Észak-Magyarország, 1989. december (45. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-01 / 285. szám

1 EJ ~Y POLITIKAI NAPILAP XLV. évfolyam, 285. szám 1989. december 1. Péntek Ára: 4,30 Ft Találkozó Achilla Occfteffóiraf Gorbacsov római tárgyalásai Korszerűsítésre vár a műszaki fejlesztés irányítása András a disznótoron írás a 2. oldalon Valóságos diadalmenet Mihail Gorbacsov szovjet ál­lamelnök és pártvezetö ró­mai látogatása. Ahol csak megjelenik, lelkes tömegek üdvözlik tapssal, feliratok­kal, rokonszenv kiáltások­kal (Gorbi . . . Gorbi. . .). A szerdai városnézésen a Co­losseumnál a Gorbacsov-há- zaspár váratlanul otthagyta kísérőit és belevegyült a tö­megbe, hogy kezet rázzon is­meretlenekkel. A szovjet vezető hihetet­len népszerűségével vetek­szik a hihetetlen biztonsági készültség, amelyet erre a látogatásra az olasz és szov­jet biztonsági szolgálat kö­zös erővel felállított. A szovjet vezető csütörtö­kön találkozott Achille Oc- chetto. kommunista pártfőtit­kárral. Utána a kormány- koalíciót alkotó pártok veze­tőivel is külön-külön. Parancsnoki értekezlet a megyei tűzoltóságon A Borsod Megyei Ta- @ nács Végrehajtó Bi­zottságának legutóbbi ülésén bejelentés hangzott el arról, hogy Pintér .Fe­renc ezredes, megyéi 'tűzdl- tóparainc&ndk november 30- án nyugdíjba vonul. A megyei tanács végrehajtó bizottsága az országos tűz­oltóparancsnok egyetértésé­vel a Borsod Megyei Tűz­oltóság parancsnokának dr. Radványi László őrnagyot, a mezőkövesdi tűzoltóság volt parancsnokát nevezte ki. Ebből az alkalomból pa­rancsnoki értekezletet tar­tottak a Borsod megyei tűz­oltó-parancsnokságon. Ezen részt vett dr. Héra Attila vezérőrnagy országos tűzol­tóparancsnok és Veresné dr. Jakab Zsuzsanna, a megyei tanács végrehajtó bizottsá­gának titkára is. A parancsnoki értekezle­ten dr. Héra Attila vezérőr­nagy meleg szavakkal mél­tatta a nyugdíjba vonult Pintér Ferenc csaknem négy évtizedes munkásságát. Pintér Ferenc ugyanis 1951- től vett részt a tűzoltóság munkájában. Huszonnégy esztendőn keresztül állt a Leninvárosi Tűzoltóság élén, az utóbbi hat évben pedig megyei parancsnokként dol­gozott. A tűzoltóság országos parancsnoka szólt arról, hogy Pintér Ferenc sokat tett a tűzoltóság technikai felszereltségének korszerű­sítéséért és nagyfokú hiva­tástudat jellemezte mun­káját. Olyan parancsnok volt, akire kiváló emberi tulajdonságai révén felnéz­tek beosztottai, munkatársai. A belügyminiszter ajándékát — egy dísztőrt,' amit a szak­mában csak nagyon kevesen kaptak meg az elmúlt évti­zedekben — az országos pa­rancsnok adta át Pintér Fe­renc ezredesnek. Ezt követően megkértük a nyugdíjba vonuló tűzoltópa­rancsnokot, mondja el olva­sóinknak, mit tart közel negyvenéves munkássága leg­nagyobb eredmény énék, si­keréneik. — Huszonnégy évig álltam a Leninvárosi Tűzoltóság élén — mondta Pintér Fe­renc. Jóleső érzéssel tölt el, (Folytatás a 2. oldalon) Ülést tartott a Minisztertanács A kétnaposra tervezett minisztertanácsi ülés csütör­töki eseményeiről, döntéseiről Bajnok Zsolt megbí­zott kormányszóvivő tájékoztatta az MTI munkatár­sát a Parlamentben. Elmondotta, hogy a Minisztertanács megtárgyalta a kormányzati irányítás korszerűsítését célzó előter­jesztést. Ennek keretében a kormány foglalkozott a műszaki fejlesztés központi irányításának korszerűsí­tésével, valamint a Gazdasági Minisztérium létreho­zásával. Végül is úgy határoztak, hogy ezekre a fon­tos kérdésekre a későbbiekben még visszatérnek. E kél téma ugyanis a szakemberek körében már korábban éles vitákat vál­tott ki. A vitáknak csak egy részét sikerült lezárni, vál­tozatlanul jelentős véle- mén yk ülönb s ég ek ta pa s z ta 1- hatók. Ezért mindenképpen indokolt, szükséges a külön­böző elgondolások további egyeztetése. Ez az egyik oka a végleges döintés elhalasz­tásának. A másik, hogy a kormány az említetteknél jelentősebb szervezeti vál­tozást tervez. A Gazdasági Minisztérium létrehozása és az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság megszün­tetése mellett a tervekben szerepel a Munkaügyi Mi­nisztérium és a Verseny- és , Árhivatal létrehozása is. ■Ezért indokolt, hogy a kor- 1 mány mindezekről a későb­biekben együttesen határoz­zon, mivel csak így lehet a hatáskőri pár.huzarnosságokat elkerülni. Egyébként ezért, a kormány visszavonta a Mun­kaügyi Minisztérium létre­hozásáról a parlament elé terjesztett javaslatát. A kormány ugyancsak megtárgyalta az agrárpoli­tikai programról szóló elő­térj eszitést. Az alapkérdé­sekben a kormánytagok kö­zött egyetértés alakult ki. Nem vitatta senki, hogy a mezőgazdaság igen fontos szerepet játszik a nemzeti jövedelem termelésében, va­lamint az exportban, s en­nék megfelelően kell ke­zelni az ágazatot. Egyetér­tettek abban is, hogy olyan agrárpolitikára van szükség, amely biztosítja a különbö­ző szektorokban gazdálkodók számára az azonos feltéte­leket és érvényesíti a piaci hatásokat. Ennek megfelelő­en elengedhetetlen a tulaj- d o nviis z o n y o k t ováb b f ejles z- tése. A kormány úgy látja, hogy a mezőgazdaságban a többszelktorúság fennmarad, továbbra is meghatározó szerepet játszanak a nagy­üzemek, ám nő a magángaz­daságok és a társaságok sze­repe. A termelők a jövőben szabadon választhatnak a vállalkozási formák között. A kormány úgy tervezi, hogy a csütörtöki ülésen el­fogadott koncepciót a nem­zeti agrár-(kerékasztal elé terjeszti. A koncepciót a kormány felvállalja, ám vár­ja a véleményeket, nyitott a különböző kérdésekkel kap­csolatos javaslatok iránt, A kormány megvitatta az igazságügy-miniszter elő­terjesztését a családjogi tör­vény módosításáról, s a be­terjesztett javaslatot elfo­gadta. Ennek átapján ha­marosan a parlament elé kerül a törvénymódosító ja­vaslat, amely megkönnyíti, egyszerűbbé teszi, gyorsítja az örökbefogadási eljárást. A csütörtöki ülésen sze­mélyi! ífcérdésekrői is szüle­tett döntés, ezekről a pén­teki sajtótájékoztatón szá­mol be részletesen a meg­bízott kormányszóvivő. Pénteken a tervek szeriint a kormány tárgyal a jövő évi gazdasági programról és költségvetésről. Megvitatja a lakáspolitikai koncepciót, az ülésen foglalkozott az ál­lami vagyonalapról kidol­gozott törvényjavaslattal, a - tulajdonreformmal, valamint a privatizációs programmal. Amennyiben e fontos kérdé­sek megvitatásával a kor­mánytagok nem végeznek, a maratoninak ígérkező ülést csak szombaton fejezik be. Baj nőik Zsolt az MSZP és a kormány viszonyával kap­csolatban elmondotta: Glatz Ferenc művelődési minisz­(Folytatás a 2. oldalon) MSZP megyei értekezlet december 16-án Az MSZP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvivői Tes­tületé - ai 1989. november 4-i pártértekezlet állásfogla­lása alapján - 1989. december 16-án, szombaton 9 órá­ra megyei pártértekezletet Hív össze az MSZP székhazába. (Miskolc, MSZB tér 1.) A tanácskozás nyilvános, szavazati joggal rendelkező résztvevői a megválasztott küldöttek: alapszervezetenként I fő + a 10 fő feletti alapszervezetekbö! minden 10 fő­ként további 1-1 fő -f- megyei szintű platformonként, tago­zatonként 5-5 fő. Természetesen mód van arra is, hogy a december 5-e után alakuló vagy növekvő taglétszámú alapszervezetek december 15-ig teljes jogú pótküldötte­ket válasszanak. Ezen személyek bejelentése legkésőbb a pártértekezlet kezdetéig a mandátumvizsgáló bizottság­nál történhet meg az alapszervezet titkárának rövid írá­sos nyilatkozatával. Kérjük az alapszervezeteket, a megyei szinten szerve­ződött platformokat és tagozatokat, hogy a fentiek alap­ján küldötteik megválasztására és nevük bejelentésére legkésőbb december 5-ig kerüljön sor. A jelölést előké­szítő bizottságba □ küldöttek közül a párttestületek, az önálló helyi pártszervezödések (városi, községi, önálló alapszervezetek) delegáljanak tagokat. Külön kérjük azo­kat az elvtársakat, akik már regisztráltatták magukat, de még nem tagjai egyetlen alapszervezetnek sem, hogy: - ahol már van alapszervezet, ahhoz csatlakozzanak. Ahol még nem jött létre alapszervezet, ott - figyelembe véve az alapszabályt, mely szerint létrehozásához már 3 fö is elegendő, mihamarabb alakítsák meg azt. Közös célunk és érdekünk, hogy a párt valamennyi me­gyei tagját képviselje küldött e fontos tanácskozáson. Tervezett napirendi pontok: 1. ügyrendi kérdések. 2. Tájékoztató az MSZP szervezésével és működésével összefüggő megyei tapasztalatokról. 3. A párt megyei struktúrája. 4. Szervezeti, személyi kérdések. 5. Az MSZP megyei programjának tervezete - válasz­tási tézisek. 6. Egyéb időszerű témák (pártvagyon, munkaszerve­zet . . .) Az egyes témákat a tagság széles körének bevonásával munkacsoportok készítik elő. Várják valamennyi alapszer­vezet és valamennyi párttag személyes véleményét szó­ban, írásban és telefonon is. (Miskolc, MSZB tér 1. 3530, telefon: 17-280) Az MSZP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvivői Testületé

Next

/
Oldalképek
Tartalom