Észak-Magyarország, 1991. január (47. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-30 / 25. szám

ÉSZAK-MAGYAROR5ZÁG 2 1991. január 30., szerda Tiltakoznak a borsodi polgármesterek Borsod-A baúj-Zemplén Megye Közgyűlésének elnö­ke és a megye városainak' polgármesterei 1991. január 25-én Encsen megtartott ta-> nácskozásának nyilatkozata. A tanácskozás résztvevői megállapították: az utóbbi időben több olyan központi, intézkedés született, amelyek hatásukat tekintve kimon­dottan önkormányzat-ellene­sek. 1. Külön jogszabályi alap nélkül, a tömegkommuniká­ción keresztül közzétett tá­jékoztatás az ütközések kö­zéppontjába állította önkor­mányzatainkat azáltal, hogy a lakáscélú kölcsönök meg­emelt kamatainak fizetésére képtelen családok tőlük kér­hetnek támogatást. Az ön- kormányzatoknak erre, az amúgy is nehéz pénzügyi helyzetük miatt, semmilyen anyagi forrásból nincs lehe­tőségük. Visszautasítjuk, hogy önkormányzatainkat eszközként használják fel egy állami költségvetési hi­ány ellensúlyozására. 2. A helyi .közlekedési díj­tételek meghatározásának önkormányzati hatáskörbe utalásával szinte lehetetlen helyzet teremtődött. A köz­lekedési vállalat —■ ha az önkormányzat nem azonosul tarifaemelési kezdeményezé­sével — tájékoztatása szerint egyoldalúan leállítja a helyi közlekedést, önkormányzata­ink viszont nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt saját erejükből megszervezzék. Véleményünk szerint egyet­len megoldás a monopolhely­zet megszüntetése lehet. Mindezekre való tekintettel kezdeményezzük, hogy az Ál­lami Vagyonügynökség ma­radéktalanul tegyen intézke­dést e vállalatok privatizá­ciójára. Az érintett témákban par­lamenti interpellációra dr. Hatvani Zoltán képviselő ural kértük fel. Amennyiben az önkormányzatok felhívá­sunkhoz csatlakozni kíván­nak, úgy nyilatkozataikat dr. Hatvani Zoltán ország- gyűlési képviselő címére (Budapest, Kossuth tér 2— 4.) juttassák el. Aláírók: Farkas Zoltán, Leninváros; Krózser János, Encs; Panyik József, Szik-j szó; Arnóth János, Mező- csál; Magda Gábor, Sze­rencs; Ludányíi Attila, Ka-' zincbarcika; Szabó György, a megyei közgyűlés elnöke; Antal László, Putnok. Encs, 1991. január 28. (OS) Csúcshalasztás Vytaulas Landsbergis litván elnök hétfőn reményét fejezte ki, hogy a szovjet—amerikai csúcstalálkozó elhalasztása nem bátorítja fel a szovjet vezetést újabb agresszív katonai lépé­sekre. A csúcstalálkozó elhalasztásá­nak bejelentésekor az amerikai fél nem tett említést a Balti­kumban történt., szovjet beavat­kozásról, hanem a döntést az Öböl-háborúval és a hadászati fegyverzetek korlátozásáról szó­ló szerződés még vitatott pont­jaival indokolta. Landsbergis ezzel kapcsolat­ban kijelentette: nem az a fon­tos, milyen indokot jelölnek meg, fontosabb, hogy milyen indokokra gondolnak, ezt pedig az eredményeken lehet majd lemérni. Adós fizess! - ha van miből (Folytatás az 1. oldalról) kijelentem: nem sikkasztot­tunk, más a nyugdíj-járulék és más a TB-járulék. Egyet­len doligozó'ntet sem káro­sítottuk meg, az azonban más kérdés: a társadalom­biztosítás nem jutott időben hozzá pénzéhez. De, iazon va­gyunk: ez év első defcádjá- ban rendezzük a .számlát . . . Ami! biztos: a társadalom­biztosítás mindössze erköl­csi elégtételt érezhet akikor, ha időről időre közreadja az adósak listáját. Gyakorla­tilag ugyanis nem tehet el­lenük semmit, persze, a nyil­vános megszégyenítés is elég büntetés. A csődtörvény el­fogadásáig tudniillik nincs lehetőség arra, hogy üdülőt, házat, vagy egyéb ingatlant fogadjanak el, foglaljanak le a tartozás fejében. Külön­ben az első tíz adós között a Borsodi Szénbányáik Vál­lalat négy aknája található, s mint ahogy azt Bányai László kifejtette: — Kedden, tehát az adós­lista megszellőztetése napján vállalatiunk csődbe ment. Ha akarnánk, akkor sem len­nénik képesek fizetni. A cég felszámolása várhatóan feb­ruárban megkezdődik, azt követően — bízunk benne — (alán megoldódnak gondja­ink . . . I. S. Közlemény megerősödésében érdekel­tek. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy ezt a poli­tikai provokációt megingat­hatatlan bizonyítékokkal a közvélemény előtt a lehető leggyorsabban lezárjuk. Borsod megye szocialistái megdöbbenten értesültek ar­ról a politikai provokáció­ról, amit eddig ismeretlen erők a Magyar Szocialista Párt vezetői kompromittá- lására és pártunk lejáratá­sára szerveztek. Ú j — bár még törékeny — demokráciánkban reméltük végleg lejárt azoknak az ideje, akiknek a tények és hazugságok öncélú és rossz­Magyar Szocialista Párt B.-A.-Z. Megyei Szövetségi Tanácsa induiatú összemosása is ele­gendő ahhoz, hogy bárki­nek, bármi áron árthassa­nak. Tévedtünk?! Még min­dig vannak, akik a jogál­lam, a demokrácia által biz­tosított nyilvánosság helyett a névtelenség homályából indított durva támadással az ötvenes évekre emlékez­tető módszereket választa­nak". A megye szocialistái biz­tosítják a párt vezetését bi­zalmukról, és a párt orszá­gos vezetőivel, parlamenti frakciójával, az önkormány­zatokban dolgozó szocialis- la képviselőkkel együtt to­vábbra is egy hiteles euró­pai baloldali Magyar Szo­cialista Párt építésében. A kocka el (Folytatás az 1. oldalról) miskolci önkormányzat tu­lajdona. A vagyonátadó bi­zottságról pedig csak annyit — folytatta a képviselő —, úgy állt fel. hogy a várost mégcsak meg sem kérdezte ingatlanairól. Az pedig már egyenesen nevetséges, ami a társasági szerződéstervezet - ben van: ebben ugyanis az áll. hogy a város a bevéte­lekből a bevitt telek éves hozadékát kapná. Csukás Zoltán kisgazda képviselő csak megerősíteni Az Európa Tanács elítéli az iraki agressziót (Folytatás az 1. oldalról) Irán genfi ENSZ-képvise- lője, Sirous Nasari kedden a BBC brit tévének adott nyi­latkozatában megerősítette, hogy Irán semleges marad és senki oldalán nem avat­kozik be az Öböl-háborúba. Ezt arra a kérdésre vála­szolta, hogy Irán szavatolja-e, hogy az Iránban leszállt ira­ki harcigépek többé nem ve­hetnek részt a háborúban. Egyebekben úgy vélte, hogy a szövetségesek „túl nagy” pusztítást okoznak Irakban, s ez minden bizony­nyal túlmegy az ENSZ iBT határozatába foglalt, Kuvait felszabadítására szóiló megbí­zatáson. Képernyőről letiltva Juszt, Franka: szilencium Juszt László és Franka Ti­bor január 30. és március 31. között nem szerepelhet-! nek a Magyar Televízió mű­soraiban. így szól az a levél, amelyet Pálfy G. István, a Hét főszerkesztője kedden kapott Hankiss Elemér té­vé-elnöktől — tudta meg az MTI munkatársa kedden Bá­nyai Gábor ügyvezető igaz­gatótól. A levél a két újságíró Tor- gyán Józseffel készített in­terjúja nyomán született. A riporterek sértően támadó fellépése, illetve szakmai fel­készületlensége lejáratta mind Torgyán Józsefet, mind a televízió hírnevét — is­mertette a döntés okait Bá­nyai Gábor. A letiltás nem érinti a büntetés alatt levők munkaviszonyát, a Munka törvénykönyve szerint ugyan­is erre nincs lehetőség — hangsúlyozta az ügyvezető igazgató. A Bányai Gáborral folyta­tott beszélgetés során az is kiderült; február végével megszűnik a Hírháttér című műsor. Csütörtök esti „he­lyét” más belpolitikai műsor foglalja majd el. A váltás­ra Feuer Andrásnak, a Hír­háttér felelős szerkesztőjé­nek a kezdeményezésére ke­rül sor. (MTI) Putnok Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI OSZTÁLYVEZETŐI ÁLLAS BETÖLTÉSÉRE. FELTÉTEL:- jogi doktori diploma, vagy államigazgatási főiskolai végzettség (igazgatásszervezési szak). VÁROSÉPÍTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS OSZTÁLYVEZETŐI ÁLLÁS (városi főépítész) BETÖLTÉSÉRE. FELTÉTEL:- építőmérnöki egyetemi, vagy építőipari felsőfokú végzettség. PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLYVEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE. FELTÉTEL:- közgazdasági egyetemi, vagy felsőfokú pénzügyi végzettség. A pályázatok elbírálásánál előny:- a több éves szakmai vezetői és igazgatási gyakorlat. BÉREZÉS: a jelenleg érvényes jogszabályok szerint. A pályázatokat 1991. március 15-ig Putnok város polgármesteréhez kell benyújtani. A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA: részletes önéletrajzot, szakmai elképzeléssel és csatolni kell a végzettséget igazoló okiratok másolatát és erkölcsi bizonyítványt. A pályázatok elbírálási határideje: 1991. március 31. A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető. Cím: Putnok Város Polgármesteri Hivatala, 3630 Putnok, Kossuth Lajos út 5. Telefon: Putnok 5. Ózdi képviselők Ne féljünk a farkastól! A peremteriiletekkel ismerkedtek (Budapesti tudósítónktól) Vytiautas Landsibergis, a litván parlament elnöke an­nak a véleméinyének adott hangot, hogy a moszkvai vezetés durva baltikumi be­avatkozásai odáig is elvezet­hetnék, hogy a Szovjetunió ismét hegemóniát próbál szerezni az egyszer már út­jára bocsátott Kelet-Európa fölött. Munkatársunk Hermann János, külügyi szóvivőtől ér­deklődött: A magyar diplo­mácia is tart a szovjet ve­szélytől? A .szóvivő kifejtet­te, hogy a magyar állás­pont' mozaik-szérűén össze­rakható az utóbbi napok nyi­latkozataiból. Ezek alapján megállapítható, a balti be­avatkozás nem befolyásolja a szovjet csapatok kivonu­lását hazánkból, az az ere­detileg meghatározott ütem­ben zavartalanul folyik. Ma­gyarország (a háromoldalú külügyminiszteri találkozón kialakult közös álláspont szellemében) arra törekszik, hogy a Varsói Szerződés ka­tonai szervezete az év dere-. káig megszűnjék, természe­tesen az európai normáknak megfelelő politikai megálla­podások révén. Sem e téren, sem a gazdásági kapcsolatok terén nem tapasztalható a Szovjetunió magatartásának megmerevedése, vagy más, váratlan megváltozása, nem mutatkozik ok aggodalomra. Hazánkban annyiban tá­madt aggodalom, amennyi­ben a litvániai és a lettor­szági összecsapások során al­kalmazott erőszakos eszkö­zök megdöbbenést váltottak van vetve? tudta a Kis Péter által el­mondottakat. Ö részt vett a megyei tanács munkájában is, ahol a megyei vezetés soha nem állt elő alternatív javaslatokkal, csak egyet­len, az általa elfogadható­nak tartott elképzelés mel­lett kardoskodott. A városi közgyűlés végül úgy határozott: bejelentik igényüket arra, hogy a volt pártszékbáz a város tulajdo­nába kerüljön. Aczél Éva ki, ezék hatással lehetnek a Szovjetunió és a többi euró­pai ország viszonyára — hangzott a külügyi szóvivő munkatársunknak adott tá­jékoztatása. Tegnap, kedden, egész nap­jukat Ózd peremterületein töltötték Seffer Ferenc pol­gármester vezetésével északi i par t el épüli é;s ünk városatyái. A program nyolc óraikor kezdődött a hétesi—sajóvár- konyii—fedányi bányatelepi választókerületben, s késő délután fejeződött be R doscsépányban. Mindenütt terület képviselője szólt . helyi gondokról és a perspektíváiról, s őket e$e szítették ki tájékoztatója kai a polgármesteri hivat s z afcá ga zati osztál y ve zetoi. Szeret lottózni ? j\fyeijen velünk is! Jöbb nyeremény egy csapásra! Tebruár elsején kezdődik nagyszabású, közös játékunk károm megye - Sorsod-(Abaúj-gernplén, ReveSjRógrád- totózoibart e's a jf{rnc)fe hasábjain. ' f Részletes játék-és részvételi szabályok a Réti hírnökben Re- 15 héten át I SZERENCSEJÁTÉK RT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom