Észak-Magyarország, 1991. június (47. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-01 / 127. szám

o BORSOP-ABAÚJ-ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye köztársasági megbízottjának hivatalában, az információs rendszerrel ismerkednek a vendégek. Január 1-jétől működik a közitársasági megbízott intéz­ménye. Az országot nyolc régióban összefogva kezdték meg munkájukat. A köztár­sasági megbízott államtitká­rok havonta találkoznak, ta­nácskoznak a Belügyminisz­tériumban. A kifejezetten gyakorlati problémák meg­beszélésére, a közös álláspont kialakítására regionális ta­nácskozásokat is szerveznek. Most, két fél napra me­gyénkbe látogattak a köz- társasági megbízottak és he­lyetteseik, valamint az iro­dák vezetői. Csütörtökön dél­után Miskolc nevezetességei­vel ismerkedtek, majd vidé­ki programon vettek részt. Pénteken a 3-as számú ré­gió, a Borsod-Abaúj-Zemp- ilén és Heves megye köztár­sasági megbízott hivatalába látogattak, ahol dr. Gyulai Gábor államtitkár üdvözölte őket. Elmondta, köztársasá­gi megbízottként első tapasz­talata az volt, hogy a terű- lelt és a régió áttekintéséhez naprakész információk szük­ségesek. Az információáram­lás új „terét” kellett kialakí­taniuk: a helyhatóságok, a köztársasági megbízott és a kormányhivatalok között. Miskolcon egy team ké­szítette el a hivatal informa­tikái rendszerét. Négy-öt hó­napos munkájuk eredménye­ként már megvannak a rend­szer „pillérei”. Tudomásuk van arról, hogy a továbbfej­lesztéshez a köztársasági megbízott hivatalai összesen 40 millió forintot kapnak. Az ebből reájuk eső rész mellé még KSH-pályázat révén is szeretnék az információs rendszer továbbfejlesztését megvalósitani. A „bevezető” után Arde- leán Gábor, az információs team vezetője mutatta be a vendégeknek az ügyiratke­zelést, a hatósági ügyinté­zésit, a törvényességi felügye­letet segítő információs rend­szert. A tájékoztató után a hatósági munkáról tanács­koztak a résztvevők. A ven­dégek a délutáni órákban utaztak el megyénkből. — faragó — Fotó: F. L. SZDSZ-kivonulás a városi közgyűlésről Aki szelet vet, vihart arat! Miskolc város közgyűlése pénteken „elvetette” a sze­let, a vihar pedig — várha­tóan — a jövő héten törhet ki. Elfogadták ugyanis azt a randeletet, amely a nem la­kás céljára szolgáló helyisé­gek bérleti díjának draszti­kus emeléséről szól. Bár a vitában hozzászóló képviselők egyetértettek ab­ban, hogy ez a tervezet meg­felelő indoklás, reális gazda­sági számítások nélkül ke­rült a testület elé azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a város költségvetésének be­vételét növeljék. A kereskedők érdekképvi­seletének nevében Számadó Endréné (SZDSZ-képviselő) elmondta: tudják, szükség van az emelésre, ám a mér­téke (csaknem 500 százalé­kos emelésről van szó) elfo­gadhatatlan. Egy átmeneti időre szóló, 100 százalékos emelést tudnak elfogadni addig, amíg el nem készül­nek a szükséges számítások. (Folytatás a 2. oldalon) Karbantartás a Távhőnél Június 1-jétől megkezdi szokásos nyári karbantartási munkáit a Borsod Távhő. — Sajnos, a hideg időjá­rás mialtt újra be kellett in­dítani a fűtést, pedig az idő sürget, hiszen rengeteg fel­újítási, karbantahtási felada­tot kell elvégeznünk a nyá­ron — mondja Torma Iván, a vállalat főmérnöke. — Mennyire vannak el­öregedve a rendszerek, van-e szükség valahol teljes felújí­tásra? — Egy rendszer elméleti­leg 33 évig működőképes. A megyében azonban még se­hol sincs ennyi ideje távfű­tés. Egyébként sem várjuk meg a iteljes elöregedést, fo­lyamatosan, a feladatokat rangsorolva végezzük a fel­újításokat. A vállalat műkö­désének tizenhárom éve alaltt egyedül Ózdon volt szükség komolyabb munkák elvégzésére. — Milyen ütemterv sze­rint haladnak majd? — Először a fűtőművek (hőforrások) javítását ter­vezzük, majd kicseréljük a meghibásodott vezetékeket, s elvégezzük a hőközpontok, kazánházak felújítását. A nyári időszakban így szaka­szosan szünetel majd a me­legvíz-szolgáltatás. A na­gyobb fűtőrendszereknél — Miskolc nagyobb lakótelepe­in például — általában két hetet jelent ez, míg a vidéki rendszereknél 2—6 nap alatt végzünk. Az időpontokról természetesen időben értesít­jük fogyasztóinkat. — A felújítás során szá- molnak-e anyaghiánnyal? — Szerencsére ma már beszerezhette minden szüksé­ges alkatrész, vezeték, stb., persze, jóval drágábban, mint korábban. Ezek össze­ge be van építve a szolgál­ttatás költségeibe, magyarul a fogyasztói árba. — Igénybe vesznek-e kül­ső segítséget a munkáknál? — A féladatok zömét saját dolgozóink végzik, az építé­szeti, mélyépítési munkák­nál azonban szokás szerint számítunk külső segítségre. (ÉAÉV, KÉV METRO). — Ha a fűtési szezon be­indulásakor hiányosságokra derül fény, megállapítható-e a felújítást végzők anyagi, erkölcsi felelőssége ? Hogyan szankcionálják ezt? — Természetesen megálla­pítható. Külső kivitelező esetében a bírósági út jár­ható, belső berkekben fe­gyelmi eszközök állnak ren­delkezésünkre. Az első meg­oldás hosszú időt vesz igény­be, a hiba kijavításával azonban nem várunk a ki­vitelezőre, a Távhő mindig hagy anyagi forrást az üzem­zavarok megszüntetésére, el­hárítására. — Mikorra fejezik be a karbantahtási munkákat? — A tervek szerint szep­tember 15-re végzünk, szá­molva azzal, hogy az időjá­rás miatt esetleg korábban kell indítani a fűtést. — Június 1-jétől emelked­nek a fogyasztói árak. Pon­tosan mennyi lesz a tarifa? — A melegvíz köbmétere 31,50 Ft-ról 53,40-re emelke­dik, egy fűtési idényre a ffi­les díja légköbméterenként 61,20 helyertt 104,40 Ft lesz, a pótfűtésért pedig naponta, légköbméterenként 34 fillér helyetlt 58 fillért kell fizetni. —kj— Olasz borászati termékbemutató Tibolddarócon Ma délelőtt 10 órától Ti­bolddarócon, a Rákóczi Ter­melőszövetkezet pincészeté­ben olyan kiállítás és vásár nyílik, amely minden bizony­nyal megdobogtatja térsé­günk szőlő- és bortermelői­nek a szívét. Hosszú ideje hiányolt, praktikus szőlőfeldolgozó és borászati kisgépekből! esz­közökből láthatnak ugyanis a termelők gazdag választé­kot. Ezek a gépék ma egy modern kisgazdaságban már nélkülözhetetlenek. A Mo­dena Trade Italy, a Gual- tiero Calo éss Figli, a Spagni s. n. c., a Huova Rossi, a Mezőkövesd és Vidéke Áfész és a Holitop Kereskedelmi Kft. közös rendezésében megnyíló bemutatón, vásá­ron különböző kovaföldes és filteres szűrőberendezések, paiapkozó gépek, üvegmosók. címtkézők. kis és nagy telje­sítményű borszivattyúk, automata és kézi dolgozó gé­pek láthatóak, illetve vásá- rolhatóak meg, viszonylag elfogadható áron. A kiállítá­son, amely szombaton, hét­főn és kedden 10—16 óra kö­zött tart nyitva, a bemutatott gépekre előrendelést is fel­vesznek. Fotó: Laczó József Látogatás Valóban kedves vendégei voltak a múlt héten a Cse­rehátnak: érdeklődőek, köz­lékenyek, jókedvűek, nagyon hasonlatosak a magyar pa­rasztemberekhez. Ám ők gondtalanok, jómódúak — és bár szinte valamennyien fa­luban, kisvárosban élnek, csak néhányuknak van ttöbb- kevesebb köze a mezőgazda­sághoz. Pontosabban: másutt keresik a kenyerüket, de a szívük még erősen húz a földhöz, a jószághoz. Többen is mondták, nagyszülei k még gazdálkodók voltak és ilyen szegények, mint a csereháti­ak, ám a szüleik már gaz­dálkodókként is csaknem a mai színvonalon éltek. Vil­lany, számítógép, víz, út, te­lefon, kiváló egészségügyi és kereskedelmi ellátás, széles kulturális lehetőség, nyara­lás, autó . . . Adná az ég, hogy kél em­beröltő múltán a csereháti­ak is ekként elmélkedhetné­nek ! Mindössze tél napot töl­töttünk együtt a hollandok­kal, de mivel nyitottak, ba­rátságosak, sok minden*, megtudtunk róluk. Minde­nekelőtt azt, hogy ezek a mai felnőttek az utolsók akik még meg tudják érte­ni a mi szegénységünket, lelki világunkat. — Hollandiában már nincs gólya és nincsenek kempingek sem. Bár a gye­rekeink is szeretik a termé­szetet, de azért nem szíve­sen nyaralnának olyan he­lyen. ahol nem 'teljes a ké­nyelem, nem úszhatnak, evezhetnek, teniszezhetnek. Ezért is gondolkodom azon, hogy legalább a sajátjaimat elhozom ide valamelyik nyá­ron. Legyen emlékük, vala­mi kézzelfogható fogalmuk a múltból — mondja a 38 éves Wobbe Katóén, általá­nos iskolai igazgató. (Folytatás az 5. oldalon) A tájmúzeumban A köztársasági megbízottak megyénkben

Next

/
Oldalképek
Tartalom