Észak-Magyarország, 1990. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1990-05-11 / 109. szám

Smm m ur m n mrun a rjíTjn nr ÉSZAK* Tlísl Ügyeletes riporter: Dobos Klára Telefonszámunk 13 órától 19 óráig: 89-872 Egy kisfiú kérése Kedves Főszerkesztő Tör! Ne tessék haragudni, hogy ha zavarok levelemmel, de ké­résem lenne. Tegnap, a testvéremék iskolájában, Miskolc- Perecesen, a 104. Sz. Szakmunkásképző Intézetben sportnap volt, ezért ö a motorunkkal ment, de ellopták az iskola par­kolójából. Anyukám sír a munkahelyén, itthon apukám ide­ges és nekem is nagyon rossz, mert már én is levizsgáztam, de még nem töltöttem be a 14. életévemet, itt kérek elnézést az írásomért. Anyukám nem tud erről a levélről, mert ő már lemondott róla, hogy a rendőrség megtalálja, de én egy kicsit bízok benne. Anyukám biztos lebeszélne erről a levélről, mert ez is biztos pénzbe fog kerülni, mármint a hirdetés, hogyha lenne olyan szíves betenni az újságba. Ne­kem a motor nagyon fontos, mert minden szomszédban mo­tor van a fiúknak és én eddig is, ha kérdezik hol van, nem tudok mit mondani, és az osztálytársaim is velem vizsgáz­tak és mindig a motor van szóban. Kérném, ha lehelne le­vélben a választ. Tisztelettel olvasójuk: Radácsi Tamás Encs, Bajcsy-Zsilinszky u. 20. 3860 U. i.: előre is köszönöm!---------------------------------i1 A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottóigazgatóság tájékoztatása szerint a 19. heti lottó-számsorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 11, 32, 40, 48, 88 Közlemények SPORTEGYESÜLETEK, FIGYELEM! A Putnok városi sportcsarnok 1990. június 15-től a nyári idő­szakban edzőtáborozási lehető­séget kínál szállással és étkezé­si lehetőséggel együtt. Részletes tájékoztatást személyesen, írás­ban vagy telefonon az alábbi címen adunk: Városi sportcsar­nok, Putnok, Bajcsy-Zs. út 21. szám. Pf.: 53. Ir.-sz.: 3630. Te­lefon: 347. Üdülés az olasz Adrián, Bi- bionéban, 2—8 személyes üdü­lőlakásokban. A futball VB alatt is kedvezmények. Elő- és utószezonban szuperkedvezmé­nyek. Helyfoglalás: Garadna Kft. Miskolc, Marx Károly út 102. II/2. Tel.: 72-862, munkana­pokon : 9—12 óráig, illetve 14— 16 óráig. Szombaton: 9—12 óráig. Az ÉMASZ Miskolci Üzemigaz­gatósága értesíti a Szirmabese- nyő. Király-hegyi pincesor és a sajókeresztúri pincesori fogyasz­tóit, hogy az önök folyamatos és minőségi villamosenergia-el- látása érdekében 1990. május 12- én, 7—16 óráig az áramszolgál­tatást fenntartási munkálatok végzése miatt szüneteltetni fog­ja. Fogyasztóink megértését kér­jük. Értesítjük az utazóközönséget, hogy a Gózon Lajos utcán lévő felüljáró (a VI-os kapu mel­lett) átépítése miatt 1990. május 14-én, 10 órától kb. július 31-ig a 9, 21, 121, 67, 68-a£ autóbu­szok terelt útvonalon fognak közlekedni. Terelőútvonal a Herczeg F. utcától: Kerpely A. u., Sztaha- nov u., Téglagyári u., Gózon L. u. s tovább az eredeti. Vissza irányban, a Gózon L. utcától: Jedlik A. u., Kabar u., Kerpely A. u., Sztahanov u., Rózsa F. u., Fürdő u., s to­vább az eredeti. A 9, 21, 67, 68-as járatok a terelt útvonalon megállnak a közbenső megállóhelyeken is. A belváros irányába a Vas­gyár 1-es kapu megálló helyett a fenti autóbuszokat a Fürdő utcában lévő (fasor) megálló­helyeken lehet igénybe venni. Az említett viszonylatokra a hosszabb útvonal miatt új me­netrend készült, mely 1990. má­jus 14-én hajnaltól lép érvény­be. Az új menetrendet tartal­mazó szórólapokat az érvény­ben lévő utasmenetrend felmu­tatása mellett az alábbi bérlet- pénztárakban lehet térítésmen­tesen átvenni: — a 21, 121-est a Tiszai pá­lyaudvarnál és a Szemere ut­cánál, — a 9, 67, 68-ast a Marx téren A fenti időponttól az utazó­közönség kérése alapján mun­ka- és munkaszüneti nap egy­aránt többlet 1-es villamost köz­lekedtetünk : — a Tiszai pályaudvarról: 23.50 óra, __ — Diósgyőrből: 0.30 óra indu­lási időponttal. Az átszállási lehetőség javítá­sa érdekében mindennap az alábbiak szerint módosul az 1-es autóbuszok indulása: A Tiszai pályaudvarról: — 22.27 óra helyett: 22.20 óra, — 22.45 óra helyett: 22.40 óra, — 23.55 óra helyett: 23.50 óra. A Majális-park végállomásról: — 23.05 óra helyett: 23.00 óra. — 23.22 óra helyett: 23.17 óra. Miskolci Közlekedési Vállalat ÜGYELETES ÁLLATORVOS Miskolc város területén 1990. május 11-én (pénteken) 13 órá­tól május 14-én (hétfőn) reg­gel 7.30-ig dr. Lupkovics Zol­tán, körzeti állatorvos. Lakása: Miskolc, Bertalan u. 25. sz. Te­lefon: 72-148. Rendelés és beje­lentés : 8—9, 13—14 és 18—19 óra között. A miskolci állatkórházban az ügyelet szombaton és munka­szüneti napokon 8—10 óra kö­zött.- POLITIKAI NAPILAP ' Főszerkesztő: NAGY ZOLTÁN Főszerkesztő-helyettesek: HAJDÚ IMRE, PRISKA TIBOR Szerkesztőség: Mis­kolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. -3527 - Postacím: Miskolc, Pf.: 351. Telefonok: központ: 38-941. Titkárság: 16-886. Gazdaságpolitikai szerkesztőség: 16-035. Belpolitikai szerkesz­tőség: 16-450. Kulturális rovat: 16-067. Sportrovat: 16-049. Levelezési rovat: 16-046. Kiadja a Borsod Megyei Lapkiadó Vállalat, Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. - 3527 Felelős kiadó: VERES MIHÁLY Postacím: Miskolc, Pf.: 178. Telefon: 36-131. Hirdetésfelvétel: Miskolc, Széchenyi út 15-17. - 3532 - Telefon: 16-213. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbcsítő postahivatalnál, ahírlapkczbcsítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapcllátási Irodánál (HELIR), Budapest V., József nádor tér 1. - 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELÍR 215-96162 pénzforgalmi Jelzőszámra. Az előfizetés díja egy hónapra 105 forint, egy negyedévre 315 forint, egy évre 1260 forint. Index: 25 655. ISSN 0133-0357 Készült a Borsodi Nyomdában. Felelős vezető: HORVÁTH FERENC Naptár _______ 1 990. MÁJUS 11., PÉNTEK A Nap kelte 5.13, nyugta 20.08 órakor A Hold kelte 22.24, nyugta 5.30 órakor Névnap: Ferenc Kettő százharminc éve szü­letett Kömlődön Pálóczi Horváth Ádám (1760—1820) költő, a magyar népkölté­szet egyik első tudatos gyűjtője. IDŐJÁRÁS-JELENTÉS Tovább tart a meleg, kissé fülledt idő. A napsütést gyak­ran váltja föl a gomolyfel- hők növekedése, és akkor helyi zápor, zivatar várható. A gyenge, változó irányú szél csupán zivatarok kör­nyezetében erősödhet meg. A legmagasabb nappali hő­mérséklet pénteken 25 fok körül alakul. (MTI) Olcsón - az MDF-től A Magyar Demokrata Fó­rum Miskolci Szervezete mosott import női, férfi- és gyerimekrulhák nagy válasz­tékával várja a vásárlókat a Miskolc Városi Sportcsar­nok műjégpálya faházábain. Felhívjuk a vásárlók fi­gyelmét, hogy nyitva tartá­sunk az alábbiak szerint módosul: hétfőn, szerdán 15—18 órá­ig, pénteken 9—16 óráig tartunk nyiiitva. A nyugdí­jasok miinden hétfőn 30 szá­zalékos .kedvezménnyel vá­sár öthatnak. Piaci jelentés Bőséges virágellátás Ilyenkor, ballagás előtt, fontos, hogyan alakulnak a virágának. Most a nagybani, illetve a vasgyári piaci ára­kat közötjük: szegfű 25—30, 30—40; gerbena 30—40, 45— 60; rózsa 30—50, 40—90;ká- la 30—40. 50—60; kardvirág 50—60, 70—80. A vasgyár­ban íniiszt is 'kaphatunk 60 —80 Somiintént, liliomot 100 foninitérlt. A Búza tér kü­lönlegessége a 120'—150 fo­rintos flaminigóviirág. Gyű­rnél osú jdonisáigoit is nyújta­nak a piaook, a cseresznye Szerencsen 100, a Búza té­ren 100—120 forintba kerül. Búza téri Vasgyári Szerencsi piac Burgonya 12—15 14—16 8—10 Burgonya (új) 36—60 50 — Vöröshagyma 28—40 30—50 10—25 Káposzta 50—60 50—60 50—70 Sárgarépa 80—100 60—100 — Sárgarépa (új/cs.) 8—34 25—30 25 Petrezselyem (új) 20—50 20—45 10—25 Kelkáposzta 30—70 40—50 75 Karalábé/db 10—20 8—18 10—15 Paradicsom 128—180 140—180 120—170 Paprika TV/db 8—16 8—18 7—17 Hónapos retek/cs. 5—20 5—16 8—15 Uborka 43—60 50 50—60 Tojás/db 2,30—3,20 2,70—3,20 — Alma 20—50 30—40 14—25 ­Közlemények Kútba esett, meghalt Május 9-én, délután három óra körül Zsipi István egy ré­gi kutat tisztított Ároktő hatá­rában. Az 55 éves, nyugdíjas férfi (ároktői lakos) a munka közben megcsúszott, és a há­rom és fél méter mélységű kút­„ Virágozzék száz virág!” UTA­ZÁSI IRODÁK, UTAZÁSSZER­VEZŐK, IDEGENFORGALMI VÁLLALKOZÁSOK, FIGYELEM! A Top Travel Kft. partnereket keres legjobb ajánlatai értéke­sítésére, korrekt nyereségmeg- osztással! Hasonló feltételekkel irodánk is átvesz előnyös árú utakat, választékbővítés céljá­ból. Telefon: 117-3210 (hálózati osztály). Telex: 223090. A KÖZÉPFOKÚ MEZŐGAZ­DASÁGI SZAKKÉPZÉS 50 ÉVE DEBRECENBEN. 1940. szeptem­berében kezdődött a középfokú mezőgazdasági szakemberképzés Debrecenben. A Debrecen-Pal- lagi Balásházy János Mezőgaz­dasági Szakközépiskola jubileu­mi megemlékezést szervez. Ké­ri az iskola volt tanárainak — vagy hozzátartozóiknak —, volt diákjainak jelentkezését, várja az iskolatörténettel kapcsolatos tárgyi és írásos, fényképes em­lékeket, kiállításhoz. A jelent­kezést az iskola igazgatójához szíveskedjenek küldeni, aki rész­letes írásbeli felvilágosítást ad. A DIMAG Rt. területén az el­következő napokban nagy hang­hatással járó kifúvatási munká­kat végzünk, 8 és 14 óra között. Kérjük a lakosság szíves meg­értését. Köszönettel: ENERGO- INDUSTRIA. Régi idők történetei ba leesett. Belső sérülést szen­vedett, s miközben a mentők a kórházba szállították, életét vesztette. • Ingyenes jogtanácsadás En- csen. Az Abaújí Demokratikus Ifjúsági Szövetség szervezésében dr. Sád Edvárd ügyvéd május 13- tól minden hétfőn 16—18 óráig in­gyenes jogsegélyszolgálatot tart, az ADISZ encsl irodáján. Encs, Petőfi út 75. fszt. 7—8. (A vá­rosi tanács épülete.) Minden érdeklődőt szeretet­tel várunk! A GLORIA TOURS AJÁNLA­TA; indián nyár a görög ten­gerparton. Szeptemberben is gö­rög tengerparti üdülés az első osztályú EPANOMEi kemping­ben. Elhelyezés az iroda elősát- ras székekkel, asztallal, mat­raccal ellátott sátraiban. Rész­vételi díj: 3150 Ft ■+• 60 DM. Vár­juk kedves utasaink jelentke­zését irodánkban, a miskolci Centrum Aruház első emeletén. Tel.: I6-331/23-as mellék. Szep­temberben is: GLORIA TOURS. János gyerék lehódet visz a fáliu ihaitárálbain kaszáló apd-ánialk. Miközben az apja ebédel, a gyercfk .megszólal: — Iidaaapám! — No. — Rdkomuinik nékünik a Kovács Marci bátyánk? — Mán hogy vóna a ro- kanunlk? — Ment hogy amíg maga itt van kiinit a réten, ü ott­hon ölelgeti, csókolgatja idösanyámat! Az öreg nagyot húz a 'ku­lacsból. megtörli a bajuszát és így szól: — Akikor rokon! * Európai uta-zók eltévedtek a mess2ii Afrikában, és egy kainmiibát törzs fogságába es­tek. A törzsfőnök été veze­tik a társaságot, is megle­petésükre a főnök tökéletes angolsággal köszönti őket. — Hol tanult meg ilyen szépen angolul? — kérdik tőle. — Oxfordiban végeztem. — Oxfordban jánt egye­temre és mégis emberhúst eszik? — Igen, de azóta késsel- viiillávall! * Ambrus bácsi fát fuvaroz Rakodás után a .háziasszony beinvitálija az öreget. — Miit inina Ambrus bá­csi? — kérdi tőle. — Pá­linkát, bont, vagy egy jó rumos teát? — In-Stállom alássan, le­nyelve egy pohár pálinkát, elborozgatnék addig, amíg a rumos tea elkészül. * Három tehene volt a ci­gánynak. Egyszer .kiüt a kör­nyéken a marhavész, s a cigány tehenei közüli megdög­lik egy. A szomszédok vi­gasztalják, ő .meg bü sZlcén vállaszal: — Annak döglik, akiinek van! Elhull a másik, ekkor így vigasztalja magát a cigány: — Jut is, marad is. Anniikor a harmadik 'is el­pusztul, megkönnyebbülten sóhajt fél: — No, hála Istennék! Itt már megszűnt a marhavész! * A lordtól megkérdik, hogy fiatal korában mii vélt a szenvedélye. — A nőik és a vadászat. — És mire vadászott? Szép szőke meg rút szürke Hazafelé menegettem. Vaskapum irányába rakosgattam a lábam, amikor szép szőkét pillantottam meg jobb­ról a hosszú kerítés mögött. Hát már persze, hogy fel­szökkent bennem az érdeklődés azonnal, miként a hőmé­rőben a higanyszál a hirtelen láztól, hogy ki az ott, mi az ott! Felszökkent, és lobogott, így léptem be a kapun. És így lestem végig a kerítés vonalán. Negyvenfokos iz­galommal... S hát jó: szomszédom, egyben kolléganőm, a hosszú hajú szőke lány szorgoskodott a lila orgonák tövében. Gyomtalanított a virágoskertben. Elámultam. Ámuldoztam a lány jóízűen földes-maszatos kezein. Azo- <on inkább. Egy pillanatra. Egy szűkre szabott szekun- dumra csakis, mert hiszen ahogy meglátott, azonnal rám szólt a kolléganő: ,,Szia, Pistikéi Szereted a virágot?” Na­ná! Méghogy én?! Hát persze, hogy szeretem! Mert ha igen, akkor jó ember vagyok, ugye? S ha az vagyok, ak­kor. .. He-he-he! Feszítettem. Ajaj! Hanem aztán a szép szőke így folytatta: „Mert ennek a kertnek a fele a tied. örökölted az elődödtől. így, ahogy látod. Gyomos- tól, mindenestől. Úgyhogy nekigyürkölödhetsz. Hozzá­foghatsz." Mit tehettem volna? Nekigyürkölőztem. Hozzáfogtam. De akkor már nem lobogott bennem se „láz”, se „izga­lom”. Csak a hajam az libbent meg néha, az a rút szür­ke ... Réthy István a bainikigazgatóék portájára. — Nőkre ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom