Észak-Magyarország, 1987. február (43. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-02 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XLIII. évfolyam, 27. szám Ara: 1,80 Ft Hétfő, 1987. február 2. AZ MSZMP BORSOD-ABAÜJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Á tartalomból Egy kamionvezető helytállásáról (3. oldal) Idegenforgalmi kapuk északon (5. oldal) A tanácskozás résztvevői nagy figyelemmel hallgatják a megyei rendőr-főkapitány beszámolóját. Társadalmi összefogással a közbiztonság javításáért Bűnmegelőzési aktíva Miskolcon S zombaton a megyei pártbizottság székházában bűnmeg­előzési aktívát rendezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Me­gyei Bűnmegelőzési Tanács és a megyei pártbizottság. Célját így fogalmazta megnyitójában Juhász Péter, a megyei pártbizottság titkára: számot adni az elmúlt évek tapasztalatai­ról és levonni a megfelelő következtetéseket; a társadalom erői­nek jobb összefogása a közbiztonság javításáért; a közrend ala­kulásáért aggódó közvélemény tájékoztatása. Motiválta az ak­tíva megrendezését az a körülmény is, hogy az országban elő­ször megyénk városaiban alakultak meg a bűnmegelőzési taná­csok. Az aktiván dr. Túrós András, megyei rendőr-főkapitány tar­tott beszámolót a közrend és közbiztonság alakulásáról. Megkezdődtek a zárszámadások Bevezetőben hangsúlyoz­ta: a bűnözés az egész vi­lágon, köztük a szocialista országokban is terjed. Eb­ben a helyzetben a magyar közbiztonságot a legjobbak között említik Európában. Mindezek ellenére sajnála­tos, hogy hazánkban is év­ről évre nő a bűncselek­mények száma. Amíg a het­venes években 120 ezer bűn- cselekmény vált ismertté, addig 1986-ban meghaladta a 180 ezret. Ami szűkebb hazánk — Borsod-Abaúj- Zemplén megye — állam- és közbiztonságát illeti, a növekvő bűnözés ellenére, állambiztonsági helyzetünk szilárd, és a megye közbiz­tonsága továbbra is megfe­lelő. Politikai bűncselekmé­nyek nem, vagy nagyon ritkán fordulnak elő. Me­gyénkben államellenes bűn- cselekmények elkövetéséért nem kellett eljárást indíta­ni. Sajnos, mindezek nem mondhatók el közbiztonsági, bűnügyi helyzetünkről. Bor­sod megye évek, évtizedek óta az ország bűnügyileg egyik legfertőzöttebb helye. A bűnügyi statisztika mu­tatói alapján a megyék rangsorában az első-máso­dik helyen voltunk. A tár­sadalmi összefogás és a ha­tósági erőfeszítések eredmé­nyeként 1984-ben és 85-ben megállt a bűnözés növeke­dése, ekkor a hatodik hely­re kerültünk. Az elmúlt évben azonban olyan nagy­mértékű bűnözési hullám érte el a megyét, amelyre még nem volt példa. Egy év alatt 36 százalékkal nőtt a bűncselekmények száma, ami 15 600 bűnesetet ered­ményezett, Ezzel a nagytö­megű bűnözéssel megyénk ismét az ország bűnügyileg legfertőzöttebb területévé vált. — Felmerül a kérdés: a bűnözés ilyen nagymérvű "növekedése lerontotta-e a megye közbiztonságát? — tette fel a kérdést az elő­adó. — A mi véleményünk az — mondotta —, hogy a közbiztonság a körülmé­nyekhez képest továbbra is elfogadható. A közbiztonsá­gi viszonyok lényegesen nem változtak. Azért nem, mert kimutatható, hogy a növekedés 50—60 százaléka a hatósági aktivitás ered­ménye. A több százra tehe­tő közveszélyes munkakerü­lők felderítése, a sok-sok ittas vezető kiszűrése, az üzérkedések, a vesztegeté­sek miatt indított eljárások a rendőrségi, ügyészségi ak­tivitást jelzik. A továbbiakban a bűnö­zés növekedésének okait ku­tatva, dr. Túrós András rá­mutatott: azok a megye gazdaságföldrajzi helyzeté­ben, iparszerkezetében és a lakosság összetételében ke­resendők. Kétségtelen az összefüggés a gazdasági helyzet, az életszínvonal alakulása és a bűnözési mu­tatók között. A lakosság összetételét tekintve megyei sajátosság, hogy az országos átlagot jóval meghaladva, mintegy 80 ezer cigány származású ember él terü­letünkön. Jelentős részük­nél a társadalmi beilleszke­dési folyamat befejeződött, viszont kialakult egy úgy­nevezett „kemény mag” — számuk négy-ötezer —, akik konokul szembehelyezked­nek törvényeinkkel. Megyei sajátosság az is, hogy igen jelentős az ingázás, mintegy 100 ezren utaznak naponta, köztük 30 ezer nő. A bűnözés fő irányaként az anyagi javak törvényelle­nes megszerzését jelölte meg a főkapitány. A megyében, különösen Miskolcon min­dennapossá váltak a víkend- házbetörések, gépkocsifeltö­rések, gépjárműlopások, la­kásbetörések. Az előadó (Folytatás a 3. oldalon) Január utolsó napjaiban megyénkben is megkezdőd­tek a mezőgazdasági szövet­kezetek elmúlt gazdálkodási évet értékelő zárszámadó küldött-, illetve közgyűlései. Elsőként pénteken délelőtt a kenézlői kultúrházban gyülekeztek a helyi terme­lőszövetkezel küldöttei, hogy számot vessenek munkájuk­ról. Mint Dankó Bertalan elnökhelyettes beszámolójá­ból, illetve Kecskeméthi Gyula elnök kiegészítőjéből kitűnt, a 4100 hektáron gaz­dálkodó Kenézlői Dózsa Ter­melőszövetkezet a kedvezőt­len hatások ellenére, a már megszokottnak megfelelően, most is sikeres évet zárt, hi­szen' terveiket jóval túlszár­nyalva a mérleg szerinti nyereségük meghaladta a 15 millió forintot. Kiemelendő, hogy a tavalyi aszály elle­nére sikerült növelniük a kalászos gabonák hozamait, s bár a nagy szárazság meg­viselte a kukoricát, illetve lényeges terméskiesést oko­zott az aímáskertekben, a növénytermesztés árbevéte­lének kiesését kompenzálni lehetett az állattenyésztés növekvő eredményességével. Jó évet zártak az állatte­nyésztés dolgozói, mert je­lentős mértékben növelték a tehenek tejtermelését, sőt a tervet meghaladóan a ju­hászat árbevételét iS. S mint ahogy a hozzászólásokból ki­tűnt, megyeszerte irigylésre méltó lett az állategészség­ügyi helyzet. Az elmúlt év­ben a már hagyományosan jól működő alaptevékenysé­gen kívüli ágazatok több­kevesebb sikerrel dolgoztak, de tervüket természetesen teljesítették. Eredményes gazdálkodás­ról, mert több mint 6 mil­lió forintos nyereségről szá­molt be szombaton délelőtt Ribárszki Pál a sajópüspöki tagságnak a Sajóvölgye Ter­melőszövetkezetben. Az alig több, mint 2500 hektáron gazdálkodó közös gazdaság munkájának értékelésekor kiderült, hogy bár az aszály éreztette hatását kertészeti kultúrákban, a tervezett árbevételeket összességében sikerült teljesíteni. Az el­nök beszámolójában kiemel­te: a gazdálkodás sikeréhez nagymértékben hozzájárul­tak azok a jó partneri kap­csolatok, amelyek a sajó­püspöki termelőszövetkezetet más gazdálkodó egységekhez fűzik. Így megemlítette a Zöldértet, mint korrekt fel­vásárlót, az Agrokert, mint ellátó vállalatot, valamint az Ózd környéki termelőszövet­kezeteket, illetve a határon túli segítőkész csehszlovák mezőgazdasági nagyüzieme- ket. A közgyűlésen ‘ szót kért dr. Papp Lajos államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke is, aki hangsúlyozta, vitathatatlan Nem fárad a tél. A hét­végén ismét mínusz 20 fok alá süllyedt a hőmérő. Bár­mennyire is természetes, hogy télen hideg van, ahhoz mégsem szoktunk hozzá, hogy tartósan mínusz húsz fok körüli hőmérséklettel kelljen együtt élnünk. Nem­csak az emberek szenved­nek ettől az* időjárástól, ha­nem a mérsékelt égövre tervezett technikát is meg­viseli a farkasordító hideg. Azokat az ügyeleteket hív­tuk fel vasárnap, amelyeket olvasóink is gyakran tár­csáznak (ha baj van) ezek­ben a napokban. MÁV Miskolci Igazgató­sága: — Síntörés is volt a nagy hideg miatt a Miskolc— Hatvan vonalon. A későbbi­ekben is számítani lehet ilyen jellegű üzemzavarok­ra? — A hegesztett pályáknál ilyen hőmérsékletnél előfor­dulhatnak sínrepedések, tö­rések — mondta Barta Zol­tán ügyeletes tiszt. — A baleset lehetősége azonban nagyon minimális, mert a pályára szerelt térközbizto­sító berendezések azonnal tény, hogy külső okok gya­korta meghatározzák a belső munka eredményét. Éppen ezért mindent meg kell ten­ni a siker érdekében úgy, hogy tiszta lelki ismerettel mondhassuk, tevékenységünk esetleges kudarcai nem raj­tunk múlottak. E gondolat megvalósulása tapasztalható a püspöki termelőszövetke­zetben, ahol a tagok tavaly dolguk végzésével, s most, zárszámadáskor hozzászólá­sukkal bizonyították: a ked­vezőtlen külső körülménye­ket, mint például az aszályt, jó munkával le lehet gyűr­ni. (Folytatás a 2. oldalon) jelzik a legkisebb hibát is. Az ön által említett üzem­zavart is igy fedeztük fel. Lelassítottuk a vonatokat és megkezdtük a javitást. A mai nap még nem érkezett jelzés hasonló gondról. •— Tehát minden rend­ben? — Egy üzemzavarról kap­tunk hírt. Mezőkeresztes és Mezőkövesd között elsza­kadt a felsővezeték, ezért a Budapestről érkező vonatok • 60—70 percet késnek. A hi­deg miatti szakadást már javítják, így ha újabb ne­hézségek nem lépnek fel, hétfőn reggel már menet­rend szerint indulnak és ér­keznek a vonatok. — A korábbi évekhez ké­pest kevesebb a panasz a hideg kocsikra. — Nagyon határozott uta­sítást kapott minden állo­más, hogy a személykocsi­kat elő kell fűteni. A szak­emberek mindennap átvizs­gálják a fűtőtesteket, a nyí­lászárókat, hogy a lehető­séghez mérten kellemes kö­rülmények között utazhas­son a közönség. (Folytatás a 2. oldalon) Hideg napok Nagyobb gondok nincsenek A Szakszervezetek Ró- 4 nai Sándor Művelődé­si Központjában vasár­nap délelőtt a farsangra ké­szültek a gyerekek. Már 7 éve működik itt a játszóház, és 3 éve a mesemozi vetí­tései előtt kreativ foglalko­zásokat tartanak a gyerekek­nek. Tegnap Sőrés Lászlóné vezetésével farsangi álarco­kat, maszkokat készítettek az apróságok. Szívesen jöttek ide, és sokukat szüleik is el­kísérték. A hatéves Gömöri Anett is rendszeres látogató­ja a foglalkozásoknak. Az elmúlt hétvégén pamutból formált ügyesen pulikutyát, most pedig édesanyja segít­ségével készítette el azt a mackó' álarcot, amelyet az óvodai farsangon fog viselni. A hosszú asztalon a színes kartonok, kivágó papírok szin­te csábítják a gyereket az álarc készítésére. Óvodásgk, általános iskolások serege mélyül el a munkában: van oki oroszlán jelmezt készít magának, van aki bárányka, és akad aki cica lesz a far­sangi összejövetelen. Gyorsan múlik itt az idő, ám ezt a gyerekek észre sem veszik. Fél tizenegykor azon­ban — az elkészült álarcok­kal együtt — beülnek a szín­házterembe, a filmvetítésre. Tegnap a mesemoziban a Csodatevő palatábla című szovjet mesefilmet nézték meg. („Áll a bál" címmel tudósítás az 5. oldalon.) \ ' *x * slük V x JL* , .X i

Next

/
Oldalképek
Tartalom