Észak-Magyarország, 1987. június (43. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! i! JülÜc Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának lapja A gyermeknapon Népszerűek voltak a videojátékok a Rónai Művelődési Központ­ban. Lovaglás, videojátékok, vásárfia A háború veszélyének örök időkre való elhárítása Meghatározó fontosságú feladat A Pravda cikke — A berlini tanácskozás nemzetközi visszhangja Könyvek és vásárlók A májusi időjárás hű ma­radt önmagához. A gyer­meknap tiszteletére sem sü­tött ki a nap, de legalább megúsztak szárazon. Mis­kolcon a Sportcsarnok előtti téren, a Népkertben és a Rónai Művelődési Központ­ban zajlottak a programok, s bizony korán reggel még nagyon kevesen merészked­tek ki a szabadba. Az olimpiai ötpróbázók futóversenyével indult a program, a népkerti sport­pályákon kispályás foci- és kézilabda-mérkőzések vol­tak, bár szurkolni csak a tanár bácsik szurkoltak. A büfé is korán nyitott, s bölcsen tudták, hogy nem­csak a gyerekek, hanem az apukák is megszomjaznak majd, ahogy láttam, több re­kesz Spaten sör .várt a szomjas torikokra. mint. kó­la... Sok bazáros sejtette jól, hogy ezen a napon sok ap­róságot, műanyag mütyür- két, haszontalan, egy-'két napig tarló játékot el lehet adni, tíz óra után már sor­ba álltak minden sátor előtt. A léggömbárus se győzte felfújni a színes gömböket, s még a kitele­pült kulcsmásolónak is akadt munkája. A színpadon meg­kezdődött az előadás. A Cirkusz és Varieté Vállalat játszói egzotikus álarcokban pompázva mutatták be a Császár csalogánya című darabot. A legnagyobb sikerük mégis a lovaknak és a kutyáknak volt. A borsodsziráki téesz görömbölyi lovasiskolájából öt szép paripa vonult ki a Népkertbe, s itt volt a leg­hosszabb sor a pénztárak előtt: tíz forintért lovagol­hatták körbe a legapróbbak .is a virágágyást. Hovanyecz Zsolt csoportvezető elmond­Pénteken délután befeje­ződött a nagyjavítás az Óz­di Kohászati Üzemek finom- hengerművének finom- és betonsorán. A 12 nap és 8 órára tervezett munkát egy nappal korábban fejezték be a vállalat karbantartói. A nagyjavításra, melyre egy­éves folyamatos termelés után került sor, mintegy 10 •ta, hogy a téesz három pó- nit vásárol a közeljövőben, így a legkisebbek is bátran lovagolhatnak a következő •gyermeknapon. A Rónaiban gyermekrajz- kiállítás nyílt, de igazi nép­szerűsége annak az öt vi­deójátéknak volt, amely előtt sorba kellett állni, hogy néhány percig nyomo­gathassák a gombokat, lelő­jék az ellenséget, kivédjék az űrből jött támadást. Közben már építették azt a pályát, amelyen a munka­kutyák mutathatták be tu­dományukat, a sok szép né­metjuhász mellett egy-két kuvasz, skótjuhász és tacs­kó is a fellépők között sze­repelt. Egyre sűrűbb sorokban érkeztek kisgyermekes csalá­dok, a gyermekek kocsiban és apjuk nyakában ülve, hogy lássanak is valamit. Nyalókát szopogatva, kóláz- va, s könyörögve az újabb és újabb ajándékokért. Aki rászánta magát a vásárlásra, bizony kinyithatta a pénz­tárcáját. és még ruhaneműt is vásárolhatott a játékok mellé az Ifjúsági Áruház standjain. Nem volt szép idő, de már senki sem foglalkozott ezzel, annyi volt a látnivaló és az ennivaló. Ki tudja, anyu nem főzött-e hiába ezen a vasárnapon. A prog­ram a déli órákban sem szünetelt, de délutánra is maradt műsorszám, KRESZ- velélkedö és