Észak-Magyarország, 1986. március (42. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLII. évfolyam, 51. szám Ára: 2,20 Ft Szombat, 1986. március 1. Március 20-ra Összehívták az Országgyűlést Folytatta munkáját az SZKP XXVII. kongresszusa Kádár János és Mihail Gorbacsov találkozója A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az alkotmány 22. pa­ragrafusának (2) bek. alap­ján március 20-án, csütör­tökön 10 órára összehívta az Országgyűlést. A Minisztertanács indít­ványozza, hogy az Ország- gyűlés tűzze az ülésszak na­pirendjére az illetékekről, továbbá a sajtóról szóló tör­vényjavaslatokat, valamint a beszámolót az építő- és épí­tőanyag-,ipar helyzetéről. Az Elnöki Tanács, a kor­mány előterjesztése alapján, módosította a társadalom- biztosításról szóló törvény egyes rendelkezéseit. Az új jogszabály szigorítja az üze­mi baleset megállapításának teltételeit. Nem tekinthető a Pénteken a Budapest Kongresszusi Központban megtartotta zárszámadó köz­gyűlését a főváros egyik közismert mezőgazdasági nagyüzeme, a Sasad Terme­lőszövetkezet. Részt vett és felszólalt a tanácskozáson Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára. A vezetőség beszá­molóját Czinczok György, a szövetkezet elnöke terjesz­tette a tagság elé. Az elmúlt esztendő ered­ményeit, gondjait összegező beszámoló szerint a 4200 ta­got tömörítő tsz az év sok nehézsége ellenére is sike­resen gazdálkodott 1985- ben. A termelési értéke megközelítette a 2 milliárd forintot, s ez csaknem 270 millióval több a megelőző évinél. A vezetőség beszámolója után Havasi Ferenc emel­kedett szólásra. Felszólalása bevezető részé­ben meleg szavakkal gratu­lált a termelőszövetkezet tagságának a kiemelkedő eredményekhez. Havasi Ferenc ezt köve­tően napjaink nagy fontos­ságú eseményéről, az SZKP- nak a hazai és a világköz­véleményt egyaránt foglal­koztató XXVI1. kongresszu­sáról szólott. — Mi magyarok — mon­dotta többek között — igen élénk érdeklődéssel és nagy rokonszenvvel kísérjük en­nek a kongresszusnak min­den mozzanatát. Az eddigi tapasztalatokat összegezve máris kimondhatjuk. hogy véleményünk szerint most nem egy szokásos, ötéven­ként összeülő kongresszus tanácskozik Moszkvában; a XXVII. kongresszus minden bizonnyal a kiemelkedő és a történelmi jelentőségű jel­zőt vívja ki magának. jövőben üzeminek az olyan baleset, amely a sérült it­tassága folytán, vagy a munkahelyi feladathoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka során követ­kezik be. A testület a szabálysérté­si felelősségre vonós gyorsí­tása és hatékonyabbá tétele céljából módosította a sza­bálysértésekről szóló tör­vény eljárási szabályait, s felemelte néhány — a tár­sadalomra fokozottan veszé­lyes — szabálysértés ese­tén kiszabható pénzbírság felső határát. Az Elnöki Tanács a továb­biakban személyi kérdésben határozott, bírákat mentett fel és választott meg. — A XXVII. kongresszus vállalta annak a stratégiá­nak a kimunkálását, amely­nek eredményeként a Szov­jetunióban a szocializmus építése új, intenzív fejlődé­si pályára kerül. Ezért is hangsúlyozza, hogy a mos­tani korszak a társadalom minőségi átalakításának kor­szaka lesz, s az átalakulás központjában a társadalmi- gazdasági haladás felgyorsí­tása áll. Növeli a kongresszus po­litikai jelentőségét, hogy az elért történelmi eredmények láttán érzett jogos büszke­séget párosítja azzal az el­tökéltséggel, hogy folytatják mindazt, ami bevált és jó, amit nem haladott túl az idő, és szakítanak mindaz­zal, ami elavult. A kongresszus jövőbe ve­tett hitet és önbizalmat ad. A szocialista építés olyan lé­nyeges kérdéseiben nyújt útmutatást, mint többek kö­zött a szocialista tulajdon, az áru- és pénzviszonyok, a termelőerők és termelési vi­szonyok összhangjának ala­kulása a szocializmus körül­ményei között. A magyar közvélemény példamutatónak tartja azt az elvi igényességet, amellyel a párt szerepéről, a kommu­nisták életéről szólnak a kongresszuson. Az időtálló lenini követelményrend­szert idézik fel, s ez tanul­ságos valamennyiünk szá­mára. Az MSZMP XIII. kong­resszusán hozott határoza­tok végrehajtásához nagy se­gítséget nyújt az SZKP XXVII. kongresszusa. Ennek tudatában sikeres tanácsko­zást, eredményes végrehaj­tást kívánunk szovjet elv­társainknak és barátainknak — fejezte be beszédét Ha­vasi Ferenc. Kádár János, az MSZMP főtitkára és Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitká­ra pénteken Moszkvában ba­ráti találkozót tartott. A megbeszélésen Kádár János nagyra értékelte az SZKP XXVII. kongresszusá­nak munkáját, azoknak a programdokumentumoknak alkotó vitáját, amelyek meg­erősítik a Szovjetunió tár­sadalmi-gazdasági fejlődése meggyorsításának, a pórt ve­zető szerepe növelésének, a szovjet nép szocialista ön­Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, moszkvai magyar nagykövet — az SZKP XXVII. kongresszusán részt vevő magyar pártküldöttség tagjai — pénteken, kétnapos látogatásra Uljanovszkba ér­keztek. A magyar vendégeket Moszkvából elkísérte Alek- szandr Bolsov, az uljanovsz- ki területi tanács elnöke és Borisz Sztukalin, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete. Az uljanovszki repülőtéren a delegációt Vlagyimir Guri- novics, a területi pártbizott­ság titkára és más helyi ve­zetők köszöntötték. Népvise­letbe öltözött fiatal lányok a vendégszeretet hagyományos jeleként, kenyérrel és sóval fogadták a magyar küldött­ség tagjait. Pénteken délután a kül­döttség virágkosarat helye­zett el az uljanovszki Lenin- emlékműnél. Ezután az SZKP uljanovszki területi bizottságának székházában igazgatása továbbfejlesztésé­nek, a béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításáért vívott harcnak irányvona­lát. Kádár János és Mihail Gorbacsov fontosnak nevez­te a Varsói Szerződés tag­államainak aktív, egyezte­tett lépéseit, amelyek célja Európa és a világ helyzeté­nek gyökeres megjavítása, amire lehetőséget adnak a Mihail Gorbacsov ez év ja­nuár 15-i nyilatkozatában szereplő szovjet javaslatok. Alekszandr Bolsov tájékoz­tatta a magyar vendégeket a közép-volgavidéki terület po­litikai és gazdasági életéről. Lázár György tájékozta­tást adott a szocialista épí­tőmunka magyarországi ta­pasztalatairól. A magyar pártküldöttség tagjai ezután a hazánkkal is kapcsolatban álló Uljanovsz­ki Egyedi Nehézszerszám­gépgyárba látogattak, majd ugyanott barátsági gyűlésen vettek részt. Alekszandr Martinov ve­zérigazgató a vendégeknek tájékoztatást adott a 36 or­szágba — köztük Magyar- országra is — szállító gyár tevékenységéről. A gyár első részlege 1955 decemberében lépett üzembe. Vertikális marógépek és hosszmegmun-i káló gépek sorozatgyártá­sára, valamint különleges szerszámgépekre szakosítot­ták. Napjainkban a gyár számjegy-vezérlésű szer­számgépeket megmunkáló központokat és nagy terme­lékenységű speciális szer­számgépeket gyárt. 1986-tól áttérnek a rugalmas gyártó Kijelentették: Magyarország és a Szovjetunió egyaránt arra törekszik, hogy a nem­zetközi biztonság és a szi­lárd béke érdekében erősöd­jék a szocialista közösség or­szágainak egybeforrottsága, valamennyi haladó és béke­szerető erő együttműködése. A magyar—szovjet kap­csolatok néhány kérdését át­tekintve Kádár' János és Mihail Gorbacsov megerősí­tette, hogy a marxizmus— leninizmus és a szocialista internacionalizmus elveire modulok és rugalmas gyártó rendszerek, valamint a moz- góportálos nehézszerszámgé­pek termelésére. Ez a beren­dezés 2—4-szeresére növeli a termelékenységet. Termé­keiket a nehézgépgyártási, az atomenergetikai, a közleke­dés-gépgyártási és más ága-i zatoknak szállítják, mind szocialista, mind tőkés or­szágokba exportálják. A gyár egyik szerelőcsar­nokában tartott barátsági gyűlésen Alekszandr Bolsov beszédében hangsúlyozta, hogy az uljanovszki terület lakosságát örömmel töltik el a szocialista Magyarország eredményei. Meggyőződését fejezte ki, hogy a magyar? dolgozók az MSZMP XIII. kongresszusán hozott hatá­rozatokat, a VII. ötéves terv céljait is valóra váltják. Be­széde végén további sikere-» két kívánt a magyar népnek a fejlett szocialista társada­lom építéséhez. A nagygyűlés részvevőinek' nagy tapsa közepette lépett a szónoki emelvényre Lázár György. támaszkodva mindkét rész­ről tovább akarják fejlesz­teni az MSZMP és az SZKP, Magyarország és a Szovjet­unió elvtársi együttműködé­sét, aktívabbá akarják tenni az együttműködés új for­máinak és módszereinek be­vezetését, különösen a tudo­mányos-műszaki haladás ki­emelt területein. A találkozót az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jel­lemző egység, szivélyesség és testvéri barátság légkörében tartották meg. Lázár György bevezetőben átadta a Szovjetunió Kom-: munista Pártja XXVII. kongresszusára érkezett ma­gyar küldöttség és személy szerint Kádár János szívé-* lyes üdvözletét. — Ezekben a napokban a világ közvéleményének fi­gyelme Moszkva felé fordul, ahol az SZKP XXVII. kong­resszusa végzi történelmi je­lentőségű munkáját — mon­dotta. — A Központi Bízott-} ság politikai beszámolója,: amelyet Mihail Gorbacsov elvtárs terjesztett elő, az ed­dig meghallgatott felszólalá­sok mély benyomást tettek ránk. A beszámoló és a kül­döttek igényes marxista— leninista elemzései nagy fe­lelősséggel szólnak a Szov­jetunió belső életéről, kül­politikájáról, a világ mai helyzetéről. Meggyőző képet adnak arról, hogy a szovjet nép lenini pártja vezetésével az elmúlt öt esztendőben is tovább haladt a hét évtizede megkezdett úton, és a koráb­binál nehezebb körülmények (Folytatás a 2. oldalon) A kártológépből finom csipkeként kerül ki o gyapot a mis­kolci pamutfonodábon. Innen megy tovább hosszú „ván­dorútra*’ amíg késztermékként elhagyhatja ár üzem terü­letét. * * | Nem panaszkodhatnak a miskolci pamutfonoda tmk-bri- gádjának a tagjai, hogy nincs feladatuk. A sok gép ál­landó elfoglaltságot biztosit számukra. Fotó: Szabodos György Az SZKP XXVII. kongresszusa Jövőbe vetett hitet és önbizalmat ad Havasi Ferenc felszólalása a Sasad Tsz zárszámadó közgyűlésén Barátsági nagygyűlés Uljanovszkban Lázár György előadói beszéde

Next

/
Oldalképek
Tartalom