Észak-Magyarország, 1990. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-25 / 21. szám

1990. január 25., csütörtök ÉSZAK-MAGYARORSZAG 7 ÉM sport Csak röviden... KOSÁRLABDA. Ma és pénteken Miskolcon területi előselejtezőt rendeznek a kosárlabda diákolimpián in­duló együttesek részére. Az Egyetemi Körcsarnok ad otthoni az eseménynek, amely csütörtökön Ili, pén­teken a órakor kezdődik. A résztvevő gardák Budapes tét. Baját.. Békést, és Mis­kolcot képviselik. JANUAR VÉGÉIG meg érvényesek a Miskolc Váro­si Sportcsarnok rendezve nyeire az lOUD-es belépők Február l-jetöl azonban mát csak az uj, 1.1911-re kiadott bilétákkal látogathatók a lé­tesítményben sorra kerülő események. versenyek es mérkőzések. „Engem választottak, bennem kell megbízniuk” Villáminterjú Babinyecz Józseffel — Mikor ajánlották fel, hogy legyen a DVTK atlé­tikai szakosztályának vezető edzője? — Ajánlat? Ez talán rossz kifejezés. December végén beszélgettek el velem. Nem mondtam rögtön igent. Ja­nuár elején adtam választ. Méghozzá kedvezőt. — Ellenjelöllje volt? — Erről egyszerűen nincs információm. Tehát könnyen lehet, hogy mással, mások­kal is tárgyaltak. — Meghívták arra az el­nökségi ülésre, amelyen a személyéröl döntöttek? — Azt. mondták, nem kell megjelennem, örültem is neki, mert Budapestre szó­lított a kötelességem. — Érdeklődött a történ­tekről, a „szavazás” kimene­teléről, az esetleges ellenvé­leményekről? — Nem. — Megbízatása 1992. de­cember 31-ig szól. — Igen. Azért, mert ma­napság nálunk olimpiai cik­lusokban gondolkodnak. 1992-ben Barcelona a házi­gazda, mandátumom ezért még három évig tart. — Azzal gondolom, hogy tisztában van: nagy feladat „zúdult” a nyakába . . . — Egyetértek. Lesz mit csinálnom, mivel foglalkoz­nom. — Kinek adja ál verseny­zőit, szakágának tagjait? — Senkinek. Megtartom a közép- és hosszútávot. Ez harminc sportolót jelent. — Elődei legfeljebb egy­két versenyző felkészülését irányították. — Vagy egyét. sem. Hát ezért is lesz nekem nehéz dolgom. — Akkor meg kell kér­deznem: mi a pontos titu­lusa? — Vezető edző, technikai vezető és szakágvezető. — Kicsit soknak érzem. — Mivel szakedző, azaz szakember vagyok, nem elé­gítene ki csak a ..papírmun­ka". meg mások felügyelete, végső soron a szakosztály tevékenységének koordinálá­sa. Mostantól tovább edzős- ködöm és azon leszek, hogy mellette minden erőmmel segítsem kollégáimat. Tisz­tában vagyok vele, hogy az eddigi, kevésnek mond­ható szabad időmnek is be­fellegzett. — Milyen változtatásokat eszközöl? — Talán erről még korai beszélni . . . Persze nem aka­rok kitérő feleletet adni, így annyit elmondhatok, hogy az utánpótlás-nevelés szint­jén kezdem. Vagyis a szak­osztályban is dolgozó test­nevelők között lesz egy-két csere. — Beszélt mar a kollégái­val? Ismertette terveit, el­képzeléseit? — Kedden kaptam a mandátumomat, így erre egyszerűen még nem volt időm. Január 29-re terve­zem. Utána pedig minden hétfőn összejövünk. — Milyen stílusú vezető­nek tartja magát? — Nehéz erre konkrétan felelnem. Még sohasem ki­abáltam senkivel sem, ez­után is így lesz. Elképzelé­seimet mindenkivel ismertet­ni fogom, adok a vélemé­nyekre, mások fenntartására, majd kialakítjuk közös ál­láspontunkat, azaz megegye­zünk. Utána már nincs mellé­beszélés. Bennem egyébként van tolerancia. Ha szüksé­ges, kétszer-háromszor is el­mondom majd, hogy mit és hogyan akarok. — Teljes önállóságot, az­az szabad kezet kért? — Másképpen el sem tud­tam volna képzelni . . . Ügy gondolom, hogy a szakosz­tály költségvetése fölött ne­kem kell gyakorolnom a fel­ügyeletet. Tehát a milliók felhasználásáról más nem dönthet. — Szakmai módszerei? — Nagyon sok helyen megfordultam a világban. Közelről figyelhettem a klasszisokat és igyekeztem ellesni tőlük valamit. Tanul­tam és tapasztaltam az or­szágos szövetségben, aztán klubedzőként is. Nyugodtan mondhatom; a magyar mód­szerek elavultak, s struktú­ra megkövesedett, toldozni- toldozni, átépíteni nem le­het. Sikeres műhelyeket, szervezési hiányosságokkal, túlhaladott módszerekkel képtelenség kialakítani, ösz- szeíoglalva: változtatnunk kell. Ez persze nem megy egyik napról a másikra. Á szakosztály működésének át­gondolásához, szervezeti fel­építéséhez minimum fél esz­tendő szükséges. — Mit vár a klub irányí­tóitól? — Szeretném, ha hagyná­nak dolgozni. Mivel engem választottak, bennem kell megbízniuk. Biztosítsák a feltételeket, a szakmai kér­désekben pedig adjanak tel­jes önállóságot. — Nyilván kérlek is va­lamit . . . — Persze! A szakosztály a hazai rangsorban a harma­dik helyről visszaesett. Bíz­nak benne, hogy irányítá­sommal sikerül megint fel­kapaszkodniuk. Ettől azon­ban még fontosabb, hogy ,,labdába^” rúgjunk a nem­zetközi versenyeken! Van néhány igen tehetséges ver­senyzőnk, így reményünk is ... K. T. Korán kell kezdeni! A gyerekember mindenesetre idejében teszi meg az első lépé­seket, hogy igazi tájfutó-versenyző váljon belőle Fotó: Mák Elnök: Zsigmond Tibor Újjáalakult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tájékozódási Futó Szövetség vezérkara. Elnöknek ismét Zsigmond Tibort választották, az elnökségben rajta kívül helyet kapott Józsa Imre titkár, valamint Bokros István, Egerszegi József és Lipták József. Coe győzelemmel búcsúzik? Az idei Nemzetközösségi Játékok legérdekesebb ese­ményének a 800 méteres férfi síkfutás ígérkezik. Az új-zélandi Auckland-ben már napok óta találgatják, ki lehet a szám győztese; a skót Tom McKean, a most búcsúzó angol Sebastian Coe, vagy a kenyai Nixon Kiprotich? A kérdésre ja- núár 29-én adnak választ. A 800 méteres döntő ak­kor is igazi szenzáció lehet, ha jó néhány világnagyság távolmarad az aucklandi versenytől. Nem indul pél­dául az olimpiai bajnok ke­nyai Paul Ereng és honfi­társa, a vb-győztes Billy Koncellah. valamint a Nem­zetközösségi Játékok leg­utóbbi aranyérmese, az an­gol Steve Cram. A mezőny azonban így is figyelemre méltó. Elsősor­ban a 33 éves világrekor­dért. a búcsúzó Sebastian Coe-t tartják esélyesnek, legnagyobb ellenfelének pe­dig K'iprotich ígérkezik. Rajtuk kívül a tavaly kitű­nő évet zárt McKean szól­hat bele a versenybe, aki 1:43.88-as legjobb idejével a világ legjobbjai közé tar­tozik. Amennyiben megsze­rezné a győzelmet, ő lenne az első skót a játékok tör­ténetében, aki aranyérmet szerez a 800 méteren. Kosárlabda Magyar Kupa Súlyos vereség Tungsram SC—DVTK 118-81 (38-36), Miskolc. Nagyváthy Ut cai Altalanos Iskola. 30o néző Női kosárlabda M,agyar Kupa­mérkőzés. Vezeti?: Szamos. Vi­téz. DVTK; Novak II. Szilagyi 17. Turska 31. Bartosova 1. Kiválik in. Csere: Horváth i. Molnár. Áron ne ], Edző: Kiráh Sándor. A két együttes nem volt súlycsoportban. A fővárosiak pillanatok alatt elhúztak, aztán a DVTK egyszer fellángolt és 17-16-ra fordított. Utána csak a Tungsram volt a pályán, ötle­tes akciókat vezettek, szinte minden helyzetből a kosárba •találtak. Lendületesen, taktiku­san játszottak. kihasználták magassági fölényüket, megsze­rezték a lepattanó labdákat. A DVTK megilletődötKen kosara­zott. tisztelte ellenfelét és valós tudásától lényegesen kevesebb r produkált. Csaik Turska dicsé - he tő. ★ LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT HERZ-FTC—BORSODI BÁ­NYÁSZ 25-19 (10-10). Budapest, női kézilabda Magyar Kupa visszavágó találkozó. A főváro­siak két győzelemmel jutottak tovább. Polgár Zsófia győzött A hollandiai Wijk-aan-Zee- ben a hetedik, illetve kilence­dik fordulóval folytatódott a nemzetközi sakktorna. A „B”- viadalon mindhárom Polgár-lány asztalhoz ült, ezúttal Zsófia volt a legsikeresebb, aki vilá­gossal győzött a holland van Wely ellen. Polgár Judit sötét­tel vereséget szenvedett a szin­tén németalföldi Brenninkmei- jertöl, Polgár Zsuzsa partija pedig függőben maradt a belga Winants ellen. A hetedik forduló után Polgár Zsuzsa 3,5 ponttal és egy függő játszmával a negyedik helyen áll, míg Polgár Judit ugyan­ennyi ponttal, másodmagával az ötödik. Polgár Zsófia pedig a jugoszláv Damljanovics társasá­gában, 3 ponttal a hetedik hely­ről várja a folytatást. Az „A”-versenyen Portisch Lajos a világos bábukat ve­zette a holland Nijboer ellen. A parti döntetlennel ért véget, s ezzel a magyar nagymester a harmadik helyen áll 5 pont­tal, ötödmagával. APRÓHIRDETÉSEK ingatlan Sürgősen eladó Mis­kolc belvárosában. 87 m'-’-es öröklakás. Irányár: 18 ezer Ft/ m*’-c. telekkel, ga­rázzsal. ..Jégvirág 2(>2 006” jeligére a ki­adóba. ___________ H arsányban 600 négyszögöl szóló, lö­kés. eladó. Érdeklőd­ni: Harsány. Arany J. 2fi. Papp. __________ E ladó Miskolc. Avas Itp. Ifjúság úton IN négyzet méteres. 3 szo­bás. OTP-örök lakás. Tel.: 103-8813. este. Sajópetriben 3 szo­bás családi ház. 400 négyszögöl telekkel eladó. Irányár: 70í> ezer Ft. Érdeklődni: Kis tok aj. Sajópetri 7. Elcserélném megvá­sárolható. 2 és fél szo­ba, bal kon os. l a ko- konyhás. teljesen fel­újítóit i. telefonos, ta­nácsi bérlakásomat, vidéki, legalább kom­fortos. kertes, jo kar­ban lévő. családi ház­ra. Érdeklődni: 16-78-586. levélben Szabó László 3534 Mis­kolc, Árpád u. 48. 6i. A He jómén ti Állami Gazdaság, Nyékládháza, dinnye-, illetve zöldségtermesztés céljára FÖLDTERÜLETET AD BÉRBE. Jelentkezés: Hcjömenti Állami Gazdaság központjában, Nyékládházán, dr. Kormos Jánosit ál. Másfél-kétszobás la­kást bérelnék. kis kerttel, havi fizetés­sel. amely egy-két éven belül' megvásá­rolható, Miskolcon. Külváros is érdekel. Február eleji beköl­tözéssel. Levelekül : ..Sürgős* 179 623*’ jel­igére a hirdetőbe. Tállyán, központi helyen. 320 négyszög- öl tel ék. nagyméretű pincével eladó. Ér­deklődni: Nyíregyhá­za. 14-774-es telefo­non. Szerencs Városi Tanács, a város központjában lévő, kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas, 535 in- alapterületű ingatlanát (ebből üzlethelyiség 329 m ) ELADJA vagy BÉRBE ADJA. Érdeklődni lehet: •li 31-258 telefonon, Olcszka Józsefné osztályvezetőnél. Kazincbarcikán ól­adé háromszobás, összkomfortos, családi ház. 262 négyszögöl kerttel — szövetkeze­ti lakást beszámítunk —. zár h a tó u t á n f u t ó. kéttüágyas Naumann kötőgép. Hitachi videó eladó. Érdeklődni: Kiserdősor 63. Tel.: 16-954. Farkas-dűlőben 900 négyszögöl vikendte- lek egyben vagy meg­osztva. kedvező áron eladó. Érd.: Miskolc. Árvácska u. 3. Miskolci, másfél szobás, megvásárolha­tó. tanácsi lakásomat falusi házra- cserél­ném. vagy ilyet ven­nék. ..Gazdálkodás 262 636“ jeligére a ki­adóba. _________________ M iskolchoz 10 pere­re 1.5 hold tanyain­gatlan. építménnyel eladó. Villany. viz van. Ara: 400 000 Ft. Érdeklődni 18 óra után: Miskolc. 77-587. 2,5 szobás tanácsi b é rlakásunknt elcse­rélném két tanácsi garzonlakásrn, min­den megoldás érdekel. Érdeklődni: 17 .óra után Jászpataki Atti­la. Vörösmarty út 4L VI L___________________ Miskolcon, a Hoff­mann Otto utcában. 5 4 n égy ze tm é teres öröklakás eladó. ..Ta­vaszi költözés 262719" jeligére a kiadóba. Igényesen felújított régi összkomfortos pa­rasztba/.. nagy telek­kel eladó. Érdeklőd­ni: Sajópetri. Dózsa György u. 5. sz. alatt. Vennék gyümölcsöst. Lehet elhanyagolt is. Pingyom. Görömböly, vagy Feszt y A. u. folytatásán. ..Tél 262602” jeligére a ki­adóba. Kétszobás, fürdő­szobás. kertes lakás eladó. Ar: 850 000 Ft. Cím; Nyíregyháza. Szőlő u. 5 A. Iván. Mályi, Kossuth üt 10. szám alatt 910 négyszögöl telek, öreg lakással eladó. Ér­deklődni: Mezőcsát, Wesselényi út 22. sz. alatt. __________________ M iskolctapolcán 5 szobás üdülő (össz­komfortos) eladó. ..Be­fektetés 262718” jel- tgére a kiadóba. Eladó Sa jószen tpé- ter külterületén, csa­ládi okok miatt, gaz- d á 1 kod á sra a 1 k a 1 m a s. 2054 m'-'-es szántó, 1523 m'-’-es szőlő, valamint 36 m’-’-es borház I pince. Villany. víz. 15 m-re. Érdeklődni: mindennap. Kilián Gy, út 76, ____________ B elvárosban 3 he­lyiségből álló lakrész közületitek kiadó. 36- 507, 16 óra után. Irodának 2 szobás családi ház központ­ban. hosszabb időre bérbe adó. 85-683. Vennék 1.5 vagy 2 szobás lakást kész- pé n z ért. A r a j á n 1 a t o - kát: ..Előnyös vétel 262979” jeligére a ki­adóba. Elcserélném Kassai úti. 43 m-'-es. másfél szobás, komfortos ta­nácsi lakásomat 1 .szo­ba - é t k ezök on y hás. t a - nacsi komfortosra a Csabai kapu tói a Szentpéteri kapuig. Erkélyes előnyben. ..Tavasz 262693” jel- igerr a kiadóba. 2 szobás, konyhás ház eladó Szerencs- közeli faluban. Irány­ár: 140 ezer Ft. ..jó levegő 262694” jeligé­re a kiadóba. Eladó az Avas leg­szebb helyén teher­mentes. 1 -I- 2 fél szo­bás. telefonos szövet­kezeti lakás. Telefon: 60-335. ________________ ü zlethelyiség az Avas-délen eladó. Te- lel'on : 73-541,________ G arázs olcsón eladó Hejöcsabán. az AFIT garázssorban. Érdek­lődni: este 6—8-ig a Futó u. 15. 2.7. alatt. Elcserélném 2 szoba, összkomfortos, telefo­nos tanácsi lakásom két kicsire, ráfizetés­sel. Érdeklődni: este i: óra után. Vándor S. 30. 9 4. __________ F orrón építési telek. 713 m- eladó. Út, víz, Villány van. Irányár: IdO ezer Ft. Érdeklőd­ni lehet: levélben, v. személyesen. Mályi. Bercsényi u. 33._____ E ladó 2 szoba-össz- komfor.t'os, családi ház. nagy telekkel. Miskolc 111.. Schön- herz Z. 13. Érdeklőd­ni: naponta 17 óra után. 75-364-es tel. Harsányban, a tó­parton. 940 m-’-es. /úrikért eladó. Erdő­vel közvetlenül hatá­ros. Érdeklődni: 16-42-D3 egész nap. Piramis Ingatlan- k özveitáto. K a zin eb a r - cfka. Lenin út 45. Telefon: 06-48-16-171. Megvételre kínál a Tand-oimi úton. két család részére ús. a Kossuth úton 3 szo­bás. Sajóecsegen 4 s*zobás. Miskolcon, a Darkovilis utcában« 180 négyszögöl telken. 2,5 szoba-hallos. Pilisvö­rös váron.. 60 m-’-es családi házakat. Ra- diostyánban 200 négy­szögöl közművesített építési 'lelket, a Ra­li aca-tón ál 150 négy­szögöl telket, alpesi faházzal. A Lenin úton 2 2 fél. a Móricz Zsigmond té­ren 3. a Szabó Lajos úton i,5. a Vasvári Pál téren 2 szobás. OTP-lakásodat. Eladó Szerencs mel­letti faluban, kettő db. egymáshoz 'közel lévő kortes családi ház. Jé közlekedési lehetőség, •az ' állomás közel. Ugyanitt 2 db. Q50 négy­szögöl házhely is el­adó. Érdeklődni: hét­köznap du. 3 órától. Miskolc. Dimitrov tér 3. sz. alatt. Sürgősen eladó Súly­ban. az Eötvös-telep 8. sz. alatt építési le­tek. Érdeklődni lehet: Harsányban, a Major u. 12. sz. alatt min­dennap. Ugyanitt el­adó 2 db stihi 51-es motorfűrész. Elcserélném kazinc­barcikai. egy plusz két fél szobás, nagy- erkélyes. telefonos, szövetkezeti lakáso­mat, garzonra. érték­egyeztetéssel. Minden megoldás érdekel. Érd.: P,aál L. út 8. 1114. Telefon: 48-16- 819. __________ B útorozott garzon, lakást bérelnék, hosz- szabb időre. 2—3 év­re. ..Előre fizetés le­hetséges 262 631” jel- igére a kiadóba. Vállalatok, szövetke­zetek. figyelem! Haj­dúszoboszlón. fürdő­höz közel. minden igényt kielégítő üdü­lő kiadó a nyári sze­zonra. Érdeklődni: 4200 Hajdúszoboszló. Lu­ther út 25. sz.. egész nap. Erdős Sándorné Gazdálkodásra al­kalmas cdclényi la­kóházat telekkel mis­kolci. legalább más­fél szobás, szabad ren­delkezésű lakásra cse­reinek. Víz-, gázbe­kötés lehetősége adott. Tel.: 06-48-41-462. Miskolc es környékén családi házat vennék 300 000 Ft-ig. Minden megoldás érdekel. ..Re­mény 262706“ jeligé- re a kiadóba. ________ H ernádnémetiben 600 négyszögöl telek el­adó. Érdeklődni: Sze­pesi László. Hernád- németi. Rákóczi u 194. Elcserélném tanácsi szoba-konyhás, spáj- zos. udvaros lakáso­mat tanácsi szoba- konyhás, esetleg bér­házi szoba-konyhásra. Megegyezünk. Érd.: Miskolc III.. ötödik u. 13/2. sz. Kalocsai. Csavargyári tónál horgásztanya eladó. Érd.: Miskolc II., Fc­hér J. 24. sz._________ E ladó eltolt szintes. 3,5 szobás családi ház Sa jószögeden (6 éves, központi fűtéses, össz­komfortos. 222 négy­szögöl telek). Lenin- városi lakást beszá­mítok. Érdeklődni: 49 224-76.__Baranyai. M ádon 2400 négy­szögöl kordonos mű­velésű szőlő eladó. Érdeklődni: Alsózsol- ca. Herman O. u. 6. sz. alatt._____________ E dclény. Tanácsköz­társaság U. 11., 80 m—es. 2 szobás, össz­komfortos. gázfűtéses családi ház azonnal beköltözhetően, kert­tel. garázzsal eladó. Érdeklődni: Horváth Éva, Aggtelek._______ T iszacsegén termál­fürdőhöz közeli. 32 nv-'-es. komfortos fa­ház clacíó. vagy gép­kocsira cserélendő Érdeklődni: 06/47-U­568 * _________ G arázs eladó Mis­kolc. Klapka Gy. u 54. Érdeklődni este: 67-437.

Next

/
Oldalképek
Tartalom