Észak-Magyarország, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-27 / 228. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZAG 4 1986. szeptember 27., szombat | ^ / Siklósi László Fotó: Laczó József Több mint három évtizede már meg­szoktam, hogy ha a Miskolci Nemzeti Színház titkárságának közvetlen számát hívom, akkor Siklósi László jelentkezik. Most Juhász Antónia veszi fel a telefont. Az évadnyitó társulati ülésen már bemu­tatták az utódját. Siklósi László átadta a helyét, most szabadságon van, nyugállo­mányba készül. Kereken harmincöt esz­tendő után válik meg munkakörétől. Milyen lehet elszakadni egy ilyen tevé­kenységtől? — Erre kerestük a választ minapi beszélgetésünkben. — Harmincöt év után nem lehet elsza­kadni. Foglalkozásomba beletartozott a kapcsolat a nyomdai szedővel, az újság­írókkal, a rádiósokkal, a város sokféle szervével és természetesen a színháznak megszámlálhatatlan ágú dolga. — Ügy tudom, olyan munkakört ad át, amelyet maga alakított ki. Mert a művé­szeti titkári teendőnek korábban nem volt körülírt ügyrendje. — A színházak államosítása után alakult ki a művészeti titkár munkaköre. Itt Mis­kolcon nekefh nagyon jó tanítóm volt Bo_ zóky István, a színház igazgatója az öt­venes évek elején. De korábban igen so­kat tanulhattam a Fővárosi Operettszín­házban, amelyet akkor Gáspár Margit igazgatott és két évig az akkori művé­szeti titkárnak, Szirtes Györgynek a keze alatt dolgozhattam. Ö egyébként most a Magyar Állami Operaház igazgatóhelyet­tese, a fia meg itt Miskolcon színész. Mis­kolcra 1951-ben jöttem. Emlékszem, az évadnyitó társulati ülésről el is késtem, mert nem tudhattam előre, hogy a vil­lamos mennyit álldogál a Gömöri sorom­pónál. Szabados Ambrus mellé ültem le. Ö az első miskolci színházi ismerősöm, így mutatkozott be: „Szabados Ambrus vagyok, szólítson csak istennek; van-é egy Kossutja?” S ezzel meg is pecsételő­dött a barátságunk. Kerékgyártó László­val, aki akkor gazdasági titkár volt. egy szobába kerültem, majd amikor az Azra eszpresszó helye felszabadult, Bozóky Ist­vánnal ott kaptunk helyet. Később a mai házi színpad helyén. — Innen is el kellett vándorolniuk a mostani helyükre, mert öt évvel később, 1956-ban megkezdődött a színház átépí­tése. A nagy létszámú produkciók kiköl­töztek a vasgyárba, felívelt a Kamaraszín­ház élete, aztán jött 1956 ősze, amikor a színházra is nagyon nehéz napok köszön­töttek sok szomorú emlékkel. De a har­mincöt esztendő emlékei között bizonyára nagyon sok szép is akad, hiszen sok ér­dekes és értékes emberrel is összehozta itt a munkája. — Természetesen. Hogy csak hármat említsek, az idejövetelemet követő idők­ből: itt működött Tímár József, Nagy Ist­ván, Titkos Ilona. Aztán később itt volt Gáti György, Darvas Iván, Molnár Ti­bor, Görbe János, Latinovits Zoltán és még sokáig sorolhatnám. Tanúja lehettem sikeres színészpályák indulásának. Itt volt pályakezdő hajdan Szirtes Ádám, majd később Sztankay István és sokan mások. A rendezők közül Horvai István nevét említem, aki sokunk számára jelentett nagy élményt, mert a szakmai tudás meL lé az emberségét, a barátságát is adta. A dramaturgok sorából Hubay Miklóst, Ka­rinthy Ferencet, Szakonyi Károlyt emlí­teném, és utoljára, de nem utolsóként, sőt mindenkit megelőzve Szűcs Laci bá­csit, akit bizonyára nagyon sok miskolci —• Hát valóban figyelemmel kellett kí­sérnem az egész ország színházi életét, a műsorfüzeteket, a plakátokat, a bemuta­tók rendjét, hogy tudjam, mikor, hol, ki, mit játszik, illetve szükség esetén mikor szabad, de a beugrás mégis csak úgy volt az igazi, ha azt saját erőből lehetett meg­oldani, azaz a helybeli színészt lehetett gyorsan mozgósítani. Persze, korábban a színház tagjai mind itt is laktak Miskol­con, s nem lejártak fellépni. — Miskolci munkáját azokban az évek­ben kezdte, amit napjainkban meglehető­sen pejoratív hangsúllyal szoktak emle­getni. — Valóban, az ötvenes években igen sok sematikus darab is színre került. De nem volt minden annyira sötét. Például az emberek elkezdtek színházba járni. Ab­ban az időben még örömmel jöttek, telt házak előtt játszottunk, és még szokás volt utána a Kossuthban, vagy az időköz­ben Békévé lett Székelykertben megva­csorázni. Nézők és színészek egyaránt ott voltak. Volt rá eset, hogy ismeretlen né­zők „a mi Hamletünknek” megjegyzéssel megvendégelték egy-egy ital erejéig a színészeket. Nem a régi, az egy vacsoráért elprostituálódó színész világa volt ez, ha­nem inkább az összetartozást jelezte, a színész és a város valahogy jobban egy­másé volt akkor, mint napjainkban. Egyébként a színpadon is akadtak érté­kek abban az időben is, mert például a legnehezebb időkben Ádám Ottó, a Ma­dách Színház mai igazgatója diplomamun­kaként itt rendezte meg az országos si­kerré lett Ukrajna sztyeppéint. Itt lépett fel Tímár József a Szabad szélben. Ek­kor született a semmiből az operatársulat. Ekkor kezdte itt bontogatni szárnyait Ka­zimir Károly, s az első antik dráma ren­dezése, az Antigone is ehhez a színpad­hoz és időszakhoz kötődik. Az átépítés alatt a Kamaraszínház adott aztán érté­keket. A Szeptember, a Warrenné mes­tersége, a Mandragora, a Megperzselt lá­nyok és mindenekfölött az egész kamara­színházi munkát megkoronázó későbbi Koldusopera voltak a kimagasló mérföld­jelzők. 1959 decemberében átvehettük az újjászületett színházat. Borzasztó bele­gondolni, már ennek is huszonhét éve. — Három és fél évtized tapasztalatai szerint miként fogalmazható meg a szín­ház művészeti titkárának, vagy ilyen na­gyobb színháznál, a művészeti főtitkár­nak a funkciója? — Ne hangozzék sematikusnak, de Sztanyiszlavszkijt kell idéznem: „Ne ma­gadat keresd a művészetben, hanem a művészetet magadban”. Ez a funkció is, mint minden a színházban, alá van ren­delve a színésznek. Színész nélkül nincs színház. Ezt az elvet követtem, ezért fo­gadtak el társnak a művészek is. Mindent megtettem a színészekért. Emlékszem, egyszer Apróhomokon egy magtárban sze­repeltünk A csapodár madárkával. Sok­kal több néző jött el, mint’amennyire számítottak. A valahonnan behozott tar­talék ülésekről Kerékgyártó László gazda­sági igazgatóval ketten töröltük le a port, hogy mielőbb megkezdődhessék az előadás. Sok minden futott össze a kezemben. Szinte minden, ami a színházhoz tartozik. Gyakran eszembe jutott egy régi zsong­lőrmutatvány, amelyben egy nyolckilós vasgolyóval, egy pihekönnyű óriáslabdá­val és egy teniszlabdával dolgozott az artista. A mutatvány nehézségét az okoz­ta, hogy sose lehetett tudni, melyik go­lyó érkezik a kezébe, mi vár rá. Egy ki­csit ilyen volt az én munkám is, mert hol egy belépőt kellett kiadni, hol szer­zői jogi tárgyalást folytatni külföldi szer­ző megbízottjával, vagy tragikus esetben intézkedni, beugrás, vagy műsorcsere ügyében, mert sajnos ilyen is volt, például Upor Péter váratlan halála a színpadon, vagy Virágh Ilona tragikus halála. Visz- szatekintve művészeti titkári, illetve fő­titkári pályámra, elmondhatom, sosem az igazgatónak voltam a titkára, hanem min­dig a színháznak. Az igazgatók változtak, a színház maradt. Mintegy tíz igazgatóm volt, és egy színházam. — A Fővárosi Operettszínházban öt évet töltött, Miskolcon harmincötöt. Or­szágszerte ismerik a nevét. Most elkö­szönni készül. A közelmúltban a szakma részéről magas kitüntetést kapott... — Igen, korábban megkaptam a Munka Érdemrend bronz fokozatát; van Szocia­lista Kultúráért kitüntetésem, van Kiváló Munkáért, s most a Magyar Színházmű­vészeti Szövetség a Bálint Lajos nevét szeretett és emleget ma is velem együtt. — Úgy hírlik, hogy Siklósi Lászlónak a feje egy kis komputer, amelybe be van viselő Thália-emlékgyűrűvel tüntetett ki. Erre nagyon büszke vagyok. Mert ez na­gyon értékes szakmai elismerés, ami a táplálva, hogy hol van az országban egy harmincöt itteni és öt előző évi színházi szabad Hamlet, vagy egy Báni gróf, ha munkámat honorálja. éppen így adódik. Benedek Miklós Három intézet össze­• vonásával új intéz­mény kezdte meg mű­ködését szeptemberben: A Megyei Pedagógiai Intézet. Erről határozatot a Műve­lődési Közlönyben olvasha­tunk. Ebből idézünk: „A Minisztertanács határozata alapján a nevelési-oktatási intézményekben végzett pe­dagógiai tevékenység, vala­mint a közoktatás területi és központi irányításának ha­tékonyabbá tétele érdekében a fővárosi, megyei tanács pedagógiai intézetet hoz lét­re.” A miniszteri ajánlás részletesen irányt mutat az új intézet felállításának módjáról, működéséről, az ott dolgozó munkatársak feladatainak megjelöléséről. „Az intézet jogállásából kö­vetkezően sem a főállású dolgozók, sem a működési állományban foglalkoztatott szak- és pedagógiai felügye­lők (beleértve az óvodai és a gyógypedagógiai felügye­lőket is) nem látnak el ha­tósági feladatokat, illetve nem rendelkeznek hatósági jogkörökkel”. Lényegében három, most megszűnt in­tézménynek; a pedagógus­továbbképzőnek, a nevelési tanácsadónak, valamint az áthelyező bizottságnak a fel- adátkörét veszi át az új in­tézmény, módosítva, gazda­gítva is tevékenységi körét. Az intézet igazgatójával, Götz Györggyel, valamint Sándor Lászlóval, a személy­zeti vezetővel és Gédra Fe­renc munkatárssal beszél­gettünk a minap az új „fel­állásról”. Egy mondatban is megfogalmazható a prog­ramjuk: szolgáltatni. Mit jelent ez? Segíteni kívánják a pedagógusok munkáját, — ez volt lényegében a peda­gógus-továbbképző feladata —, szülőket — ezzel foglal­kozott a nevelési tanácsadó és az áthelyezési bizottság. A Művelődési Közlöny ru­galmasan fogalmazza meg, illetve jelöli ki ezeket a fel­adatokat, úgy, hogy a ké­sőbb adódó helyzetnek is megfeleljen. így indokolja: „A jogelőd intézetek külön- külön működtetéséhez ren­delkezésre álló feltételek egy szervezetbe való kon­centrálása hatékonyabb mű­ködést eredményezhet még akkor is, ha az intézet fel­adatköre bővül. Az új in­tézet létrehozása, optimális működtetése ott indokolhat jelentősebb létszámnövelést, ahol az utóbbi években a jogelőd intézetek fejlesztése nem volt a kívánt mértékű.” Élénk eszmecsere alakult ki az új igazgatóval és mun­katársaival a fentebb vá­zolt feladatokról. Joggal ve­tődik fel a kérdés, hogy miért volt egyáltalán szük­ség erre az átszervezésre? Az egyik érv a gazdaságos­ság. így áttekinthetőbb, job­ban irányítható az eddig csak lazán, egymás mel­lett működő intézmények munkája. Jelenleg 66 főál­lású dolgozója vaui, ebből 52 pedagógus vagy más szak­ember, 14 pedig egyéb al­kalmazott. A pedagógusokat természetesen elsősorban a volt továbbképző intézet munkája érinti és érdekli. Üj szerződéseket kötöttek a szakfelügyelőkkel. Az okta­tási törvény szellemének megfelelően — amely na­gyobb szabadságot biztosít a pedagógusoknak — a szak- felügyelet feladata annyiban módosult, hogy az ellenőr­zésről a hangsúly a tanács­adásra, a segítségre tolódik át. Ahogyan a beszélgetés során megfogalmazták, a szakfelügyelő „hozza-viszi” a látogatásai során tapasztal­takat, a továbbadásra érde­mes módszereket. A pedagó­gusszabadság azt jelenti, hogy mindenki maga vá­lasztja meg a leghafásosabb- nak tűnő módszereket, eset­leg tankönyveket is. (Koráb­ban a tanterv és a tankönyv is „törvény volt”, amelytől nem térhetett el a pedagó­gus). A hangsúly a haté­konyságra tevődik, azaz minden módszer jó, amellyel eredményt lehet elérni. Eh­hez viszont nagyobb segítsé­get várnak a pedagógusok a Pedagógiai Intézettől. Rugal­masan átszervezik a to­vábbképzést. Egyik módja a tanfolyamszerű képzés, amelynek a végén dolgozatot írnak, vizsgát tesznek. A szakma legkiválóbbjait elő­adásokra kérik fel; máskor meg konzultációszerűen dol­gozzák fel az aktuális té­mákat. Senki nem vállalkoz­hat arra, hogy a pedagógus helyett olvasson, azaz a szá­jába rágjon dolgokat. A hangsúly a tevékeny, folya­matos önképzésen van. Az intését különböző kiadvá­nyokkal (könyv, folyóirat, sokszorosított módszertani közlemények), és más tech­nikai jellegű (magnó, video, számítógép stb.), eszközök­kel segíti a pedagógusok munkáját. Ezeknek az is a célja, hogy a pedagógus­munkában felhalmozódott tapasztalatokat hasznosítsa, közkinccsé tegye. Régi fáj­dalom például, hogy a kü­lönböző pályázatokra bekül­dött munkák, az újítómoz­galom számára készített anyagok gyakorlatilag hoz­záférhetetlenek, feledésbe merülnek. Emiatt elkedvet­lenednek a pedagógusok, ab­bahagyják az ilyen jellegű önképzést. A maga eszkö­zeivel az intézet segíteni kí­ván ezen. Így értették a szolgáltató jelleget. Üj módon szerveződik a nevelési tanácsadás is. Meg­szűnik Miskolc monopólium- helyzete. A megye tíz váro­sában (Edelény, Encs, Ka­zincbarcika, Leninváros, Me­zőkövesd, Ózd, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs) körzeti nevelési tanácsadót hoztak létre. Ennek tagja egy pedagógus, egy pszichológus, gyógypedagógus. Már ahol van, mert pszichológusból sok helyen hiány van. Ezek­nek a munkáját fogja össze a Megyei Pedagógiai Intézet, látja el őket szakmai taná­csokkal és információkkal. Szélesíteni kívánják a kap­csolatrendszert is. A pálya- választásnál például mindig gondot jelentett az, hogy nem ismerték előre a megye vállalatainak munkaerőigé­nyét, a prognózist. A peda­gógusok úgy segíthetik a pályaválasztást, illetve a to­vábbtanulást, hogy felméré­seket végeznek a tanulók között az érdeklődési körük­ről. Az intézet hatáskörébe tartozik ezentúl az áthelye­zési bizottság is. Ennek a feladata, mint köztudott, az iskolaérettség megállapítása. A Művelődési Közlöny csupán ajánlásokat tesz az intézet munkájának kialakí­tására, hozzátéve, hogy az adott terület igényeinek, fel­adatainak feleljen meg. Ez most van folyamatban. Ezért még korai lenne az intézet részletes bemutatása. Erre alkalmanként majd vissza­térünk. horpácsi Fotó: Pásztor Károly Tolcsva, ahol egyre több új családi ház épül

Next

/
Oldalképek
Tartalom