Észak-Magyarország, 1991. május (47. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-24 / 120. szám

XLvll. évfolyam, 120. szám 1991. május 24. Péntek Ára: 7,30 Ft PLEN FÜGGETLEN NAPILAPJA BORSOD-ABA A juhásznak jól van dolga? Azt mondják a juhászok, nem éppen úgy van, ahogy a nóta mondja. Vagyis: nem megy igazan jól a juhásznak dolga. (Cikkünk a 3. oldalon.) Önkormányzati ülés Kövesden Hamarosan Polgármester-választás Május 22-én, szerdán, ma- Jatoni önkormányzati ülést ártott Mezőkövesd város apy.iselötestülete. Áttdkin- ették az önkormány zatii va- §.Von helyzetét, ismertették általános rendezési ter- , ®t, majd döntöttek a bérla- íasak kiutalási névjegyzék­ei,vezetének ügyében. Kinevezték az I. László lrnnázium és Szailoközépis- ,.ola igazgatóját, Kocsis Bé- dt- a korábbi megbízott gazgatót. A sportcsarnok Sazgaitói tisztjének betölté­si azonban nem sikerült határozni a kétfordulós sza- azás során sem. Így a két í6tólt közül — Nagy Tamás u? Háda Ferenc — a koráb- 1 megbízott igazgató (Há- Ferenc) vezeti az intéz- H„enyt addig, míg végleges ■ °htés nem születik. A képviselőtestület tájé­koztatót hallgatott meg a polgármester-választással kapcsolatban. A korábban lemondott dr. Somogyi Már­ton helyére három jelölt pá­lyázhat majd: Papp János. ak<i jelenleg Budapesten dol­gozik tanárként, dr. Ujváry Árpád, állatorvos (.korábban Somogyi ellen tele), vala- m'int Török Ferenc, gimná­ziumi .tanár. A jelöltek május 27-én, hétfőn 1'8 órától mutatkoz­nék be a város lakosságá­nak, s kérdésekre válaszol­nak majd a művelődési köz­pontban. A tervek szerint május- 29-én, szerdán, a rendkívüli testületi ülésen lesz a választás. Tehetségek az egészségünkért Megkérdeztük Ki olvassa le a vízórákat? Azok a lakástulajdonosok, akik beszereltették lakásuk­ba a -vízórákat, az utóbbi napokban, hetekben többet bosszankodtak, mint örültek A rengeteg probléma mel­lett az egyik gond az volt, ki fogja leolvasni a vízórá­jukat, kitől kapják a szám­lát, és kinek fizetik majd a vízdíjat. Szerdán délután az önkormányzat, a MIK és a vízművek egyeztető tanács­kozásán végre döntés szüle­tett erről. A fejleményekről Vojtilla Lászlót, a Miskolci Vízmű­vek és Csatornázási Válla­lat igazgatóját kérdeztük. — A Miskolci Vízművek már régebben kidolgozta és beterjesztette javaslatát a Polgármesteri Hivatalnak Az egyeztető tárgyaláson egy lényeges pontban volt a vi­ta. mégpedig abban, hogy mi — a lakosság érdekeit figyelembe véve — csak (Folytatás a 2. oldalon) Volt egyszer egy nagy B0M. S ahogy változtak az idők, ahogy egyre csökken­tek a kohászati termékek iránti igények, változnia kel­lett a BÉM-nek is. Lett be­lőle több kis «kft. Az egyik az Ügyviteli Szervező és Szolgáltató Kft.... — Bizony, mi sem gondol­tuk még két éve, hogy az anyagosztály valamikor épí­tőanyagokat fog kínálni má­Mint néhány napja meg­írtuk, húsz év után ismét Miskolc, pontosabban Lilla­füred adott otthont annak a nagy jelentőségű gyógysze­rész rendezvénynek, amelyet regisztrálnak a szakma nagykönyvében. Az ország legtehetségesebb ifjú gyógy­szerészei egész éves munká­jukat, kísérletezéseik ered­ményeit mutatják be ilyen­kor — nagyon szigorú szak­zsűri előtt. Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a Rozsnyay Mátyás-emlékversenyt. A 42 meghirdetett pályázatra mindössze 21 pályamunka érkezett meg. Ez az arány azt látszik igazolni, hogy a fiatal magyar gyógyszeré­szek nagy többségében nincs kellő becsvágy. Az érdekte­lenség még akkor sem ért­hető meg, ha a gyógyszeré­szet privatizációjáról beszé­lünk. Nos, tegnap délben ünne­pelt a gyógyszerész-társada­soknák — mondja Vichor Zoltán 'kereskedelmi igazga­tóhelyettes. — De .most már lassan megszokjuk új fel- adalikörünlket. A több lábon állás egyik pillére az Építkezőik Minta­boltja, a Kazincbarcika fe­lé vezető 37-es út mellett. Az építkezők paradicsoma ez — .mondják .az ÜGYSZER Kft.-sek —, hiszen itt egy helyen mindent megtalálnak lom, ünnepelte a legifjabb tehetségeket. Azokat a 35 év alatti gyógyszerészeket, akik előadásukkal egy picit még a vevőik, a festékektől, bur­kolóanyagoktól kezdve a ce­menten és mészen át az idomacélokig és a villamos berendezési cikkekig. Sőt, az egykori anyagbeszerzők és anyageladók már idegenfor­galommal is foglalkoznak: a közelben nemrég nyílt meg a volt munkásszálló helyén a 200 vendéget befogadó Tu­rista Szálló. (Ny. I. - F. L.) tapasztalt, idősebb kollégái­kat is „mellbe tudták vág­ni’'. Kiváló gyógyirekről szá­moltak be Lillafüreden az emlékverseny résztvevői. Szepesi Gábor professzor, a Magyar Gyógyszerészeti Tár­saság analitikai szakosztá­lyának elnöke — a zsűriel­nök — nagyon jó hangulat­ban hirdetett eredményt. Je­lezte a szakmának, hogy jó lesz figyelni. felfigyelni, mert itt most feltalálók munkáiról van szó. A magyar gyógyszerészet legjelesebb eseményén, a XXVI. Rozsnyay Mátyás­emlékversenyen a következő sorrend alakult ki. Az em­lékérmet Czekus Gábor, So­mogy megyei gyógyszerész kapta, a ciklodextrin-szár- mazékok gyógyszer-techno­lógiai alkalmazásának útmu­tatásáért. A második helye­zett ifjú dr. Regdon Gézáné Csongrádból, aki a szusz­penziókról mondott figye­lemfelkeltő előadást. A ba­ranyai Bodor Attila a mik­rokristályos paraffin helyet­tesítésére talált ki egysze­rűbb, kézenfekvőbb módot. Nagy várományosunk, Fo­dor Berta, a sárospataki gyógyszerésznő ugyancsak nagy sikert aratott májvédő szerével. Bár szép környezetben, elegánsan zajlott le a Rozs­nyay Mátyás-emlékverseny, mindenki meghökkent, ami­kor a díjak összegét ismer­tették: az érmes is mind­össze 7 ezer forintot kapott. Mindenki tudja, nem a pén­zért. hanem a tudományért dolgoznak egy éven át a pá­lyázók, mégis sikert aratott a bejelentés: egy magát még megnevezni nem akaró gyógyszerész — Rozsnyay nyomán — alapítványt lé­tesített, aminek a kamata is több lesz a mai érmes díjá­nál. 1. gy. Fotó: F. M. Építkezők mintaboltja Sajókeresztúrban Bramac Ha már egyszer építkezik, a legjobbat ajánljuk Önnek! Kedvező árak, 30 év garancia, változatos formák és színek = ezek a Bramac Kft. gyártmányai. A TETŐRE: + vörös, + vörösbarna, + sötétbarna, + antracit színekben. ♦ Alpesi tetőcserép - dekoratív, homokszórt felület, ♦ Alpesi plusz tetőcserép - lágy kontúr, hullámos forma, sima felület, + Hódfarkú tetőcserép - sajátos elegancia. Valamennyi cserépféle teljes tartozékskálával minta után megrendelhető, házhozszállítással, vagy telepeinken megvásárolható. Díjmentes cserépszükséglet számítás az Észak-magyarországi Tüzéphez eljuttatott kiviteli terve alapján. ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI TÜZÉP Somogyi gyógyszerész kspta a talp-díjai A Rozsnyay-dijos gyógyszerész - Somogybái Vevőre várva ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom