Észak-Magyarország, 1991. szeptember (47. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-21 / 222. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZAG 14 1991. szeptember 21., szombat RÁDIÓ FE JTÖ RŐ SeM Manager V. forduló Elértünk az 5. hetéhez 7 + 1 fordulós rejtvénypályáza­tunknak, melyet a SeM Holding Kft.-vel közösen indítot­tunk. , Az eddigi szokásnak megfelelően ezen a héten is egy, a SeM Holdinghoz tartozó céget mutatunk be: a SeM Mana­ger Kft.-t. A társaság üzletágaival, illetve szolgáltatási körével köz­vetlenül alkalmazkodik a megváltozott gazdaságpoitika ak­tuális célkitűzéseihez, a piacgazdaságra való áttérés és a privatizáció felgyorsításához. A cég része ia SEED Alapítvány által szervezett magyar- országi vállalkozástámogató rendszernek, képviselőjük a B.-A.-Z. Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának társelnöke. Üzletágaik: — települések és önkormányzatuk gazdálkodás-fejlesztése: — vállalkozástámogatás; — állami vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek átalakítása; — vállalatok és vállalkozások fejlesztése; — termelés és szolgáltatás fejlesztése; — humán szolgáltatások. Rejtvényünk fősoraiban további két üzletág nevét rejtettük el. VÍZSZINTES: 1. Az egyik beküldendő üzletág (folyta­tás a vízszintes 26. sorban). 14. Izgat, ingerel. 15. Angol férfinév. 16. Francia me­gye. 17. Üres cikk! 18. Tün­dér ... (Szabó Magda mű­ve). 20. Ideszállít. 21. Léc •végei! 22. Spanyol város. 24. Morzehang. 25. Kukoricaká­sa. 26. Beküldendő üzletág; a vízszintes 1. folytatása. 29. Fleur de . .. (Bourbon-li- liom). 30. Pápai hármas ko­rona. 31. Azonos római .szá­mok. 33. Magad. 34. Bika­vér jelzője. 35. Kocsma, an­golul. 37. Hogy, hogyan oro­szul. 39. Kobak közepe! 42. Község Komárom—Eszter­gom megyében. 44. Algériai kikötőváros. 45. Izzik. 47. Fa része. 48. A békák rend­jének rendszertani neve. 49. Kifli jelzője. 55. Valakinek Wő helyzete. 56. Kínai hossz­mérték. 57. Trópusi 'kúszó­növény. 58. A kobalt vegy- jele. 59. Kis Anasztázia. 60. Látta az eseményt. 62. No­men nescio röv. 63. Részben lakmározl 64. Zajos. 66. Ha­waii fővárosa. FÜGGŐLEGES: 1. Horog­ra szokás fűzni. 2. ínyencek csemegéje. 3. Borákapálinka. 4. Az americium vegyjele. 5. Város. 6. Ablak nélküli fül­keszerű bemélyedés szobák­ban. 7. Búcsúszó. 8. Illetve röv. 9. Munkahelyi foglal­kozás. 10. Tenger angolul. 11. Hangtalan tusa! 12. Egy éjszakára megafezik valahol. 13. Vulkáni kőzet. 19. A v.ir szály Istennője az ókori gö­rögöknél. 22. Messziről meg­látszik rajta. 23. Tiltószó. 27. Tolviaj madár. 28. Nem­zetközi vásár. 32. Vietnami váltópénz.. 36. Feldől. 38. A második beküldendő üzletág neve (folytatás a függőleges 45. sorban). 40. Gyümölcs­ital. 41. Boncmester. 43. Kipling kígyója. 44. Bibliai alak. 45. A függőleges 38. sor befejező része. 46. Dávid ellenfélé a Bibliában. 48. Népvándorlás kori nép. 50. Az egyik Beatles-fiú (Rin­gó). 51. Tálján. 52. Belgrádi napilap. 53. Talmi. 54. Rend­szerezte a fajokat (Kari von). 60. Mérni kezd! 67. Tervhi- vlatalunk. 68. A pincébe. Barna Viktor — István György SZOMBAT KOSSUTH: 8.10: Hangszemle. — 8.30: Családi tükör. — 9.10: Színes népi muzsika. — 10.05: Ismét — a javából! — 13.05: Klasszikusok délidőben. —14.20: Mindennapi irodalmunk. — 15.10: Oj Zenei Újság. — 17.30: Túl az Öperencián. — 18.00: Es­ti Krónika. — 18.20: Szemle. — 19.05: A híd. Herczeg Ferenc színmüve. — 20.09: Zenélő vá­rosaink. — 21.05: Az Állami Né­pi Együttes felvételeiből. — 22.00; Késő esti Krónika. — 22.35: Dzsesszarchivum. — 23.05: Hangversenymúzeum. PETŐFI: 8.10: Kopogtató. — 8.30: Népszerű muzsika — vi­lághírű előadók. — 9.08: Más hullámhossz. — 10.00: Heavy metal magazin. — 11.03: Szom­bat délelőtt. — 12.00: Jó ebéd­hez szól a nóta. — 13.05: Da- | ráló. — 13.35: Hangok és vissz- l hangok. — 14.00: Ez érdekes! — 17.10: Hangverseny. — 17.20: Labdarúgó-körkapcsolás. —17.50: A rock gyermekei. Tábor To­kajban. — 18.30: Slágerlista. — 19.03: A bajadér. Kálmán Imre operettje. — 19.57: Labdarúgó- körkapcsolás. — 21.03: Zeneka­nál. — 22.05: Rock-mobil. — 22.37: Zsemlye útkövező manó­ja. — 23.10: Éjszakai koktél. BARTÓK: 8.20: Oj kompakt- lemezeinkből. — 9.14: Opera­I mű vészlemezek. — 10.00: Hang- felvételek felsőfokon. — 11.19: Bach kamarazenéjéből. — 12.05: Operanégyesek. — 12.30: Follow me! — 12.45: Science in the News. — 13.00: Kivánságműsor szombaton. — 14.00: Dvorzsák műveiből. — 15.05: Lemezbörze helyett. — 16.05: A New York-i Filharmonikus Zenekar népsze­rű balettzenét játszik. — 17.10: Bemutató. — 18.00; Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor. — 18.20: Román nyelvű nemzetisé­gi műsor. — 18.40: Horvát és szerb nyelvű nemzetiségi mű­sor. — 19.05: Német nyelvű nem­zetiségi műsor. — 19.25: Szim­fonikus zene. — 21.05: Minden­napi irodalmunk. — 21.35: Sába királynője. Operarészletek. — 22.35: Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny. — 23.03: Apám, Színbád. VASARNiAP KOSSUTH: 8.30: Világóra. — 9.05: Forraii Kaltialin műsora. — 10.05: Éndkazóval, muzsikával. — 11.05: Gondoláit—jel. — 13.05: Népdalkörök pódiuma. — 13.30: Mit üzen a rádió? — 14.10: Művészlemezdk. — 15.05: Irén húgom gyönyörű volt. — 16.05: Mi a tátika? — 17.05: Rádió Ka­szinó. — 18.00: Esti Krónika. — 18.20: Muzsikáló nagy villáig. — 19.05: Hol vofllt, hol nem volt. — 19.19: Az ember hívattatása. Ismeretlen angol szerző miiszté- r:um-„ a XV. századból. — 20.10: Emlékek szárnnyal«. — 21.05: örökzöld dallamok. — 22.00: Késő Esti Krónika. — 22.25 : Kapcsoljuk a. 22-es stúdiót. PETŐFI: 7.03: A római kato­likus egyház félórája. — 8.10: Első Roller,királynő. Jam Werich meséje. — 9.08: Híres szórakoz­tató zenekarok műsorából. — 11.08: Vasárnapi koktél. — 13.00: Stúdiióvilág. — 14.05: Szerpen­tin. — 15.08: Táakarádió. — 16.00: Poptarisznya. — 21.03: A Próféta roikona. Fromaget regé­nye. — 21.31: Társalgó. — 22.28: A mai dzsessz. — 23.10: Nvé >' csókok, őszt könnyek. BARTÓK: 8.15: Farsangi la­kodalom. — 9.10: A kamarazene kedvelőinek. — 10.05: Új Zenei Újság. — 11.00: Európa hang­versenytermeiből. — 12.19: Klesz- sziikus kamarazene. — 13.05: Szemle. — 13.30: Üi kompakt­lemezeinkből. — 14.00: Alterna­tiv diszkó. — 115.00: Faust. Részletek Gounod operájából. — 16.05: Nevek ürügyén. — 17.05: Ünnepeik zenéje. — 18.00: szlo­vák nemzetiségi műsor. — 18.20: Román nemzetiségi műsor. — 18.40: Horvát és szerb nemzeti­ségi műsor. — 19.05: Német nemzetiségi műsor. — 19.25: Hangverseny-külön 'rgcsséeek. — 20.40: Koncert — két hangra. — 21.00: Beethoven kamarazené­jéből. — 21.58: Kari Rlidden­buseh operaáriákat énekel. — 22.20: Kritikus füllel. — 23.19: Apám. Szimdbád. MISKOLCI RÁDIÓ a 268 jn közép-, valamint a 66,8 és 71,2 MHz URH-adókon SZOMBAT 8.00: Műsarismerttotés, hírek, időjárás. — Programajánlat. — Visszapillantó. — Napjaink kér­dései. Paulovlt9 Ágoston jegy­zete. — Népszavazás Baglyas- aflda kiválásáról. — Széchenyi nevét veszi fel az Ózdi Köz- gazdasági Szakközépiskola. — 9.30: Mikre fonlánc. Szikszó a polgármester szemével. Ripor­ter: Farkas Paip Zsolt. Reklám. Szerkesztő: Tolnai Attila. Beküldendő a vízszintes 1., 26. és a függőleges 38., 45. sorok megfejtése. A megfejtéseket kérjük nyílt levelezőlapon az aláb­bi címre juttassák el: SeM Holding Kft. 3501 Miskolc, Pf.: 77. Beérkezési határidő: 1991. szeptember 25. MŰSOROK TELEVÍZIÓ — SZOMBAT 1. MŰSOR; 6.45: Falutévé ma­gazin. — 7.30: Hagyd aludni a mamit! — 7.55: Jó reggel adj, Istenem! — 8.00: Follow mei — 8.30—11.00: Korhatár nélkül.: 8.30: Cimborálj unk! — 8.45: Hó- napsoroló. — 9.20: Az álmos bo­szorkány. — 9.25: Anyajegy. Cseh film. — 10.00: Bak-elit. — 10.30: Hol-mi? — 13.00: Panorá­ma. — 15.08: Napi műsorajánlat. — 15.10: Amőba. — 15.40: Szom­szédok. Teleregény. — 16.15: XX. századi portrék; Ottó Klem­perer. NSZK film. — 17.45: Di­menzió. — 18.15: Gyereksarok. — 18.45: Mezítláb. — 19.15: Mini klip-mix. — 19.30: Híradó. — 20.15: Krimiben tudós. — 21.50: KamEera Varieté. — 22.50: Tri­eszti Gondolatok. — 0.50: Késő esti Híradó. 2. MŰSOR: JÓ REGGELT! — 7.00: NAP-kelte. — 10.05: Priz­ma — 11.00: Klasszikusok rajz­filmen. — 11.25: Nagy Katalin: Tűrhető Lajos. — 12.25; Calyp- show. KELLEMES DÉLUTÁNT! — 14.15: Hírek. — 14.25: Gazdit keresünk. — 14.40: Katts és ku­tyája. — 15.05: Aki homokból épít — filmet. — 15.25: Melyiket a 3 közül? — 15.55: Mozi top 10. — 16.25: Nézze meg az ember! — 16.30: Széchenyi film. —17.30: Gyerekeknek. — 17.55: Vásár­tévé. — 18.10: Telesport. JÓ ES­TÉT! — 18.40: Esti egyenleg. — 19.00: A betörés nagymestere. Francia film. — 20.40: „örült nők” az Operettben. Próbálói a bemutatóig — 21.30: Rockstú­dió. — 22.00: Híradó. — 22.30: Szabó György: Széchenyi meg­gyilkoltatása. Tévéfilm. VASÁRNAP 1. MŰSOR: 6.43: Napi mű­sorajánlat. — 6.45: Menedzser Magazin. — 7.30: Hagyd aludni a papát! — 7.55: Muzzy comes back. — 8.00: A Biblia üzenete. — 8.05: Kávé habbal. — 8.30: Vasárnapi turmix. — 11.00: Áll­junk meg egy szóra! — 11.10: Gyökerek, — 11.50: Ameddig a harang szól. — 12.00: A Finan­cial Times heti üzleti híradója. — 12.25: Soproni VSE—MTK-VM. 14.05: Alpok-Adria magazin. — 14.35: Klip-mix. — 15.05: Holly­wood. Angol film. — 16.00: Van benne valami — 16.40: örömhír. — 17.00: Walt Disney bemutat­ja. — 18.45: Pavarotti a Hyde- parkban. — 19.00: A HÉT. — 20.00: Telesport. — 20.15: El Do­rado. Amerikai film. — 22.20: Csevegés. — 22.45: Széchenyi emlékére 1791—1991. — 23.25: Képújság. 2. MŰSOR: JÓ REGGELT! — 7.00: NAPRA-FORGÓ. — 9.00: Vásártévé. — 9.10: Profit. — 9.30: Kéménymesék. — 9.55: Maci Laci kincset keres. — 10.15: Kánon, — 10.45: Katolikus templomok Magyarországon. — 10.55: Észbontó. — 11.15: Csukás István: Keménykalap és krump­liorr. Tévéfilm. — KELLEMES DÉLUTÁNT! — 13.30: Hírek. — 13.40: SOrSok. — 14.35: Mi tör­tént a jövő héten? — 14.45: Forma—1. Portugál Nagydíj. — 17.05: Az oroszlán ura:. Angol dokumentumfilm. — 18.05: Del­ta. — JÓ ESTÉT! — 18.40: Esti egyenleg. — 19.00: Csokonai Vi­téz Mihály: Az özvegy Karnyó- né. — 21.00: Tűzzel — vassal. — 21.30: Ez történt a héten. — 22.30: Telesport. — 23.25: Néme­tek a II. világháborúban. NSZK dokumentumfilm. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ SZOMBAT 1. MŰSOR: 8.30: Események, kommentárok, — 9.05: Gyerekek és felnőttek műsora.. — 10.05: Walt Disney bemutatja. — 10.55: Gyerekek vetélkedője. — 12.25: Kulcs. — Zenés szórakoztató műsor. — 12.55: Autósok, mo­torosok magazinja. — 13.35: Kí­nai természetfilm. — 14.10: Rit­mikus gimnasztika. — 15.05: Kalandorok az új világból. Francia tévésorozat. — 16.00: Ali baba és a negyven rabló. Balettfilm. — 17.00: A nap per­cei. — 17.10: Zenés vetélkedő. — 18.00: Hobby. — 18.50: A Po­zsonyi tévéfesztivál krónikája. — 19:00: Esti mese. — 19.20: Időjárás. — 19.30: Tv-napló. — 19.50: Kulturális magazin. — 20.05: A nagy játék. — 21.35: Sporthíradó. — 21.50: Pánik a Nedle parkban. Amerikai