Észak-Magyarország, 1986. november (42. évfolyam, 258-281. szám)

1986-11-01 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÉSZAK HAGYAIGISZUi / AZ MSZMP BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLII. évfolyam, 258. szám Ara: 2,20 Ft Szombat, 1986. november 1. Kommunista és szociáldemokrata Az MSZMP október 31— november 1-jén Budapesten hatpárti kommunista—szo­ciáldemokrata kerekasztal- konferenciát rendez. Résztve­vőit Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára csütörtökön este fogadta. A tanácskozá­son a Belga- (Flamand) Szo­cialista Párt, a Bolgár Kom­munista Párt, a Dán Szociál­demokrata Párt, a Holland Munkapárt és a Német Szo­cialista Egységpárt, illetve az MSZMP képviselői első­sorban az európai biztonság és együttműködés időszerű kérdéseit vitatják meg. A konferenciát pénteken Kótai Géza, az MSZMP KB tagja, a külügyi osztály ve­zetője nyitotta meg. A részt­vevők köszöntése után ki­fejtette: az enyhülés, az európai együttműködés irán­ti elkötelezettség indíttatta a hat ország pártjait arra, hogy közösen gondolkodja­nak, s keressék a cselekvés lehetőségét az előrelépés ér­dekében. Ebben a szellem­ben került sor a hat or^iág pártjainak első tanácskozásá­ra 1985 márciusában. Alá­húzta: a kommunista' és szo­ciáldemokrata pártok számos kérdésben eltérő ideológiai, Pénteken ülést tartott a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa. A testület megtárgyalta a Beatrix holland királynő és dr. Richard von Weizsäcker, a Német Szövetségi Köztár­saság elnöke közelmúltban Magyarországon tett hiva­talos látogatásáról szóló je­lentést. Beatrix holland királynő magyarországi látogatása, a magyar vezetőkkel való ta­lálkozása és tárgyalásai so­rán megvitatták a nemzet­közi élet legfontosabb kér­déseit, különös tekintettel a feszültség csökkentésére és a fegyverkezés korlátozásá­ra, az európai biztonsági és együttműködési folyamat to­vábbvitelének lehetőségeire. A megbeszéléseken kölcsö­politikai nézeteket képvisel­nek, ez azonban nem aka­dályozhatja meg közös kez­deményezésüket. Különösen alkalmássá teszi a kommu­nista és szociáldemokrata pártokat az együttműködés­re az a körülmény, hogy az igazságosabb világ megte­remtésével kapcsolatos célja­ik és érdekeik sok tekintet­ben egybeesnek. A nemzetközi folyamato­kat elemezve rámutatott, hogy a kelet—nyugati vi­szonyban áttörés ugyan nem következett be, de az elmúlt másfél évben, kiváltképp az 1985 novemberi genfi szov­jet—amerikai csúcstalálkozó nyomán mégis javultak egy biztonságosabb világ kialakí­tásának esélyei. Az előreha­ladást azonban továbbra is akadályozza a bizalom hiá­nya. A továbbiakban kije­lentette: a reykjavíki mun­katalálkozó is a szovjet— amerikai kapcsolatok össze­tettségére, a gyakorlati meg­oldások nehézségeire, az ál­láspontokban meglevő lénye­ges különbségekre irányítja rá a figyelmet. Az egyik fél engedményei a kölcsönösség hiányában nem bizonyultak elegendőnek az áttöréshez. A szovjet külpolitika nősen kifejezték érdekeltsé­güket a kétoldalú együttmü- dés fejlesztésében. Az Elnö­ki Tanács a jelentést egyet­értéssel tudomásul vette. Kádár János tájékoztatta az Elnöki Tanácsot Gustáv Busáknak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága főtitkárá­nak, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság elnökének október 30-án hazánkban tett munkalátogatásáról, amelynek során megbeszé­lést folytattak a kétoldalú kapcsolatokról és közös ér­dekű nemzetközi kérdések­ről. A tájékoztatót az Elnöki Tanács egyetértéssel tudo­másul vette. Az Elnöki Tanács meg­tárgyalva a Minisztertanács ugyanakkor egy sor kezde­ményezéssel kívánta az el­múlt időszakban növelni a kölcsönös biztonságot, javí­tani a sokoldalú párbeszéd feltételeit, tovább vinni az enyhülés folyamatát. Hangsúlyosan szólt arról, hogy az elmúlt másfél év során előrehaladt és új di­menziókkal is gazdagodott az európai biztonsági és együtt­működési folyamat. Az otta­wai, berni és budapesti ér­tekezletek, konferenciák — még ha nem is fogadtak el záródokumentumot — bizo­nyították, hogy a harmadik kosár különböző kérdéskörei­ben is lehet, sőt kell hig­gadt, tárgyszerű és konstruk­tív párbeszédet folytatni. A stockholmi konferencia eredményes munkájával, a záródokumentum aláírásával pedig éppen azon a terüle­ten sikerült tovább lépni, s a kompromisszumot írásban rögzíteni, amelyre eddig nem terjedt ki az enyhülés: a ka­tonai bizalomerősítő intéz­kedések ügyében. Befejezésül Kótai Géza az enyhülési folyamat továbbvi­telének fontosságáról, a kommunista és a szociálde­mokrata pártok közös fel­adatairól szólt. Tanács előterjesztését, módosította a Magyar Vöröskeresztről szóló 1955. évi 25. számú törvényerejű rendeletet. A társadalmi szervként műkö­dő Magyar Vöröskereszt fel­ügyeletét a jövőben nem az egészségügyi miniszter, ha­nem a Minisztertanács fog­ja ellátni. A módosítást e szervezetnek a betegségek megelőzése érdekében az ál­lami szervekkel kialakult széles körű együttműködése és feladatkörének bővülése tette indokolttá. A testület határozott a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója al­kalmából adományozandó ki­tüntetésekről, bírákat men­tett fel és választott meg, majd egyéb időszerű témák­ról tárgyalt. Illést tartott az Elnöki Az acélöntőműben Az Úzdi Kohászati Üzem ele folyamatos acélöntöművében az eddigi hat szál helyett hét szál acélt öntenek. Ennek révén éves szinten 50 000 tonnával több öntött buga termelésére van lehetőség a vállalatnál. Fotó: V. Szakái Judit Volt egyszer egy szüret Mustmustrén - bortisztulás idején Idén az időj- úfot űzött a hagyományokból. Legalábbis, ami a szőlő szü­retelésének menetrendjét, évszázados hagyományait il­leti. Mert mire elérkezett október 15., Teréz napja, az Eger környéki szőlőskertek tradicionálisan szüretkezdő napja, egyetlen fürt szőlő nem sok, de már annyi sem maradt a szőlőtőkéken, kor­donkarokon a bükkaljai szőlőhegyeken. De nem volt ez másképpen a többi híres szőlőterületünkön sem! A híres avasi szőlők egykori szüreti indulására, október 18-ra, Lukács napjára a pingyomi, lyukói, erenyői kistermelők is már össze­gyűjtötték puttonyokba, ho. Jókba a hegynek idei termését, s bizony október 28-án Simon, Júda napján, a tokajhegyaljaiak szintén csak úgy beszéltek 1986 sző­lőbetakarításáról : volt egy­szer egy szüret. Ezekben a napokban pin­cék mélyén már forr az idei bor, sőt Bükkalján ettől is előbbre jár a metamor­fózis: szépen tisztul, sőt ízé­ben, zamatéban már-már megcsillantja majdani eré­nyeit, értékeit a hegynek le­ve. Minap, tehát már bor- tisztulás idején a bükkaljai borvidékünk négy legjelen­tősebb, legjelesebb szőlőter­mesztő gazdasága közül há­romban érdeklődtünk az idei mustmustráról. Milyen ered­ményekkel és tapasztalatok­kal szolgált az idei szüret Bogácson, Szentistvánon és Tibolddarócon? Bogács, Hórvölgye Tsz, Tóth Sándor termelési el­nökhelyettes: — Idén szö­vetkezetünk szüretét az idő­járás mellett egy másik dön­tő tényező is