Észak-Magyarország, 1991. szeptember (47. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

r~ D XLVII. évfolyam, 205, szám 1991. szeptember 2. Hétfő 3^ Ára: 5,80 Ft BORSOP-ABAÚJ-ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Jeszenszky Albániában A jugoszláv rendezésről és a magyar—albán kapcsola­tok fejlesztéséről folytatott tárgyalást szombaton Tiraná­ban albán kollégájával, Mu- hamet Kapllanival Jeszensz­ky Géza. A magyar külügyminiszter az MTI tudósítójának kérdé­sére elmondta, hogy a tár­gyaláson ismertette a Jugo­szláviával kapcsolatos ma­gyar álláspontot, amely az emberi és a nemzeti kisebb­ségi jogok tiszteletben tartá­sa mellett szorgalmazza a határok sérthetetlenségét és a békés rendezést is. Albán részről hangsúlyozták, hogy azonosulnak ezzel a véle­ménnyel és örömmel fogad­ják, hogy Görögország, az EK egyik tagállama is ha­sonlóképpen vélekedik. A tárgyaláson a kétoldalú, elsősorban a gazdasági kap­csolatok fejlesztése is ki­emelt helyen szerepelt. Az együttműködés elsősorban nem állami, vagy kormány- szinten valósulna meg, ha­nem a vállalatok vonalán. Magyar részről javasolták, hogy utazzon Magyarország­ra az albán gazdasági kama­ra elnöke és albán részről kezdeményezzenek kereske­delemfejlesztő akciókat a magyar vállalkozók körében. A két ország között egyéb­ként folynak az előkészítő tárgyalások egy konzuli és egy szállítási egyezmény alá­írásáról. Oda a szólásszabadság az HDF-frakeióban ? GÁLI ÁKOS ÁLDEMOKRATIKUS MÓDSZEREKRŐL BESZÉL Budapest (ISB). Még nincs egy hete, hogy a Magyar Demokrata Fórum parlamen­ti képviselőcsoportja vissza­hívta saját vezető testületé­ből Balás István, miskolci illetőségű honatyát. A volt frakcióititkár kedvezőtlen ha­tású sajtónyilatkozatokat adott a frakció egyik belső problémájáról — hangzott a hivatalos indoklás. A döntés politikai célzatúnak nevez­hető, Balás István szakmai oldalról aligha támadható, ugyanis statisztikailag iga­zolható: az MDF egyik leg­sikeresebb módosítóindít- vány-szerzőjeként jelentős szerepe van a törvényjavas­latok csiszolásában. A 163 MDF-es képviselő közül hatvankilencen kü­lönböző okokból, távol ma­radtak a kizárást kimondó frakcióértekezletről. Egyi­kük, Gáli Ákos debreceni képviselő — a 49-ek, vagy 52-ek fellépésekor, meghatá­rozó szerepet játszott — fej­ti ki véleményét Balás Ist­ván esete kapcsán. — Anélkül, hogy felidéz­ném a Salamin András te­vékenységét ért kifogásokat: Balás István előzetesen is­mertette velem és más kép­viselőtársakkal is azon bi­zonyítékait, amelyek meg­alapoztak legalábbis egy korrekt vizsgálatot. Megdöb­bentő volt értesülni egy visszaélésről, s ismerve Ba­lás István szakértelmét, semmi okom azt hinni, hogy alaptalan állításokat han­goztat. Ugyanakkor az első pillanatban azt tanácsoltam neki, hogy óvakodjon attól, hogy ez az ügy nyilvános­ságra kerüljön, mert árthat a Demokrata Fórumnak. Az­(Folytatás a 2. oldalon) Építészetileg is impozáns az új nyárádi iskola. Iskolaavatás névadással Hármas ünnep volt a me- zőnyárádiak — leginkább a helyi általános iskolások — számára a hétvége. Szombat délelőtt a település új tor­nacsarnokában, új tanépüleit- avatóra, iskolanévadóra és •az 1991—92-es tanév meg­nyitó ünnepségére gyűltek össze kicsik és nagyok, a községben élők és az elszár­mazottak. S persze voltak vendégek is szép számmal. Így Pesti Ferenc, a körzet országgyűlési képviselője és Rádó Gyuláné, a megyei közgyűlés alelnöke, de pél­dául jelen voltak a jeles eseményen annak a Szeder­kényi Anna írónőnek a gyermekei is, akinek nevét szombattól hivatalosan is vi­seli a mezőnyárádi iskola. A házigazda jogán Koly- vek István iskolaigazgató mindenekelőtt arról számolt be örömmel az ünnepi gyü­lekezetnek, hogy minden ko­rábbitól jobb tárgyi feltéte­lek között kezdik tanárok és diákok Mezőnyárádon az 1991—92-es iskolaévet. Az 1989 őszén indult beruházás keretében erre a tanévnyi­tóra 43,5 millió forintos költ­séggel elkészült a régi isko­laépület villany- és fűtés- rendszerének felújítása, a modern konyha, valamint a négytantermes, szertárakkal, öltözőkkel felszerelt, s nem utolsósorban tágas torna- csarnokot is magába fogla­ló új iskolaépület. Minit azt már dr. Horváth László Mezőnyárád polgár- mestere mondta ünnepi kö­szöntőjében : Nyárádon az önkormányzat kiemelt fel­adatának tekiruti — s ezért akár erőn felüli áldozatokat is vállal — az oktatási in­tézmények zavartalan, mi több színvonalas