film. — 23.45: Koncert. VASÁRNAP 1. MŰSOR: 8.45: Gyerekek műsora. — 10.05: Objektiv Ma­gazin. — 10.45: Computerworld. — 11.10: Prága város panopti­kuma. Tévésorozat.. — 12.15: Kulturális magazin. — 12*25: Hobby. — 13.05: Mi történt a héten - 14.15: A déli országok költői. — 14.50: Az ellopott arany. Magyar tévéfilm. — 15.55: Ali baba és a negyven rabló. Balettfilm. — 16.55: A nap percei. — 17.05: Fúvósze­ne. — 17.45: Walt Disney be­mutatja. — 18.35: Torna. —18.50: A Pozsonyi tévéfesztivál króni­kája. — 19.00: Esti mese. — 19.20: Időjárás. — 19.30: Tv-nap­ló. — 19.55: Ot a szivárvány­hoz. Kanadai tévésorozat. — 21,35: Dr. J. Grygarral a tudo­mányról és a sportról. — 21.50: Sporthíradó. — 22.05: Mozart útjai. TELEVÍZIÓS MŰHOLDAK PROGRAMJA SZOMBAT SATl- 7.30: Tenisz DK, ösz- szefögláló - 9.30: Gazdasági «ram! - 10.00: Serafino ­11.40: Décolleté. — 12.05: Sze­rencsekerék. — 12.45: Bingo. 13.10: Hotel. — 14.00: Az utolso ember. Osztrák játékfilm. — 15.45: A SATl bemutatja . .. — 16 15* Zapp. — 16.40: Mancuso, FBI.’ — 17.35: Nyereményes já­ték — 17.45: Három lány és há­rom fiú. — 18.15: Bingo. — 18.45: Hírek. — 19.05: Szerencse- kerék. — 19.50: Tenisz DK-don- tő (Közben: hírek. A profik: a’ hőn áhított Angelina. Tele­text) RTL: 6.00: CHÍPS. - 0.45: Át­változások. - 7 10: Mesék a világ minden tójáról. — j;*®* Kedves Bili bácsi! — 8.00: Kon­fetti. — 9.20: Zsupsz. -7 10.05. A Jetsonok.. — 10.30: Mister T. __ 11.00: csodálatos univerzum. — 12.05*: N kapitány. — 12.35: He Man. — 13.00: A hős tek­nősök. — 13.25: A fantasztikus Mario fivérek. — 13.50: Ragazzi. — 14.25: Katts és Dog. — 14.50. Dakitari. - 15.45: Forma-1. - 16.05; Ot a mennyországba. — 17.00: Játékshow. — 17.45. Cső dálatos évek. — 18.15: Filmuj­donságok. — 1?;4+híIirad on is* 19.20: Houston Knight. 20.15. A csendőr nyugdíjba megy. Francia-olasz filmvígjáték. — 22.05: Dal-As. — 23.05: Cliarly húgocskái. NSZK szex-komédia. — 0.30: Motorpsycho. — ipo. Charly húgocskái. — „3‘05:„Jdí£ torpsycho. — 4.20: A csendőr nyugdíjba megy. PR07: 5.50: Dusty Susty. — 6.15: Murphy Brown. 6.40. Kanada vadonjaiban. — 7-«a. Foltos nagymacskák. — 7.05. Papírhoki. — 8.15: A mágus. 9.00: Muppet-show. — 9-30: Ked­ves Biberem. — 9.55: Az űrből jött férfi. — 10.25: Barney Mü­ler _ 10.50: Bill Cosby-show. — 11.20: M. A. S. H. — 11*45: A négyöklű trió. — 12.30 Salzburgban. Osztrák vígjáték. — 14.20* Foltos nagymacskák. — 15.10: ÁUatian promingens. — 15.20: Fáklyák a viharban. 17.00: Áldott team. — 10-05: Az ellenség ügyvédje. Tévéfilm — 19.50: Bili cosby-show. — 20.1.>. Fáklyák a viharban. — 22.00. A megvesztegethetetlenek. 0.10: San Francisco utcáin. — 1.15: M. A. S. H. - 1*40: Pár­ducként az éjszakában — Paradicsom klub. — 4.55. őr­angyaloknak nincs pardon. VASÁRNAP SATl: 7.30: Fejecske, fejecs­ke. — 7.55: Három lány és há­rom fiú. — 8.20: Ollie tiszta őrült farmja. — 8.45: Ürmacs- lták — 9-18: Tenisz Dk össze­foglaló. — 10.00: A géndetekti- vek. — Kk.30: A hegyek vará­zsa. — 10.55: Vallásos szemszög­ből. — 11.05: Az utolsó ember. — 12.45: Bingo. — 13.10: Fantá­ziasziget. Új amerikai fantázia­sorozat. — 14.05: Újdonságok a videotékában. — 14.30: A b o •* lond Bombert. Német vígjáték* — 16.05: Parti kalózok. — 16.30. Props! — 17.05: A Rio Beni-i arany istennőd Német—spanyol —francia film. — 18.50: Sport­klub. — 19.20: Kandi kamera. — 19.50: Tenisz DK. (Utána: Hírek. Sport. Harcolunk McMi- chaleért. Teletext.) RTL: 6.00: Mister T. — 6.20: A Flinstone család gyermekei. — 6.45: A Jetsonok. — 7.10: Maci Laci. — 7.35: Cooby Doo. — 8.00: Li-La-Launebar. — 9.20. Matty elintézi. — 9.30: Segítség, én egy földönkívüli vagyok! — 10.55: Művészet és küldetés. 1100* Geert Müller—Gerbes- show. — 12-05: A sebesség és a szépség izgalmas világa. — 12 35: Elly és Joolis. — 13.00: Ifjúsági műsorok. — 14.15: Adam 12 — 14.40: Rendőrségi jelentés. — 15.30: Forma—1. — 17.50: A St. Elsewhere klinika. — 18.45: Híradó. — 19.10: Kü­lönleges nap. — 20.15: Harapj meg, kedvesem! NSZK-vígjáték. — 21.50: A Spiegel magazinja. — 22.30: Kulturális magazin. — 22.45: A Pompon Rouge kastély­— 23.15: Éjszakai! Playboy. A levelezőlapra kérjük írják rá, hogy REJTVÉNY. A helyes meg­fejtők között e héten is 5 db SeM-matricát viselő pólót sorso­lunk ki. Ne dobja el a szombati lapszámokat, mert aki a 7. forduló után a számozott négyzetekben lévő betűket összeolvassa és beküldi, a főnyeremény, egy SUZUKI segédmotor-kerékpár nyertese lehet a SeM Holding Kft. jóvoltából. Az előző héten a SeM Press lapkiadó Kft. szlogenjét fejthették meg, mely a következő volt: az Új Hírnököt az is olvassa, aki nem szereti. A helyes megfejtők közül az alábbiak nyertek SeM-matricát vi­selő pólót, melyet a SeM Holding Kft. kipostáz részükre: Katona Sándorné Miskolc II., Pankucsi Gyuláné Taktaharkány, Barati István Sajóbábony, Somosi András Göncruszka, Pocsai Albin Mezőnogymihály. vasárnap 9.00: Műsorismertetés, hírek, időjárás. — Summáséletre em­lékezve. — Kiiss József filmle- wele. — 9.30: Riporternap'ó. A tokaji polihisztor, Pap Miklós. Riporter: Tolnai Attila. — Ke­leti hangjegyek. — 10.30: Szlo­vák nyelvű műsor. — Reklám. Szerkesztő: Farkas Pap Zsolt. 16.00—18.00: A Miskolci StúcFö kereskedelmi, információs. ?»- n'és műsora, a Rádemis Kft. men edzselésében. 19.30: Műsorismertetés. —Mér­kőzésen. versenypályán. Vasár­napi sportmagazin. — Műsoris­mertetés. A Köztársasági Megbízotti Hivatal munkájáról a miskolci rádióban Borsod-Abaúj-Zemplén és He­ves megye Köztársasági Meg­bízotti Hivatala nyolc hónapos munkájának bemutatására vál­lalkozik a Miskolci Rádió szep­tember 23-i hétfői műsorának vendége dr. «Gyulai Gábor cím­zetes államtitkár, köztársasági megbízott. Az adásban szó lesz a törvé­nyességi ellenőrzések tapaszta­latairól, a november .9-i kihe­lyezett kormányülés elé kerülő ________ - . — -----........vmUllbCK' r ől, a szociális gondokról és aa M3-as autópálya építéséről. Tá­jékoztatja a hallgatókat a mű­sor vendége Észak-Magyaror- szág és Baden Würtenberg kap­csolatáról, amelyek érintik i gépkocsikooperációt, a környe zctvédelmet és egy régió báni létrehozását is. A hallgatók vő Ieményt nyilváníthatnak és kér­déseket is tehetnek fel. A mii sor telefonszáma: 45-510. 0.20: 4-es csatorna. — 1.05: For­ma—l. — 1.25; Rendőrségi je­lentés. PR07: 5.35: Dusty, Dusty. — G.00: Barney Miller. — 6.20: Ka­nada vadonjaiban. — 6.45: A vadállatok birodalmában. — 7.30: Az én három fiam. — 7.55: Barátom, Taffdi. — 8.20: Egy férfi az űrből. — 8.45: Muppet-show. — 9.10: Sohasem leszel gazdag hadseregben. — 10.45: Bili Cosby-show. — 11.15: M. A. S. H. —• 11.40: Áldozat team. — 12.35: A vadállatok bi­rodalmában. — 13.25: Az ellen­ség ügyvédje. — 15.10: Fáklyák a viharban. — 16.50: Négyöklű trió. — 17.40: Hírek. — 17.55: A zabolátlanok. Western. — 19.50: Bili Cosby-show. — 20.15: Perry Mason visszatér. — 22.05: San Francisco utcáin. — 23.05: A dzsungelbői jött férfi. — 0.40: Harry csodálatos bírósága. — 1.05: FBI. — 1.55: Arlette meghódítja Párizst. Német víg­játék. — 3.30: Sohasem leszel gazdag a hadseregben. MOZI SZOMBAT MISKOLC BÉKE: A gyönyör rabjai sz. amerikai film 16. é. f. Kezdés: f4 tórakor. — Spion- fióka sz. amerikai film. Kezdés: hn6 és 8 órakor. — MISKOLC BEKE KAMARA: Meztelen dip­lomata magyar vígj. Kezdés; 4 órakor. — Betty Blue sz. fran­cia film 18. é. f. Kezdés: 6 óra­kor. — MISKOLC BÉKE VI- DEOMOZI (cinevision kivetítő­vel) : Kellemes izgalom sz. ame­rikai erotikus film csak felnőt­teknek. Kezdés: n3 és hn8 óra­kor. — MISKOLC KOSSUTH: A gyönyör rabjai sz. amerikai film 16. é. f. Kezdés: de. 10, este f7 és f9 órakor. — Spion- fióka sz. amerikai film. Kezdés: f3 és f5 órakor. — HEVESY IVAN FILMKLUB: Revans mb. sz. amerikai dráma. Kezdés: 3 órakor. — Dákok (felújítás) sz. olasz—francia film. Kezdés: 5 órakor. — Carmen sz. spanyol film. Kezdés: 7 órakor. — HE­VESY IVAN VIDEOMOZI: Te nem lehetsz gyilkos mb. sz. amerikai akciófilm. Kezdés: flO, f 12 és este hn8 órakor. — MISKOLC TÁNCSICS: A gyö­nyör rabjai sz. amerikai film 16. é. f. kiemelt helyár. Kezdés: f5 órakor. — Spionfióka sz. amerikai film kiemelt helyár. Kezdés: 7 órakor. — TÁNCSICS