MHSZ-bemu- t'ató. Két héttel a nyári szünet előtt jól szórakozott kicsi és nagy, gyermek és felnőtt, s még azt sem bán­ta senki, ha elszabadult egy-egy léggömb, vetlek he­lyette másikat... (Tudósítások a 2. oldalon, képösszeállítás a 8. oldalon.) (szatmári—fojtán) millió forintot fordítottak. A munkában részt vevő 450 kar-, bantartó jó minőségben, va­lamennyi tervezett mumtát költséget nem túllépve és balesetmentesen végezte el. A huszonegy órás próba- üzemeltetés után szombaton újra megkezdődött az üzem­szerű termelés a hengerso­ron. (MTI) A Varsói Szerződés tagállamainak Politikai Ta­nácskozó Testületé nagy és eredményes munkát végzett kétnapos berlini ülésén. Rög­zítette a nukleáris leszerelés, az európai katonai enyhülés és bizálomerősítés gyakorlati lépéseire vonatkozó közös ál­láspontot — állapította meg vasárnapi hírmagyarázatá­ban a Pravda. Az S2KP központi lapja a berlini tanácskozáson elfo­gadott két dokumentum, a közlemény és a katonai doktrínáról szóló okmány je­lentőségéről szólva rámutat, hogy ezekben a hét európai szocialista ország vezetői ösz- szegezték az emberiség fej­lődésének meghatározó té­nyezőit, s megerősítették az új politikai gondolkodásmód szükségességét. A közlemény, abból kiindulva, hogy egy atomháborúnak nem lehet győztese, meghatározó fon­tosságú feladatnák nyilvání­totta a háború veszélyének örök időkre való elhárítását, a fegyverkezési hajsza meg­szüntetését, a leszerelés — elsősorban a nukleáris le­szerelés — gyakorlati intéz­kedéseinek elkezdését. A Varsói Szerződés kato­nai doktrínájáról elfogadott nyilatkozat az új pólitikai gondolkodást tükrözi, és épí­tő hozzájárulás a nemzetkö­zi légkör javításához — írja a Pravda. A VSZ védelmi célzatú katonai doktrínája szükségesnek tekinti, hogy a katonai erőik egyensúlyát minél alacsonyabb szinten tartsák fenn, és célszerűnek minősíti, hogy a katonai erő­ket a védelemhez elégséges mértékig csökkentsék. Az er­ről sróló okmány kimunká­lása annál inkább időszerű volt, mert tételeitől szembe­ötlően eltér a NATO kato­nai koncepciója. Az észak­atlanti tömb nemrég tartott brüsszeli hadügyminiszteri értekezletén a katonai dokt­rína tekintetében egyetlen griss gondolat sem került felszínre, ismét megerősítet­ték a „rugalmas reagálás" és az „elrettentés" stratégiáját, s a VSZ-tagállamoktól elté­rően a NATO-tagországok továbbra sem vállaltak kö­telezettséget, hogy nem al­kalmaznak elsőként nukleá­ris fegyvert. Ez a stratégia Ez az idei könyvhét ’ • nem tudott nekifut­ni. Tartottak ettől már a rendezők is. No nem az aranyat érő májusi esők­re gondoltak, amikor szá­molgattak, hanem a „ren- dezvény-dömpingre". Már tudniillik, hogy pénteken megkezdődik a könyvhét, nyitnak a sátrak, azután pe­dig már a szombat és a va­sárnap következik, amely ezen a hétvégén egyet je­lentett a gyerekünneppel, merthogy gyermeknap volt. A szülők nagy része — már csak az úttörőavatás miatt, r.c és a családi béke ked­véért — a sportcsarnok és az avasi lakótelep felé vet­te útját. Ahol persze azért nem maradtak egészen könyv nélkül, a Művelt Nép — jó érzéssel — a könyv­hét jegyében kitelepült a gyermekprogramok színhe­lyére is. Ahol is jól kalku­láltak, fogyott is a mesés­könyv, leporelló, akárcsak a cukorka. Viszont a könyvtéren — sajnos — sókkal csendesebb volt minden. Ámbár sze­rencsére