Észak-Magyarország, 1990. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1990-05-02 / 101. szám

XLVI. évfolyam, 101. sióm 1990. május 2. Szerda Ára: 4,30 Ft POLITIKAI NAPILAP ffWÍMIIII I I III II Mlllllllllll WWII Ma alakuló ülés Megkezdi munkáját az új Országg Sportcsarnok Bekecsen „He Mik kisliitííek a cselekvésben — A 'borúé idő ellenére joggal mondhatjuk itt Be­kecsen, 'hogy szép napra éb- redtün'k — ezzeű a gondolat­tal .köszöntötte az ünnepelni összesereglett .több száz gyer­meket, ifjat, felnőttet és idős embert tegnap, május 1-jén, délelőtt Tóth István, a köz­ség tanácselnöke. A helybéliek, a környék­ről érkezett vendégek és ér­deklődők között ott volt Németh Miklós miniszterel­nök, a .körzet országgyűlési képviselője is: ott — a be­kecs! új lakótelep és sport­telep mellett megépüli sport- csarnok előtti téren. Az ünnepség a Himnusz- szál kezdődött, majd az egy­házak képviselői léptek a mikrofonhoz. Sivadó János. görög katolikus pap, mon­dandóját Kölcseyhez és a Himnuszhoz fűzte; emlékez­tetett az ősökre, akik munka előtt mindig. Isten, áldását kérték ... öt Tóth Bálint, a római katolikusok- plébáno­sa követte, kérve az Urat, áldja meg ezt a hajlékot és mindazokat, akik ide .tanul­ni és dolgozni betérnek. Vé­gül Pálóczy László reformá­tus lelkész idézte fel Pál apostolnak a sportról és a sportolókról vallott gondo­latait, a célról .például ezt: Méltatlanná soha, semmi­ben ne legyünk 1. Az egyházak vezetői és a községi tanács elnöke után Németh Miklós a.vatta fel az új intézményt: — Örömmel jöttem fel­avatni ezt a létesítményt, amely hitem szerint arra szolgál, hogy gyermekek és felnőttek lélekben és testben épüljenek és egészségeseb­bek legyenek. A tény, hogy iitt áll ez a szép sportcsar­nok: a bekecsiek életerejét mutatja, és azt ,a szándékot, hogy ahol születtek, ott sze­retnének élni és boldogulni — mondotta, a helyiek ösz- szefogásáit. elismerve. A miniszterelnök röviden szólt arról is, hogy holnap (az olvasónak ma), május 2-án (Folytatás a 2. oldalon) gye dolgozói a 100. május el­sejét Sátoraljaújhelyen, Óz- don, Kazincbarcikán, Mező- csáton, Encsen, Leninváros- ban, Mezőkövesden, Sárospa­takon és a megye többi tele­pülésén a lakosság nagy ré­sze ennek az ünnepnek, a centenáriumnak szentelte a napot. Így volt ez a megyeszék­helyen is, ahol az ünneplők megszokott környezetükben, a csanyiki Majális-parkban gyülekeztek. Ez a nap '— mondotta kö­szöntőjében Szőke Károly, a Vasas Szakszervezeti Szövet­ség alelnöke — minden vál­tozásokat felülmúló, megkér­dőjelezhetetlen ünnep. Szavait, igazolta a tömeg, amelynek számát megbecsül­ni felelőtlenség lenne. Hi­szen délelőtt tíz órától késő (Folytatás a 2. oldalon) Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnö­ke alkotmányos kötelezettsé­gének eleget téve május 2- án délelőtt 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló iilcsct. A kétnaposra tervezett parlamenti ciklusindító ta­nácskozást mintegy három­hetes szakértői, frakcióveze­tői, illetve pártvezetői szin­tű egycztetö-elökészítő tár­gyalássorozat előzte meg. A parlamenti pártok és a füg­getlen képviselők éles viták­ban, kompromisszumok árán egyezségre jutottak minden fontos kérdésben. A kialakított program sze­rint az alakuló plenáris ülés az ideiglenes államfő elnök­letével kezdődik meg. A Himnuszt követően Oszter Sándor színművész tolmácso­lásában hangzik el Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez című költeménye. Szűrös Mátyás megnyitója után Var­ga Béla, az 1946—41-es Nem­zetgyűlés elnöke és Vörös Vince, az Ideiglenes Nem­zetgyűlés és a Nemzetgyűlés volt jegyzője mond ünnepi beszédet. Varga Béla az ideiglenes köztársasági elnök és a parlamenti pártok meg­hívására vesz részt az ala­kuló ülésen; ugyancsak az ő vendégük lesz Habsburg Ottó, az Európai Parlament magyar szekciójának elnöke. Az ünnepélyes nyitányt a hivatalos napirend váltja majd fel. A köztársaság ideiglenes elnöke jelentést tesz a megbízólevelek átvéte­léről. Az MTI értesülése szerint április 28-án, szom­baton délben ötven képvi­selőtől még nem kapták meg a megbízólevelét. Ugyancsak szombaton, a leendő korcl- nök és körjegyzők a parla­menti szakértők és az Orszá­gos Választási Bizottság két tagjának segítségével előze­tes mandátumvizsgálatot végzett. Több képviselő man­dátumának sorsa a folya­matban lévő jogorvoslati ügyek miatt még kérdéses, így ők, ha részt is vesznek az ülésen, képviselői jogai­kat nem gyakorolhatják. A korclnök Kéri Kálmán (MDF; országos lista) lesz, a körjegyzői tisztet pedig a négy legfiatalabb képviselő tölti majd be. Kéri Kálmán szintén kö­szönti az új Országgyűlés tagjait, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére. A dön­tést követően kerül sor az Országos Választási Bizott­ság, illetve a Belügyminisz­térium Választási Irodájá­nak beszámolójára. E köte­lezettségüket törvény írja elő. Az Írásos beszámolók­hoz fűzött rövid szóbeli ki­egészítéseket a mandátum- vizsgálat követi. A mandátumigazolás és a mandátumvizsgálat eredmé­nyéről szóló jelentés alapján hoz határozatot a plenum, ismertetik az igazolt képvi­selők névsorát, majd a hon­atyák ünnepélyes esküt tesz­nek. E programban szerepel a parlamenti pártok képvise­lőcsoportjainak megalakítá­sáról, vezetőikről, illetve a független képviselők megbí­zottjának nevéről szóló je­lentés, az országgyűlési tisztségviselők megválasztá­sa, a Minisztertanács lemon­dása, továbbá törvényjavas­lat megtárgyalása az 1956- os októberi forradalom és szabadságharc jelentőségéről. Az alakuló ülés második napján jelenti be a köztár­saság új ideiglenes elnöke — a parlament elnöke — a kormányalakítási megbí­zást. Ezt követően az Or­szággyűlés határoz a parla­ment állandó és külön bi­zottságainak megalakításá­ról, valamint a képviselők tiszteletdíjának és költségté­rítésének ideiglenes szabá­lyozásáról. Az új Országgyűlés alaku­ló ülésére a pártok számos vendéget hívtak meg. Ök foglalnak majd helyet az üléstermet körülvevő páho­lyokban és a karzaton is. Emiatt ez alkalommal igen­csak nehézzé válik a sajtó munkája, hiszen az újság­írók kiszorulnak az üléste­remből, s csupán monitoro­kon követhetik nyomon az eseményeket. (MTI) Akinek első volt a századik ... Esőben is jókedvűen Büszkén fogadtam a meg­bízatást, én tudósíthatok a 100., centenáriumi május el­sejei ünnepségekről. Amióta az eszemet tudom, nélkülem május elseje nem múlt el. S hogy ez nem csupán nekem • LELTÁR AZ UTOLSÓ NAPRÓL 9 KÉT PIRÍTÓS A MINISZTERELNÖKTŐL • „BEJELENTEM A KORMÁNY LEMONDÁSÁT” ■DMnnnHKKWrHnDBEBHSVIVVUMMHHBMW A bekecsi sportcsarnok mától - nyitott mindenki számára. Szép­re és használhatóra a Budapesti Magasépítő Tervező Vállalat szakemberei álmodták; nyíregyházi épitök építették; a szükséges 12 millióból 6 milliót a helybeliek „spóroltak" össze. A minisz­terelnök örömmel nyitja meg a „kaput" ... jutott eszembe a századik évfordulón, azt igazolta a tegnap, egy felejthetetlen nap a csanyiki Majális-parkban, a miskolciak-ltorsodiak ked­velt kirándulóhelyén. Ám az ünnep nem itt, ha­nem még április 30-án Bor- sodnádasdon, verőfényes idő­ben, a lemezgyáriak kedvelt népkertjében kezdődött, ök ezt a napot szánták rá, hogy megemlékezzenek a chicagói munkástüntetésről, a II. In- ternacionálé felhívásáról, amelyhez a magyar munká­sok az elsők között csatla­koztak. Balogh Béla, a Va­sasszakszervezet területi tit­kára köszöntőjével kezdődött, majd a fiatalok báljával ké­ső éjszaka fejeződött be a nap Borsodnádasdon. Tegnap pedig az egész or­szággal együtt köszöntötték Borsod-Abaúj-Zemplén me-

Next

/
Oldalképek
Tartalom