Észak-Magyarország, 1987. július (43. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XLIII. évfolyam, 153. szám 1987. július 1. Szerda Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának lapja A külpolitika hírei - képekben A lengyel államfő Japánban Békemenet Az ötnapos hivatalos látogatáson Japánban tartózkodó Wojciech Jaruzelski lengyel államfő (balról) Nakaszone japán miniszter- elnökkel. A Leningrádból Moszkvába tartó közös szovjet-amerikai béke­menet résztvevői útközben egy helyi lakossal beszélgetnek. A menet várhatóan július 4-én érkezik Moszkvába. Dz Országgyűlés ipari bizottságának ülése Kedden, a Parlamentben ülést tartott az Országgyű­lés ipari bizottsága. A kép­viselők az ipar IÜII7—l!)!)()-es évekre szóló szerkezetátala­kítási és egyensúlyjavitási propramját vitatták meg. Kapolyi László ipari mi­niszter elmondotta: a prog­ram elkészítésében részt vesznek a gazdaságirányítás társszervezetei, valamint a vállalatok szakemberei is. A készülő program az ipar fej­lesztésének legfontosabb fel­adatául a szerkezetváltás erőteljes gyorsítását, a válla­latok exportképességének jelentős javítását határozza meg, módosítva a kitermelö- és a feldolgozóipar között eddig kialakult arányokat. Elsősorban azokon a terü­leteken lehet gyorsabb a fejlődés, ahol piacképes gyártmányokat állítanak elő. Miskolci nyári egyetem Van-e szerepe a mérnöknek? Érdekes vitába torkollott tegnap délután Kleeberg LmszIó, a Budapesti Műsza­ki Egyetem adjunktusának előadása, a miskolci nyári egyetemen. Az előadás cí­me A mérnök és a mérnö­ki munka helye és szerepe a mai magyar társadalom­ban. Ellentmondások és di­lemmák. A téma, ha szabad így mondani, napirenden van és közszájon forog. A nyári egyetem hallgatóit azért is érdekli különösen ez a kérdéskör, mert a tech­nikai haladás, s egyáltalán a gazdasági fejlődés elkép­zelhetetlen a mérnök szere­pének tisztázása nélkül. A szociológus előadó néhány empirikus vizsgálat és fel­mérés eredményét ismertet­te. Nos, éppen azért alakul; ki élénk vita. mert a nyá­ri egyetem tapasztalt hall­gatóit a markánsabb, egyér­telműbb általánosítások és összegzések érdeklik. Ma­gyarán az, hogy mi a sze­repe ma a mérnöknek a termelésben, a kutatásban, egyszóval, a gazdaság föl­lendítésében.- A kérdésre azért nehéz válaszolni, mert (Folytatás a 2. oldalon) Törvény az állami vállalatról Befejeződött a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülésszaka Sajtótájékoztatón hangzott el Az egészségügy időszerű feladatai • A HÁLAPÉNZ SZABÁLYOZÁSA • LÉZERES KEZELÉS A SZEMÉSZETBEN • VÉLEMÉNY A CELLADAMROL Az egészségügyi törvény szeptember 1-jén hatályba lépő módosításának részle­teiről, valamint a társadal­mi egészségmegőrző prog­ram konkrét feladatairól tá­jékoztatták az újságírókat kedden az Egészségügyi Mi­nisztériumban. Dr. Medve László egész­ségügyi miniszter egyebek közt elmondta, hogy szep­temberben megjelennek a módosításból következő mi­niszteri rendeletek. Addig még több szakmai konzultá­cióra is sort kerítenek, pél­dául a művi meddővé tétel­lel kapcsolatos kérdésekről, a genetika új lehetőségeiről, illetve az ilyen beavatkozá­sok veszélyeiről. Az egész­ségügyi törvény sokat vita­tott, a hálapénzről szóló paragrafusával összefüggés­ben a tárca vezetője rámu­tatott: a mód,„sít: . egv.'r’el- mű szabályozást teremtett, ugyanis kimondja, hogy az egészségügyi ellátást az or­vos nem kötheti ellenszol­gáltatáshoz. A gyógyító mun­ka társadalmi kontrolijáról szólva kifejtette: tervezik annak bevezetését, hogy a gyógyító intézményeket el­hagyó betegektől megkérde­zik. mennyire voltak elége­dettek az ellátással, hogyan ítélik meg az orvosok, az ápolók munkáját. Az egészségmegőrző prog­ram tervezetét valamennyi országos intézet rövidesen megkapja — emelte ki a miniszter —, s ez alapján minden intézmény meghatá­rozza ebből adódó feladatait. Az ellátás színvonaláról szólva a miniszter hangsú­lyozta: tavaly az egészség­ügyi költségvetés reálértékét nem sikerült megőrizni. Né­miképp javította a helyze­tet, hogy az állami költség­vetés külön támogatást adott az úgynevezett célprogra­mok megvalósítására. Ma is sürgető feladat a belső tar­talékok feltárása, ugyanis a gyógyító intézményekben napjainkban is együtt van jelen a hiány és a pazarlás. Több megyei kórházban hozzáfogtak az érsebészeti profil kialakításához. Mivel az érrendszeri megbetegedé­sek nagyon gyakoriak, to­vábbi erőfeszítésekre van szükség a szakemberképzés­ben ugvanis — annak elle­nére, hogy elegendő ágy és műtéti idő áll rendelkezésre — ma is sok a várakozó. A korábbi féléves várakozási idő két-három hónapra csökkent a szívműtéteknél, s a sürgős esetekben lehető­ség van az azonnali beavat­kozásra is. Gondot okoz vi­szont. hogy ma még kevés, úgynevezett bypass (érelzá­ródást áthidaló) műtétet tudnak végezni. Sikeresen alkalmazzák a szemészetben (Folytatás a 2. oldalon) (MTI) — A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa kedden befejezte ülésszakát. A má­sodik napon a két ház együttes ülésen fogadta el az állami vállalatról szóló törvényt, amely elvi jelen­tőségű változást hoz az üze­mek, gyárak, süt az ország népgazdaságának működésé­ben. A törvény bővíti a válla­lat jogait, az önigazgatás fejlesztését célozza. Megha­tározottá és stabillá válik a vállalat és az állami költ­ségvetés viszonya. A ter­melők sorsát nem a minisz­tériumi utasítások határoz­Az új tanévben mintegy 250 fiatal kezdi meg tanul­mányait ösztöndíjasként a szocialista országok egyete­mein. főiskoláin. A Műve­lődési Minisztériumban el­mondták: a felvételi vizsgá­kon és beszélgetéseken mint­egy 700 pályázó közül vá­lasztották ki azokat a diá­kokat. akik ősztől nyolc or­szág csaknem félszáz felső­fokú intézményének vala­melyikében tanulhatnak — műszaki, agrár, orvosi, illet­ve társadalomtudományi szakon. Mint minden évben, ezúttal is azokra a szakte­rületekre lehetett jelentkez­ni, amelyek hazai egyeteme­ken nem találhatók meg. il­letve amelyek ismeretanya­gát az illető ország egyete­mein igen magas színvona­lon lehet elsajátítani. A kiutazó diákok július elején háromnapos előké­szítő tanfolyamon vesznek zák meg, hanem gazdasá­gilag önálló termelőegysé­gekké válnak. A törvény értelmében a vállalat gazdálkodása az ál­lami terven alapul, de a tel­jes gazdasági önelszámolás elvei érvényesülnek. A dol­gozói kollektíva, a válasz­tott vezetők irányításával maga dönt a termelési és szociális fejlesztés minden kérdésében. 'A vállalat jövedelméből bizonyos részt átutal az ál­lami költségvetésnek, továb­bá fizet az államnak a ter­melőeszközök — beleértve a (Folytatás a 2. oldalon) részt, amelyen aktuális kül- és belpolitikai tudnivalókkal, az ösztöndíjasokat érintő rendeletekkel és szabályok­kal ismerkedhetnek meg, s konzultációkat folytatnak a szaktárcák, illetve a diplo­máciai testületek képviselői­vel. A legtöbben az idén is a Szovjetunióban tanulnak. Őket — mintegy 130 fiatalt — július közepétől hathetes kijevi nyelvi és szakmai előkészítő várja. Hasonlóan sokan jelentkeztek az NDK- ba is: számukra öthetes itt­honi intenzív nyelvtanfolya­mot, illetve kéthetes NDK- beli előkészítőt szerveznek. A többiek — a nemzetiségi ösztöndíjasok kivételével — a fogadó országokban egy­éves tanfolyamon vesznek részt, amelynek során ala­posan elsajátítják az illető ország nyelvét, illetve bizo­nyos szaktárgyak alapjait. Magyar diákok külföldi egyetemeken A szénbányászat gazdasagosságanak fokozása érdekében mindinkább előtérbe kerül a külszíni bányák termelésének növelése. Ezt tartalmazza oz a határozat is, amelyet az illetékes koimány- zati szervek az elmúlt esztendőben hoztak a szénbányászat veszteségeinek csökkentésére. A bükkábrányi külszíni bányaüzemben francia gyártmányú gép segítségével távolitjök el a meddő- réteget. (Tudósítás a 3. oldalon.) Szerkezetváltás a szénbányászatban

Next

/
Oldalképek
Tartalom