Észak-Magyarország, 1990. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1990-05-12 / 110. szám

XLVI. évfolyam, 110. szám 1990. május 12. Szombat Ára: 5,30 Ft POLITIKA! NAPILAP Göncz Árpád az Egyesült Államokba utazott Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnö­ke pénteken az Egyesült Ál­lamokba utazott az indiana- polisi (Indiana) Butler Uni­versity meghívására, ahol irodalmi díszdoktorrá avat­ják. Göncz Árpádot ameri­kai útjára, amelynek során New Yorkba és Washington­ba is ellátogat, elkísérte fe­lesége is. (MTI) Németh Miklós fogadta Maryland állam kormányzóját Németh Miklós ügyvezető miniszterelnök pénteken a Parlamentben fogadta Wil­liam Donald Schaefert, az USA Maryland államának kormányzóját. A politikus írásos ajánlatot nyújtott át az amerikai üzleti és kor­mányzati tapasztalatok ta­nulmányozására. Eszerint Maryland állam kormányhi­vatalaiban és vállalatainál fiatal kelet-európai szak­embereket fogadnának ta­pasztalatszerzésre. (MTI) Sajtótájékoztató a Magyar Honvédség lőszerellátó központjában A lőszerkészletek gazdasá­gosabb tárolásáraalk, felhasz­nálásának lehetőségeiről tar­tottak sajtótájékoztatót pén­teken. a Magyar Honvédség pusztovacsi lőszerellátó köz­pontjában. Am'init Ungvár Gyufla, mérnök vezérőrnagy, a Ma­gyar Honvédség anyagi, technikai csoport főnük-he- lyettese elmondta, a hadse­reg lőszerkészletének értéke eléri a 10 milliárd forintot: a plisztodygolyótó'l a nehéz lövedékekig 280-féle lőszer- típust tartanaik számon. E nagy érték zömét összesen hét óriásraktárban tárolják, a legszigorúbb tűzrendészet! előírások szerint, s így sem­miképpen sem veszélyeztetik a környezetet. A lőszerek egy része időről időre el­avul, fel kell újítani a kész­letet. ami tetemes költséggel jáir. A takarékosságot szem előtt tartva, a lejárt szava-. tosságú lőszerek felrobban­tásfa helyett döntöttek a szétszerelés mellett, e célra külön laboratóriumokat ál­lítottak fel. Ily módon vnsz- szanyerhető a réz, a bronz, az acél. A haderőcsökkentés a lőszer- és fegyverkészlete­ket .is érinti, ám a hadi- tedhnikától megszabadulni sem olcsó dolog, például egyetlen műszakilag elavult tank felszabdalása is 280 ezer forintba kerül. A hon­védség szakemberei most olyan új eljárások -kidolgo­zásán munkálkodnak, ame­lyekkel a tárolás, és a ha­dianyag megsemmisítésének költségei mérsékelhetők. (MTI) Bolondos hagyomány Javaslat a búza árának emelésére A termelők túlságosan alacsonynak tartják az ét­kezési búza hatósági felvá­sárlási árát, mivel az — szerintük — nem fedezi a termelési költségeket. Mire számíthatnak a gazdák, lesz-e felvásárlásiár-emelés? Tudvalévő, hogy az első osztályú étkezési búza ára tonnánként jelenleg 5700 fo­rint, a másodosztályúé pe­dig 5100 forint. Mivel októ­ber óta a termelés költségei annyira emelkedtek, hogy az ilyen felvásárlási ár ese­tén az üzemi nyereség tel­jesen „eltűnik”, a miniszté­riumban kalkulációt készí­tettek, és a kormány elé magasabb felvásárlási árat terjesztettek. A javaslatban az áll, hogy az első osztá­lyú étkezési búza árát ton­nánként további 800 forint­tal, a másodosztályú búza árát 600 forinttal kell meg­emelni; ami már ismét hor­doz a termelők számára tisz­tes nyereséget. A javaslatot — sürgősségi jelzéssel — az ügyvezető kormány készül átadni az új kormánynak. A ballagás közeledtét jelzik a kiraka- © tokban megjelenő tablók, és persze, a városban mókás ruhákba felöltözött fia­talok, a „bolondballagók”. Ez a szokás immár a középiskolákban is hagyománnyá vált. A kora reggeltől késő délutánig járókelőket megmosolyogtató emberkék -- akik ma vég­leg elbúcsúznak oz iskolapadtól - hétfőn nagy megmérettetés előtt állnak majd. Ehhez kívánunk minden érettségiző diáknak sok si­kert. Képünkön a Baross Gábor Közlekedési Szakközépiskola végzős diákjai láthatók. (emő) Fotó: Farkas Maya Ballagok A fiuk még egy hete is összemosolyogtak az osztályfőnök „talpig nyakkendőjén". Most pedig valamennyien kivétel és szó nélkül vakítóan fehér inget és nyakkendőt öltöttek. Most szó nélkül hallgatják végig az „ofö" szavait. Ré­gebben az ilyen szöveget lelkifröccsnek vagy prédiká­ciónak nevezték. És tessék! Mintha egyszerre elveszítet­ték volna a humorérzéküket. Most megilletődve hallgat mindenki. Persze eddig is figyeltek, de valakinek min­dig volt egy jó „beköpése”. Mekkora hecc lett volnc néhány napja, ha valaki csak úgy a nagyszünetben az emeletről levonult volna az udvarra, ölében zörgő celofános szegfücsokorral, és közben komoly arccal énekelte volna a Ballag már a vén diákot... De most mindez nagyon is ko­moly. Mindenki virágcsokrot szorongat, a lányok még el­morzsolnak egy-egy könnyet is. Az udvaron végighallgat­ják az igazgatót. És nem kacsintanak össze, hogy ta­valy is ezt mondta, mert most először csak nekik szólnak az utolsó intelmek. Tényleg vége .., Most már csak a nincsek sorakoznak. Nincs csengetés, felelés, dolgozat... Hiába vésték be a padba az összes rago­zási táblázatot, többé nem puskázhatnak... A ballagási énekek lassan elhallgatnak, a virágok el­hervadnak, és a tarisznyák­ban összeszárad a pogácsa. De nem maradnak útravaló nélkül: ha jó anya volt az iskola, bőven csomagolt fiá­nak a tudásból és az em­berségből. (fg) Záhonynál felgyújtntta magát egy litván férfi A záhonyi közúti határ- átkelőhelyen Rimantas Dau- gintis, vilniusi lakos csütör­tökön a késő esti órákban alkohollal leöntötte és fel­gyújtotta magát. A litván férfit a gyors beavatkozás ellenére súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kór­házba. A tragikus esemény­ről JZubek János, a BM Ha­tárőrség szóvivője tájékoz­tatta az MTI-t. Elmondta azt is, hogy a Nyíregyházi Me­gyei Kórház péntek reggeli tájékoztatása szerint a férfi állapota továbbra is élet- veszélyes. Az esemény kö­rülményeit a rendőrség és a határőrség vizsgálja. (MTI) Qss Zempléni gyermekhét A nagy találkozás Harci jeladással kezdődik a sárospataki iskolakertben május 12-én, szombaton dél­után négy órakor a nagy számháború. A harc után a tábortűz mellett a zempléni gyerekek veszik át a hatal­mat a városban. Ezek után egy teljes hétig tart Sáros­patakon a Zempléni Gyer­mekcsapatok Szövetsége ál­tal szervezett I. zempléni gyermektalálkozó. Vasárnap erőfesztivált rendeznek, úszó- versenyen, labdarúgó- és ké­zilabda-mérkőzéseken mu­tatják meg erejüket a zemp­léni gyerekek. Hétfőn és kedden viszont a „szelle­mük” vetélkedik. A Szülő­földemen című versírópályá- zat eredményét hirdetik ki délután négy órakor a Mű­velődés íHáza pódiumtermé­ben, másnap Ki mit tud? lesz. A hét eseményei közül kiemelkedik a csütörtöki gyermek—felnőtt párbeszéd. A találkozóra a város poli­tikai és társadalmi vezetőit hívták meg a gyerekek. A rendezvénysorozat csúcsa a szombati gyermeknap lesz. Reggel kilenc órakor kezdő­dik a Ziempléni Gyermek­csapatok Szövetsége tagjai­nak közös fogadalomtétele. Délelőtt Király Zoltán or­szággyűlési képviselővel, dél­után pedig Frajt Edittel és Bodrogi Gyulával találkoz­hatnak a gyerekek. De lesz játszóház, teaház, tánchá: tinidiszkó .. . Kikötői hangulat (Képes beszámoló a 6. oldalon.) ——>wuiiiMmaBWM MR9KSHBBMBS

Next

/
Oldalképek
Tartalom