyar tengerész, egyetlen kikö­téssel, egy esz­tendő alatt - a legnehezebb déltengeri út­vonalon hajóz­ta körül a Föl­det. (Cikkünk a 12. oldalon.) * Nem lehet elég korán elkezdeni, de azért meg lehet próbálni. Miskolcon, az Erzsébet téri uszodában óvodásokat - képünkön a Kassai úti óvoda kicsi­nyeit - okítják és tanítják az úszásra. A tanfolyam háromhetes, és bár ez idő után senki sem mondhatja el magáról: úszik, mint hal a vizben, de azzal már dicsekedhetnek; barátunk a viz. És ez, ilyen korban már nem semmi... Fotó: Laczó József

Next

/
Oldalképek
Tartalom