VIDEOMOZI (cinevision kivetí­tővel) : Saigon kommandó mb. sz. amerikai akciófilm. Kezdés: fl2 és f5 órakor. — Stewardess másodállásban mb. sz. amerikai erotikus film csak felnőtteknek. Kezdés: flO, f.3 és f7 órakor. — PANORAMA AUTÓSMOZI Gö- RÖMBÖLY: Magas szőke + két szőke sz. francia vígj. Kezdés: este 9 órakor. — KAZINCBAR­CIKA BÉKE: New Jack city sz. amerikai film 16. é. f. ki­emelt helyár. Kezdés: 4 és 6 órakor. — SATORALJAÜJHELY BÉKE: Gyertek el a mennyor­szágba sz. amerikai film ki­emelt helyár. Kezdés: 5 és 7 órakor. — MEZŐKÖVESD PE­TŐFI: Csendes terror sz. ame­rikai akció film kiemelt hely­ár. Kezdés: 5 és 7 órakor. — SÁROSPATAK RÁKÓCZI: A Ri­viéra vadorzói mb. sz. amerikai vígj. 16. é. f. kiemelt helyár. Kezdés: 5 és 7 órakor. — ÓZD BÉKE: A nindzsák aranya sz. japán film kiemelt hely ár. Kezdés: 5 és 7 órakor. — SZE­RENCS RÁKÓCZI: Renegátok sz. amerikai film 16. é. f. ki­emelt helyár. Kezdés: 6 órakor. VASÁRNAP MISKOLC BEKE: A gyönyör rabjai sz. amerikai film 16. é. f. Kezdés: Í4 tórakor. — Spion­fióka sz. amerikai film. Kezdés: hn6 és 8 órakor. — MISKOLC BÉKE KAMARA: Meztelen dip­lomata magyar vígj. Kezdés: 4 órakor. — Betty Blue sz. fran­cia film 18. é. f. Kezdés: 6 óra­kor. — MISKOLC BÉKE VI­DEOMOZI (cinevision kivetítő­vel) : Kellemes izgalom sz. ame­rikai erotikus film csak felnőt­teknek. Kezdés: n3 és hn8 óra­kor. — MISKOLC KOSSUTH: Spionfióka sz. amerikai film. Kezdés: de. 10. du. f3 és f5 órakor. — A gyönyör rabjai sz. amerikai film 16. é. f. Kezdés: ti és f9 órakor. — HEVESY: IVAN FILMKLUB: Revans mb. sz. amerikai dráma. Kezdés: 3 órakor. — Dákok (felújítás) sz. olasz—francia film. Kezdés: 5 órakor. — Carmen sz. spanyol film. Kezdés: 7 órakor. — HE­amerikai akciófilm. Kezdés: este hn6 órakor. — HEVESY IVAN MESEMOZI: A kacor ki­rály sz. magyar mesesorozat. Kezdés: 10 órakor. — Kacsakó­rus sz. magyar mesesorozat. Kezdés: 11 órakor. — PANO­RAMA AUTÓSMOZI GÖRÖM- BÖLY: Hiúságok máglyája sz. amerikai film. Kezdés: este 9 órakor. — KAZINCBARCIKA BÉKE: New Jack city sz. ame­rikai fllm 16 é. f. kiemelt helyár. Kezdés: 4 és 6 órakor. — SATORALJAÜJHELY BEKÉ*. Gyertek el a mennyországba sz. amerikai film kiemelt helyár. Kezdés: 4, 6 és 8 órakor. — MEZŐKÖVESD PETŐFI: Csen­des terror sz. amerikai akció­film kiemelt helyár. Kezdés: 4 és 6 órakor. — MEZŐKÖVESD VIDEOMOZI (kivetítővel): Egy nimfa portréja sz. amerikai erotikus film csak felnőtteknek. Kezdés: este 8 órakor. — SÁ­ROSPATAK RÁKÓCZI: A Rivié­ra vadorzói sz. amerikai víéj. 16. é. f. kiemelt helyár. Kezdés: 5 és 7 órakor. — SZERENCS RÁKÓCZI; Renegátok sz. ame­rikai film 16. é. f. kiemelt helyár. Kezdés: 6 órakor. A műsorváltoztatáa jogát fenn­tartjuk !

Next

/
Oldalképek
Tartalom