Észak-Magyarország, 1989. december (45. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-14 / 296. szám

1989. december 14., csütörtök ÉSZAK-MAGYARORSZAG 5 Technika a Technika Házában! rendkívül kedvező akció A Mezőkeresztes és Vidéke, és a Sajókaza és Vidéke Takarékszövetkezet előleg befizetése nélküli hiteltámogatásával: SZÍNES tévék, videorekorderek, FAGYASZTÓLADAK, MIKROHULLÁMÚ SÜTÖK, RADIÓSMAGNÓK OLCSÓ ÁRON, 12-24 HAVI RÉSZLETRE! Most vásároljon! Hitel-ügyintézés a helyszínen Árusítás: Miskolcon, a Technika Házában 9-től 18 óráig szombaton és vasárnap 9-től 14 óráig Vidéken: a Mezőkeresztesi Takarékszövetkezet és a Sajókazai Takarékszövetkezet kirendeltségein AKI TÉVÉT, VIDEOREKORDERT, VAGY FAGYASZTÓLADAT VÁSÁROL, VISSZANYERHETI A KÉSZÜLÉKE ARAT! További nyeremények: 3 db 10 000 Ft-os, 3 db 5 000 Ft-os takarékbetétkönyv Sorsolás: a számlák alapján 1989. december 23-án 14 órakor, a Technika Házában EZ A Ml AJÁNDÉKUNK! MEZŐKERESZTES ÉS VIDÉKE MARKETMAN KFT. TAKARÉKSZÖVETKEZET és SAJÓKAZA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET EUROMARK KFT. A BOCSI HALADAS MG. TERMELŐSZÖVETKEZET pályázatot hirdet nyugdíjazás miatt megüresedő főkönyvelő MUNKAKÖR BETÖLTESERE PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: • közgazdasági egyetem, vagy szakirányú főiskolai végzettség • 5 éves szakmai irányítói gyakorlat a palyÁzatnak tartalmaznia kell: • a pályázó eddigi szakmai tevékenységének ismertetése, • részletes önéletrajz, • iskolai végzettséget igazoló okmányok, • tiszta, hatósági erkölcsi bizonyítvány, • orvosi igazolás az egészségügyi alkalmasságról Bérezés: a 10/1987. (XII. 24.) sz. MÉM-rendelet szerint (B-kat.) A pályázatokat 1989. XII. 31-ig, az alábbi címre kérjük: 3574 Bőcs, Kossuth u. 2. szám A munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást a személyzeti vezető ad. Telefon: 48-44-211 A MÁV KERES 1990. JANUÁR 15-ÉN INDULÓ, HÁROM HÖNAPOS jegyvizsgAló (kalauz) kiképzésre 18. életévüket betöltött, (vagy azt 1990. áprilisban betöltő) NŐKET ÉS FÉRFIAKAT Feltétel: • erkölcsi bizonyítvány 0 érettségi vagy 8 általános iskolai végzettség • jcgyvizsgálói munkakörre való rátermettség • orvosi alkalmasság Jelentkezni lehet: személyesen, Miskolc, Tiszai pályaudvar, munkaerő-felvételi irodán, vagy a szolgálati főnökségek vezetőjénél A jelentkezőket a kiképzés megkezdése előtt is foglalkoztatjuk A megyaazói 1154. Számú Mészáros Lőrinc Úttörőcsa­pat nevében köszönetemet fejezem ki a T. Szerkesztő­ségnek, hogy ,a PIÉRT ál­tal felajánlott és a miskolci iskolások részére szétosztás­ra szánt képeslapokból isko­lánknak is juttatott. Szeret­ném, ha az is nyilvánossá­got kapna, hogy nemcsak a miskolci, hanem a vidéki is­kolák is komoly mozgósító tevékenységet folytattak e nemes és jótékony célú ügy érdekében. Úttörőcsapatunk valamennyi tagja szívesen vállalkozott arra, hogy Craig- nek — még ha a csodában is bízva — jobbulást, szebb jövőt kívánjon. Lahocsinszky Pál csapatvezető Lapuink november 28-i száméban adituik Ikoare az Egye­lőm városban tanuló diiáikok ikérését, éleik szeretnék, ha a közlekedési vállalat megkönnyítené haza-, lilletve vissza­utazásukat heti egy-lkót járat 'beiktatásával. Felvetésükre Kolozsváry Istvántól, az MKV általános igazgatóhelyette­sétől kaptunk választ, Miisíkolc teiepüJésszerlheziete nem teszi lehetővé, hogy min­den városrészt közvetlen autóbusz járiat kössön össze. Válla­latunknak több mint tíz éve koncepciója, forgalomszervezési gyakorlata az átszállások csökkentése, a belváros tehermen­tesítése. Ennék a programnak a keretében indítottuk a 31- es, a 8-as, a 29-es és a 18-as jelzésű járatokat, amelyek a város szélső pontjainak közvetlen összekötésével a korábbi­nál kedvezőbb utazási feltételeket teremtették. A cikk alapján airna következtetünk, hogy az egyetemis­táknak a 3il-es jelzésű autóbusz vasárnap esti egyes járatai­nak zsúfoltsága okoz gondot. Tapasztalataink szerint dön­tően nem az 'Egyetemváros az utazási célja a Miskolcra visszaérkező utasoknak, akik többségükben szakmunkásta­nulók és az Ifjúság utcai kollégiumiba térnek vissza. Nem lenne tehát célszerű az Egyetemvárosba irányítani az autó­buszokat. A menetrend szerinti járatokon kívül ún. céljára­tok iközlékedtetése viszont gazdaságtalan, s ezek indítási— értkezési időpontjai nehezen igazíthatok a valós utazási .igé­nyekhez. A 31-es autóbuszról az Egyetemváros irányába két megállóhelyen van — gyaloglás nélkül — átszállási le­hetőség, ami mind Miskolcon, mind más városokban termé­szetes velejárója az utazásnak. Végezetül köszönjük a zsú­folt utazási körülményekről adott jelzést. A továbbiakban utasszámlálásra alapozva tartalék járatok beállításával igyéklszünk az utazási feltételeken javítani. "■ •. -í '\ \ ' s v- \<- X % s \ ' Változnak az idők Régen Déryné-park, ma Déryné-park(oló) Fotó: Szakács Katalin Kapaszkodókorlát kellene Brunolik Jánosné, miskolci olvasónk, aki a Taksony ut­ca 6/6. szám alatt lakik, negyven család nevében for­dult szerkesztőségünkhöz. Mint írja, Perecesen, a Tak­sony utca „hatháznak” ne­Hogy a félelem ne legyen része életünknek Nagyon is ismert okok mi­att az utóbbi években, de különösen ’89-ben túlontúl megemelkedett a bűnesetek - mónydk, köztük is a szemé­lyék sérelmére elkövetett betörések, rablások száma. Sajnos, ma már az sem rit­ka, hogy fényes nappal tá­madnak meg gyanútlan já­rókelőket, eltulajdonítva ér­tékeiket. Nagyobb városok­ban, így Miskolcon is a szer­vezett alvilági bűnözés jelei mutatkoznak. Tehát cseppet sem túlzó a megállapítás: romlik a közrend, a közbiz­tonság, s mindez egyre több becsületes állampolgárban kelt féldlemérzetet. Sajnos, nehezíti a körül­ményeket, hogy a rendőrség nem tud megbirkózni a nö­vekvő feladatokkal. Mint az már különböző hírforrások­ból ismert, a jelenlegi sze­mélyi állományukkal, a hiá­nyos technikai felszereltsé­gükkel alig győzik a mun­kát. Tetézi a bajt a rend­őrségi állományon végigsöp­rő életszínvonalbeli romlás. Ez a pálya a kereseti lehe­tőség szempontjából, bizony, cseppet sem vonzó, s mind­ez csak tovább fokozhatja a létszámgondokat. Tehát el­kerülhetetlenek a központi intézkedések, mert mint azt a bűnmegelőzési hónap nyi­tó előadásán dr. Diczig Ist­ván rendőr vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitány­ság osztályvezetője mondot­ta: ha a kormány nem haj­landó idejében eredményes intézkedéseket tenni a fen­ti hiányosságok megszünte­tése érdekében, akkor a köz- biztonság, a közrend drá­maian romolhat. Ügy tűnik, valami mozdul e téren is. Erről hallhattunk a legutóbbi Országgyűlésen, amikor is a kormányfői be­számolóban többek között az is elhangzott, hogy elodáz­hatatlan feladatnak tekintik a rendőrség munkájához szükséges feltételék javítá­sát. Remélhetőleg erre mi­előbb sor kerül, mindany- nyiun.k biztonsága érdeké­ben. Pásztor György Miskolc vezett részén laknak, s többségükben már nyugdí­jasok. A buszvégállomás ugyan 8—10 percre van a lakásoktól, de a tél beálltá­val az egyre megközelíthe- tetlenebb számukra. Mégis kénytelenek vállalni az el­esés, a kéz-, lábtörés koc­kázatát (levélírónknak is már kétszer tört el a lába) a télen .többnyire jeges, csú­szós úton, ha buszra száll­ni, illetve bevásárolni sze­retnének. A magas parton le-, illetve feljutni életve­szélyes az idős emberek szá­mára az amúgy is siralmas állapotban levő gyalogjáró­ösvényen. Az lenne az ott lakók kérése, hogy egy ka­paszkodókorlát felszerelé­sével könnyítsék meg szá­mlikra a parton való közle­kedést. Féltem a KGST-piacot Megdöbbenve olvastam a „Megszűnik a KGST-piac?” című írást a hétfői, majd annak folytatását a keddi számban. Felháborítónak tartom a kormány rendel­kezését, hiszen a vámbizto­síték bevezetése komolyan veszélyezteti a KGST-piac létét. Mát már (mindent el kell tűrnünk? Mit remél et­Inkább egy szál virágot... „Koszorú és sírgyalázás” címmel december 6-i szá­munkban írtunk a miskolci Hősök temetőjében levő szovjet katonai sírok, emlék­művek megrongálásáról. Többek között megjegyez­tük: ha változtak is iaz idők, ha el is utasítjuk a tegna­pot, a fasizmus elleni küz­delemben meghaltaknak tisz­telet jár. Nálunk és a vilá­gon mindenütt. A felháborí­tó kegyeletsértés késztette írásra Bódis Istvánná agg­teleki olvasónkat. Mélyen megdöbbentett a miskolci vandál cselekmény. Hogy kik tehették és miért? Nem tudnék válasszal szol­gálni. De egyben biztos va­gyok, csak olyanok lehettek, ákikre mi, falusiak azt mondjuk: „se Istene, se em­bere nincs”. Dúlni, rombol­ni, mindegy, hogy mit. Vagy céllal? Miért? A szovjet katonák éppúgy parancsra jöttek magyar földre, mint a mieink szov­jet földre. Legtöbbjük ott nyugszik a messzi távolban, nem az anyaföldben, mi­ként az itt nyugvók sem. Valamennyien családot hagy­tak itt vagy ott. A nálunk elesetteknek sírhelyet emel­tek, melyeket gondoztak, s melyeiket senki nem mert meggyalázni. A mostani cse­lekedet nem lehet elfogad­ható a demokrácia jegyében sem. A mi fiaink, apáink emlékét is egyre több ma­gyar településen hirdeti em­léktábla. Ha a falumban egy család is biztosan tud­ná, hogy hol van eltemetve közeli hozzátartozója, bizo­nyosan legalább egyszer el­menne, elzarándokolna ah­hoz a süppedt sírhoz, hogy elhelyezze a megemlékezés virágait. Talán egy szépen faragott fejfát állítanának, s ha később azt hallanák, hogy a fejfát kidöntötték, a sírt meggyalázták, vajon mit éreznének? A magyar szív hogyan dobogna ilyen hírre? 1989 a megbékélés éve. Inkább tegyünk egy szál vi­rágot a jeltelen vagy éppen ismert katonasírokra. Hátha éppen ezt teszik valahol a Szovjetunióban is annak je­léül, hogy mégis a békesség az élet éltetője. A gyűlölet csak durvasághoz vezethet, melyből így is van bőven elég. Temetőinket védjük meg, legyenek valóban a kegyelet helyei. tői a kormányzat? Azt alig­ha hiheti, hogy ezután 150 forintos trikókban, 100 fo­rintos (harisnyanadrágban — hogy mást ne említsek — feszítenek majd ia nyugdí­jasok és a kispénzű fiata­lok. Az állami boltok mé­regdrága kínálatából már­pedig ezután se nagyon vá­sárolhatunk, [hiszen örü­lünk, ha a legalapvetőbb dolgokra telik a nyugdíj cí­mén folyósított kolduskraj­cárokból. Mindenki tudja, hogy a KGST-piacból viszonteladó­ként elég sokan megélnek, de számuk mégis elenyésző ahhoz képest, hogy mennyi­en juthatnák számukra (meg­vehető áruhoz. A hazánkba érkező lengyelek sem jómó­dúkban dideregnek, kockáz­tatnak. Sok mindent kibír az ember a várható jobb jövő érdekében, ha segítőkészsé­get érez. De így?! A kor­mány italán ezzel a rende­lettel akar megelégedett, boldog, békés karácsonyt kívánni mindazoknak, akik­nek eddig sem volt az? Egy megkeseredett nyugdíjas (Név és cím a szerkesztőségben) Összeállította: Bodnár Ildikó Jókívánságok vidéki iskolásoktól is

Next

/
Oldalképek
Tartalom