nem olyan csen­des, mint amilyentől tartot­tak. Délután — az időjárás is kedvezőbbre fordult — nemcsak a sétálók merész­kedtek a Szabadság téri sát­rak közelébe, sokan kifeje­zetten ide irányították lép­teiket. Márcsak azért is, mert kényelmesebben néze­lődhettek, mint a pénteki Lapunk az elmúlt hetek­ben több alkalommal is be­számolt a megyénk szőlőül­tetvényeit ért súlyos fagyká­rokról. E károk üzemenkén- ti, dűlőnkénti pontos felmé­rése ezekben a napokban részben megtörtént, illetve most történik a megyei ta­nács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztálya illetékes szakembereinek irányításá­val. A minden részletre ki­terjedő fagykár-összesítő — amelynek sajnálatos tényei- vel majd olvasóinkat is meg­ismertetjük — várhatóan jú­nius első dekádjában készül el. Előzetesként Tokaj-Hegy- al.ja egyik legfontosabb terü­lete, Sárospatak és a von­záskörzetébe tartozó jeles szőlőtermelő községék. Her­cegkút, Olaszliszka, Tolcsva nagy tumultusban. Úgyhogy igazán hiányzott valami kedvcsináló program, ami a miskolci könyvtérnek min­dig nagy vonzereje. Kár, hogy így történt, mert alig­ha hihető, hogy a gyerek­nap minden mozdítható erőt lekötött volna a város ama­tőr művészeti mozgalmából. iMa viszont már gőzerő­vel folytatódik a könyvhét. A Miskolci Szimfonikus Ze­nekor székházában délután 5 órakor kezdődik a talál­kozó Cseres Tiborral. Ugyan­csak Miskolcon, a megyei könyvtárban délelőtt 10 óra­kor Örsi Ferenc találkozik gyermekolvasfival. Özdon irodalmi vetélkedőt rendez­nek a gimnáziumban, Csin­oséra délután 6 órakor Szé­kely Dezső költő látogat, Kesznyétenben este 7 óra­kor kezdődik találkozó Bár- ,czy Jánossal. Borsodnádas- don könyvvetélkedőt ren­deznek a gyerekeknek, Me­zőkövesden versmondó ver­seny lesz. Özdon összejöve­telt tart az irodalombará- Iok alkotó köre. a Harmó­nia Könyvtárban pedig Nők Lapja-ankét lesz Bozóky Éva újságíróval. Rudabó- nyán pedig a művelődési házban Gvadányi József műveiből nyílik kiállítás. Ismét lesz program a mis­kolci könyvtéren, ahol a Musica Kamarakórus spiri­tuáléműsorát hallgathatják meg az érdeklődők délután 4 órától. szőlőültetvényeinek állapo­táról kértünk tájékoztatót. Dr. Kardos János, a To- kaj-hegyaljai Állami Gaz­dasági Borkombinát terme­lői kapcsolatok főosztályának vezetője: — Toka j-Hegy al­ján a legsúlyosabb fagykár Sárospatak, Bodrogolaszi, Tolcsva, Olaszliszka térségé­ben érte a szőlőültetvénye­ket. Nagyon sok szőlő faka- dása még alulról, a fejből is csupán 27—70 százalékos. Magyarul: jelentős azon te­rületek nagysága, amelyeket csak nagy költséggel lehet majd felújítani. Ezek közé tartozik az olaszliszkai Gaz- dász Tsz Haraszt táblájának 'körülbelül 30 hektáros díjré­sze, a 300X 120-as ültetvény­(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) Az ipari tárca vezetője nemrégiben találóan jegyezte meg, hogy a Csepel Müvek Ruhaipari Gép- és Kerékpárgyártó Vállalata és különösen a sárospataki gyáregysége rövidesen a hazai kon- fekciógép-g/ártás bázisává válik. A könnyűipari gépgyártás nagy­arányú fejlődése valóban napjaink kézzelfogható valósága Sá­rospatakon. Erről szól riportunk a 3. oldalon. Befejeződött 3 nagyjavítás az OKi-ben Lesz-e ősszel elég oltvány? A fagykárok a Sárospatak környéki szőlőket sem kímélték BBHHH HBBHB IQMMBMHMB

Next

/
Oldalképek
Tartalom