Észak-Magyarország, 1986. március (42. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-05 / 54. szám

1986. március 5., szerda ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 3 A valóság talaján Kritikus, őszinte értékelés az edelényi pártbizottsági ülésen Nem a vágyakra, hanem a lehetőségekre, az adottsá­gokra kell építeni az éves termelési, gazdálkodási ter­veket — mondta Szabó Pál első titkár azon az ülésen, amelyen az Edelényi Városi Pártbizottság értékelte az üzemek, szövetkezetek 1985. évi gazdálkodását és meg­szabta az idei főbb feladato­kat. Ezzel kimondva, kimon­datlanul arra is utalt, hogy tavaly nem sikerűit vala­mennyi célkitűzést valóra váltani. Ugyanakkor az első titkár azt is hangsúlyozta, hogy a város és vonzáskör­zete gazdálkodásában, lénye­gesen nagyobbak a lehetősé­gek, mint amennyiről a köz­véleménynek tudomása van. A pártbizottság elé ter­jeszteti jelentésből kitetszett, hogy az útkeresésben még nem alakult, ki alapos, a kül­ső és a belső okokat egy­aránt feltáró magatartás, in­kább az egyedi kísérletezé­sek kerültek előtérbe. Ez, a különben dicséretre méltó törekvés azonban kevésnek bizonyult, s nem minden esetben felelt meg egy-egy központi, de sokszor még a helyi intézkedéseknek sem, amelyek a racionálisabb gaz­dálkodást helyezték előtérbe. Ez az oka, hogy nem sike­rült olyan mértékben előre­lépni a hatékonyság és az értékteremtő képesség foko­zásában. amellyel a nehe­zebb gazdálkodási körülmé­nyeket ellensúlyozni tudták volna. Ez különösen a mező- gazdasági üzemek nagy' ré­szére volt jel lemző. A mezőgazdasági üzemek az egyik legnehezebb évet zárták az elmúlt esztendő­ben Edelényben és a város környékén. Gazdálkodásu­kat úgy jellemezhetnénk, hogy pénzügyi helyzetük kritikus, ugyanakkor ellent­mondásos volt. Ez részben a szabályozók következményé­nek tudható be, de az elemi károk is ebben a szektorban okozták a legnagyobb nehéz­séget, amelynek terhei miatt bekövetkezett árbevétel-kie­sés megközelítette a száz­millió forintot. A termelő- szövetkezetek hiteltartozása tavaly tovább nőtt, s igen nagy összeget tesz ki a hite­lek éves kamata is. Pénz­ügyi gondokkal küzd Bódva- szilas, Edelény és Tömör: az eladósodási folyamat fel­gyorsult, visszaesett a nö­vénytermesztés. de az állat- tenyésztésben is tovább tart a tehén-, valamint a juh­állomány és a hozamok csökkenése. A mezőgazdaság­ban általános gond, hogy a meliorációs beavatkozásokra igencsak rászoruló, művelés alatt álló területek tovább romlanak, s a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek viszont még a legszerényebb igények kielégítésére sem elegendőek. Szó esett a beszámolóban arról, hogy több termelőszö­vetkezetben enyhén szólva nem kielégítő a vezetés szín­vonala, s a szakemberellá­tás is elmarad a kívánatos­tól. Azután tapasztalható egyfajta beíeléfordulás, a hi­bákat felnagyító, a lehetséges alternatívákkal szembenálló magatartás is. A termelőszö­vetkezetek gazdálkodásában meglévő gondok, negatív je­lenségek együttes hatására a múlt évi nyereség az 1984. évinek még a felét sem éri el. Különösen nehéz a tömö­ri termelőszövetkezet helyze­te, annak ellenére, hogy az ismert okok miatt bekövet­kezett veszteség tovább már nem nőtt a szakcsoportnál. Természetesen a termelő- szövetkezeteken kívül gyár­egységi, telephelyi, ipari üzemek is megtalálhatók Edelényben és vonzáskörze­tében. Az ipari üzemek ter­melését már korántsem érintette olyan súlyosan a múlt évi hosszú tél és a kedvezőtlen időjárás, mint a téeszekét. Am voltak más zavaró tényezőik. Így példá­ul, az egyes gyáregységek­nek, telephelyeknek, jelle­gükből adódóan időnként gondot okozott az anyagellá­tás, a nagy szállítási távol­ságok; a géppark egy része elavult, rekonstrukcióra szo­rulna. viszont vidéken fej­lesztési célokra csupán mi­nimális anyugi eszközök áll­nak rendelkezésre. A pártbizottság reálisan ér­tékelte a gazdaság mai hely­zetét, kritikusan, egyben előremutatóan fogalmazta meg a tennivalókat. Minde­nekelőtt felhívta a gazdálko­dó szervezetek figyelmét, hogy a tervezést szigorúan a realitás talaján állva, a he­lyileg megvalósítható és el­érhető célok figyelembevé­telével kell végezniük. Mint azt Szabó Pál, a városi párt­bizottság első titkára és több felszólaló is hangsúlyozta: a legnagyobb tartalék tovább­ra is az emberi tényezőkben rejlik. Ezért nem túr ha­lasztást a fegyelmezett, az értékteremtő munka rang­jának növelése. Az eddigi­eknél ugyanis sokkal bát­rabb, az érdekeltséget akadá­lyozó elemektől letisztított, az ösztönzést, az alkotó embert támogató, a hatékonyságot növelő anyagi elismerésre van szükség minden munka­helyen. Ma ugyanis, még akadnak visszatartó erők, lé­tezik konzervativizmus, amely hátráltatja a megúju­lást. Legalább ennyire lé­nyeges az is. hogy a vezetés színvonala javuljon, az ész­szerű kockázatot vállaló gazdasági vezetők kapjanak nagyobb bátorítást munká­jukhoz. L. L. Á patakiak nyereségének forrása Eredménnyel zárta az el­múlt évi gazdálkodását a Sárospataki Kossuth Terme­lőszövetkezet annak ellené­re, hogy tavaly nem sikerült teljesítenie a kitűzött nye­reségtervet. A hét végén tartott közgyűlésen a tagok láthatóan elégedettek voltak az eredményekkel. Miért? Azért, mert ők tudták, nap mint nap álérezték, milyen megfeszített munkára, ösz- szehangolt cselekvésre volt szükség ahhoz, hogy meg­vívják a csatát a természet­tel szemben, s végül győz­zenek. Ez a győzelem pénz­ben mérve majd 2 millió forintot ér. Ennyi lelt ugyan­is a szövetkezeti nyereség 1985-ben. A sokat emlegetett, rend­kívül kedvezőtlen időjárás, tavaly különösen a Bodrog­közben, s így a sárospataki földeken is pusztított. Az év eleji szűnni nem akaró, vé­geláthatatlannak tűnő eső­zések, a belvíz, a jeges vi­harok megvámolták a nö­vénytermesztés hozamait, s a több millió forintos árbe­vétel-kiesés összességében 10 milliós veszteséget okozott az alaptevékenységben. Pe­dig az állattenyésztés szép eredményeket mondhatott magáénak az elmúlt évek­ben. Az egy tehénre eső tejtermelés a V>1. ötéves tervidőszak alatt dinamiku­san — 3854 literről 4875 li­terre nőtt. Növekedett a hústermelés, ezen belül kü­lönösen a pecsenyecsirke- húsértékesítés bővült, mint­egy 140 százalékkal. A VI. ötéves tervidőszak alatt fejlődött fel az alap­tevékenységen kívüli tevé­kenység a szövetkezetben. A jól szervezett mellék­üzemágak: a forgácsoló-, a műanyag-, a vasszerkezet-, a szita-, a híradástechnikai üzemek eredményessége év­ről évre nőttön-nött. Az eredményességen túl pedig a jelentősége is fokozódott, hi­szen a belvizes Bodrogköz­ben a melléküzemágak meg­léte a biztonságot jelenthe­ti. Mint jelentette azt két esztendőben is: 1983-ban és 1985-ben, amikor is a mel­léküzemági tevékenység biz­tosította a szövetkezeti tal­pon maradást. A VII. ötéves lervciklus kezdődik. A következő évek gazdálkodásának alapja pe­dig az — mint ahogy azt Szaniszló Sándor, a szövet­kezet elnöke beszámolójában hangsúlyozta —, hogy a kö­zös gazdaság tagjaira, alkal­mazottaira a munkábanszá- mítani lehet. Ezért a jövő­ben olyan beruházási prog­ramot kívánnak megvalósí­tani, amely jól illeszkedik a jelen gazdálkodás körül­ményeihez, a népgazdasági elvárásokhoz, s amely a szövetkezetét eredményeiben előbbre viheti. A rekordgyar- sasággal megépült keverő­üzem mellé tehát a tároló- kapacitás bővítése a cél, to­vábbra is fontos, kiemelt feladat a termőföld építése, azaz a megkezdett meliorá­ciós munka folytatása. Az elképzelések között szerepel •az áillattenyésztési ágazatok, ezen belül a tejhasznú szarvasmarha, illetve pecse- nyecsirke telepi rekonst­rukciója. Természetesen a beruházási programból nem maradhat ki a melléküzem- ág, ezen belül a helyi ipar­ágazat fejlesztése sem. A zárszámadás vitájában szót kért Orosz István, a megyei pártbizottság mun­katársa. Hozzászólásában hangsúlyozta, a VI. ötéves tervidőszak alatt a megye mezőgazdasága ellentmondá­sosan fejlődött. A tervidő­szak első harmadában a szövetkezetek gazdálkodása eredményeiben felfelé ívelt. Később e fejlődésben a megtorpanás, majd a visz- szaesés jelei voltak tapasz­talhatók. Az utóbbi két esz­tendőben növekedett a vesz­teségesen gazdálkodó üze­mek száma. Amíg 1984-ben a helytelenül szervezett és sokszor a rosszul ellenőrzött melléküzemágak működése okozott gondot, addig ta­valy a sokat emlegetett mos­toha időjárás kántétele je­lenítette az eredménytelensé­gek forrását. Külön öröm, hogy a sárospataki termelő- szövetkezet — a kedvezőt­len körülmények mellett és ellenére — is nyereséges tu­dott maradni az elmúlt öt esztendő alatt. Rendkívül szimpatikus és meggyőző a meliorációs munka melletti kitartásuk, annak ellenére, hogy ez nem kis anyagi ter­het jelent a közös gazdálko­dásban. A meliorációs mun­ka megvalósulása ugyanak­kor új kaput nyithat a pa­takiak gazdálkodásában, hi­szen megteremtődhet a biz­tonságos növénytermesztés feltétele. A közgyűlésen sor került a tisztségviselők megválasz­tására is. A szövetkezet el­nöke továbbra is Szaniszló Sándor. A zárszámadás utolsó ak­kordjaként Szaniszló Sándor a szövetkezeti vezetés ne­vében emléklapokat adott át a nyugdíjba vonuló tagok­nak és termelőszövetkezeti kitüntetést a 83 éves Dombi Andrásnak, a közös gazda­ság legidősebb tagjának, hajdani tisztségviselőjének. — bca — Sehol sem oktatják A téli hónapokban nem sok dolguk akad a szobafes- tő-mázoló szakembereknek. Nem így annak, aki a mes­teremberek legfontosabb kel­lékét, a mintahengert készíti. A „holt szezonban” is bőven akad munkája. A megrende­lések szinte az ország min­den részéből folyamatosan érkeznek, alig győzi a két­kezi munkát. Így van ezzel Szűcs Lászlóné, falminta- hengerminta készítő kisipa­ros is. aki tíz évvel ezelőtt vállalkozott a hiányszakma­ként számon tartott mester­ség művelésére. Miskolcon, a Bajcsy-Zsi- linszky út 16-os számú bér­ház alagsorában rendezte be aprócska műhelyét, s hogy érti a dolgát, arról a gyako­ri vendégjárás árulkodik. Sehol nem oktatják a szak­mai fogásokat, így évek kel­lenek ahhoz, hogy minőségi munkát végezhessen. Egye­düli segítőtársa férje, akit mint családtagot alkalmaz üzletében. Kettejük együttes munkája is kevés azonban ahhoz, hogy minden igényt kielégítsenek. Egy-egy hen­ger elkészítéséhez több nap­ra van szükség, a 25 centi- méteres nyersgumira, az úgynevezett anyahengerre elsőként kézzel rajzolják meg a saját elképzelésű min­tát, amit aztán zsilettel és szikével formáznak meg. Ezt megelőzően készül a fa- tengely, melyet szivacsréteg borit. Ez biztosítja a mun­kahenger rugalmasságát. Az üzletvezető érdeklő­désünkre azt is elmondotta. Tíz év alatt közel ezer mintát formázott meg Szűcs Lászlóné. A ké pen: készül a bemutató prospektus. Van miből válogatni a szakembereknek hogy az országban mindösz­sze tucatnyian űzik ezt a mesterséget. A saját terve­zésű mintákat szabadalom védi, csak ők forgalmazhat­ják. Jelenleg mintegy 1000 változattal rendelkeznek, de ez állandóan bővül. Legnagyobb megrendelőik közé tartoznak a vállalatok, mezőgazdasági üzemek, így többek között az Építő- és Szerelőipari Vállalat, az Óz­di Áfész és még számos mis­kolci cég. A magánmegren­delők köre pedig az egész országot behálózza, a szoba- l'estő-mázoló szakemberek ismerik munkájukat Győr­ben; Szegeden, Debrecenben, hogy csak a legfontosabba­kat említsük. Kép és szöveg: A hengerminta kifaragása nagy gondot és figyelmességet kíván... Csákó Gyula A télies hétvége a tavaszi készülődés jegyében telt a Vetőmag Vállalatnál. A ko­rai vetőmagvak zöme már a „helyszínen” van. Kavalecz Barna osztályvezetőtől meg­tudtuk, hogy szombatig út­nak indították megyénk me­zőgazdasági üzemei felé a ve­tőmag-felújításra már meg­rendelt 2397 tonnányi tavaszi árpát és több. mint 170 ton­nányi zabot. A rendelkezés­re álló jó minőségű tavaszi árpafajtákból az idejében beérkező pótmegrendeléseket is igyekeznek gyorsan kiszál­lítani. Megtudtuk, hogy a válla­lat akciói indít a kisüzemek, háztáji területek burgonya­termelésének fellendítése. „javítása” érdekében. A kö­zelmúltban lapunkban is be­számoltunk arról, hogy me­gyénkben a kisüzemek és a háztáji területek burgonyája rendkívüli mértékben lerom­lott. Nagyon sok helyen rossz a minőség és gyenge az át­lagtermés is. A burgonya le­romlása csakis a vetőgumó rendszeres cseréjével kerül­hető el. A saját állományból kiválogatott ültetőanyag év­ről évre silányabb, mind ke­vesebbet terem. A fémzáro- latlan. bizonytalan szárma­zású, „vetőméretű” burgo­nyaként kínált vetőgumót sem érdemes megvásárolni. A nemesített, valóban ma­gas biológiai értékű velőgu­mó állami minőségi ellenőr­zés után, mindig fémzárolva kerül forgalomba. Ennek magasabb ára a bő és egész­séges, jól tárolható terméssel sokszorosan megtérül. Ilyen vetőgumó most bő­ven áll megyénk kisüzemei­nek és háztáji gazdaságai­nak rendelkezésére. A legke­resettebb fajtákból, így Cle- opátrából. Gráciából, Desiré- ből és Delcórából a Vetőmag Vállalat minden igényt ki tud elégíteni. Természetesen nem tudják „kilózni” a me­gyénkben megtermelt nagy mennyiségű kiváló vetőgu­mót. Sürgősen várják az áfészektől, a tsz-ek háztáji agronómusaitól a megrende­léseket, az összesített igé­nyeket. A gönci tsz vállalta, hogy a Vetőmag Vállalat ré­szére kisebb zsákokba is „csomagol” fémzárolt vető­gumót. Ezt a kis „kiszere­lést” március közepétől Mis­kolcon is árusítani fogják. A Kertész Áruházzal együtt ke­resik a fémzárolt vetögumó akció lehető legzavartalanabb lebonyolításának módját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom