Észak-Magyarország, 1986. február (42. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-27 / 49. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 6 1986. február 27., csütörtök APRÓHIRDETÉSEK expressz Segédmunkásokat fel­veszek kőművesek mellé. Érdeklődni egész nap a 78-083-as tele­lő non. 0 km-es csukott ZUK eladó. Érdeklődni le­het a 15-702-es tele­fonon, 18—20 óráig. Február 22-én. szom­baton 10—11 óra kö­rül autóstáskámat el­vesztettem. feltehető­en az l-es buszon. Ké­rem a becsületes meg­találót. hogy a benne levő címemre szíves­kedjen eljuttatni. a\\ás Szobafestő-segédet felveszek azonnal. Te­lefon : 80-643. esti órákban. ______________ H áztartási munká­ban ügyes. megbíz­ható segítséget kere­sek. ..Március 182892” jeligére a kiadóba. adás-véte! Eladó üzemképes HE 28-as traktor pót­kocsival. ekével. Ugyanott 385. négy­szögöl gépi művelés­re alkalmas szőlő is eladó. Érdeklődni: Legyesbénye. Rákóczi u. 5. sz. alatt. Kissnél. Ilifi-torony eladó vagy elcserélnénk szí­nes tv-re. ..Sürgős 180423” jeligére a ki­adóba._________________ Háromajtós szekrény eladó. Érdeklődni es­te a 38-4 00-es telei’o­foóh.ő —- _____ — Közületieknek és ma- giánszQfnélyeknek re­luxa- es. "redőnyakció, kedvező feltételekkel. 15" ii árkedvezmény. Telefonügyeiét: du. 2 órától este 8 óráig: 35-072.______________ n rötszöríi íőxterrier- kölykök. i-.nrópa­gyóztes néniét szülők utódai eladók. Kor­bél y J., Hoffmann O. 57. Telefon: 85-937. Szép bútorok véte- le-eladása. Miskolc, Beloiannisz u. 5. sz. (Centrummal szem- ben),. Te,).: 15-582. Nagy, teljesítményű víítlírcukorgep eladó. Tóth János, Fót, Le­nin u.. 37. Eladó I db, felújítóit dl éves) jó műszaki állapotban levő IKARUS—255 tip. AUTÓBUSZ. MÉM Műszaki Intézet, Gödöllő, Tessedik S. u. 4., műszaki osztály. Telefon: (28) 20-644. Karambolos és kor­rodált au tó k a rosszé ri­al-; szakszerű javítá­sa. Műhely: Nyék­Iád háza. Kossuth ti. 115 A.__________________ ZASZTAVA 1100 GTE eladó Érdeklődni: 7­töl 10 óráig a 89-509­cs leleJonon. Korpás, vagy esténként Szabó K. 38. ZUK platós kisteher­autót vennék 0—3 évesig. Ajánlatokat a 00-512-es telefonon, de. 8—11 óráig és du. l?> órától. _________________ I FA billenős. friss műszakival eladó. Me- zözombor. Dobi u. 4. ingatlan Eladó, vagy kisebb­re cserélhető kétszo­bás szövetkezeti la­kás. Minden megoldás érdekel. Érdeklődni; Miskolc, Kinizsi u. 19. Ill l., mindennap 17 óra után. Ber­náthné._______________ E ladó 4 szobás, össz­komfortos családi ház. 380 V-os ipari áram van. Szuhakálló, Is­kola út 9. sz._______ H osszabb időre bé­relnék önálló lakást, lakrészt, kisebb házat, komfortosat, telefon szükséges. Érdeklőd­nij__este2__672410. _____ M iskolc-Tapolcán, a Széntkereszth egyen 400 négyszögöl zárt­kert eladó. Villany van. Érdeklődni a debreceni 52-14-665-ös telefonszámon 17 óra után. __________ ­E lcserélném 2,5 szo­bás, tanácsi lakásomat két kisebbre. ..Győri kapu 181 817” jeligére a kiadóba. Sürgősen eladnám Miskolctól 15 km-re a Hernád partján álló komfortos hétvégi há­zamat’. Ara: 270 ezer Ft. Érdeklődni a 31- 973-as telefonon. A Bethlen (iábor utcában 4 szobás, komfortos, tehermen­tes földszinti lakás garázzsal, a Vándor Sándor utcában 1,5 szobás, összkomfortos szövetkezeti lakás. Katona József utcá­ban 4 szobás komfor­tos családi ház, Lyu- kóvölgyben 820 négy­zetméter kert épület­tel, Tapolcán 719 rn; kert eladó. S/.inyei Merse Pál utcában 2 szoba komfortos ta­nácsi bérlakás hason­ló garzonra cserélhe­tő. Érdeklődni: 2. Sz. Ügyvédi Munkaközös­ség 37-152.____________ E ladjuk vagy elcse­réljük családi házun­kat. ,,3 szobás 182 370” jeligére a kiadóba. Tokajban 3 szobás összkomfortos családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Tokaj, Bodrog u. t. T Tel.: 168._________ G arázs eladó a Szentpéterj kapui kór­házzal szemben levő garázssoron. Érdek­lődni: 6l-780-as telefo- non este 6 órától. Gyermekváros mö­gött 300 négyszögöl telek áron alul sür­gősen eladó. Érdek­lődni: Harsányi Lajos Miskolc II.. Simon Fe- renc u. 15.___________ E lcserélném 2 szoba isszkomfortos. II. em. tanácsi lakásom, va­lamint tiszadobi 4oo négyszögölön . levő 2 szobás házat és Bükk- szentkereszten 209 négyszögöl házhelyet igy 3 szobás, kom­fortos. nagy kerttel családi házra Miskolc környékén. Tiszadobi telek külön is eladó, horgásznak kiváló. Ér­deklődni: Tóth Sán­dor, Miskolc Bolyai J ános u. 4.__2d. ___ S ajóbábony, Petőfi u. 2. sz. alatt régi tí­pusú ház eladó. Ér­deklődni : Sajóbábony. Kossuth u. 57. min- dennap.______________ S ajóecsegen állomás­hoz közel 5 szobás, nagy kertes családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni Miskolcon 35-986-os te- lefonon. ___________ 3 50 ezer Ft kp.-vei plusz OTP-vel 1,5 szo­bást, vagy garzont vennék. Tel.: 35-893. 17 óra után. 5 darabból álló bie­dermeier ülőgarnitúra éládö £.rd.: 65-269. Vessek régi fémpén- -vttdíet lóiba pírpénzeket. Wpgdn ul- ua 14. Ambrus. lele- Tori : 78-1^4. Dekoratív, színes mű­bőr elöszobafalak. ci- DÖtartók, tükörkeretek nagy választékban kaphatók: TAMAS-la- kásfelszerelés. MIS­KOLC. AVAS-DÉL. Középszer u. 86. Nyit­va: hétfőtől péntekig. 17—19 óráig.____________ Tollat, dunnát ve­szek. hívásra házhoz megyek. Tel.: 38-239. f 4x4-es, nyitott ARO-t -vennék, 0 km-est vagy yl—2 éveset sürgősen. 6 hónapos részletfize­téssel. ..Február-180387" jeligére a ki- _adéba. Gépjárműalkatré­szek nagy választék­ban kaphatók: IFA, ZUK. NYSA, Bar­kas. UAZ. ARO te- ‘ hergépkocsikhoz, va­lamint személyautók­hoz. A felsorolt típu­sokhoz fődarabok is ^kaphatók. Monorvi- -'déki Afész autós-mű­szaki boltja, Nyírbá­tor, Árpád u. 4. ROBUR tgk., 3 ton­nás. friss műszakival eladó. Érdeklődni du. 5-től. t1-089. Hajdúnánáson, 4 szobás üdülő a fürdő­höz közel kiadó vál­lalat részére. Érdek­lődni : Mezözombor, Dobi u. 4.____________ K étszobás, szövet ke­zeli lakás eladó. Ér­deklődni: Miskolc. Bertalan 2. VII’5.. hét­végekem______________ 1981-ben épült 4 szo­bás családi ház eladó, emeleten zárt. terasz, kp. plusz OTP-átválla- 1 ássál. Érdeklődni: He- jökeresztúr, Deák F. ____________ K özdomb utcán el­adó 900 négyszögöl zártkert, 170 Ft/négy- szögöl, megosztva is. 16-370. este.___________ P ótkerék csárdánál hétvégi telek, kis házzal, víz. villany. 250 ezerért eladó: 16-370, este. Elcserélném Ta­il a cs k öztá rsasá g lakó­telepen levő 1 -r 2x0'5 szobás házfelügyelői lakásom 1 -I- 2x0,5 szo­bás vagy kétszobás föbérletire. Érdeklőd­ni a délutáni órák­ban Miskolc. Dankó Pista 19. fszt. l. Belvárosi másfél szobás, OTP. föld­szinti. lakás eladó, vagy elcserélem na­gyobbra. Érdeklődni: csak 18—19 között a 31-106-os telefonon egy héten belül.__________ T iszalúe, Gárdonyi u. 13. szám alatti két- szoba- k ony hás, f ü rd ö- szobás. családi ház azonnali beköltözéssel eladó. •______________ T ehermentes, nagy kertes, telefonos, 2.5 szobás, családi ház a Győri kapuban eladó. Kisipari tevékenység folytatására előnyös hely. Kapcsolat felvé­telre leveleket ..Nyári beköltözés 181 532” jel­igére a kiadóba.______ J ól bevezetett. 5 éve üzemelő kocsma be­tegség miatt1 eladó. ..Biztos jövedelem 351 795” jeligére a hir­detőbe. Műhelynek, üzlethe­lyiségnek alkalmas, központi fütéses. 120 négyzetméteres helyi­ség hosszabb távon bérbe adó Kazincbar­cikán. ..Centrum-kö- ze'bnn" jeligére a ki­adóba. Sürgősen eladó egy plusz 2xfél szobás 55 m-'-es erkélyes OTP- öröklakás. Érdeklődni 17 óra után. Miskolc Győri kapu 44. 4/2. Perecesen Kodály Zoltán u. 52. sz. alatt telek (420 négyszögöl) faházzal eladó. Ér­deklődni: 69-611 tele­fonszámon 15 óráig. Tenkénénél. _____x E ladó 2 szobás, komfortos OTP-örök- lakás Mezöcsát. Hő­sök tere 26. 1.1. Kp. plusz OTP. Érdeklőd­ni: Igrici. Kossuth u. 51. este 17—19 óráig. Egyedi családi ház eladó 100 m- alapte­rületű. 3 szobás, ét- kezökonyhás, galéria, nagy kiszolgáló helyi­ségek. garázs lakható melléképület, tetőtér beépíthető, 150 négy­szögöl. Kp. plusz OTP vételárba OTP vagy szövetkezeti garzont, ill. 1 -f 1/2 szobás la­kást beszámítok. Ér­deklődni a helyszínen 17 óra után. Miskolc. Lahner Gy. u. 31. (Martintelep.) ________ E ladó Rudabányán jgy garzonlakás Petö- fi-teler Árpád út 10. sz. alatt, összkomfort. ívilJanybójler, és vil­lany füves). Érdeklődni lehet: Lengyel Béláné. Rudabánya, Árpád u. Mh_____________ E ladó Miskolctól 10 km-re 2 szobás, kom­fortos kis családi ház. Érdeklődni: Gulyás Imre. Sajóecseg. Szé­chenyi u. 3.. vagy Kossuth u. 50. sz. alatt. Központi fütéses családi ház eladó. Mis­kolc, Martintelep, Balassa u. 27._____ H egyközben Mikó- házán főút mentén 1200 m- telek és raj­ta levő 60 négyzetmé­ter gazdasági épület eladó. Leveleket: ..Hegyköz 182 652” jel- igére a kiadóba. Egy- vagy másfél szobás lakást vennék vagy bérelnék hosz- szabb időre a harma­dik kerületben. ..Kili­án 182 374” jeligére a kiadóba. A Kiskirály-dűlőben szántóföld parcellázva dadó. Hutás ti. 8. Kazincbarcikán két­szobás. összkomfortos OTP-s lakást elcse­rélnénk tanácsi gar­zonra, vagy másfél szobás lakásra. Ér­deklődni : Radnóti M. tér 18. sz. II1/3. Eladó 1 dr 2 X 1/2 szobás szövetkezeti la­kás az Avason, kész­pénz 145 ezer Ft OTP-vel. ,, Júniusban 182 669” jeligére a ki­adóba._______________ C satos-dűlőben el­adó 2615 m2 gzölö-gyü- mölcsös. Irányár- 50 ezer Ft. Telefon: 77- 117._____ O storte tőn eladó 2488 m- szőlő-gyümöl­csös. Irányár: 80 ezer Ft. Érdeklődni: Mis­kolc, III.. Móra F. 52. vagy 04-418-os telefo­non. 10—20 óra kö^ süti. ___________________ E ladó Miskolc-Ta­polcán 146 négyszögöl ii d ülő telek, k é tsz i n t es fa házzal. Villany, víz van. Érdeklődni: 3. Sz. Ugyvédj Munka­közösség. dr. Oláh Éva.___________________• Eladé) Miskolcon másfél szobás OTP- lakás kp. -ír OTP. ..1987. beköltözés 182 699” jeligére a ki­adóba. _________________ E lcserélném duna­újvárosi iöbérleti egy­szobás. ossz komfortos (40 m-) első emeleti lakásomat hasonló ózdira. Érdeklődni: ózd. Somogyi Béla te­lep 41. sMándi.né­nál lehet.____________ P ufiinkon eladó sző. ló-szántó, gyümölcsös, megosztva is. Jó fek­vésű, kocsival meg­közelíthető. Érdeklőd­ni- Káló József, Ka­zincbarcika, Jfjúmun- kás tér 16. H’9. Nagyszentbenedeken 400 négyszögöl szántó. Fajdoson 200 négy­szögöles telek eladó. Megközelíthető a 2-es busz Turistapark meg­állótól vagy Tapolcá­ié)!. Érd.: Hejőcsaba, Koboz u. 39. Me­csetek.________________ I .yukóvölgyben, az első buszmegállóhoz közel 240 négyszögöl vi kendtelek eladó. Víz. villany, kis faház- z.al. Érdeklődni: du. 4 ő rá t<)l. sz o m ba t - v as á r- nep egész nap: 85-781. Eladó azonnali be­költözéssel a belváros­ban. Csalogány u. 9. alatti 260 négyszögöl telken levő, 10x10 mé­teres alapterületű, 2 1/2 szobás. félkomfortos családi ház. Irányár: 900 ezer Ft. _________ T apolcán, a Zója u. közepén levő 250 négy- sz ög öl szolő-gyü m öl - esős bérbe adó. Ér­deklődni: Miskolc. Bajcsy-Zs, u. 25. 1/3. Eladó 3 szobás, für­dőszobás lakás. ga­rázs. melléképületek 635 négyszögöl es te­lek. Hejőbábe, Lenin út 56. sz. Érdeklődni: mindennap. Elcserélném avasi. 2 szobás, tanácsi bér­es 1,5 szobás szövet­kezeti lakásunkat 2,5 vagy 3 szobás, szö­vetkezeti vagy OTP- lakásra. Érdeklődni: INKÖZ Iroda. Mis- köle. Széchenyi út 56. Elcserélném 1 rtfusz két félszobás. Engels úti szövetkezeti laká­som miskolci kertes családi házra. Érdek­lődni : 61-565 telefon­sz ámon. _______________ 0 4 m-'-es, 2 és lel szobás, erkélyes OTP- Inkás tehermentesen eladó. 1987. nyári be­költözéssel. Sárospa­tak. Április 4. u. 16. I. em. 1. Tel.: 11-477. Vállalat részére ki­adom a nyári hóna­pokra 3 szobás, össz­komfortos hajdúszo- boszlói családi haza­mat. strandtól lOperc. Érdeklődni: Vincze József. 4200 Hajdúszo- hoszló. Erkel F. 47. Garázst vennék a diósgyőri városköz­pontban. vagy a Ki­lián környékén. Ér­deklődni : a 76-017-es telefonon. 16 óra után. Takács, Miskolc. Ár­pád u. 16. 6/1. Avas-déli, 1 + 2x1/2 szobás, telefonos la­kásom eladnám, kp. OTP-átvallalással. Érdeklődni: 61-202, egész nap.___________ E ladó 2.5 szobás szö­vetkezeti lakás. Cím: Leninváros. Lenin út 9. VII em. 3,__________ K ét szoba, konyha — külön van a főző­konyha -- eladó vagy elcserélhető. Miskolc. Bábonyibérc. Újtelep 65. sz. __________ 1,5 szobás, földszin­ti szövetkezeti lakás eladó Encsen. Érdek­lődni: Nefelejcs u. 16. üzv. Kissné (rendőr­ség mögött).__________ Erenyőben, lőúthoz közel, szép környe­zetben 160 négyszög­öles telken régebbi kis ház eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érdeklőd­ni a 67-429-en. 17 óra után.________________ S zéchenyi utcában földszintes, egyszobás, étkezős, komfortos, gázfűtéses bérlaká­som elcserélném. Minden megoldás ér­dekeli. ,,Sürgős 182311” Jeligére a kiadóba. Eladó 1 I 2 fél szo­bás OTP-Iakás, kp. -f- OTP-átvállalással. Ér­deklődni: Miskolc, Győri kapu 46. 1/3.. szombat-vasárnap egész nap hétköznap 17 óra után.________ Sürgősen eladó 2,5 szobás szövetkezeti lakás. Miskolc, Kö­zépszer 28. íX/3. Ér­deklődni mindennap 6— 8 óráig. Elcserélném vagy el­adnám 2 és fél szo­bás. szövetkezeti. Ku­ruc utcai, földszinti lakásom. Cserénél 1 db garzont -f 1 és fél szobás, bérházi lakást kérek. Esetleg csak 1 db 1 és fél szobást -f kp. Érdeklődni: 71- 189. hétköznap 17 és 20 óra között, szom­baton és vasárnap egész nap. Eladnám vagy elcse­rélném tárcáii. 3 szo­bás, kertes családi házam. Csereként csak miskolci 2 és fél szo­bás érdekel. Érdek­lődni: Tárcái. Köny- ves Kálmán 106. Avas-dél, Hl. ütem 2 szobás OTP-lakás eladó. 9000 Ft m- + OTP. Tel,: 66-063. Elcserélném belvá­rosi másfél szobás OTP-lakásomat egy vagy kettő, -kisebb ta- nácsira. Tel.: 62-542. Eladó Szerencsen, az. Ondi úton 1800 négyszögöl szőlő, amely házhelyek ki­alakítására is alkal­mas. Víz. villany a telekhatáron van. Ér­deklődni Miskolcon 7— 16 óráig a 16-710-es telefonon, a délutáni órákban a 87-539-es telefonon, vagy sze­mélyesen. Miskolc. Dankó Pista u. 7. sz. 3 1. alatt. _____________ 1 1 2 szobás, gá­zos. tanácsi lakást el­cserélnénk nagyobb­ra. vagy vennénk ker­tes házat. Minden megoldás érdekel. Ki­zárólag a Szentpéteri kaouban. Miskolc. Katowice u. 4L. mfszt. 1. ______________ E lcserélném belvá­rosi. tanácsi bér ear- zonlakásomat 2.5 vagy ? szobás tanácsira, vnqv családi házra. Minden megoldás ér­dekei. Érdeklődni: iNKÖZ Iroda Mis­kolc. ’ .Széchenvi ú* Eladó az. Egyetem- város fölött hétvégi telek, --pincével. Be­építésre lehetőség van. Irányár: 100 000 Ft kn. Érdeklődni: INKÖZ Iroda. Mis­kolc. Széchenyi út 56. Debrecenhez 8 km- re 1400 négyszögöl ve­gyes gyümölcsös, fé­lig kész épülettel, jó­szágtartásra alkalmas, megosztva is eladó. Buszjárat van. Érdek­lődni: Debrecen. Lak­tanya u. 17.. vagy a 12-795-Ös telefonon, az esti órákban.________ ü sszeköltözök, fi­gyelem! A MIK Vál­lalat INKÖZ Irodája elcseréli Korvin Ottó utcai, 3 szoba, háló­fülkés, 84 négyzetmé­teres, nagykonyhás, új építésű, összkom­fortos tanácsi bérla­kását. Elsősorban összek öltözők jelent­kezését várjuk. Érdek­lődni: MIK Vállalat. INKÖZ Iroda. Széche- nyi út 56. sz. alatt. Eladó Sátoraljaúj­helyen 624 négyzet­méter. közművesített építési telek. Irány­ár: 130 000 Ft kp. Ér­deklődni: a MIK Vál­lalat Sátoraljaújhelyi Kirendeltségén. min­den szerdai napon. vegyes Szoba festést-mázó - lást-tapétázást válla­lok minőségi kivitel­ben. Telefon: 62-180. esti órákban. ________ T akarítás, szőnyeg-, padlószőnyeg- és bú- torkárpit-tisztítás. Te­lefon: 64-480._________ Évi 28 napos üdülő­használati vagy tulaj­donjogi üdülőt szer­vez a Hegyvidék Üdü­lőszövetkezet Sopron­ban, Harkányban. Mátraszentimrén. Cím: Hegyvidék. Budapest 114. Pf. 380. 1536. Ha iparosra van szüksége, keresse fel megrendelőirodánkat, készséggel állunk a lakosság szolgálatá­ban. Víz-, központi- fűtés-. üvegezés, re­dőny-, reluxa-, lam­béria-szerelés ! 1 év garancia! Levélcím: Miskolc. Győri kapu 47. Tel.: 35-292. Pianínó bérbe adó. Kuruc u. 27. Simon. Televíziójavítás azon­nal. garanciával. Tel.: 72-666. __________________ E gyetemista angol nyelv oktatását vállal­ja kezdőknek, közép­haladóknak. nyelv­vizsgára való lel készí­tés olcsón. Érdeklődni lehet: mindennap 18 h-tól v 31-922 telefo­nom______________ Vállalat férfidolgofcóí. figyelem! Nőnapi vi- rágigényüket már most jelezzék a 12- 376-os telefonszámon. 17 óra után. Megren­delhető: frézia zöld­del. csomagolva 20 Ft. tulipán csomagol­va 20 Ft. Szegfű és hóvirág napi áron. A megrendelt virágot kí­vánságukra a hely­színre szállítjuk díj­mentesen. Miskolcon és környékén. Várjuk megrendelésüket. Fiatalember felvé­telizni kívánó társa­kat keres, hatéko­nyabb felkészülés ér­dekében. ,,Magyar— történelem 182 627” jeligére a kiadóba. Telefonügyeletet vál­lalok : 64-021. Középkorú házaspár egyedül élő nyugdí­jas nénit családtag­ként elfogadna. ..Sze­retet 180397” jeligére címet a kiadóba ké­rek. Március 1-én és 2- án mozgássérülteknek tartok reggel 8-tól. délután 4-ig 50"„-kal olcsóbban ügyeleti na­pot. Gumiszerelés. de- fektjavitás. eentíro- zás. futómű optikai beállítás. Túri Imre gumiiavító. Felsőzsol- ra. József A. 5. üvegezés, képkere- tezés. Marx K. u. 21. Tel.: 52-736. Nyitva: 8—16 óráig. Dolgozókat alkalmaznak NYAKI MUNKALEHETŰSEG A BALATONNAL! A HUNGAR­HOTELS Balatonfüredi Ónálló Egysége (Balatonfüred, Zsigmond 11. 1.) felvételt hirdet az alábbi munkakörökhöz. Szakképzett sza­kács, szakképzett cukrász, eme­leti dolgozó (vendégszobák ta­karítása), konyhai segédmunkán. Bérezés: a kollektív szerződés szerint. Szállást és kedvezményes étkezést biztosítjuk. Havi egysze­ri útiköltséget állandó lakóhely és Balatonfüred között terítjük. Szerződéskötés: április 1-től ok­tóber 31-ig (közös megegyezés esetén véglegesítés is lehetséges). Jelentkezés: szémélyesen vagy le­vélben, a fenti címen. A Kazincbarcikai Sütőipari Vállalat felsőfokú szakirányú is­kolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal, clörclépesi lehetőséggel sürgősen felvételre keres dolgozókat mun­kaügyi csoportvezető és elemző közgazdász munkakörökbe. Je­lentkezni lehet írásban vagy sze­mélyesen a gazdasági igazgató- helyettesnél (Kazincbarcika, Sza­bó Lajos út 2., telefon: Kazinc­barcika, 10-133). u Ózdi Kohászati Üzemek a akfeldolgozó mű és a szállítási «•egységekhez kiemelt kerese- lehetöséggel felvételre keres íézgépkezelőkct. Részletes fel- igosítást adnak: salakfeldolgo- ~ (tel.: 4/233) és szállítási Lregység 14-86) munkaügyi osztálya A Szilasmfenti Mgtsz. Miskolci Kirendeltsége felvételre keres gépkocsivezetőt Barkas típusú gépkocsihoz és betanított fertőt­lenítői munkára. Jelentkezés: Miskolc, Kiss tábornok u. 58 a. Telefon: .'»2-853. Gyászhírek HALÁLOZÁS Mely fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GÓG ISTVÁN (volt perecesi lakos) 61 éves korában, tragikus hir­telenséggel meghalt. Temetése 1986. február 28-án 15 óra 30 perckor lesz, a perecesi te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal. akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, test­vér és rokon GALYASI ENDRE életének 79. évében elhunyt. Temetése 1986. március 1-én 10 órakor lesz. a diósgyőri ka­tolikus temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett bátyám POLGÁRI MIHÁLY 73 éves korában, 1986. feb­ruár 25-én, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 1986. március 1-cn délelőtt ll tara­kor lesz. a diósgyőri temető­ben. Gyászolja: húga és a ki­terjedt rokonság. Mély megrendüléssel tudat­juk, hogy nyugdíjas munka­társunk MOLNÁR JÓZSEF volt kerületvezetö erdész életének 72. évében elhunyt. Temetése 1986. február 28-án 13.30 órakor lesz, a szent An­na temetőben. Emlékét ke­gyelettel megőrizzük. Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda­ság dolgozói, gazdasági, poli­tikai és társadalmi szerveinek vezetői. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, keresztmama és só­gornő, a drága rokon BARNOVSZKY MIHALYNE szül.: Molnár Ida hosszan tartó, súlyos betegség után, 1986. február 26-án vá­ratlanul elhunyt. 28-án 14 óra­kor kívánsága szerint az emö- di temetőben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édes­anya. anyós, nagymama, test­vér, rokon JASSZUS JENÖNÉ szül.: llyas Mária 1986. február 25-én tragikus hirtelenséggel. 65 éves korá­ban elhunyt. Temetése 1986. március l-én 13 órakor lesz, a vasgyári temető ravatalo­zójából. A gyászoló család. 'tudatjuk, hogy drága ha­lottunk CSERJÉSI LÁSZLÓ hamvasztás utáni búcsúztatá­sa február 28-án, pénteken lesz, a Mindszenti temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett családtagunk. Id. SZÖLLÖSI LÁSZLÓ M A V-nyugdíjas életének 75. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Teme­tése 1986. február 28-án, 13.30 órakor lesz a városi temető­ben. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a ro­konoknak, barátoknak, az NME tanárainak, kollégáknak, iskolatársaknak, a DIGÉP- ben, a Semmelweis Kórházban és a Bocsi Mgtsz-ben volt munkatársaknak, ismerősök­nek, a Virág u. 7. szám la­kóinak. valamint külön kö­szönetét mondunk az Edelényi Alkotmány Mgtsz vezetőségé­nek és dolgozóinak, hogy drága halottunk, KEDL LÁSZLÓ, ip. főmérnök temetésén megjelentek, sírjá­ra koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoz­tak. Gyászoló felesége és fia, László. Hálás szívvel köszönöm mind­azoknak a rokonoknak, isme­rősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak, akik drága édesanyám, ii Utter marton ne temetésén részt vettek, fájdal­munkat rész vé t n y i 1 vá n í tássa 1. virágaikkal enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik drága. felejthetetlen halot­tunk, KÖVI ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjá­ra virágot helyeztek, mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a TÜKI Vállalat. az LKM forgalmi üzem és az 1. Sz. Óvodai G ASZ dolgozóinak, a testvéreknek, rokonoknak, jó szomszédok­nak és jó ismerősöknek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik özv. PODHENSZKY LASZLONE sz. Kruppa Márta temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik szeretett fele­ségem. PITÉNYI BALINTNÉ temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak, bánatunkban velünk együttéreztek. Pité- n.vi Bálint cs három gyerme­ke. Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, mun­katársaknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen férjem, édesapánk, nagyapánk, id. GERGELY SÁNDOR temetésén részt vettek, fáj­dalmunkban együttéreztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak a kedves rokonok­nak, barátoknak, szomszédok­nak. ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen halottunk. özv. PALESCH GÉZANÉ sz. Burghart Julianna temetésén megjelentek, sírjá­ra virágot helyeztek, vagy más módon fájdalmamban osz­toztak, bánatomat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló unoka- húga. Köszönetét mondok mind­azoknak a rokonoknak, ba­rátoknak. volt munkatársak­nak, szomszédoknak és Is­merősöknek, akik szeretett édesapám, NYITRAY ARP Ad temetésén megjelentek, sírjá­ra virágot helyeztek. mély gyászunkban részvétüket nyil­vánították. Dr. Nyitray Agnes és családja. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a ro­konoknak. ismerősöknek, szomszédoknak, akik id. SIMKÓ ANDRASNÉ temetésén részvétükkel fáj­dalmunkban osztoztak, sírjá­ra virágot hoztak. Külön sze­retnénk megköszönni a 19/97- es Gyógyszertár, a Kohászati Múzeum dolgozóinak őszinte segítségüket. A gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik BOGYÓ ÁKOS temetésén megjelentek, sírjá­ra virágot helyeztek. Testvé­rei. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a ro­konoknak, barátoknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak, akik felejt­hetetlen halottunk. KOPASZ GYULA temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút .< helyeztek vagy részvétüket táviratban fe­jezték ki. Külön köszönetét mondunk a B.-A.-Z. Megyei Beruházási Vállalat vezetőinek és dolgozóinak támogatásu­kért. a tanácsi dolgozóknak, a Miskolci Mezőgép Vállalat számviteli osztály dolgozóinak, valamint a Zrínyi Gimnázium IV. A és a 3. Sz. Szakközép- iskola II. E osztály osztályfő­nökeinek és tanulóinak, akik mérhetetlen fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét minden kedves ro­konnak. barátnak, munkatárs­nak és ismerősnek, akik sze­retett halottunk, MÁTRÁI (MITTERPACH) gyula temetésén részt vetteti bána­tunkat részvétükké! enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik HUTER BÉLANÉ •sz. Boros Anna temetésén megjelentek, sírjá­ra virágot tettek és részvét- nyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló férje és családja. Hálásan köszönjük mind­azoknak. akik PUDLICS JOLÁN temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. Külön köszönjük a Zalka M. utca la­kóinak részvétnyilvánítását. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ba­rátoknak. szomszédoknak, is­merősöknek. munkatársaink­nak és a Tejipari Vállalat kol­lektívájának. akik édesapánk. SZÁSZFÁI IMRE temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni ieypke'/trk. Leányai és a gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét azoknak a rokonok­nak. barátoknak, ismerősök­nek. szomszédoknak, a Gép­ipari Szakközépiskola igazga­tójának. tantestületének, akik SOMOSI SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjá­ba virágot helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a ro­konóknak, kedves ismerősök­nek. jó szomszédoknak. a 140-es Csemege vezetőinek és dolgozóinak. akik szeretett halottun k ÖZV. PATAKI JÖZSEFNÉ szül.: Sági Margit temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, kollégáknak, is­merősöknek. akik szeretett édesanyánk özv. STEFAN JANOSNÉ temetésén megjelentek. fáj­dalmunkban osztoztak. A gyá­szoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom