Észak-Magyarország, 1987. december (43. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XLIII. évfolyam, 283. szám 1987. december 1. Kedd Ára: 1,80 Ft Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának lapja Ankét a fővárosban f Uj rendelő és tanácsadó Aszalón Milyen volt az első nap? Az országos település- fejlesztési koncepció sze­rint Miskolc kiemelt felső­fokú központ. Ezt a sze­repkört az elmúlt évtize­dek nagyarányú törté­nelmi, társadalmi, gazda­sági változásai alapozták meg: a jelentős térbeli növekedés, az ipartelepí­tés és ennek hatására létrejött nagy népesség­koncentráció, a közigaz­gatási határán túlterje­dő vonzáskörzet kialaku­lása. A SZOVJET KULTÚRA ÉS TUDOMÁNY HÁZÁBAN 1987. november 28 -december 3. Miskolcnak a települések rangsorában elfoglalt helye, a megye, az ország vérke­ringésében betöltött szere­pe szükségessé teszi, hogy körzetére kiterjedően lásson el gazdasági, igazgatási, ok­tatási, egészségügyi megyei szintű szervező, irányító, szolgáltató funkciókat. Hogy ennek a sokrétű feladatnak mennyiben képes megfelel­ni, azt meghatározza a vá­ros kialakulása, történelmi fejlődése. A jelen eredményeivel, gondjaival, a jövő terveivel ismerkedtetik meg a mai ankéton az érdeklődőket a Szovjet Kultúra és Tudo­mány Házában a város ve­zetői közül Szűcs Erika, az MSZMP Miskolc Városi Bi­zottságának titkára és Gé­pelné Tóth Rózsa, Miskolc Megyei Város Tanácsának elnökhelyettese. Ismertették a csúcstalálkozó részletes programját Új helyen, új rendelő várja az aszalói betegeket. A Fehér Ház ismertette az egy hét múlva kezdődő szovjet—amerikai csúcstalál­kozó részletes programját. A bejelentés szerint Mihail Gorbacsov és Ronald Rea­gan a jövő hét keddjén, helyi idő szerint délután ír­ja aló a közepes hatótávol­ságú és a hadműveleti-har­cászati nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szer­ződést. Gorbacsov már hétfőn, december hetedikén délután megérkezik az amerikai fő­városba. A főtitkárt, fe­leségét és kíséretét szállí­tó gép az Andrews légi- támaszponton, Washington mellett száll le, itt George Shultz külügyminiszter üd­vözli majd az elnök és a kormány nevében. Innen a delegáció gépkocsival megy majd a szovjet nagykövet­ségen levő szálláshelyére. A nagykövetség mindössze néhány háztömbnyire van a Fehér Háztól. A szovjet vezetőt decem­ber nyolcadikén, kedden ün­nepélyes fogadtatásban ré­szesítik, katonai tisztelet- adással köszöntik a Fe­hér Ház előtt. Mind Gorbacsov, mind Reagan rövid beszédet mond, majd megkezdik a tárgyalásokat. Az első megbeszélés négy- szemközt lesz az elnöki iro­dában, csupán a tolmácsok jelenlétében, majd bevonják a megbeszélésekbe legköze­lebbi munkatársaikat, ta­nácsadóikat is. Erre a ta­nácskozásra abban a terem­ben kerül majd sor, ahol az amerikai kormány szo­kott ülésezni. Rövid ebédszünet után ír­ják alá a szerződést. Este Reagan elnök és felesége ad díszvacsorát Mihail Gorba­csov és felesége, Raisza tiszteletére a Fehér Házban. Szerdán, december kilen­cedikén a szovjet vezető lá­togatást tesz az amerikai törvényhozás épületében, a Capitoliumon, ahol találko­zik a két ház vezetőivel és (Folytatás a 2. oldalon) A legutóbbi falugyűlésen valaki így fogalmazott: „Végre megindult az élet Aszalón!" A helyi tanács elnöke, Baráth László is úgy véli, az alig kétezres lélekszámú község történeté­nek most új szakasza kez­dődik: — Az utóbbi negyven év­ben nem sok létesítményt adtak át ezen a településen. Az idén megtört a jég. Eh­hez azonban szükség volt a megyei tanács anyagi tá­mogatására, amelynek ered­ményeként korszerű orvosi rendelővel és tanácsadóval gazdagodtunk. A csaknem négymillió forintos beruhá­Felszabadulási emlékművet avattak Bogácson „Csak a múltat őrző jövő boldog...” A teret — amit az ünnep­lőbe öltözött bogácsiak ez alkalommal körülöleltek — korábban egy tömör, szür­ke emlékoszlop díszítette, jelölte. A helybeliek csak úgy hívták: kőkép. Hason­ló áll napjainkban is a szomszédos Mezőkövesden, s az ottani fáma szerint e kő­képek egykoron az oszmán —török birodalom és a ke­resztény királyi Magyaror­szág határkövei voltak. Két világot választottak el egy­mástól. A téren i— amely körül az ünneplőbe öltözött bogá­csiak az 1944. november 28-án beköszöntött békére emlékeztek — napjainkban egy új „kőkép'' áll. Miként a régi, ez is két világ ha­tárköve. A háborút tagadó, a békét óhajtó ember aka- rátából állíttatott kő. (Folytatás a 2. oldalon) zást igénylő egészségház megépítését tavaly ősszel kezdték meg a Mikrotech- nikai Szakcsoport dolgozói. A külsejében is impozáns épületben tegnap, hétfőn kezdődött meg a rendelés. Az előtérben kialakított vá­ró már a reggeli órákban megtelt. Molnár Attiláné négyéves Barbara lányát hozta el az orvoshoz: — Az éjjel alig aludtam valamit. A kislányom any- nyit köhögött. Ilyen panasszal érkezett ide Méhes Ernőné is, aki ugyancsak kislányát hozta el a vijsgálatra. A rendelő ajtaján ezen a napon már a hatodik beteg lépett be, Bodnár Sándor: — Doktor úr! Nem tu­dom, mi van a bal lábam­mal, de a térdem annyira fáj, hogy alig tudok lépni. — Mióta? — érdeklődik dr. Marázsi László, a Szik­szói Városi Kórház belgyó­gyászati osztályának orvo­sa, aki ez év augusztusától jár ki a körzetbe. — Régóta. Legalább nyolc hónapja. — És eddig nem szedett gyógyszert? — De igen. Valami kap­szulafélét ... Nem sokat se­gített, néha már a lábujjam is zsibbad. Vizsgálat után a legelső javaslat: — Nem ártana pihentet­ni kicsit ezt a lábat. Tá­gultak a visszerei. Hajlamo­sak a gyulladásra, rosszabb esetben a trombózisra. — De én nem akarok táp­pénzre menni! Dolgozni sze­retnék ... A szomszédos tanácsadó­ban még egymás mellett sorakoznak a kicsomagolás­ra váró bútorok. Kiinga Gyulánét, a körzeti védőnőt azonban már munka köz­ben találtuk: — Egy hét múlva Sabin- oltás lesz. Muszáj időben kiküldeni az értesítéseket — mutat az íróasztalon heve­rő papírtömegre. — Csak­nem száz gyereket érint. (Folytatás a 2. oldalon) Pályafelújítás, Himnusz a békéhez - szavalta a bogácsiak újonnan felállított béke-emlékművénél Koncz Gábor színművész. A község új jelképénél elhelyezték a kegyelet és hála virágait a telepü­lés párt-, állami és gazdasági vezetői, a falu lakói. menetrendváltozás A MAVINFORM tájékoz­tatása szerint a Budapest— Székesfehérvár vasútvonalon Érd-Alsó és Tárnok között december 1-jén reggel 7 órá­tól, 2-án 17 óráig, majd 3-án reggel 7-től 4-én délután fél kettőig pályafelújítást végez­nek. A vonatok ez idő alatt kerülő úton, Budafok—Háros —N agy tétény—D iósd—Érd- Felső—Tárnok útvonalon közlekednek, s menetidejük 10—15 perccel meghosszab­bodik. A helyi utasokat Érd és Nagytétény között vonat­pótló buszok szállítják. Az autóbuszok útvonala Érd au­tóbuszpályaudvar, Nagyté­tény—Érdliget bekötő út— Chinoin elágazás. * A Keleti pályaudvar épí­tési munkálatai miatt decem­ber elsejétől változások lesz­nek a Budapest—Hatvan, il­letve a Budapest—Újszász— Szolnok vasútvonal menet­rendjében. Néhány hatvani helyi vonat csak Rákosig közlekedik, illetve onnan in­dul. A Budapest—Szolnok vonalon további 3 személy- vonatot irányítottak át a Keletiből a Józsefvárosi pá­lyaudvarra. Mindezekről rész­letes tájékoztatást ad a hiva­talos menetrendhez kiadott 2-es számú pótlék. Tartal­mazza ezenkívül a Budapest —Székesfehérvár vonal vil­lamosítása, az év végi mun­karendváltozás miatti, vala­mint az utazóközönség ké­résére bevezetett módosítá­sokat. összeállítást közöl azokról a vonatjáratokról, amelyek december 24-e és január 3-a között ideiglenesen nem közlekednek majd. A 2-es számú pótlás, füzet for­májában, díjmentesen kap­ható a pályaudvarokon és a jegyirodákban. (MTI! Miskolc lelenerol es lovoierol

Next

/
Oldalképek
Tartalom