Észak-Magyarország, 1987. április (43. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! fSZAlUCrMOBSZÚ AZ MSZMP BORSOD-ABAÜJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIII. évfolyam, 77. szám Ára: 1,80 Ft Szerda, 1987. április 1. Folytatóik a szovjet-brit tárgyalások A szovjet—brit együttmű­ködésről írt alá megállapo­dásokat kedden a moszkvai Kremlben Eduard Sevard- nadze szovjet és Geoffrey Howe brit külügyminiszter. Az ünnepélyes aláíráson je­len volt Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, Mar­garet Thatcher brit és Nyi- kolaj Rizskov szovjet mi­niszterelnök. A két ország külügymi­niszterei kézjegyükkel lát­ták el a Szovjetunió és Nagy-Britannia űrkutatási együttműködéséről szóló, valamint a Kreml és a lon­doni miniszterelnöki hivatal közötti közvetlen hírközlési összeköttetés fejlesztését előirányzó kormánymegálla- podásokat. Eduard Sevard­nadze és Geoffrey Howe aláírt egy memorandumot is, amely a két ország kor­mányainak kölcsönös egyet­értését rögzíti a tájékozta­tási, kulturális és oktatási együttműködés új irányait illetően. A két kormány a külügyminiszterek aláírásá­val hitelesített megállapo­dásban rögzítette, hogy Moszkvában, illetve Lon­donban kölcsönösen terüle­tet biztosítanak a két ország új nagykövetségi épületei­nek felépítéséhez. Margaret Thatcher brit miniszterelnök jelenlétében, kedden Moszkvában, a Nem­zetközi Kereskedelmi Köz­pontban ünnepélyesen meg­nyitották a bri't—szovjet ke­reskedelmi kamara képvise­letét. A több száz brit és több tucat szovjet céget tömörítő közös szervezet fontos szere­pet. tölt be a két ország gaz­dasági kapcsolatainak fej­lesztésében. Nemrég megtar­tott 71. éves közgyűlésén megvitatták a kétoldalú gazdasági-kereskedelmi és műszaki-tudományos együtt­működés szélesítésének új lehetőségeit. Az avatóünnepségen mon­dott beszédében Margaret Thatcher felidézte a két or­szág közötti kereskedelmi kapcsolatok csaknem n,4gy évszázadra visszanyúló ha­gyományait. Emlékeztetett rá, hogy a kamarai képvise­let felállítását Mihail Gorba­csov 1984. évi nagy-britan- niai látogatása idején hatá­rozták el. A megye művészeti életéről, az elmaradott térségek felzárkóztatásáról Tanácskozott a megyei tanács-vb Tegnap — dr. Majoros László általános tanácsel­nök-helyettes elnökletével — ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága. A tes­tület jelentést hallgatott meg a megye művészeti életéről. így tehát a megyei párt-vb és a megyei képvi­selőcsoport után ez a tes­tület is napirendre tűzte a témát, s hogy ez mennyire aktuális és sok részletében megoldatlan problémákat rejt magában, jól jelzi a majd’ kétórás vita, és a sok felszólaló. A témán belül is elsősorban a színház műkö­désével foglalkoztak a vb- tagok. A jelentés is sarko­san fogalmazott: „A helyi művészetkritika, a közön­ség nem megalapozatlan véleménye, hogy a színház műsorpolitikája eltolódott az alkotói kísérletek irányába, s többnyire a szűkebb kö­zönség rétegigényeihez iga­zodik. Ezért gyöngültek a színház közönségkapcsola­tai.” Többen kardoskodtak amel­lett, hogy a zenés színház létrehozásának is meg kell teremteni a művészi és anyagi feltételeit. Ez azért is nehéznek tűnhet, mert a színház ez évi költségveté­sét lényegében az első ne­gyedévben felélte (!), s áp­rilistól komoly anyagi gon­dokkal küzd majd. Megál­lapodtak abban, hogy a színház gazdasági helyzeté­nek átfogó rendezésére ké­szüljön jelentés, amely alapja lehet az 1988-as pénzügyi tervek készítésé­nek. A művészetek többi ágá­ról szólva, elsősorban a képzőművészetek kommer- cializálódásának veszélyei­ről, a megye művész-meg­tartó képességének csökke­néséről, s általában a me­gyében élő művészek köz­érzetének romlásáról beszél­tek. a téma fontosságát az is jelzi, hogy a feladatokról szóló határozat 14 pontiban javasolja a tervek megvaló­sítását. Nem váltott ki kisebb ér­deklődést a második napi­rendi pont sem. Az elmara­dott térségek felzárkóztatá­sának kérdése, különösen élesen vetődik fel napjaink­ban, amikor egyébként is szükség vám újabb munka­helyek létesítésére. Az elké­szült fejlesztési program a megye 148 települését és az itt élő 95 ezer embert érinti. A térség gazdasagában meg­határozó a mezőgazdaság szerepe. A kedvezőtlen gaz­dálkodási feltételek mellett az alaptevékenység tartósan veszteséges. A stratégiai cél olyan fejlesztések megvaló­sítása, mely hosszú távon is megélhetési lehetőséget biz­tosít a lakosságnak. Szükséges a térség ipará­nak fejlesztése is. hiszen a foglalkoztatási gondok vár­hatóan tovább erősödnek. A fejlesztésnek lehetőleg a me­gye ipari üzemeire kell tá­maszkodni. A termelő infra­struktúra mellett fontos a közlekedés, a távközlés, a lakossági ellátás fejlesztése. Az egészséges ivóvíz bizto­sítása mellett a közoktatás fejlesztése is kiemelt fel­adat. (Folytatás a 2. oldalonJ A szénbányászat első negyedéve Kétszázhúszezer tonna szén terven felül Elismerésre méltó ered­ménnyel zárták az első ne­gyedévet a hazai szénbá­nyák. A tervezettnél 220 000 tonnával több. összesen 5 millió 870 ezer tonna sze­net termeltek januártól már­cius végéig. Ez a mennyiség csaknem 300 000 tonnával több az előző év ugyanezen időszakában felszínre hozott szénnél. A túlteljesítés okait ele­mezve a szakemberek első helyre teszik azt, hogy Tata­bánya kivételével valameny- nyi bányavállalat — az év eleji nehézségek ellenére is — ütemesen termelt. Külön kiemelik a dorogi és a me­cseki bányászok helytállását, akik nagy erőfeszítéssel, de végül is sikerrel úrrá lettek múlt évi termelési nehézsé­geiken. A Mátraaljai Szén­bányák lignittermelése a ter­veknek megfelelően alakult. A fenti eredmények értékét növeli, hogy a bányaválla­latok -.mintegy 500 méteres előnyre tettek szert a vágat­hajtásban, azaz ilyen hosz- szúságban készítettek elő új munkahelyeket a szénterme­lésre. Mindezen eredménye­ket a tavalyi első negyedévi­nél kettővel kevesebb sza­badnapi termeléssel érték el a szénbányászok. A Bányászati Egyesüléstől kapott tájékoztatás szerint mindvégig kiegyensúlyozott volt a lakosság tüzelőanyag­ellátása. Ugyanakkor nem akadályozta fűtőanyag-hiány a nagyfogyasztók, köztük a Magyar Villamos Művek Tröszt és a MÁV munkáját sem. Az első negyedév ked­vező eredményei közé tarto­zik továbbá, hogy a legtöbb bányánál már nincs munka­erőhiány. Geológiai problé­ma — nagyfokú vízbetörés — csak a Tatabányai Szén­bányák termeléséi nehezítet­te. összességében kedvezően alakult a baleseti helyzet: az elmúlt év azonos idősza­kához képest kevesebb bal­eset történt. Műszáki jelle­gű gond Oroszlányban adó­dott. A bányavállalatok a má­sodik negyedévben szeretnék növelni széntermelési elő­nyüket: el akarják érni, hogy a belkereskedelemnek terven felül 255 000 tonna szenet és 40 000 tonna bri­kettet tudjanak szállítani. Gyáravatás Leninvárosban Lázár György beszéde Gyárlátogatáson a geotextilia üzemben Tegnap, március 31-én Le- ninvárosba látogatott Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke, akit út­jára elkísért Kapolyi László, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, ipari minisz­ter. A miniszterelnököt a városi tanács székházában Fejti György, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbi­zottság első titkára, Ladányi József, a megyei tanács el­nöke, Dóka Ferenc, a lenin- városi pártbizottság első tit­kára és Hegedűs György, a leninvárosi tanács elnöke fo­gadta. Lázár Györgyöt Hegedűs György tájékoztatta a város múltjáról és jelenéről. Töb­bek között elmondta, hogy az egykoron hatezer lakost számláló település 1966-ban kapott városi rangot, majd 1970-ben vette fel a nagy forradalmár, Lenin nevét. Az évek során a város össze­forrt az ipari üzemekkel, ahol az aktív keresők mint­egy hatvan százaléka dolgo­zik. Mint az a tájékoztatóból kiderült, a három nagyüzem, a Tiszai Vegyi Kombinát, a Tiszai Erőmű és a Tiszai Kőolajipari Vállalat huszon­ötmillió forinttal támogatja a városfejlesztési célok va­lóra váltását. A tájékoztatót követően a Minisztertanács elnöke meg­tekintette a város egyik óvo­dáját, ahol a kicsinyek vers­sel köszöntötték a kedves ven­déget, akinek Toll Lászlóné óvodavezető mutatta be a gyermekintézményt. A városnézés után Lázár György útja a Tiszai Vegyi Kombinátba vezetett, ahol az idén megvalósult fonto­sabb beruházások közül a geotextilia üzemmel ismer­kedett meg. Az üzemlátoga­tás során a kombinát veze­tői elmondták a miniszter- elnöknek, hogy a Szovjet­unió és Magyarország között megkötött jamburgi egyez­mény alapján vált szüksé­gessé a nem szőtt textíliát gyártó kapacitás bővítése, amelyre a kombinát vállal­kozott. Annál is inkább, mert alapanyagnak a saját gyártmányú polipropilén­granulátumot használják fel, Az új üzemben gyártott geotextiliából évenként 16 és félmillió négyzetmétert szál­lítanak a jamburgi gázveze­ték épitéséhez. A csaknem hatszázmillió forint értékű, 7 millió dollár importot igénylő beruházás várhatóan két év alatt megtérül a mér­leg szerinti nyereséget fi­gyelembe véve. A délutáni órákban került sor a múlt évben üzembe helyezett lineáris polietilén- gyár avatóünnepségére. Eb­ből az alkalomból az új gyár üzemcsarnokában nagygyű­lést tartottak. A kombinát párt-, gazdasági vezetése és társadalmi szervei nevében Pintér Imre, az üzemi párt- bizottság titkára köszöntöt­te az avatóünnepség részt­vevőit. Külön köszöntötte az elnökségben helyet foglaló vendégeket, köztük Lázár Györgyöt, a Miniszter-tanács elnökét, Fejti Györgyöt, a megyei pártbizottság első titkárát, Kapolyi László ipa­ri minisztert, Petrovai László építésügyi és városfejlesztési miniszterhelyettest, Básti Já­nost, a SZÓT elnökségének tagját, az SZMT vezető tit­kárát. Gerö Rezsőnét, a Vegy­ipari Dolgozók Szakszerveze­tének titkárát, Ladányi Jó­zsefet, a megyei tanács elnö­két, Major Jánost, a megyei KISZ-bizottság első titkárát, Ryozo Mogit, Japán magyar- országi nagykövetét. Ezután Huszár Andor vezérigazgató tett jelentést Lázár György­nek a lineáris polietilén- gyár beruházási, illetve üzembe helyezési munkái­ról. A vezérigazgató beszélt ró­la, hogy az új gyár beruhá­zása 1984. áprilisában kez­dődött- és alig több mint 28 hónap múlva, az elmúlt év augusztus 21-én az első ter­méket már előállították. A tervezettnél korábbi üzembe helyezés révén tegnapig ösz- szesen 64 ezer tonna kifo­gástalan minőségű lineáris polietilént gyártottak. Az idén pedig, az eredetileg elő­irányzott 120 ezer tonna he­lyett legalább 135 ezer ton­na terrpéket szeretnének ter­melni, amely megközelíti a gyár névleges kapacitását. Huszár Andor arról biztosí­totta a miniszterelnököt, hogy a kombinát kollektívá­ja a jövőben is mindent el­követ azért, hogy eredmé­nyes munkával segítse a népgazdasági célok valóra váltását. A nagygyűlésen Lázár György mondott beszédet. Átadta a kombinát dolgozói­nak, s a beruházásban részt vett kollektíváknak a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és Ká­dár János személyes üdvöz­letét, jókívánságait. Néhány nap múlva legna­gyobb nemzeti ünnepünket, április 4-ét, hazánk felsza­badulásának évfordulóját kö­szöntjük — mondotta. — A most avatásra kerülő mű, a korszerű lineáris polietilén­gyár méltó szimbóluma a dolgozók alkotóképességének, tenni akarásának. Szólt róla, hogy a felsza­badult nép nagy tetteket hajtott végre az elmúlt év­tizedek során. Sokszor igen nehéz körülmények közepet­te kellett megbirkóznia, dé mindenkor helytállt, tudása legjavát nyújtva dolgozott a párt által kitűzött célokért. Ma merőben más a helyzet, mint a felszabadulást köve­tő években — hangsúlyozta Lázár György. — Más tár­sadalmi, gazdasági viszonyok közepette kell dolgoznunk. Az élet a megújulás szük­ségességét állította elénk, (Folytatás a 2. oldalon) Leninváros legfiatalabb nemíedéke között ■■■■■■■■■■■■■

Next

/
Oldalképek
Tartalom