módosította. Gazdaságunk, terméke érté­kesítésére ez évben új part­nerrel, a Hungarovinnel kö­tött együttműködési szerző­dést. Döntésünket elsősorban gazdaságossági tényezők mo­tiválták. Úgy ítéljük meg, hogy ez az együttműködés számunkra mind az anyagi­akat tekintve, mind munka- szervezési okok miatt elő­nyösebb a korábbi kapcsola­tunknál. Üj partnerünk, a Hungarovin, termésünket pezsgő alapanyagnak vásá­rolta meg, s a jövőben is annak kívánja megvásárolni. Ez azt jelenti, illetve köve­teli meg tőlünk, hogy a szü­retet nagyon korán, már szeptember elején megkezd­jük, méghozzá alacsony, 15— 16 mustfok mellett. Ugyan­is a pezsgőgyártáshoz ala­csony cukortartalmú, nagy lényeredékű és 6—7 ezrelé­kes savtartalmú szőlő a megfelelő. A 145 hektár kö­zött és a 128 hektár bérbe­adott szőlőültetvényünk szü­rete ezért gyorsan, 3 és fél hét alatt még szeptemberben befejeződött. A szedést a bérlők, illetve a tsz 60—80 fős szőlészeti brigádja mel­Minden év október 31-én, mint másutt a világon, ha­zánkban is megemlékeznek a takarékossági világnapról. Ebből az alkalomból a Fo­gyasztási Szövetkezetek Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége és a megye taka­rékszövetkezetei tegnap öz- don megyei takarékszövet­kezeti ünnepi munkaértekez­letet tartottak. A rendezvény kultúrmű­sorral kezdődött, majd dr. Sass Tibor, a megyei vá­lasztmány titkára beszélt a takarékossági világnap je­lett közel 500 diák végez­te: a helyi általános iskolák felső tagozatosai, valamint a miskolci, egri és mezőköves­di középiskolák diákjai. Na­ponta 800—1000 mázsa sző­lőt szedtünk le, amit a szö­vetkezet új feldolgozójában itt, Bogácson préseltünk ki. A mustot az elszállításig részben helyben, a csaknem 50 köbméter tárolótartálya­inkban tároltuk, illetve er­jesztettük, másrészt pedig Tibolddarócon, a Rákóczi Tsz-nél bértárolás formájá- j ban. Az erjedés után a Hun­garovin folyamatosan szállí- | tóttá, illetve szállítja a ter­mést. Ez évre 75 mázsás át- j lagtermést terveztünk, ezt a 1 jégkárok, valamint az aszály miatt nem sikerült elérni. Csupán 63 mázsa realizáló­dott hektáronként, de ez is az utóbbi évek legjobb ter­mésátlaga. (Folytatás a 2 oldalon) lentőségéről. A program to­vábbi részében Szunyogh János, a Fogyasztási Szö­vetkezetek Borsod-Abaúj- , Zemplén Megyei Szövetségé­nek elnöke értékelte a be­tétgyűjtési szocialista mun­kaversenyt. Ebben az első helyezett a Hangony és Vi­déke Takarékszövetkezet, a ■ második a Forró és Vidéke ! Takarékszövetkezet, a har­madik a Sárospatak és Vi- ; déke Takarékszövetkezet lett. Az eredményhirdetés után az elnök átadta a jutalma­kat és a kitüntetéseket. A takarékossági világnap alkalmából Ünnepi megemlékezés Ózdon Ax utolsó simításokat végzik a Dunai Vasmű épülő kok- szolómüvében, amely - a mecseki kokszolható szénbá­zisra alapozva - előrelátha­tólag még novemberben meg­kezdi a próbaüzemelést. Az ország új nagyberuházása 1,3 millió tonna kokszot termel majd évenként, s ezzel évi 65-70 millió dollár értékű, tőkés kokszbehoxalalt tesz (eleslegessé. Próbaüzem novemberben Gyújtáselosztók az új Ladába A Veszprémi Bakonyművek Keszthelyi Gyárában augusz­tusban kezdték meg a Lada Szamara személygépkocsik elektronikus gyújtáselosztói­nak gyártását. Az új gyúj­táselosztó nem tartalmaz mechanikus megszakítót, a gyújtáshoz szükséges nagy- feszültséget elektronikus úton állitjo elő. Még ebben az évben több mint 23 300-at gyártanak szovjet megrende­lésre. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom