Észak-Magyarország, 1987. november (43. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! December T. Szovjet—amerikai csúcstalálkozó „Elégedettek vagyunk wa­shingtoni tárgyall'ás'ainlk ersd- miéinyieiA/rel. Ezeik igein fo-nlto- sák ,a Szovjetunió és az Egyesült Álltomok alapvető­en új típusú kapcsöliatiaiinalk kiépítéséhez és bizonyos va­gyok abban, hogy pozitív hatással lesznek általános- ságiban az egész nemzetközi légkörre'’ — jelentette ki Wash ingitonib'an megtartott siaijtóikomferemciiáján Eduard Sevardinadze szovjet külügy­miniszter. Sevardnadze és Shultz amerikai külügymi­niszter egyaránt sajtókonfe­renciát tartott pénteken dél­után — közép-európai idő szerint már az éjjeli órák­ban — tángyailásai befejez­tével! az amerikai főváros­iban. A tárgyalások eredmé­nyeként létrejött a magálla­podás arról, hogy Mihail Gorbacsov december 7-ei -kezdettel Washingtonba lá­togat, s 'látogatása idején irtják alá a két ország mag­állapodását a közepes és rö- videbb hatótávolságú nuk­leáris rakétáik felszámollásá- ról. (Folytatás a 2. oldalon) Intenzív szülőszoba-szimpózium Misknlcnn Á tokaji Kopaszhegyen A megyénkben dolgozó szülészek és nőgyógyászok munkájának elismerésén túl Félidejéhez érkezett a tokaji televíziós torony rekonstrukciója. Úgy újul meg a karcsú építmény technikai apparátusa, hogy közben műsort is sugároznak. A szakemberek szerint a jövő év közepétől lényegesen javulnak a Tokaj sugározta környék vételi körülményei. (Írásunk az 5. oldalon.) Balogh Imre felvétele Sraiiispséfi a Paksi Atomerűmiiben Pénteken felavatták a Paksi Atomerőmű IV. blokk­ját, s ezzel befejeződött az első hazai atomerőmű épí­tésének első szakasza. A Paksi Atomerőmű Vállalat legnagyobb üzemcsarnoká­ban rendezett ünnepi mun- kásgyűlésen megjelent Grósz Károly, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, Né­meth Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, a lcor-mány több tag­ja, az ágazati szakszerveze­tek vezetői. Részt vett az ünnepi munkásgyűlésen Bo­risz Sztukalin, a Szovjet­unió, Ondi ej Durej, Cseh­szlovákia és Karl-Heinz Lu- genheim, az NDK budapesti nagykövete. A PAV vezérigazgatója köszöntötte a munkásgyűlés résztvevőit, majd jelentette Grósz Ká-rolynalk, hogy az atomerőmű IV. reaktor- blokkja, a szocialista orszá­gok közreműködésével, négy hónappal a határ-idő előtt elkészült. A legtöbb helyen elavul­lak a gépek és nagy a zsú­foltság. A kedvezőtlen felté­telek mellett meglehetősen nagy erőfeszítésre van szük­ség ahhoz, hogy az élelmi- szeripari intézmények, az élelmiszer-kereskedelmi egy­ségek és a közétkeztetést szolgáló létesítmények körül­ményei megfeleljenek a hi­giénés előírásoknak és kö­vetelményeknek. Ekként le­hetne összegezni mindazt, amely a Mezőkövesd Váro­si Tanács Végrehajtó Bi­zottságának legutóbbi ülésén elhangzott, a város élelme­zésügyi helyzetének értéke­lése kapcsán. Az itt élők ellátásában a Mezőkövesdi és a Dél-borso­di Áfész által üzemeltetett húsüzemnek jelentős szere­pe van. Sajnos, az épületen belül — amelyet egyébként eredetileg más célra építet­tek — nagy a zsúfoltság. így a nyersanyagok, a félkész- és a késztermékek „útja" nem különíthető el a szüksé­ges mértékben Az üzemelte­tő által tervbe vett egység­bővítés bizonyára megoldja majd ezt a gondot és javít a higiénés állapotokon, le­hetőséget adva egyben a ter­mékválaszték bővítésére is. A 3-as számú fő közleke­dési út melletti cukrászüzem vezetőit két gond foglalkoz­tatja: a por és a szállítás. Mivel a munkatermek utcai részen vannak, az itt dol­gozók gyakran panaszkod­nak szennyeződést okozó porra. Másik, immáron hosszú ideje meglevő prob­lémájuk, hogy az áfész — anyagi okokra hivatkozva — nem biztosít külön szállító­jármüvet, noha a termék állagának és minőségének a megóvásához szükség lenne a hűtökocsikra. A lakosság körében és a különféle társadalmi fóru­mokon jószerivel örökzöld téma a kenyér minősége. A helyi gyárban naponta át­lagosan 13—14 000 darab ke­nyér készül el. A gyors szállítás miatt nem mindig várják meg a teljes kihű­lést, melegen rakják a lá­dákba, ami deformálást okoz. Gyakran kifogásolha­Kádár János klntetése Moszkvában Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának szombat este Moszk­vában, a Kreml Katalin-termében Andrej Gromiko, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke átadta az Októberi Forradalom Érdemrendet. A magas kitüntetést a Legfelsőbb Tanács Elnöksége a szovjet és a magyar nép közötti testvéri barátság és együttműködés fejlesztésében szerzett érdemeiért, a béke és a szocializmus megszilárdításához nyújtott jelentős hozzájárulásáért 75. születés­napja alkalmából adományozta. A kitüntetés átadása alkalmából Andrej Gromiko és Kádár János beszédet mondott. Andrej Gromiko köszöntő beszédében kiemelte, hogy a kitüntetéssel Kádár János érdemeit méltatják, amelye­ket a két nép közötti test­véri barátság és sokrétű együttműködés erősítésében szerzett, nagy hozzájárulását a békéhez és a szocializmus megszilárdításához, majd így folytatta: — Országunkban az Ok­tóberi Forradalom Érdem­rend jelképezi a szocializ­mus értékeinek nemes, múl­hatatlan győzelmét minden egyes szovjet ember számá­ra. Külön örömünkre szol­gál, hogy ezt a kitüntetést Ön ezen érdemrend alapítá­sának 20. évfordulóján kap­ja meg. Ez az érdemrend a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének 1967. október 31-én kelt rendele­tével született meg. Az egyik legelső októberi forra­dalmi érdemrendet Moszkva városának adományozták. Kádár János beszédében hangsúlyozta, hogy országa­inkat, népeinket megbontha­tatlan barátság s növekvő, egyre szélesedő együttműkö­dés köti össze. — Most, hogy éppen Moszkvában egy ilyen kü­lönleges alkalom adódik szá­momra, hogy átadták ne­kem ezt a kitüntetést, meg szeretném mondani, nagyon örülök neki, küldöttségünk többi tagjával együtt, hogy részesei lehetünk ennek a nagy történelmi eseménynek, a szovjet állam fennállása, az októberi forradalom győ­zelme 70. évfordulójának. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Szovjetunió párt- és állami vezetése, népe jelen­legi irányvonalának végtele­nül örülök. Ez az út nehéz­ségekkel jár. De a boldogu­lás egyedül reális útja. Tö­rekvéseiket a legmelegebben üdvözöljük, s gondolom nem tévedünk, amikor azt mond­juk, hogy a magyar nép ugyanezen az úton jár. A valóságot reálisan nézve, a dolgokat nevén nevezve, s a valódi feladatokhoz hozzá- állva bízunk abban, hogy meg fogjuk oldani az út­közben adódó, igen nehéz feladatokat is. A magyar— szovjet barátság és együtt­működés ebben segít ne­künk. A prügyiek sikere Példa - kisvállalkozásra tó a házikenyér minősége is. A Meggy úton van a Mezőkövesd és Vidéke Áfész üzemeltetésében levő savanyítóüzem. Az uborka és az almapaprika tartósí­tása után jelenleg a káposz­tát savanyítják. Az üzem vezetői a létesítmény bőví­tésére, a termékválaszték gazdagítására tárgyalásokat kezdeményeztek a Skála Cooppal. Ha a tervbe vett beruházás elkészül, akkor az üzemben lehetőség nyílik exportképes termékek gyár­tására is. A lakosság élelmiszerel­látását Mezőkövesden négy ABC és több kisebb üzlet biztosítja. Az ellenőrzések során a 2-es számú ABC- ben tapasztalták, hogy le­járt. szavatosságú tejterméket (Folytatás a 2. oldalon) Kisszervezetek, vállalkozá­sok. Más munkakörülmé­nyek, más érdekeltségi vi­szonyok. S részünkről pedig előítéletek .. . Hazánkban mintegy 40 ezer kisszervezet van. Sokuk jelentős háttér­ipari tevékenységet folytat. Valamilyen szűk keresztmet­szet feloldásával, a hiány­cikkek gyártásával sok ki­emelt népgazdasági cél meg­valósításét segíthetik hatéko­nyan e rugalmas szervezetek. A kisvállalkozói tagozat ’87 tavaszán hirdette meg a Kiváló kisvállalkozás pá­lyázatot, melynek célja töb­bek között az volt, hogy se­gítse a mainál pozitívabb kép kialakulását a köztudat­ban, másrészt ösztönözze a vállalkozói öntudat terjedé­sét a vállalkozók körében. A pályázaton 27 cég vett részt, s a kizárólagosan csak er­kölcsi elismeréssel járó Ki­váló kisvállalkozás címet 13- an kapták meg. A kiválasz­tás komplex szempontrend­szer alapján történt. Alapve­tő követelmény volt a több­éves stabil, kiegyensúlyozott pénzügyi, gazdasági helyzet, megfontolt vállalkozói tevé­kenység. Ennyi bevezető után a minket legjobban érintő lé­nyeg : megyénkből Fazekas József, a prügyi húsfeldol­gozó szakcsoport elnöke is átvehetett egy szépen ki­vitelezett táblát, melyre rá­vésték a szakcsoport nevét, s hogy a Kiváló Kisvállalko­zás cím viselésére jogosult. (Folytatás a 2. oldalon) Serres Olivér és a szegedi mamut Mit kínál a faiskola? Az elmúlt hét péntek dél­előttjén fél tíztől egy teljes órán át tartózkodtunk Hejő- csabán, a Szpuitnyik utcában, s figyeltük a faiskolai lera­kat forgalmát. Ez idő alatt elkelt összesen 119 facseme­te, cserje, bokor. Emellett 25 telefonon érdeklődőnek elégítették ki kíváncsiságát, akik természetesen ugyan­csak szaporítóanyag-ügyben érdeklődtek. A telefonon ér­deklődőknek egyébként igen nehéz pontos választ adni, főleg, ha az információ után nem azonnal indulnak ki a helyszínre, mert ott szinte óránként változik a helyzet­kép. Ami ebben a pillanat­ban még van, az lehet, hogy egy óra múlva már nem kap­ható, de a képlet fordítva is igaz, mert szinte naponta ér­keznek újabb és újabb szál­lítmányokkal a teherautók, a szaporítóanyagokat előállí­tó gazdaságokból. Éppen ezért jó tanács faültetők­nek, s nemcsak erre az év­re, hanem mindig: többször és kitartóan kell érdeklődni, és ami kapható, azt lehető­leg azonnal vásárolják is meg. Ä már említett 119 fa, cserje, bokor, faj cs fajtán­ként! megoszlása rendkívül változatos. Legtöbb ebből a ceglédi óriás, a szegedi ma­mut, a gönci, az andornak- tályai, paksi magyar kajszi, a tüske nélküli szeder, az újfehértói fürtös és meteor meggy, a Jonhkeer van Test piros ribiszke, redhaven őszi­barack. Általában ősziba- raekiból a sokszorosát elvin­nék a telepre egy-egy fu­varral érkező szállítmánynak. Ugyancsak nagyon keresett a kajszi — ebből pillanatnyilag bőven van —, a körte (egye­lőre bőse kobakot — őszi — és Serres Olivért — téli — kí­nálnak.) A meggy választék igazán gazdag, s a cseresz­nyére sem lehet ez évben panasz. Figyelve a forgalmat, meg­lepő volt, hogy az ott-tartóz- ■kod ásunk ideje alatt vásár­lók nagy része faügyben bi­zony alapfokú ismeretekkel sem rendelkezik. Túl azon, hogy azzal azért tisztában vannak: a cseresznye piros és édes. Következésképp a telep dolgozói egyfajta is­meretterjesztő „missziót” is felvállalnak, amikor türelem­mel elégítik ki a vásárlók kíváncsiskodását, például: porzófajta, érési idő, ültetési szabályok, metszés, műtrá­gyázás, fajtaleírás ügyében. Tanács arra nézve, milyen fajtát ültessenek, azoknak, akik csak annyit tudnak a gyümölcsökről, hogy a körte körte alakú, a meggy sa­vanyítás: gönci magyar kaj­szi, bőse kobak körte, szo- molyai fekete és germers- dorfi óriás cseresznye, me­teor és újfehértói fürtös meggy, Jonhkeer van Test (Folytatás a 2. oldalon) egyfajta rangot is jelent, hogy éppen nálunk, Mis­kolcon rendezték meg az elmúlt hét végén azt a tu­dományos szimpóziumot, amelyen hazai szülészetünk fejlődéséről, lehetőségeiről és feladatairól, valamint a magzatvizsgálatok során el­ért tudományos eredmények tapasztalatairól tanácskoz­tak a szakemberek. A kétnapos tudományos ülésen több, mint másfél százan vettek részt. Kórhá­zi, klinikai orvosok, neves (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom