Észak-Magyarország, 1990. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-01 / 51. szám

XLVI. évfolyam, 51. szám 1990. március 1. Csütörtök Ára: 4,30 Ft POLITIKAI NAPILAP riiui'nwnnniu mm Nádtetős országban ne járjunk fáklyákkal! Pozsgay Imre a szocialisták nagygyűlésén Pozsgay Imre előadói beszédét tartja A vörösszegfűs szocialista párt tegnap választási nagy­gyűlést tartott Miskolcon, a Fehérteremben. A nagygyű­lés szónoka Pozsgay Imre államtitkár, a párt országos listájának vezetője volt. Az emelvényre lépő szó­nokot dübörgő taps fogadta a zsúfolásig megtelt terem­ben. Bejelentéssel kezdte beszédét: „Nemcsak Miskol­con ért el sikereket a párt — aiholl mind a négy jelölt megszerezte a jelöléshez szükséges ajánlásokat —, hanem az országban a 176 egyéni vála szt ók e r ü le tb Sí 17S-ből képviselőjelöltet tud­tunk állítani.” Majd a prog­rampontokat ismertette: az MSZP politikai tényező kí­ván lenni. Ez a párt új párt, amely az állampártot ott­hagyta, azt szétfeszítve egy új pártot alakított, amely nélkül a békés átmenet nem mehetett volna végbe. Egyes pártok úgy gondolják, akik > valódi érdemeket mutattak fel az utóbbi években, azo­kat is vesztegzár alá kell helyezni. De ez nem az a oárt, amelynek szemlesütve kellene járnia. A továbbiak­ban arról szólt, hogy el kell kerülnünk; h'a reggel az em­ber elindul, ne tudja, este visszatér-e a fészkébe. Nem szabad félelemben élnünk. Nehéz helyzetünkre a de­mokratikus megoldást a szo­cialista párt az emberi jo­gokban. az arra épülő al­kotmányban. az alkotmányos közjogi rendszebben, bizton­ságos körülmények között képzeli el, s egy olyan tu­lajdonreformban, amelyik nem valamiféle erőnek ha­tására terelgeti az embere­ket javaik felé. hanem, ha tulajdonos becsvágyára, ha munkavállaló, alkotóképessé­gére, tisztességes bérre, ha támogatásra szorul, akikor nem megalázó szociális gon­doskodásra alapozva való­sítja meg azt. 'Kiszámítható konkurencia- harc kell — folytatta az előadó —, amelyek a piaci viszonyokon nyugodnak. A tulajdon minden formájá­nak helye van, de a töke működésének farkastörvé­nyeit enyhíteni kell. Fejlett országot akarunk. Ehhez tőkefellhalimozódás, reprivatizáció szükséges, amennyire az ország meg­takarításai lehetővé teszik, az egyéni vállalkozók szá­mára hitelek formájában. Az önkormányzatok kiteljesedé­sére van szükség a városok, a községek vonatkozásában. Ne csak adókból, hanem gaz­dálkodásból is legyen jöve­delmük a helyhatóságoknak. Nagy a lárma a föld körül. A parasztság, a földműve­lők döntsenek arról, hogy miiként alakuljon a földbir­tokrendszer. Egyet szem előtt kell tartani: hamis ígéretek, ábrándos tervek miatt a két szék közül a pad alá eshet a magyar paraszt­ság. A későbbiekben arról szólt, hogy a munkanélkülieknek is el kell tartani a család­jukat. a legerősebb átalaku­lásnál se engedhető meg tar­tós munkanélküliség. A szak­képzett emberek számára vállalkozói hiteleket kell biztosítani. A legnagyobb ve­szedelem az infláció, amely­nek gátat kell vetni. Az inf­láció legjobban a kis nyug­díjjal rendelkezőket sújtja, mivel az infláció miatt a nyugdíjak reálértéke nagy­ban csökken. Nagyon kell törődnünk velük. (Folytatás a 2. oldalon) Ha folytatja munkáját az Országgyűlés Az Országgyűlés Marótohy László képviselő interpellá­ciójának megtárgyalásával fejezte be szerdai munka­napját. Az ülésszak csütör­tökön alkotmányerejű tör­vényjavaslatok feletti sza­vazással folytatódik. (MTI) Formális feladatok nélkül A Hazafias Választási Koalíció a pártonkíviiliek voksaiért küzd KukoréiIi István előadása Miskolc, microCAD ’90 Témák a számítástechnikai csúcstalálkozón A választási gyűlés szónoka; dr. Kukorelli István Változatlanul nagy érdek­lődés kíséri a miskolci egye­temen zajló számítástechni­kai csúcstalálkozót. A fiata­labbakat inkább a bemuta­tott varázslatos masinák ér­deklik, annál is inkább, mi­vel a kiállított tárgyakhoz nyúlni szabad . .. Sokan csak a microCAD egyik vonzó eseményén, a számí­tógépet kínáló pályázatán szeretnének részt venni, s urnába helyezik a részvéte­li szelvényt. A rendezvény­nek otthont adó kisebb ter­mekben előadások hangzot­tak el, s az sem titok, hogy az eszmecsereék nem vol­tak vitamentesek. Viszont, s ezt éppen a miskolci rádió riportere kér­dezte meg a plenáris ülés nyitó előadását tartó Pozs­gay Imrétől, hogy politike- mentes-e az eseménysorozat, jelesen, az ő beszéde niél- külözheti-e a politikumot. A megkérdezett elmondotta. hogy őt még annak idején á 11 a m m i n is z t er ké n t hív t ák meg, mint politológust, s aligha volt akkor tudható, hogy a tegnapi időpont be­leesik a választási kampány kellős közepébe. Minden­esetre, a műszaki szakem­berek, tudósok igyekeznek azonosulni a politika azon kívánalmaival — mondotta Pozsgay Imre — mely sze­rint a tudománynak, a tu­dományos eredményeknek jusson .nagyobb szerep a gaz­dasági kibontakozás meg­gyorsításában. A gondolko­dás racionalitása kényszerrel hathat a napi gyakorlatra, a termelés hatékonyabbá té­telére, boldogulásunk anya­gi alapjainak megteremté­sére. A résztvevők ezután ked­vükre válogathattak a kü­lönböző konferenciák között. Előadást hallgathattak meg (Folytatás a 2. oldalon) Felelősséggel döntöbt-e a Hazafias Népfront akkor, amiikor létrehozta a válasz­tóéi koalíciót? Erre és még sok más kérdésre dr. Ku­korelli István, a HNF Or­szágos Tanácsának ügyveze­tő elnöke fogalmazta meg a választ a tegnap délután, Miskolcon, a Tudomány és Technika Házában megtar­tott gyűlésen. Az előadó hangsúlyozta; hazánkban szép számmal élnek olyanok, akik egyetlen pártnak sem tagjai, ám kisebb érdekkö­zösségeket alkotva elvárhat­ják. hogy megfelelő képvi­seletük legyen a parlament­ben. Megfigyelhető, milyen erős tagolódás mutatkozik meg napjainkban a nemze­tiségiek körében, de hivat­kozott a gyűlés szónoka a nagymarosi és a zebegényi polgárok fórumára is. Mind­ez aláhúzza a népfrontmoz­galom jövőbeni szerepét. — A Választási Koalíció jelenleg kicsit eltakarja a Hazafias Népfrontot — mondta dr. Kukorelli István, ám a népfront létezik, ak­kor is, ha létezésének egyik legnehezebb időszakát éli. Szívemből örülök ugyanak­kor, hogy megszűnt a moz­galom „hagyományos”, for­mális választási feladata. Kár lenne viszont, ha egy­kori értékteremtő munkáját nem ismernék el eléggé. Eb­ben a pártosodó világban a koalíció tudatosan azt hang­súlyozza, hogy kell a komp­romisszum készsége és a haj­landóság a megegyezésre, ami egyben a mozgalom fon­tos öröksége is. Jóllehet, minden párt valójában egyeduralomra törekszik, nem hiszem, hogy bármelyik abszolút többségbe kerülhet. Mi az ötödik helyre pályá­zunk, 4—10 százalék közötti szavazataránnyal. A HNF Országos Tanácsá­nak ügyvezető elnöke arról is szólt, hogy a választási koalíció viszonylag későn jött létre, és minős akkora fel­hajtás körülötte, mint a pár­tok körül. Mondják azt is a koalícióról, hogy többpárt­rendszer-ellenes, ami nem igaz, hiszen a népfrontpár- tök, „rajzások” szülője, böl­csője volt, valamikor az egy - pártrendszer viszonyai kö­zött küzdött a pluralizmu­sért. Most a kizárólagosság, a kiszorítás ellen emeli fel a szavát, a nagyikoalíció lét­rejöttét támogatja. A választási gyűlésen töb­ben is szót kértek, felvető­dött többek között az is, hogy a Hazafias Választási Koalíció miért nem válaszol határozottan, de higgadtan az Orbán Viktor-féle nyílt támadásokra, vádaskodások­ra. Az ilyen szélsőséges, bol­sevikeket jellemző indula­toknak nincs helye a válasz­tások időszakában sem. A pártok ne egymás ellen, ha­nem a nép bizalmáért har­coljanak. (Ugyancsak a vá­lasztás előtti időszak epi­zódja: egy 51 tagú pártból 11-en szerettek volna képvi­selőjelöltként fellépni, és csak nehezen fogadták el ennek kivihetetlenségét.) So­kan igyekeznek feltűnni kü­lönböző színekben olyanok, (Folytatás a 2. oldalon) Egy kiállítás gépei ... Billentyűkön zongoráznak. laczo felv Vásároljon olcsóbban hentesárut, baromfit \ MISKOLCI ÉLELMISZER-KISKERESKEDELMI VÁLLALAT HÜSBOLTJAIBAN. ABC-ÁRUHÁZAIBAN! EGYES BAROMFIIPARI TERMÉKEK 25—10%-OS ÁRENGEDMÉNNYEL V>0,-/ 130.— íW- i n,— ,m- isi— j 32.V- 20.— ÉS MÉG TÖBB MÁS TERMÉK IS. Miskolci sonka 290,— Lángolt kolbász 2»,— 218.— Parasztkolbász /ÍO0^— 293,— A Széchenyi út 3—9. sz. alatti PÁTRIA ABC- és a Gőzön Lajos u. 4. sz. alatti KONZIIM ABC-ARUHAZBAN a BAJAI bácshüs füstölt .áruinak és több más termék­nek 20%-OS ÁRENGEDMÉNYES árusítása 1990. március l-lől április 15-ig. CSÖKKENTETT TERMELŐI ÁRAJÁNLAT ESETÉN EGYÉB HÚSÁRUKAT IS OLCSÓBBAN KÍNÁLUNK. Tyúkmáj, szívvel Pulykamáj Pulykacomb Libaszárny Libafar-hát Pulykafar-hát mammamamammm HHHHI

Next

/
Oldalképek
Tartalom