Észak-Magyarország, 1988. július (44. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-08 / 162. szám

1938. július 8., péntek ÉSZAK-MAGYARORSZAG 5 T úrák KVSE: A kazincbarcikai ter­mészetbarátok szombaton és vasárnap a Kohász Kék-úton túráznak. A résztvevők 24 ki­lométert tesznek meg, szállásuk az Arlói-tónál lévő turistaház­ban lesz. A turisták szombaton reggel 6 órakor találkoznak a kazincbarcikai vasútállomáson. Ütvonaluk: ózd — Somsályfő — Arló — Gyepesvölgy — Bor- sodnádasd. Túravezető: Szanisz- ló István. DVTK: A diósgyőri termé­szetbarátok vasárnap szervezik soron következő programjukat. A turisták reggel 8 órakor ta­lálkoznak a Marx térről indu­ló 68-as számú busz megállójá­ban. Az útvonal: Vásárhelyi őrház — Mocsolyás — Kékme­ző — Homokkő forrás — Cseh völgy — Leányvár — Miskolc- Tapolca — Komlóstetö. Túrave­zető: Oláh Bertalan. MISKOLCI HELYIIPAR: A szakosztály tagjai vasárnap reggel fél 9-kor gyülekeznek a Majális-parkban, majd 24 ki­lométeres távolság megtételére indulnak. Ütvonaluk: ómassa — Vadászvölgy — Kiscsipkés — Vadkert — Nagymező —■ Kes- kenyrét — Tarkő és vissza Bán­kút — Ómassa útvonalon. Tú­ravezető: Szaniszló Gyula. Ózdi MIM Az ni NB II. ispÉwztn Az MLSZ-ben elkészítet­ték az 1988/89. évi új, két­csoportos NB II. beosztását. Keleti és Nyugati csoportot állítottak össze, aminek leg­fontosabb indoka, hogy rö­vidítsék a csapatok utazá­sát, hiszen ez anyagi meg­takarítást is jelent. Az együttesek ismeretében megállapítható, hogy azonos erejűnek látszik a két cso­port, s az NB I-b'ől idén ki­esett Debrecen, illetve a Kaposvár nem is került ösz- sze. Az öt fővárosi csapat a Nyugati csoportban mérkő­zik, köztük az NB II-be feljutott BVSC is. A bajnokság augusztus 14-én kezdődik, november 20-án lesz az őszi idény utolsó fordulója, s ezt köve­tik még az MNK-mérkőzések. A kupában ugyanis novem­ber 26-án és 30-án is lesz még egy-egy idei forduló. Az NB II-ből a két csoport­pEntek Súlyemelés. Kohász Kupa. Ózd, Kohász sporttelep. 10 és 14 óra. SZOMBAT Úszás. Nemzetközi verseny. Miskolc, Augusztus 20. strand­fürdő, 8 óra. Tömegsport. BUBIV-sportna- pok. Encs, városi sportcsarnok, Kazinczy iskola, 10 óra 30. Tenisz. BAV Kupa amatőr férfi egyes és páros verseny. Miskolc. Junior Sport Club pá­lyái. Chlepkó u., 8 óra. Autócross. ÉGV Kupa — or­szágos bajnokság — miskolci futamok. Miskolc-Görömböly, erosspálya. H óra. győztes jut majd fel jövő­re az első osztályba, míg az utolsó három-három helye­zett esik ki. Helyüket a hat NB III-as csoport győztese foglalja majd el. A csoportok, Kelet: Deb­receni MVSC, Diósgyőri VTK, Eger SE, Kazincbar­cikai Vegyész, Kecskeméti SC, íMetripond SE, Nyíregy­házi VSSC, Ózdi Kohász, Szeged SC, Szolnoki MÁV MTE, Szarvasi Vasas Spar­tacus, Hatvani SE, Lehel SE, Debreceni USE, Debreceni Kinizsi, Bajai SK. Nyugat: Kaposvári Rákó­czi, Keszthelyi Haladás, Komlói Bányász, Nagykani­zsai Olajbányász, Szekszár­di Dózsa, Soproni SE, Ta­polcai Bauxitbányász, Orosz­lányi Bányász, Dorogi AC, Mohácsi TFSE, Csurgói Spartacus, Bp. Volán, BVSC, III. kér. TTVE, Cse­pel, Bp. Építők. Kajak-kenu. Vasutas Kupa. Miskolc, Csorba telepi tó, 9 óra 30. VASÁRNAP Vízilabda. OB II/B.: Miskolci Vízművek—Eger SE II. Miskolc- Tapolca, 11 óra. Tenisz. bAV Kupa amatőr férfi egyes és páros verseny. Miskolc, Junior Sport Club pá­lyái, Chlepkó u„ 8 óra. Tömegsport. BUBIV-sportna- pok, Encs, városi sportcsar­nok és Kazinczy iskola. 9 óra. Autócross. ÉGV Kupa — or­szágos bajnokság — miskolci futamok. Miskolc-Görömböly, erosspálya, 10 óra. Július 5-én kedden játé­kosértekezlettel kezdte meg az NB Jl-es ÓKSE labdarúgó- csapata a felkészülést az 1988/89-es idényre. Vajda István, az egyesület elnöke és Marosi István ügyvezető elnök köszöntötte a szakosz­tály vezetőit, a játékosokat és mutatta be Temesvári Tibort, az új vezető edzőt, aki 2 éves szerződést írt alá az ÓKSE-hez. Ugyancsak bemutatták Aranyosi Já­nost, akit a Borsodi Bá­nyászból igazoltak és Jkét évre kötelezte el magát a Kohászhoz. Az új vezető edző elmond­ta bemutatkozó beszédében: most fordul elő vele edzői pályafutása alatt, hogy olyan szakosztálynál irá­nyítja a szakmai munkát, ahol korábban futballozott. Éppen ezért különösen fon­tosnak tartja a csapat jó szereplését, és annak érde­kében mindent el fog kö­vetni. Bízik benne, hogy a játékosok partnerek lesz­nek ebben, hiszen Ózdon nagyon népszerű a foci — ezt tapasztalta amikor két évig itt játszott az NB I-es csapatban. Legfontosabb célkitűzése, hogy jó ered­ményt mutassanak fel. A közönséget eredményes, jó játékkal kell kiszolgálni és nagyon lényeges, hogy itt­hon megnyerjék a mérkőzé­seket, az ellenfeleknek nem szabad pontszerzési esélyt adni. Az átigazolási idő alatt eltávozott Ozdról Bem Gá­bor, aki a DVTK-hoz ke­rült. Az egyesület 300 ezer forint átigazolási díjat ka­pott érte. Ugyancsak eltá­vozott Farkas Béla, aki ha­zaköltözött Nyíregyházára. Kertész János és Králik Já­nos, akiknek a szerződése június 30-án lejárt, újabb két évre aláírtak a Kohász­nak. Az ÖKSE kerete az 1988/ 89-es bajnoki évre: Fekete, Erdős, Tokár, Kertész, Krá­lik, Fodor, Stanev, Kovács, Osváth, Farkas S., Búd, Paulovits, Munkácsi, Simkó, Utassy, Aranyosi, Tiba. Her- czeg. Pribék, Ökrös. — hanyiszkó — Közgyűlést tart az Akarat SE... . . . ma Miskolcon, a Szcntpétcri kapuban levő Szociális Otthonban. Napirenden az elnöki, gazdasági és ellenőrző bizottsági beszámolók szerepelnek. Az esemény 18 órakor kezdődik. Sportműsor Ismét kitesznek magokért a diósgyőriek? Tavaly még szenzációt je­lentett az, hogy a sportág történetében először vidé­ken, Miskolcon rendezték meg az országos felnőtt at­létikai bajnokságot. Minden a terveknek megfelelően si­került, panaszra senkinek nem volt oka. Értékelő írá­sunkban meg is jegyeztük: „ha rajtunk múlna, 1988-ban is Diósgyőr adna otthont a versenynek”. Nos, ez így ala­kult, és a MASZ újabb ked­vező döntése senkit nem le­pett meg. Néhány mondat erejéig te­kintsünk vissza, idézzük fel a tavaly történteket. A bíró­kat — egy-két fővárosi szak- tekintélyt leszámítva — a Borsod megyei szövetség biztosította. Jóval többen, mint százan ügyködtek, vi­tás eset, pontatlanság nem fordult elő. A műanyag pá­lya előkészítése, felszerelése magas színvonalúra sikere­dett, igazán felejthetetlenek voltak az eredményhirdeté­sek, gyorsan, pontosan dol­gozott a versenyiroda. Ko­vács Attila 100-on és 200-on elért kiváló teljesítményéről hetek múltán is beszéltek a sportág berkeiben. A piros­fehérek, a DVTK-sok öreg­bítették a szakosztály hírne­vét, hiszen Verébné és Be- reczky révén aranyérmeket vehettek át. * Ezek után nézzük a jövő heti 93. OB részleteit. Az ünnepélyes megnyitót július 15-én, pénteken 16 órakor tartják a DVTK-stadionban. A versenyek pénteken, 16— 19, szombaton 16—19, vasár­nap pedig 15.30—18 óra kö­zött lesznek. A versenybíró­ság vezetői, a MASZ tiszt­ségviselői, a DVTK irányí­tói a szervezőbizottságtól egy baráti beszélgetésre, állófo­gadásra szóló meghívót is kapnak. Az összejövetel idő­pontja július 16., 20 óra, Diósgyőri Vasas Művelődési és Oktatási Központ. Hány diósgyőri atléta in­dul, és mire számíthatnak? A kérdésre Mohácsi Évától, a szakosztály vezető edzőjé­től kaptunk választ: — Verébnétől 5000-en első helyet várok! 3000-en is rajt­hoz áll,, ebben a számban azonban konkrét célt nem tűztünk elé. Erika a szak­osztály kulcsfigurája, esélye van a szöuli kiküldetésre. Oslóban 10 000 méteren biz­tatóan versenyzett, ha az OB-n rátesz egy lapáttal, biztosan utazik jnajd. Be- reczky József tavaly egy arany- és egy ezüstérmet gyűjtött. Most is 800-on és 1500-on áll csatasorba. Re­mélem, hogy „kopírozni” fog. Az ő esetében szintén Serfözö emlékezetes futása... Évekkel ezelőtt, a diósgyőri vi­dékbajnokságon országos ifjúsági csúccsal nyerte az 1500-at. Vajon sikerül-e a régóta tervezett visszatérése? nagyon fontos az, hogy jó időt szaladjon, azaz nem csupán az ellenfelekkel, ha­nem az órával is „viaskod­nia” kell. Szabó Zs. végre egészséges, 800-on próbál szerencsét. Serfözö szintén felépült, 1500-on és 5000-en dobjuk be, ő amolyan „sö­tét ló”, meglepetést szerez­het. Weiner 800-on és 1500- on, Barcza 5000-en, Hargitai 100-on és 200-on, valamint távolugrásban, Antal pedig távolugrásban akar bizonyí­tani a hazai közönség előtt. Görcsös Barbarát 100-on döntőbe várom. A felsorol­takon kívül is nevezünk még néhány versenyzőt, tő­lük „csak” tisztes helytállást remélek! * Megkérdeztük az OB-ról dr. Szádeczki Zoltánt, a Bor­sod Megyei Tanács V. B. if­júsági és sportosztályának vezetőjét is. — A DVTK — mint ren­dező — felkérte atlétikai szövetségünket, a bírói gár­dát tehát újra mi adjuk. A testület sokat tett azért, hogy megfelelően felkészül­jenek, továbbképzésüket megoldották, a szakember­gárdán tehát biztosan sem­mi nem múlik majd. Az OB jelentőségét növeli, hogy megelőzi az olimpiát, a vá­logatást, az utazó keret ki­jelölését. Jó eredményeket várok, ennek következtében hiszem, hogy ha szerény mértékben is, de bővülni fog az ötkarikás versenyre ké­szülők csapata. Még annyit, hogy a legeredményesebb borsodi atlétának osztályunk ajánlott fel tiszteletdíjat. * Tóth Lajos, a DVTK tár­sadalmi elnöke egyben tag­ja a Magyar Atlétikai Szö­vetség elnökségének is. Ket­tős funkciójából eredően, sokat vállalt magára az elő­készítés idején. — Őszinte leszek, úgy ér­zem, hogy tavaly lényege­sen többet kellett szaladgál­nunk az OB előtt. Akkor ugyanis „zöldfülű beugrók” voltunk, most már rendelke­zünk kellő rutinnal, tapasz­talattal. Amit 1987-ben jól csináltunk, azt most még jobban szeretnénk elvégez­ni, és ami esetleg kevésbé ment — mert azért ilyen is akadt — arra nagyon oda­figyelünk. Fájó volt, hogy tavaly kevesen foglaltak he­lyet a lelátókon, az OB-t szűk családi kör nézte végig- Ebből okultunk, és már hó­napokkal ezelőtt nagy gon­dot fordítottunk a propagan­dára. Nem a lapokra, a rá­dióra, vagy a televízióra gondolok. A hírközlő szervek megtették a magukét és ta­lán így lesz a jövő héten is. A város különböző pontjain plakátokat helyeztünk el, felkerestünk sok iskolát, a háromnapos esemény nép­szerűsítése érdekében szinte mindenkivel szövetkeztünk. Ami a diósgyőri műanyag pályát illeti: minden igényt kielégít, gondoskodunk az öltözők hiánytalan felszerelt­ségéről, a büfészolgálatról. Azért mindenesetre szorítok, hogy az OB idején a hőmé­rő higanyszála ne a 40-et ostromolja, mert akkor el­maradnak majd a kiemelke­dő eredmények... A DVTK- tól, a piros-fehér atlétáktól a tavalyi sikereket kérem, no, persze, egy picit emelve a mércét! Verébné diadalá­ért külön szorítani fogok, nagy dolog lenne, ha kihar­colná a szöuli repülőjegyet. Kolodzcy Tamás M APRÓHIRDETÉSEK MSB Előnyös fizetési fel­tétellel. kedvező áron eladó Miskolc. Harmat u. 9. alatti 3 szobás, etázsfütéses családi ház. Garázs, telefon van. Erd.: du. 3—5-ig. Halmajon új. két­szintes családi ház el­adó. Érdeklődni: Rusz- kai István. Nagyki­nizs. Fő út 30. ________ 18 0 négyszögöl be­építhető telek eladó. Mezőkövesd, Bogácsi u. 27. Kissné._________ P ingyomon 230 négy­szögöl telek. termő gyümölcsfákkal és sző­lővel. szoba-konyhás házzal eladó. Érdek­lődni: a 69-991-es te­lefonom_________________ Bogácson családi háznak is alkalmas hétvégi ház. 250 négy­szögöl telken eladó. Telefon; 46/36-023. Eladom, vagy bérbe* adom autófényező mű­helyemet. Váradi autófényező. Miskolc. Pallos Ida u. 2. Családi ház építésé­re alkalmas telket vennék Miskolcon. Te­lefon: 67-461. 18 óra-Uán. [ladó Kazincbarcikán, a Pollack Mihály úton egy 2 szoba- összkomfortcs, szövetkezeti lakás, 58 négyzetméteres. ÉRDEKLŐDNI: VI. Sz. Lakás- szövetkezet * Kazincbarcika, Fő tér 9. sz. alatt. Telefon: 12-229. Erenyőben 800 négy­zetméter beépíthető te­lek eladó. Érdeklődni: Miskolc. III. kér.. Jó­szerencse út 17.. du. 4-től. Eladó 1 + 2 fél szo­bás szövetkezeti la­kás. Garzont beszámí­tok. Cím; Középszer u. 66. IV/2., du. 6—8 óráig. 600 000 Ft kp. -f- OTP- átvállalással lakást ke­resek. Leveleket: ..Garzon 390667” jel­igére a hirdetőbe. Tapolca és Komlós- tető között, a strand­tól 1500 méterre. 209 négyszögöl zártkerti ingatlan, fiatal szőlő­vel. gyümölcsössel, kétszintes, tetőtér- beépítéses. kb. 70 négyzetméteres lakó­területű kő hétvégi házzal, családi okok miatt sürgősen eladó. Irányár: 650 000 Ft. Megtekinthető előzetes megbeszélés alapján, telefonon; 17-998. Elcserélném Jókai lakótelepi, első eme­leti. telefonos. 1 + 2 fél szobás. 61 m2-es, OTP-lakásomat. kertes házra. Leveleket: , .Kényelem 390 655” jeligére a hirdetőbe. Erdőbényén, a Szi­lágyi J. u. 13. sz. alat­ti közművesített csa­ládi ház. nagy kerttel és pincével, de külön- külön is sürgősen el­adó. Érdeklődni lehet a helyszínen, a 12. sz. alatt, valamint Tóth István. Jászberény. Almos út 24. sz. 5100. Tapolcai másfél szo­bás szövetkezeti tulaj­donomat. amely adó- és tehermentes elcse­rélem. Leveleket: ..Killián-dél előnyben 390564” jeligére a hir­detőbe. Az olaszliszkai Gazdász Mgtsz TÖBB ÉVRE IS BÉRBE ADJA: — az olaszliszkai Galagonyás­dűlőben lévő 1 db 400 négyzetméter alapterületű hodályépületét, 50 ha legelővel; — a Bodrog árterületén levő 2 db, 400 m-/db alapterületű hodályépületét, 160 ha kaszálóval, illetve legelővel; — a tsz központi tanyájában levő 6 db. 300 m2/db alapterületű, közművesített hodályépületét, állattartás, illetve tenyésztés céljára. Érdeklődni lehet telefonon: Olaszliszka 30/29-cs melléken, vagy személyesen a központi lányában. Régi típusú. 100 m-, 230 négyszögöl telken lévő, kertes családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Miskolc. Közdomb 51-gyei szemben. Putnokon családi ház. nagy területtel eladó. Cím: Somogyi út 73. ________________ 3 szobás. 73 négyzet- méteres. III. emeleti, telefonos, liftes, szö­vetkezeti lakás eladó a Vándor Sándor ut­cán, garázzsal vagy anélkül. A lakás irány­ára ; 1 500 000 Ft + 160 ezer OTP. Érdeklődni a 86-812-cs telefonon, 18 órától. _______________ E ladó a Martintele­pen építési telek, alappal és építési en­gedéllyel. Érdeklődni: 71-205 telefonon, vagy személyesen, Martin­telep, Benkő S. út 7. szám.__________________ E lcserélném i + 2 fél szobás tanácsi la­kásomat 2 kisebb ta­nácsi lakásra. Min­den megoldás érde­kel. Miskolc III., Hegyalja út 13. IX/l. Garbacz József. Elcserélném családi házamat 1 + 2 fél szo­bás vagy kétszobás ta­nácsira. értékkülönbö­zetet kérek. Érdeklőd­ni lehet: Schweidel út 20.. egész nap.______ C hlepkó E. úti, 1 + 2 fél szobás, parket­tás, tehermentes szö­vetkezeti lakás, gard- róbos, loggiás, azon­nal eladó. Érdeklőd­ni: 75-925. Kőporos borospince eladó. Érdeklődni: Sajószentpéter. Ibolya telep i/T3. Almási. Fclsödobszán üdülő­övezetben, erőműhöz közel berendezett hor­gásztanya eladó. Meg­tekinthető hétvégeken a helyszínen. Érdek­lődni ugyanott vagy Miskolcon bármikor, a ll-696-os telefonon. Sajóládon eladó két­szintes. garázsos, össz­komfortos. új családi ház. Bajcsy-Zs. út 22. Miskolc, Középszer u. 76. sz. alatti 3. sz. ga­rázs eladó. Érdeklődni a hirdetés megjelené­se és az azt követő napon a helyszínen. 5—7-ig. _________________ K azincbarcikán iól bevezetett üzlet eladó. Ajánlatokat: ..Fagyi ’88. 390636” jeligére a hirdetőbe._____________ B ogácson kétszobás + fürdőszobás kis ház eladó. Érdeklődni: Vö- rös Hadsereg u. 1. Eladó i szoba-össz­komfortos, földszinti, szövetkezeti lakás ha­szonélvezettel Miskol­con, a Kiss tábornok úton. Érdeklődni: Mis­kolc. Major u. 96., délután 5-től.__________ E ladó Sajóecseg, Thö­köly 24. sz. alatti la­kás. Ara: 330 ezer Ft. Érdeklődni a helyszí­nen. vasárnap 15—17 óra között._____________ S zikszó, Ságvári út 16. sz. alatt 300 négy­szögöles telken régi típusú családi ház el­adó. Érd.: Miskolc 78- 677-es telefonon, este 6 után. Eladó négylakásos társasházban 2 db két­szobás öröklakás, kü­lön bejáratúak. együtt vagy külön-külön is. Az ingatlanhoz 140 m3 belső udvar is tarto­zik. Miskolc. Somogyi Béla u. 32. sz.. Bog- danovics._______________ E ladó 2 szobás OTP- lakás + garázs a bel­városban. Érdeklődni lehet: napközben a 36- 980-as telefonon.______ T óparti telek Kisfo­kaiban eladó. Érdek­lődni : Kovács Pál, Kis- tokaj. Béke u. 2. Elcserélem! Nagymé­retű. telefonos, szoba- konyhás. bővíthető, te­tőtér-beépítési lehető­séggel. 110 négyszögöl telken lévő családi há­zam. belvárosi. 2 szo­bás. tanácsi, bérházi lakásra. Érdeklődni: 12-636; Miskolc. Lah- ner Gy. 18.____________ I griciben, összkom­fortos családi ház. melléképületekkel. 420 négyszögöl telekkel el­adó. Érdeklődni min- dennap: Kassa u. 52. Fogorvosi rendelőnek helyiséget keresünk hosszabb időre a Győ­ri kapu és a stadion között. a főútvonal mellett. Telefon: 85­110. az esti órákban. Elcserélném 2 szoba, hallos házfelügyelői la­kásomat kisebbre. Minden megoldás ér­dekel. Érd.: Miskolc. Killián-dél. Gagarin u. 26. fszt. 2. Különálló szoba egyedülálló férfi ré­szére kiadó. Miskolc, Szervezet út 28._______ E lcserélném 2 szoba + ebédlő, tanácsi, össz­komfortos. telefonos lakásom, belvárosi 1.5 szobásra. Érdeklődni: a 74-157-es telefonon. Tiszakeszi, Tanács­ház út 27. sz. alatt lé­vő 3 szoba, fürdőszo­bás, 94 négyzetméter alapterületű, alápincé­zett nagy lakás. 440 négyszögöl kerttel el­adó. Irányár: 800 ezer Ft. Miskolci cserelakás is érdekel. Érdeklődni a helyszínen. vagy Miskolcon a 73-173-as telefonon, este 6 óra után.____________________ Harsányban, a tó mellett 305 négyszögöl házhely eladó. Érdek­lődni : Miskolc. Petőfi 55. Telefon: 89-785.___ B elvárosi, összkom­fortos OTP-garzon jú­liusi beköltözéssel, kp. + 100 ezer Ft OTP- vel eladó. Érdeklődni a 72-767-es telefonon. egész nap lehet._______ E ladó nyéki, öregtó út 3. sz. alatt 23 négy­zetméteres. téliesített hétvégi ház. Megte­kinthető: 15—27-ig. mindennap.____________ E ladó a sátoraljaúj­helyi Magashegyen 200 négyszögöl szőlő. 4x4 méteres faházzal. 400 négyszögöl szántóval. Érdeklődni lehet: Dan- kó László. Sárospatak. Sport u. 3. Alsózsolcán, szép * környezetben eladó 65 m--es, összkomfortos, telefonos. garázsos, kertes, földszinti örök- lakás. Tel.: 18-932. Elcserélném tanácsi. 2 szobás, lomos. nagy- erkélycs. központi fű- téses. III. emeleti la­kásom. tanácsi gar­zonra, vagy 1,5 szobás­ra. Avas-dél. II. ütem­ben. Érdeklődni: Sá- lyi István 21. 3/1. vagy a 61-462-es telefonon. Bükkábrányban két­szobás családi ház. 180 négyszögöl telekkel el­adó. központi helyen. Érdeklődni egész nap: Bódi Ferencnél. Május 1. út 7. sz. alatt. Augusztus 1-től ki­adó kertes, családi ház. berendezve, igényes­nek. Érdeklődni lehet 17 óra után a 36-905- ös telefonszámon. Nyéki-hegyen 860 m2, jól termő szőlő­gyümölcsös, terméssel együtt eladó vagy mű­velésre átadó. Érdek- lódni: 66-153. este. Sárospatak, Comeni- us út 5. fszt. 4. alatti kétszobás. összkom­fortos öröklakás el- adó. Tel.: H-071, Eladó azonnali be­költözéssel a belváros­ban 2 + 2 fél szobás, szövetkezeti lakás. kp. + OTP-átvállalással. Érdeklődni mindennap 16 óra után: Miskolc, Vörösmarty 31.. Kri- zsán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom