Észak-Magyarország, 1987. augusztus (43. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XLIII. évfolyam, 180. szám 1987. augusztus 1. Szombat Ára: 2,20 Ft Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának lapja vállalkozás A régi Szerencs Az új tér, az emlékművel Az immár negyedik éve $ újból várossá lett Sze­rencs egyformán élve­zi a kisváros előnyeit és hát­rányait ... E nagy hagyomá­nyú településen hagyomány­teremtő vállalkozásba kezd­tek, ettől remélvén az urba­nizációs folyamat felgyorsu­lását, a demokratizmus szé­lesedését, a lakosság jobb tájékoztatását, a közösség nagyobb részvételét a vá­rosteremtésben és -szépítés­ben. A már a kezdet kezde­tén is szerencsés szerencsi vállalkozásról írunk az 5. ol­dalon. Fotó: Csákó Gyula Napirenden a szelektív iparfejlesztés Kapofy: László sajtótájékoztatója a Pa rlamentben A szelektív iparfejlesztés cselekvési programjáról tájé­koztatta tegnap, pénteken délelőtt az újságírókat Ka- polyi László ipari miniszter a Parlamentben. A minisz­ter elöljáróban elmondta: nem újkeletű témáról van szó. hiszen a VII. ötéves tervben már két alkalom­mal tájékozódott a kormány az ipar szerkezetátalakításá­val kapcsolatos rövid és hosszú távú elképzelésekről. Eredetileg az Országgyűlés őszi, szeptemberi ülésszakán számolt volna be a minisz­ter az ipar helyzetéről, ek­kor azonban a kormány sta­bilizációs programját terjesz­tik a képviselők elé, így elő­reláthatólag az ezt követő ülésszakon vitatják meg a szelektív iparfejlesztés kon­cepcióját. A miniszter a tárca által összeállított programról el­mondta, a kötetnyi anyagot széles körben megvitatták, így például konzultáltak az Országgyűlés Ipari Bizottsá­gával, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal, a Miagyar Tudományos Aka­démia és az MTESZ illeté­kes testületéivel, osztályai­(Folytatás a 2. oldalon) (TASZSZj — A római szov­jet nagykövetség kél mun­katársa csütörtökön átadta Mihail Gorbacsov levelét Ce- raso városka polgármesteré­nek. A szovjet politikus eb­ben arra a békeüzenetre vá­laszolt, amellyel a város la­kói a szovjet néphez fordul­tak. Az SZKP KB főtitkára kö­szönetét mondott a város la­kóinak üzenetükért, továbbá azért, hogy vendégül láttak és kitüntettek szovjet tűzol­tókat, akik részt vetlek a csernobili atomerőműben tör­tént baleset utáni mentőak­cióban. Mihail Gorbacsov levelé­ben a következőket írja: Igen meghatott az Önök üzenete, amely békeszeretetről és a szovjet nép iránt érzett ba­rátságról tanúskodik; és az a meleg fogadtatás, amely­ben hős tűzoltóinkat része­sítették. A csernobili tragé­dia óta bolygónk lakói szá­mára sokkal világosabb lett. hogy a nukleáris korszak új­fajta politikai gondolkodást követel, földünk megszabadí­tását az. atomfegyverektől. Közös erőfeszítésekre van szükség ahhoz, bőgj' meg­erősítsük az atomenergia ve­szélytelen ['elhasználásának nemzetközi rendjét, kizáró­lag békés célok szolgálatába állítva ezt az energiafajtát. Szeretném biztosítani Önö­ket. arról, hogy a Szovjet­unió és a szovjet vezetés minden lehetségesét meg­tesz. és a jövőben is meg fog tenni, hogy ezt elérjük — olvasható a levélben. A levél ünnepélyes átadá­sán Ceraso polgármestere méltatta a béke és a lesze­relés érdekében kifejtett szovj et erőfeszítéseket. A tiszatarjáns kútból érkezik A hidroglóbusz gépházában Bódi Lajos rendszerkezelő. A víz innen érkezik Hejökürtre, Vezetékes ivóvíz Egy szatyor gyümölcs... Ha valaki egyszer meg­9 írja a dél-borsodi kis­község. Hejökürl tör­ténetét, biztosan feljegyzi a falu históriájába a tegnapi dátumot. 1987. július 31-én ugyanis üzembe helyezték a település ivóvízhálózatát, az utcai csapokból, szaknyel­ven a 'közkifolyókból meg­indult az egészséges ivó­víz. Igaz, színe még egy ki­csit sárga, opálos volt, je­lezvén, hogy a vezetékrend­szer még nem tisztult ki tel­jesen, ám így is a község lakosainak örömére szolgált. — A víz a tiszatarjáni víz­műből — mondja dr. Szc- qhö Györgyné, a társulás pénzügyi vezetője — egy másfél kilométeres vezeté­ken érkezik Hejökürtre. Be­vezetésére múlhatatlanul (Folytatás a 2. oldalon) Elfogadható áron ve- 9 szik át a gyorsfagyasz­tásra alkalmas gyümöl­csöt Miskolcon, a hűtőház mel­letti Zöldért-átvevöhelyen. A nagyüzemek sorra számolják fel gyümölcsöseiket, így egyre nő a kistermelők szerepe a gyümölcsellátásban is. A ter­melő-felvásárló kapcsolatról szól riportunk a 3. oldalon. ■HMM A város egyik új bevásárlóközpontja lesz a Morx téren épülő áruház. Az építők a külső vasszerkezeli és a belső, szak­ipari munkáknál tartanak: Fotó; Balogh I» Gorbacsov levele Ceraso város polgármesterének

Next

/
Oldalképek
Tartalom