Észak-Magyarország, 1987. október (43. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XLIII. évfolyam, 231. szám 1987. október 1. Csütörtök Ára: 1,80 Ft Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának lapja Hétfőtől hétfőig Az tow-HiináE és a miskolci rádió Patak és Kövesd után most Barcika következik', ígéretünkhöz és egyre izmo­sodó hagyományainkhoz hí­ven a két hírközlő szerv megerősített és jól felkészí­tett stábja Kazincbarcikára látogat, hogy az olvasót és a hallgatót a korábbinál is részletesebben ismertesse meg ezzel a sokjeizőjű, fi­atal várossal. Az október 5.- tel kezdődő héten naponta közlünk — remélhetően ér­dekes — információt erről a Sajó-parti településről, il­letve annak környékéről, A desszertnek szánjuk 10-én, szombaton megjelenő ma­gazinunkat. A miskolci rádió, műfajának megfelelően, napról napra tudósít a vá­rosból. Ismereteket szeret­nénk adni, az ismerkedés­nek abban a reményében, hogy a táguló világban is közelebb kerüljünk egymás­hoz. A korábbi jelzők persze kopnak, átíródnak, és átér­tékelődnek. Kazincbarcikát hívták már a szobrok váro­sának, a fiatalok és a gyer­mekek városának, a virágok városának, a vegyipar felleg­várának ... Ez a negyvenezer lakosú, sokarcú település pa­rancsra, ha úgy tetszik, szük­ségből lett város. Lakóinak urbánus hevülete és tenni akarása legendásan híres. A statisztikai kimutatások sze­rint jó néhány ellátottsági mu­tatóban veri az országos át­lagot, s nem véletlenül nyer­te el a szépség és harmónia miatt a Hild János-emlékér- met. Kedvcsinálóként, ízelítőül csak annyit, hogy az egy hét során éppúgy megszólal a pártbizottság első titkára, mint a tanácselnök, vagy a vegyipar vezérigazgatója és a fiatal város legöregebb em­bere. Régi újságokból tallóz, va felidézzük a múltat, rövid kirándulást teszünk a csóna­kázótavon, s ellátogatunk a még csak most formálódó mini-vadonba is. Szó lesz persze a kimagasló eredmé­nyeket felmutató egészség- ügyi ellátásról és kultúráról is. Minden persze nem fér az étlapra. Köszönve vendéglá­tóink szívességét és segítő­kész tanácsait, abban a re­ményben vágunk neki ennek a barcikai sorozatnak, hogy információink máshol is, más­kor is érdeklődésre találnak. dböl­iejlemények Rakétatámadás érte ked­den este á Szaúd-Arábia felé tartó, Koriana nevű gö­rög tartályhajót a Perzsa- (Arab)-öböl déli részén, Abu-'Dzabi közelében. A tá­madó valószínűleg egy irá­ni ágyúnaszád volt. Sebesü­lés nem történt, s a hajót nem kell vontatni. Irán nem sokkal e táma­dás előtt jelentette be, hogy megtorolja Irakon az utóbbi három nap heves légitáma­dásait. melyek öt iráni olaj- szállító tartályhajót tettek tönkre. A népfront megyei kibontakozási feladatterve Október közepén terjeszti a Hazafias Népfront megyei elnöksége a megyei bizott­ság elé azt a mozgalmi fel­adattervei — a gazdasági­társadalmi .kibontakozási program segítéséről —, ame­lyet tegnapi ülésén hagyott jóvá a testület. A feladat- tervhez Fehér Alajos, a gaz­daságpolitikai munkabizott­ság elnöke fűzött szóbeli kiegészítést. Mint ahogy megfogalmaz­ta — a HNF OT állásfogla­lása is ezt tükrözi —, je­lenleg a cselekvés mellett, a közbizalom visszaszerzése a fő feladat, és nem a kéte­lyek hangsúlyozása. A nép­front amellett, hogy egyér­telműen támogatja a párt- és kormányprogramot, részt vesz a végrehajtás társadal­mi ellenőrzésében, közvetí­ti a dialógust, a kisebbség nézetei és a vezetők között. Tudomásul kell venni, hogy a népfront munkáját is egyfajta bizalmatlanság kí­séri, ez munkamódszerbeli változtatásokra készteti a szervezetet. Fontos feladat a gazdaság valóságos helyzeté­nek ismertetése a tömegek­kel. Arra kell összpontosíta­ni, hogy a határozatok és a megvalósítás között ne le­gyen szakadék, illetve ne kelljen ezt utólag megma­gyarázni. A vitában Homolya Gizel­la arról beszélt: tudják jól, (Folytatás a 2. oldalon) Á miskolci hűtőházban Megérkezett az ősz. Ez egyben azt is jelenti, hogy a miskolci hütöházban elkezdődött mindazoknak a terményeknek a feldol­gozása, melyek a meleg nyári hónapok alatt értek be. A hűtő­házi munkáról lapunk 3. oldalán közlünk képes összeállítást. Az SZMT-székházban Fegyveres erők napja Információs napok Háromnapos rendezvény- sorozat kezdődik ma dél­után az SZMT-székházban. A Szakszervezetek Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Ta­nácsa „Információs napok-’ címmel gazdag programot állított össze, melyben az előadásokon túl különféle szolgáltatásokkal (jogsegély­szolgálat, tanácsadás társa­dalombiztosítási ügyekben, szakmai tanácsadással egy­bekötött videoanyag-bemu- tató stb.) is az érdeklődök rendelkezésére állnak. Az előadások sorában ma délután 2 órakor a szak- szervezetek agitációs és pro­pagandamunkájának idő­szerű kérdéseiről és felada­tairól lesz szó, majd pénte­ken, szintén délután, az SZMT kulturális, agitációs és propagandabizottságá­nak ülésével folytatódik a program. Szombaton a gaz­dasági, társadalmi kibonta­kozáshoz kapcsolódó előadá­sok szerepelnek. Délután fakultatív foglalkozások lesz­nek: fórum a szakszervezeti kiadványokról, a munkahe­lyi művelődésről. Video- program, majd az Avas Táncegyüttes műsorával fe­jeződik be a háromnapos rendezvény. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány­ságon tegnap a fegyveres erők napja alkalmából ün­nepi gyűlést tartottak. A Himnusz akkordjai­nak elhangzása után Mór­ién János, az MSZMP Bor­sod Megyei Végrehajtó Bi­zottságának tagja lépett a mikrofonhoz és köszöntötte a résztvevőket. Beszédében egyebek között kiemelte, hogy a nép soraiból építke­ző hadsereg, rendőrség tör­ténelmünk legnehezebb idő­szakaiban is helytállt. Rá­mutatott. a jelenlévők mél­tán lehetnek büszkék mun­kájukra. — Most, amikor a fegy­veres erők napját ünnepel­jük, őszinte megbecsüléssel és szeretettel köszöntjük mindazokat, akik történel­münk legnehezebb óráiban is példamutató elszántság­gal, tántoríthatatlan helyt­állással harcoltak a magyar haza függetlenségéért, pé­pünk felemelkedéséért, s jóleső érzéssel vesszük tu­domásul, hogy szocialista társadalmunk fegyveres erői méltó utódnak bizonyultak elődeikhez, s fegyverrel a kézben mindig készen áll­nak hazánk békéjének, füg­getlenségének, népünk al­kotó munkájának védelmére. Az ünnepi beszéd elhang­zása után dr. Péter János. rendőr vezérőrnagy, belügy­miniszter-helyettes adta át a Belügyminisztérium köszö­netét a rendőr-főkapitány­ság állományának a törvé­nyes rend fenntartásában ás biztosításában végzett mun­kájáért. Bejelentette, hogy a belügyminiszter javaslatára a megyei rendőr-főkapitány­ság vezetőjét, dr. Túrós And­rást. az Elnöki Tanács ki­nevezte rendőr vezérőrnagy- g.vá. Ezt követően méltatta dr. Túrós András életútját, és hangsúlyozta, hogy a megyei rendőr-főkapitányság veze­tőjének irányításával az el­múlt esztendőkben sokat ja­vult területünk rendőri mun­kája. fejlődött az állampol­gárok és a javak biztonsá­gának védelme. A gyűlésen ismertették a honvédelmi miniszter, a bel­ügyminiszter, valamint a Munkásőrség országos pa­rancsnokának díszparancsát, amelyben előléptetésről, ki­tüntetésről és jutalmak ado­mányozásáról döntöttek. Az ünnepi ülés résztvevőit ezután Dudla József, az MSZMP Borsod-Abaúj­Zemplén Megyei Bizottságá­nak első titkára köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a megyei pártbizottság és a megyei tanács nagyra becsüli, (Folytatás a 2. oldalon) Ünnepség a megyei rendőr-iapitányságon

Next

/
Oldalképek
Tartalom