működteté­sét. Az új oktatási intéz­mény — hangsúlyozta a pol­•V A község szülöttje: Szederké­nyi Anna Írónő. Munkássága ércnél maradandóbb, ezért is vette fel nevét az iskola. gármester úr —, természe­tesen nemcsak az iskolások, hanem az egész falu műve­lődési, sportigényeit van hi­vatva kielégíteni, mi több a (Folytatás a 2. oldalon) Szerbia elfogadta az EK béketervét Szerbia szombaton, késő este elfogadta az Európai Közösség béketervét, a meg­figyelők kiküldését is, azzal a kikötéssel, hogy a külföl­di megfigyelők polgári sze­mélyek legyenek. Előzőleg Belgrádban ismertették Hans- Dietrich Genscher német külügyminiszter utolsó fi­gyelmeztetését Szerbiához, amelyben megerősítette: Belgrád az Európai Közös­séget elutasításával lépések­re kényszeríti. „Aki erő­szakkal lehetetlenné teszi a tárgyalásokat, az ösztönzi az amúgy is erősödő irányzatot, Horvátország és Szlovénia egyoldalúan bejelentett füg­getlenségének elismerését” — mondotta Genscher szom­bat este közölt interjújá­ban. A horvát kormány szombat esti válságülésén el­vetették ugyan a hadiálla­pot formális kihirdetését, de számos döntést hoztak, ame­lyek lényegében a köztársa­ság háborús körülményekre való felkészítését célozzák. A horvát kormány felszó­lította Stipe Mesic szövetsé­gi elnököt, hogy a „szerb agressziót nem helyeslő töb­bi köztársasági képviselővel együtt” adjon több utasítást a jugoszláv néphadsereg­nek. Utasítson a demonstra­tív hadmozdulatok, a felde­rítő és harci akciók beszün­tetésére, az összes katonai alakulat laktanyákba törté­nő visszarendelésére. Az ál­lamelnökségtől a továbbiak­ban követeli a horvát köz­lemény: a hadsereg szüntes­se be és akadályozza meg a „lázadó-terrorista erők ka­tonai forrásokból történő fel­szerelését, csökkentse az ala­kulatok létszámát a béke­létszámra, és hozza össz­hangba horvátországi tevé­kenységét a köztársasági szervekével”. A kormány egyúttal felszólította a szö­(Folytatás a 2. oldalon) „Életednek öröme a gyermek"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­--—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­M ályi a jövőjét építi Annak ellenére, hogy a helyi ön­kormányzatok szerte a megyében szűkös anyagi feltételekkel rendel­keznek, finanszírozási gondokkal küszködnek, öröm leírni: az elmúlt hét végén, az oktatási-nevelési év kezdete kapcsán, pátriánk számos településén avattak új gyermekin­tézményt, iskolát, óvodát, napközi otthont. Mályiban például egy, több mint 100 gyermek elhelyezésére, nevelé­sére alkalmas, építészetileg is na­gyon szép óvodát adtak át szomba­ton. Hogy erről külön túdósítunk, anriak az az oka: az utóbbi időben, a csökkenő gyermeklétszámok miatt, inkább óvodák bezárásáról adtunk híreket, mintsem újak létesítéséről. (Folytatás a 2. oldalon) Színes műsor s zütőknek és vendégeknek, s nem utolsósorban önmaguk szóra­koztatására. Üzbegisztán és Kirgizisztán is független Üzbegisztán és Kirgizisz­tán szombaton kinyilvánítot­ta függetlenségét. Az üzbég köztársaság vezetése jelezte, hogy hajlandó aláírni az új szövetségi szerződést, ha az ténylegesen független köztár­saságok laza konfederációját helyezi kilátásba. A szovjet —kínai határ mentén fekvő közép-ázsiai Kirgizisztán (volt Kirgizia) parlamentje is függetlennek nyilvánította a köztársaságot — jelentette az AP és a Reuter a szovjet Interfax hírügynökséget idézve. Az üzbég parlament tas- kenti rendkívüli ülésén elfo­gadott törvény azt is ki­mondja, hogy a köztársaság területén lévő szovjet tulaj­donú vállalkozások üzbég fennhatóság alá kerülnek. A dokumentum szerint Üzbe­gisztán független külügyi, politikai és gazdasági kap­csolatokat szervezhet, és ha­táskörébe tartoznak az ál­lamstruktúra kérdései is. A kirgiz parlament a füg­getlenség megszavazásán kí­vül október 12-re elnökvá­lasztást írt ki. A jelenlegi elnök, Aszkar Akajev azon­nal bejelentette, hogy indul­ni kíván a posztért. Torgyáit József Szerencsen A Szerencsi Bocskai Gimnázium aulájában szeptember 4-én, szerdán, 17 órakor a független kisgazdapárt képviselő- jelöltje, Pelsőczi László, és vendége, dr. Torgyán József, választási nagygyűlést tart, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A nagygyűlést 20 órától fogadás követi a népházban, ahol Torgyán József és más kisgazdapárti vezetők találkoznak á körzetből meghívott közéleti személyiségekkel. Mától hivatalosan is birtokba vették a gye­rekek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom