Észak-Magyarország, 1990. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-01 / 27. szám

XLVI. évf olya ni, 27. sióm 1990. február 1. Csütörtök Ára: 4,30 Ft POLITIKAI NAPILAP Vajon mi lesi a sorsa ai egykori Károlyi-kastélynak?... Rendkívüli tanácsülés Újhelyben 'fewa fa a füzérradványi szanatórium sorsa Tegnap délelőtt tanácskozott a sátoraljaújhelyi tanács vb-je, majd rendkívüli ülést tartott a város tanácsa. A fő téma mindkét testületi ülésen a fü­zérradványi szanatórium meg­szüntetésével, a kezelői jog át­adásával foglalkozó előterjesz­tés volt. A döntésben a vá­ros tanácsa lett volna illeté­kes, ám a városatyák - a mintegy huszonöt füzérradvá­nyi lakos, szanatóriumi dolgo­zó, illetve szanatóriumi beteg véleményére is támaszkodva - végül is arról döntöttek, hogy most nem döntenek. A helyenként viharos ta­nácsülés bevezetőjéül Gyar- mathy László tanácselnök elmondotta, hogy a percek­kel azelőtt befejeződött vb- ülés is tanácstalan maradt több kérdésre adandó vá­laszt illetően. Ezután dr. Jánvári Anna, a megyei ta­nács osztályvezető főorvosa fűzött szóbeli kiegészítést az írásos előterjesztéshez. Így lett teljes a kép a tanácsta­gok és jelenlévő füzérradvá- nyiak, illetve nem tanácstag újhelyiek előtt, hogy miért és mi történik a füzérradvá­nyi szanatóriummal, ponto­sabban: mi történhet, hiszen — mint az a végén kiderült — több lehetőség is felvá- zolódott. A dolog lényege dióhéj­ban a következő. A megyei tanács díjmen­tesen megkapta a DBMISZ- től a csanyiki volt KISZ-is- kolát. Ide szeretnék áttele­píteni a sátoraljaújhelyi kór­házhoz tartozó füzérradvá­nyi szanatóriumot, amelynek kastélyépülete olyan rossz állapotba került az utóbbi években, hogy felújítása el­odázhatatlan. Felújítva — ami száz-, vagy még több millió forintot jelent — és a betegágyak, illetve betegál­lomány nélkül hasznosítható lenne. Felújítására azonban sem a megyei, sem az újhe­lyi tanácsnak nincs .pénze. (Üzemeltetése társadalom- biztosítási feladat, de itt is kérdéses, hogy adnak-e rá pénzt a továbbiakban, hi­szen Füzérradvány nem ré­sze az országos szanatóriu­mi hálózatnak.) A megyei tanács szerint konkrét tár­gyalások folynak egy oszt­rák—svájci idegenforgalmi szervezettet amely vállalná a kastély rendbetételét, s idegenforgalmi célú haszno­sítását. Csakhogy egy seregnyi kér­dés vetődik fel. Ilyenek: mi lesz azokkal a munka- nélkülivé válókkal, akiket nem tudnak elhelyezni a 94 dolgozó közül; ki lehet-e váltani a szanatórium terü­letén lévő 12 lakást; nem tudni, mennyire komolyak a külföldiekkel folyó tárgyalá­sok a hasznosításra, akik­nek személye az újhelyiek előtt egyelőre ismeretlen, s azt sem értik, miért nem velük tárgyalnak, hiszen a kezelői jog az újhelyi taná­csé — és így tovább, és így tovább ... A tanácstagok végül az alternatívákat egyenként megszavazták. Kettőre ne­met mondtak, s végül úgy döntöttek, hogy öttagú bi­zottságot választanak, amely tüzetesen felméri a helyze­tet, a lehetőségeket. Ez meg­történt, s tagjai a március eleji, soronkövetkező tanács­ülés elé terjesztik jelenté­süket, s csak akkor szület­het végleges döntés a füzér­radványi szanatórium és kas­télyépülete ügyében, amely­nek működtetését március 31-ig biztosítja a megyei tanács, ám amely már most sem fogad újabb beutalta­ikat. (nyikes) Folytatódott az Országgyűlés januári ülésszaka Határozat az Állami Számvevőszék szervezeti felépítéséről ■ Az Országgyűlés januári ülésszakának szerdai mun­kanapján ismét félbesza­kadt több téma tárgyalása, ugyanis a képviselők módo­sító indítványairól állást kellett foglalniuk az illeté­kes parlamenti bizottságok­nak. A múlt héten meg­kezdett ülésszak az ország- gyűlési képviselők jogállá­sáról szóló alkotmányerejú törvény feletti határozatho­zatallal folytatódott. Kieme­lést érdemel, hogy a jogi bizottság támogatta Eke Ká­roly indítványát, miszerint a képviselőknek megválasztá­sukat követően, illetve man dátumuk lejártaikor vagyon­nyilatkozatot kell tenniük az Országgyűlés elnökének. Bár a levezető elnök az első si­kertelen kísérlet után ismé­telt szavazásra szólította fel a képviselőket, a döntés mégis elmaradt, mert a ja­vaslat nem kapta meg a szükséges kétharmados több­séget. Hasonló sorsra jutott a családjogi törvény módo­sításáról szóló tervezet .is. Élénk vita bontakozott ki Bánffy György és Horváth Jenő képviselők között. Utóbbi leszögezte: az örök- befogadással kapcsolatos tör­vény módosításának érzelmi megközelítése nem eredmé­nyezhet helyes megoldást. A jogi bizottság állásfoglalása szerint — amit az igazság­ügy-miniszter véleményével A Parlamentben, január 31-én folytatta munkáját az Ország­gyűlés januári ülésszaka. Képünkön Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter beszél. szentben nyilvánítottak ki — a családjogi törvény al­kotmányerejű, ezért az el­nöklő Jakab Róbertné a kér­dést kiadta az Alkotmány­bíróságnak, és elnapolta a határozathozatalt. Eredménnyel zárult vi­szont a sajtótörvény módo­sításával kapcsolatos vita. A képviselők elfogadták a tör­vénytervezetnek azt a szö­vegbeli módosítását, hogy a sajtószabadság gyakorlása nem sértheti a közerkölcsöt. Az Országgyűlés elfogad­ta az Állami Számvevőszék szervezeti felépítésére, lét­számára és éves költségve­tésére vonatkozó határozati javaslatot, viszont túlnyomó szavazattöbbséggel elutasí­totta a képviselőjelöltek költségvetési támogatásáról szóló tervezetet. A határozattervezetek so­rozatának megtárgyalását követően interpellációkkal folytatta volna munkáját az ülésszak, ám a plénum a létszámellenőrzéskor határo­zatképtelennek bizonyult, ezért az ülést a soros elnök berekesztette. (MTI) Ideje van, miért no gyűjtse? Választás előtt - a választásról Megkezdődött a választási küzdelem. A kopogtatócédulák után a postaládákban szórólapokon keresztül kapjuk a támo­gatásunkat kérő felhívásokat. A tömegkommunikációs eszközök - köztük lapunk is — folyamatosan közli az információkat a pártokról, jelöltjeikről. Szaporodnak a választási rendezvények is. Eközben egyre több kérdésre várnak választ a polgárok. Mától ismét áremelések A Minisztertanács ez év január 8-án hozta nyilvános­ságra az Országgyűlés által jóváhagyott gazdaságpoliti­kai program és állami költ­ségvetés alapján elhatáro­zott idei fogyasztói áreme­léseket. Ennek megfelelően csütörtöktől emelkednek a lakbérek, a vízdíjaik, a he­lyi közlekedés tarifái, a vas­úti és a közúti személyszál­lítási díjak, továbbá egyes távközlési szolgáltatások árai. Ugyancsak február l-jén újabb élelmiszeripari termé­kek és szolgáltatások árai növekednek. A lakbérek átlagosan 35 százalékkal emelkednek. A komfort nélküli és a félkom­fortos állami bérlakások bér­leti díjai változatlanok ma­radnak. A komfortos állami lakások bére négyzetméte­renként 12 forintról 15 fo­rintra, az összkomfortosoké (Folytatás a 8. oldalon) Műanyagos gyár Á tejeszacskó sem marad ki a drágításból Képes riportunk a 3. oldalon Fotó: laczó Megyénkben is értesülhet­tünk arról, hogy nemcsak pártok szándékoznak képvi­selőjelölteket állítani. Van­nak egyéni ambícióval fűtött olyan állampolgáraink is, akik független jelöltként kí­vánnak részt venni a küz­delemben, és képviselők sze­retnének lenni. Van erre le­hetőség ? — érdeklődtek többen szerkesztőségünktől. — Igen, van. A Miskolc Városi Választási Bizottság tagjai szerint ennék meg­szervezését bármely állam­polgár elkezdheti. Jelölésé­hez is legalább hétszázötven választópolgárnak az aláírá­sával hitelesített ajánlás szükséges. Ezt vizsgálja meg a választási bizottság legké­sőbb a választás napja előtt harminc nappal. Levelet kaptunk Mályiból, ahonnan a következőket ír­ták: „A mai napon a Mályi, Vörös Hadsereg úti Unió ÁFÉSZ boltjában törvény- sértő ajánlásiszelvény-gyűj- tést tapasztaltak. Az üzlet vezetője a munkahelyén (benn az üzletben), egy kar­tondobozt helyezett ki, az SZDSZ részére ajánlócédu­lák gyűjtése céljából... Kér­jük a fentiek kivizsgálását és az ajánlócédulák érvény­telenítését.” A 3. számú egyéni ország- gyűlési választókerület vá­lasztó bizottsága január 30-i ülésén a bejelentést meg­vizsgálta és az alábbi hatá­rozatot hozta: „Az üzlet vezetője azzal a cselekedetével, hogy az üzletben egy kartondobozt tett ki az SZDSZ részére (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom