Észak-Magyarország, 1986. december (42. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kilencedszer . ■■ ' ■ ■■ . Túl oz egymilliomodik tonnán m IIBMI Amikor 1978-ban sikerült egymillió tonna szenet fel­színre hoznia a lyukói bá­nyászoknak, akkor még a szakemberek közül is sokan azt mondták, hogy ez csak propagandafogás, sikerhaj­hászás, hosszú távon nem tartható eredmény. A lyukó- iak a leghatásosabb érvvel hallgattatták el a kétkedő­ket: a következő évben is, s azóta minden esztendőben kitermelik az egymillió ton­na szenet. Az ország mélyművelésű szénbányái közül Lyukó akna mondható a legsikere­sebbnek, hiszen, amikor a válsággal küzdő ágazat leg­nehezebb hónapjait, éveit él­te, a miskolci kollektíva a legbiztosabb széntermelőnek bizonyult. Mi a titka ennek a közel egy évtizede tartó stabilitásnak? — kérdeztük Szőcs Elemért, a Miskolci Bányaüzem főmérnökét, ab­ból az alkalomból, hogy Lyukóbánya november 26-án teljesítette egymillió-tízezer tonnás éves termelési tervét. — Kiváló csapatmunka eredménye a magunk mögött hagyott kilenc év. A bányá­szatban alkalmazott szakma minden ágában, a vezetés minden szintjén a feladatok elvégzésére koncentráltunk, tehát a mindennapi teendők­re, és a hosszabb távú cé­lok megvalósítására. Mindig megfelelő volt az előkészí­tettségünk. Urai voltunk a helyzetnek, ami abban nyil­vánult meg, hogy biztonság­gal tudtunk frontokat telepí­teni. Ma is három komple­xen gépesített fejtésünk üze­mel, s mindegyiken magas a karbantartás színvonala — válaszolta az üzem főmérnö­ke. (Folytatás a 2. oldalon) Megnyílj a Miskolci Téli Tárlat Tóth Imre festőművész a nagydijat vehette át dr. Kovács László­tól, a város tanácselnökétől. F. L. felv. A Miskolci Galéria decem­beri kiállításai hagyományo­san kötődnek a város de­cember 3-i felszabadulási megemlékezéseihez. A párat­lan években az Országos Grafikai Biennálé, a páros esztendőkben pedig a Mis­kolci Téli Tárlat az, amely ide vonzza a képzőművészet barátainak figyelmét. Így volt ez tegnap, vasárnap dél­előtt is: a 11 órai ünnepélyes megnyitóra mind a kiállító művészek, mind az érdeklő­dők közül sokan eljöttek. Dusza Arpádné igazgató kö­szöntötte a rendező szervek — Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, és Miskolc Város Tanácsa, a Magyar Képző­művészek és Iparművészek Szövetsége Észak-magyaror­szági Területi Szervezete, valamint a Miskolci Galé­ria — nevében a megjelen­teket. Ünnepi megnyitót dr. Ko­vács László, Miskolc város tanácselnöke mondott, aki emlékeztetett arra, hogy e kiállítás már több mint há­rom évtizedes múltra tekint­het vissza. (Először 1955-ben rendezték meg, s így legré­gebbi kiállításaink egyike.) Országos jelleggel indult, s csak a hasonló, országos jel­legű kiállítások megszaporo­dása után szűkítették le résztvevőinek körét. Most elsősorban az észak-magyar­országi régióban élő, vagy az e tájegységhez szorosan kö­tődő művészek seregszemlé­je, melynek nyitottságát, megújulási szándékát jelzi, hogy az elmúlt két alkalom­mal már bemutatkozhattak itt, ezen a fórumon a Me­gyei Amatőr Stúdió legtehet­ségesebb alkotói is. összesen hetvenegy alkotó 162 munkája látható tegnap­tól az idei Miskolci Téli Tár­laton. Legjelentősebb (leg­alábbis számbelileg) a fest­mény-, illetve a grafikai anyag, a leginkább kiegyen­súlyozottnak viszont a be­mutatásra került plasztikák tűnnek. Ezenkívül textilmun­kákkal és egy tűzzománccal találkozhatunk még a kiállí­tótermekben. A délelőtti megnyitóünnep­ségen adták át az idei tár­lat díjait is. A nagydíjat (Miskolc Megyei Város Ta­nácsa alapította) Tóth Imre festőművész nyerte el. Bor­sod-Abaúj-Zemplén Megye Tanácsának díját — meg­osztva — Wieszt József gra­fikus- és Kunt Ernő festőmű­vész kapta. A Szakszerveze­tek Borsod Megyei Tanácsá­nak díját Vasas Károly szob­rászművész vette át. Nóg- rád Megye Tanácsának dí­ját Bobály Attila szobrász- művész, Salgótarján Város Tanácsának díját pedig Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész kapta meg. A Lenin Kohászati Művek díját Pető János grafikus-, a Borsodi Szénbányák Vállalat Igazgatóságának díját Fele­dj/ Gyula grafikus-, a Diós­győri Gépgyár által felaján­lott díjat pedig Bukta Imre grafikusművésznek ítélték. A díjjal együtt járó emlék­plakettet Asszonyi Tamás tervezte. Országos egészségügyi munkavédelmi ankét •i r * eszmecseréje delmi ankétnak, amelyet szombaton és vasárnap ren­deztek Miskolcon. A Rónai Sándor Művelő­dési Központ színháztermé­ben dr. Fűzi István, az Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezete Központi Veze­tőségének «főtitkára tartott megnyitó előadást, a házi­gazdák nevében pedig Bás- ti János, az SZMT vezető titkára üdvözölte a megje­lenteket. Dr. Hutás Imre, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára az egészség- megőrzés társadalmi prog­ramjáról, s annak munka- védelmi összefüggéseiről szólt. A szombati programot jól egészítette ki az a mun­karuházati bemutató, amely- lyel a MEDTEX lepte meg az ankét résztvevőit. A to­vábbiakban érdekes, izgal­mas előadást tartott Főcze Lajos, a Szakszervezetek (Folytatás a 2. oldalon) — A szakszervezeti moz­galomnak létrejötte pillana­tától kezdve fontos érdek- képviseleti és érdekvédelmi feladata volt, és a jövőben is az lesz. hogy rendszeres nevelő, mozgósító és ellen­őrző munkával segítse a termelés, a munka kultúrá­jának, minőségének és biz­tonságának a fejlesztését, a munka- és technológiai fe­gyelem erősítését, a korsze­rű munkakörülmények meg­teremtését, az üzemi bal­esetek és a foglalkozási ártalmak megelőzését. . Mottója, vezérlő elve volt ez a gondolat annak a két­napos, országos munkavé­Básti János köszönti az országos ankét résztvevőit Fojtán felv. AZ MSZMP BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLII. évfolyam, 282. szám Ára: 1,80 Ft Hétfő, 1986. december 1. Felhívás a világ fiataljaihoz Záró plenáris üléssel fe­jezte be munkáját a De­mokratikus Ifjúsági Világ- szövetség XII. közgyűlése szombaton este, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. Az ülésen Cser­vény Vilmos, a DÍVSZ fő­titkára elnökölt. A DÍVSZ legfelsőbb fóru­mán részt vett 136 ifjúsági tagszervezet küldöttei záró tanácskozásukon nyilatkoza­tot fogadtak el november 29-e, a palesztin néppel va­ló nemzetközi szolidaritás napja alkalmából. A doku­mentum a világ haladó if­júságának támogatásáról biztosítja a palesztin nép nemzeti jogaiért — az ön- rendelkezésért és a függet­len állam alapításának jo­gáért — folytatott harcát. Ugyancsak a záróülésen felhívást intéztek a világ fiataljaihoz, melyben többek között megfogalmazódott: Legfőbb ideje, hogy dön­tő lépéseket tegyünk a fegyverkezési verseny — mindenekelőtt a nukleáris fejlesztés — megállításáért. A kor sürgető szükséglete, hogy minden erőt összefog­junk egy átfogó biztonsági rendszer megteremtése ér­dekében. Meggyőződésünk, hogy a fegyverkezési ver­seny megállítható, az egész világot a tomf egy vérmentes övezetté alakíthatjuk. Korunkban, amikor az em­beriség fennmaradása forog kockán, célunk elérése sür­gős cselekvést, érveket és józanságot követel. Felszó­lítunk minden békeszerető fiatalt, hogy jövőnk érde­kében munkálkodjék egy világméretű ant.inukleáris koalíció létrejöttéért. A koa­líció fontos eleme minden olyan küzdelem és konkrét akció, amelynek célja a nuk­leáris háború megakadályo­zása, a világűr militarizálá- sának megállítása, az atom­fegyver-kísérletek teljes be­tiltása, a nukleáris eszközök felhalmozásának megszünte­tése és a tomf egy vérmentes övezetek létrehozása. Egye­síteni kell erőfeszítéseinket a nukleáris fegyverek teljes megsemmisítése érdekében. A Demokratikus Ifjúsági Világszövetségben tömörült fiatalok meggyőződése: a békéért együtt cselekedve hozzájárulhatunk közös vá­gyunk, az atomfegyverek nélküli világ megvalósításá­hoz. Az előterjesztett dokumen­tumokat — így a határozat- tervezetet és az akcióprog­ramot — a plenáris ülés résztvevői egyhangúlag el­fogadták. A küldöttek közös üzenetben fejezték ki kö- szönetüket a házigazda Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetségnek a szívélyes vendéglátásért, a tanácsko­zás zavartalan lebonyolítá­sáért. Ezután megválasztották a DÍVSZ vezető testületéit. Az elnök tisztét — Valid Masz- ri személyében — továbbra is a Libanoni Demokratikus Ifjúsági Szövetség tölti be, a főtitkárét pedig — Cservény Vilmos személyében — a Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség. A közgyűlés Valid Maszri zárszavával ért véget. A Demokratikus Ifjú­sági Világszövetség XII. közgyűlésén részt vett kül­döttségek vasárnap elutaz­tak hazánkból. Libanoni Elutazott harcok a lengyel delegáció Vasárnap hajnal óta Liba­non minden frontján teljes erővel dúl a síita Amal- mozgalom és a palesztinok közötti háború. A Damasz- kuszban folyó politikai egyezkedések zsákutcába ju­tottak, a Szíria által támo­gatott Palesztinái Nemzeti Megmentési Front — amely eddig Arafat ellenfeleit tö­mörítetté — most teljes egységben cselekszik a PFSZ VB elnökével. Háromnapos borsodi láto­gatását befejezve szombaton elutazott Miskolcról a Kato­wice Vajdasági Pártbizott­ság delegációja, amelyet Bo- gumil Ferensztajn, a LEMP Politikai Bizottságának pót­tagja, a Katowice Vajdasági Bizottságának első titkára vezetett. A feszes megyei program befejezéseként a vendégek az utolsó napon Miskolccal ismerkedtek. A városnézés során ellátogattak a Búza téri piacra is, majd megtekintették Lillafüred ne­vezetességeit. A delegáció tagjait elkísérte, majd bú­csúztatta: Fejti György, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei párt- bizottság első titkára, Dudla József, Miskolc Város Párt- bizottságának első titkára, dr. Ladányi József, a megyei és dr. Kovács László, a Miskolc Városi Tanács el­nöke. Karbantartás a Járműjavítóban A MÁV Miskolci Járműjavító forgóváz- és kerékszerelö csarnokában javítják a meghatá­rozott kilométert lefutott vasúti teherkocsikat. Az itt dolgozó szakemberek gondosan át­vizsgálják a teherkocsi forgóvázait, a kerékpárokat, a csapágyakat. A karbantartási munka feladatai között a kerékpárok futófelületeinek utánszabályozása, esztergálása, valamint speciális berendezés segítségével a futómű csapágyainak átvizsgálása szerepel. Fojtán László felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom