Észak-Magyarország, 1990. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám

o XLVT. évfolyam, 1. szám 1990. január 2. Kedd Ára: 4,30 Ft POLITIKA! NAPILAP Segélyszállítmány Szalmáira és Nagykárolyba Bízhatunk a demokratikus rend erejében Szűrös Mátyás újévi köszöntője TisziteU Honfitársaim l Köszöntőm Önöket az 1990- es esztendő első napján. Boldog új évet kívánok a Magyar Köztársaság vala­mennyi állampolgárának, a határainkon tál élő magya­roknak, minden .becsületes, jó szándékú embernek szedte a világon. Reménységgel és bizakodással, ha nem is min­den aggodalomtól mentesen 'köszöntőm önöket a XX. század utolsó évtizedének küszöbén, egy események­ben, rég várt fordulatokban gazdag esztendő után. 1989 kiemelkedő év volt hazánk életében. Nagy és ígéretes történelmi átalaku­lást, mindenre kiterjedő, ra­dikális reformfolyamatot bontott ki a társadalmi és az állampolgári akarat. Ezt azonban szinte a huszonne­gyedik órában, az általános összeomlás közvetlen veszé­lyével szembesülve sikerült megtenni, s az új esztendő­ben gazdasági talpon mara­dásunkért és nemzeti mél­tóságunkért — a történelem­ben neim először — újra ag­gasztó körülmények között kell megibüzdenünik. A nagy átalakulásban sú­lyos teherként nehezednek ránk négy évtized következ­ményei. Kudarcot vallott a szoc ia lizm u s n ak k Hu á 1 to 11 gazdasági és politikai gya­korlat, mert szembefordulta valóság törvényeivel, a sza­badság és az igazság általá­nos követelményéivel, mert magáival az emberrel került összeütközésbe. Kitartásra, megsokszorozott energiára van most szüksége a nem­zetnek a politikai, az anya­gi és erkölcsi romok eltaka­rításához, a demokrácia és a jóllét megalapozásához. Ked­vező körülmény, hogy Kö­zép-Kelet-Európában sorra leomlottak a diktatúrák. Sorsfordító volt az elmúlt esztendő. Megjelentek és mű­ködnek már az új politikai erők és' pártok, létrejöttek az állampolgári szabadság,a jogállamiság biztosítékait je­lentő első sarkalatos törvé­nyek, gyökeresen megújítot­tuk alkotmányunkat, kikiál­tottuk a köztársaságot. Bíz­hatunk már a demokratikus rend erejében, nem fenyeget immár bénítóan az erőszak és a visszarendeződés. Eltökélt a közös szándék, hogy az Önök, a nép akara­ta szerint, amit majd sza­bad, demokratikus választá­sokon nyilváníthat ki, vógig- megyünk a megkezdett úton. A Magyar Köztársaság de­mokratikus jogállam lesz, amelyben a polgári demok­rácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnék, és ahol a ma­gyar és más nemzetiségű ál­lampolgárok megtalálják szá­mításukat. Japán lapjelcntésck sze­rint a magyar kormány ál­tal a tokiói kormányhoz kö­zelmúltban eljuttatott konk­rét segítségkérési csomag- terv messze túllépi azt a ke­retösszeget, amit a japán kabinet erre a célra jóváha­gyott. Valósziníi, hogy a magyar vezetőket csalódás éri majd, amikor Kaifu Tosikj minisz­terelnök magyarországi lá­togatása alkalmával csupán azt a segítségnyújtási prog­ramot ismerteti, amely egy 50 millió dolláros keretnek a kisebb része. Az összeg Manapság legnagyobb gondunk az, hogy a .gazda­ság formálódása nem követi a politikai átalakulást. El­engedhetetlen, hogy a gaz­daságos, nyereséges termeié-- legyen az értékmérő: kapjon illő elismerést minden, va­lóban értéket teremtő mun­ka. De nem lehet sikere semmiféle racionalistának és közérthetőnek tűnő politiká­inak, amely megmenti ugyan az államot a csődtől, a költ­ségvetést a hiánytól, de olyan áron, hogy az állam­polgárok szegény sorsra .jut­nak, vagy elvesztik hitüket. Az állam és a költségvetés tartósan csak akikor nyerhe­ti vissza egyensúlyát, ha az ország polgárai szociális biztonságot, garantált jólétet élveznek. Kedves Honfitársaim! Szemhatárunk nem zárul­hat le Záhonynál, Hegyes­halomnál, Rajkánál, Részké­néi és Bihar, ke rés zt esn él (Folytatás a 2. oldalon) nagyobb hányadát ugyanis a Lengyelországnak nyújtandó élelmiszersegélyrc fordítják majd, és ami marad, azon Varsó és Budapest osztozik. Magyar részről környezetvé­delemre és szakemberkép­zésre kívánják fordítani az összeget. Mindezt a The Daily Yo- miuri című japán lap közöl­te a címoldalán. A Jomiuri Sinibun az angol kiadással egybehangzóan ismerteti azt a 21 konkrét igényt, amely hét különböző területen rész­letezi, hogy miben kéri Ja­pán támogatását a magyar kormány. Japán kölcsön Magyarországnak Halálos balesetek, sorozatos betörések A rendőrségi ügyel eleken ugyancsak sárii roll a „vo­nal" az óév utolsó kel nap­ján. Ami a legszomorúbb, most is őriznek a jelentések halálesetet. 1989. december 30-án. nulla óra két perékor Pul- nok belterületén, a főúton közlekedett a budapesti Fö­taxi tulajdonát képező sze­mélygépkocsi. Vezetője, Csi- zi Ferenc 32 éves, sajószení- péteni lakos, egy kanyarban nem tudta követni az átve­zetést és egy kettes vasbe­tonoszlopnak ütközött. Ö és egyik utasa nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, mig a taxis má­sik utasa: Bauer Lajos 41 (Folytatás a 8._ oldalon) Csak a kohónál dolgoztak a volt LKM-ben Mint ismeretes, az új évet új gazdasági szer­veződésben, nevezetesen részvénytársasági formá­ban kezdi a megye leg­jelentősebb ipari cso­portosulása, a volt Le­nin Kohászati Müvek. Talán ez is egyik oka volt, hogy szilveszter éj­szaka a szokásos meleg- iizemi munka sem volt a régi, csupán a nagyol- vasztóiak és a szállító- részleg dolgozói töltöt­ték munkával az évvál­tó éjszakát. December 31-én 14 órától január 1 -je 14 óráig csupán ők „leheltek lelket” a gyár- óriás tüdejébe . . . Amint azt a diszpécserszolgá­latnál megtudtuk, az el­ső exportszállítmányok már tegnap elhagyták a gyárat, Románián át koracélokat szállítottak Kínába. Ujev éjszakáján sültek ki az idei első kenyerek (Balogh Imre felvételei) „BÁNATPÉNZT" KAPTAK A BUSZVEZETŐK... A Miskolci Közlekedési Vállalat nagy rutinnal ké­szüli l'ej az esztendővál'tás- ra, a szilveszter éjszakai ..tömegforgalomra”. Nyolc­van busz- és húsz .villamos - vezető gondoskodott arról szinte egész éjszaka folya­matosan, hogy — legalábbis a fővonalakon — az utasok elérjék céljukat. Egyetlen karamboljuk sem volt. egyetlen jármű sem hibáso­don meg. A dolgozók az ünnepi műszak kezdetekor, vagy végeztével 300 forint, úgynevezett „bánatpénzt" vehettek fel. ez. mintegy ki­egészítésül szolgált az amúgy ugyancsak megérde­melt bérhez . . . Am így is december 31-én 12 óra és január 1-je 12 óra között nyelt gyorsvonat és 20—25 személyvonat érke­zett. illetve indult a miskol­ci Tiszai pályaudvarról. Va­lamennyi menetrendszerű pontossággal, amiért külön dicséretet érdemelnek az ünnepi szolgálatosok. Re­méljük, így irányítják vo­nataikat az új évben is!... A MÁV Miskolci Igazgató­ságának főirányítójától megtudtuk: rendben közle­kedtek a tehervonatok is. Csák Hatvanban és Miskol­con volt az ünnepi huszon­négy órában „üzemszünet", a többi helyen dolgoztak a „teheresek" .is. MA HAJNALTÓL: FRISS KENYÉR szakmunkás kezdett. Este hét órakor indult a minősé­gi kenyérvonal, húsz órakor a házi kenyérvonal. 21 óra­kor pedig mindkét alapsor, s tíz órakor már bent vol­tak a raktári dolgozók is. Mindez azért, hogy ma reg­gel a imiskoloi boltokba fo­lyamatosan elindulhasson 23 570 darab alapkenyér. 16 800 darab házikenyér. 1725 kukoricás kenyér, s 14 055 miskolci krumplis kenyér, hogy csak a na­gyobb tételeket említsük a kereskedelmi vállalatok megrendeléseiből. Ugyancsak munkába áll­tak a Borsod Megyei Tej­ipari Vállalat dolgozói is. hogy akik ma reggel tejet, vagy tejterméket keresnek :a megye üzletéiben, kaphassa­nak. GYÉR UTASFORGALOM A MÁV-NÁL A vasút egy pillanatra sem szünetelhet. Karácsony, húsvét, szilveszter, május 1-je: — mindegy, a vona­toknak mennliük kell. Leg­feljebb kevesébb utassal . . . Amíg a 'megyeszékhely la­kosságának többsége tegnap délután még javában ünne­pelte az új esztendőt, a Miskolci Sütőipari Vállalat kiliáni kenyérgyárában már kora délután megkezdődött a munka. Először a techni­kai kiszolgáló személyzet, a művezető és két kovászolló A HIMNUSZ A BÁLVÁNYON Szilveszterezek sokasága tölti mindig az óesztendö- búcsúztató ünnepet a Bükk- ben. A központ mindig is a (Folytatás a 2. oldalon) Szilveszterkor is ezreket szállítottak a tömegközlekedesi eszközök A román és a magyar nép éledező barátságának sok őszinte jelével, szíve­sen és szeretettel fogadták azt a se­gélyszállítmányt, amely december 29- én, Miskolcról indult, hogy elvigye a re­formátus egyház, valamint a Hazafias Népfront miskolci és mezőnyárádi szer­vezete által összegyűjtött adományokat Szatmárra és Nagykárolyba. A Tiszán­inneni Református Egyházkerület püs­pöke és a Hazafias Népfront Miskolci Bizottságának titkára egyetértett abban, hogy a súlyos gondokkal küzdő Romá­niának olyan részére juttassák el a la­kosság adományait, élelmiszereket, mo­sószereket, ruhákat, amelyre eddig ke­vesebb figyelem irányult. (írásunk a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom