Észak-Magyarország, 1986. február (42. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-27 / 49. szám

1986. február 27., csütörtök ÉSZAK-MAGYARORSZAG 7 Csak röviden... Rajt előtt a területi csapatok Szép tavaszi remélnek a borsodiak A í obiakon kitekintve, még fehér táj tárul elénk, de mindez nem gátolja o labdarúgóesapatokat, hogy a hét végén nekivágjanak a tavaszt idénynek. Már­cius elsá napjaiban mozgásba lendül honi labdarúgásunk teljes gépezete, ismét lesz szurkoiócsalogató (-riasztó?) progrom. Remélhetőleg az időjárás nem gördít áthágha­tatlan akadályokat az együttesek elé. Nem az utazásra gondolunk, hiszen a főutak tiszták, járhatók. A pályák ta­laja okozhat gondot, mert a kőkeményre fogyott játék­téren olykor a megállós is nehézséget jelent egyeseknek. Márpedig a szurkolók cseleket, pontos átadásokat, ügyes megoldásokat és főleg szép gólokat akarnak látni, ezért vesznek jegyet. Szombaton folytatódik a pontvadászat a területi labdarúgó-bajnokság Mátra és Tisza csoportjában egyaránt. Hagyományos idény előtti összeállításunkban igyekszünk beszámolni ar együttesek készülődéséről, a leg­frissebb hírekről. Szombattól pedig a döntő szó már a január óta készülő csapatoké és játékosoké lesz. sport Meglepetésre készülnek Igaz. hogy Del-Amerika és Európa labdarúgó-szurkolói is híresek fanatizmusukról, azon­ban az irakiak sportszeretetével kevesen vetekedhetnek. Minden­napos bagdadi utcakép: a gye­rekek a perzselő napsütéssel sem, törődve kemény. poros grundokon kergetik a labdát szenvedélyesen. A'4 iraki államvezelés nem kis figyelmet szentel nemzeti tizen­együk szereplésére. Az elnök fia. Uclay Hussein az Iraki Lab­darúgó Szövetség „első embere”. A vezetők eddig sem voltak szűkmarkúak játékosaikhoz. A csapat élén álló brazil szakve­zetői hármasról — Edu főedző a nagy Zico bátyja — és két segítőtársa — úgy tartják, hogy 25 fezei- dollárt keresnek ha­vonta. Február végére várják Irak­ba az angol kiválóságokat. Az F.verton és az Arsenal utazik Bagdadba, majd márciusban Edu 24 tagú keretével Brazíliá­ba tart. Ott Rio de .Taneiró és Sao Paulo klubjai látják ven­dégül a VB-re készülő iraki válogatottat. Áprilisban Mexikó­ba érkeznek edzőtáborozásra az arab labdarúgók. Három játékosra alapozzák — a szerintük — meglepetéseket sejtető reményeiket: a kapus Raad Hammoudi, továbbá két csatár. Hussein Saeed és Ahmed Radl szereplésétől várják a leg­többet. Közülük Hammoudit az arab világ legjobb kapusának választották. Egy napon át kétségek között hányódott a brazil közvélemény azok után, hogy a labdarúgó-válogatott keret két játékosa, Leandro és Renato megsértette az edzőtábor' lakóira vonatkozó szabályokat. Vétségükért — hajnali négyjcor tértek haza az este 11 órai takarodó he­lyett — a keretből való ki­zárás fenyegette őket. A leg­újabb hír szerint a Brazil Labdarúgó Szövetség veze­tése megbocsátott nekik. El­sősorban azért kényszerültek erre a — gyengeségről árul­kodó — lépésre, mert a ke­ret többi tagja egyöntetűen ezt követelte. JÉGKORONG. Dunaújvá­rosi Kohász—Miskolci Kini­zsi 7-3 (2-1, 0-1, 5-1). Mis­kolc, városi műjégpálya, 200 néző. Vezette: Schell, Láng, Szabina. G.: Majoros, Gyön­gyösi, Rozgonyi. Vereségé­vel kiesett az MNK továb­bi küzdelmeiből a hazai gárda. ASZTALITENISZ. Sátor­aljaújhely párosbajnokságá­nak győztesei, ifjúsági leány­páros: Király, Takács (gim­názium). Ifjúsági fiú páros: Olajos, Szabó (gimnázium). Felnőtt női páros: Jencsik, Klusóczky (kórház). Felnőtt férfipáros: Bálint, Varga (STK). Ifjúsági vegyes pá­ros: Szabó, Sárosi (gimnázi­um). Sl. A Magas-hegy baj­noksága — Sátoraljaújhely. Eredmények, óriás műlesik­lás. a győztesek, nők: Vin- cze (BÉVSC), ifj. Reinholcz (Visegrádi, Cselény.i (BÉVSC), Kerényi (STK), Sándor (H. Papp J. SE). Fér­fiak: ifj. Chlepkó (BÉVSC), Majthényi (Visegrád), Ho- monnay (STK), Szala (H. Papp J. SE), Kovács (Vi­segrád). Műlesiklás, nők: Vincze, ifj. Reinholcz, Cse- lény.i, Kerényi, Kelen (H. Papp J. SE). Légfegyveres silövö orszá­gos bajnokság — Galyatető. Az ifjúsági II. korcsoportban (10 kilométeren) Bráz Zol­tán (Honvéd Papp József SE, edző: id. Bokros György és Szöllősi István) arany­érmet vehetett át. Ugyan­csak bajnok lett ifjúsági 0 kilométeren Kiss Gábor (H. Papp J. SE. edző: id. Bok­ros György és Szöllősi Ist­ván). ATLÉTIKA. Megyei fe- fedettpályás serdülő B és ifjúsági verseny — Miskolc. A győztesek, ’72-es születé­sű fiúk, 60 m: Rézműves (Sátoraljaújhelyi TK) 8.00. A brazil szurkolók milliói .tehát fellélegeztek, hiszen mindkét játékos a nemzeti kedvencek közé tartozik. Re­nato a legjobb brazil jobb- szélső, ráadásul igen gól­erős. Leandrót a világ egyik kiemelkedő tudású jabbhát- védiének, sokak szerint nél­külözhetetlennek tartják. Az is kiderült, hogy a játékos­társak „szolidaritási” meg­mozdulásának két fő szer­vezője Falcao és Zico volt. Azzal érveltek: Renato és Leandro kizárása megbonta­ná a csapategységet. A Prensa Latina hírügy­nökség jelentése megállapít­ja. hogy a szövetség veze­60 m gát: Papp (S.-újhely) 9.7. Távol: Záhonyi (Sáros­pataki TC) 543. Magas: Di- dás (KVSE) 160. Súly: Bil- key (DVTK) 11.31. ’73-as születésű fiúk, 60 m: Nagy (Mezőkövesdi Munkás) 8.4. 60 m gát: Deményi (DVTK) 9.9. Távol: Kiss (DVTK) 472. Magas: Sonkoly (KVSE) 145. Súly: Sonkoly 8.80. ’72- es születésű leányok, 60 m: Bugics (Olefin SC) 8.4. 60 m gát: Prágai (DVTK) 10.6. Távol: Prágai 441. Magas: Kiss (DVTK) 140. Súly: Fa­zekas (Sárospatak) 8.40. Fedettpályás ifjúsági or­szágos bajnokság — Buda­pest. Fiú magasugrásban Tóth Győző (KVSE, edző: Tamás Zoltán) 198 centimé­terrel diadalmaskodott. Leány 200 méteren Mádai Mónika (DVTK, edző: Kis- pál Jánosné) 25.4 másod­perces teljesítménnyel ugyan­csak első lett. TÖMEGSPORT. Városi kispályás gyorskorcsolya- verseny — Kazincbarcika, 123 induló. A győztesek, leá­nyok: Paái (Újvárosi Ált. lék.). Fejes (Kertvárosi Ált. Isk.). Fiúk: Horváth (Dimit­rov Ált. Isk.), Medve (Köz­ponti Ált. Isk.). Március 8— 9-én Kazincbarcika ad ott­hont a Pajtás Kupa kispá­lyás gyors korcsolya-verseny országos döntőjének. A vá­rosi műjégpályán az első napon, 9 órakor kezdődnek a küzdelmek. BIRKÓZÁS. Területi úttö­rő A-korcsoportos szabad­fogású versenyt rendeztek Diósgyőrött. Az eseményen 104 fiatal lépett szőnyegre. A DVTK sportolói közül Berdár (26 kg), Tóth (29), Nagy (32), Bencskó (38), Ga- ramhegyi (41). Deák (45), Merész (49) és Péderi (58) az első helyet szerezte meg súlycsoportjában. ben csökkentette Tele San­tana szövetségi kapitány be­folyását. tekintélyét. A szak­vezető ugyanis határozottan amellett kardoskodott, hogy a két bűnöst távolítsák el a világbajnoki keretből. A vezetők és a szurkolók is azzal érvelnek, hogy a ré­gi nagyok, Pelé, Didi, Gar- rincha, Zagallo és a többiek sem voltak „angyalok”. Még 1962-ben, a chilei világbaj­nokság színhelyén is alapo­san kirúgtak a hámból, rá­adásul az akkori csapatveze­tők „szemet húnyó” egyet­értésével. A VB-t mégis Brazília nyerte ... MÁTRA CSOPORT SAJÓBÁbONYI VEGYÉSZ — Urváry Lajos szakosztály- elnök: — Január első hetében kezdtük a felkészülést, s vé­gig Sajóbábonyban dolgoz­tunk. Később sorozatban ját­szottuk az előkészületi mér­kőzéseket, ezek váltakozó eredményekkel zárultak, de messzemenő következtetést természetesen nem vontunk le belőlük. Részt vettünk a miskolci teremtornán, amely minden szempontból hasz­nosnak bizonyult, segítette a formába hozást, s bizonyít­hatták képességüket olyan labdarúgók, akik nem sta­bil tagjai a kezdő tizenegy­nek. A napokban katonai szolgálatra vonult be Budai és Kiss, leszerelt viszont Po- povics. Hogy milyen tervek­kel vágunk neki a tavasz­nak? Nos. szeretnénk a köz­vetlen élmezőnyt alkotó együttesek mögött végezni. BORSODNÁDASDI KO­HÁSZ — Sándor Miklós ügy­vezető elnök: — A felkészülés idején egy csehszlovákiai meghívásnak is eleget tettünk, s amikor hazatértünk, utaztunk a mis­kolci teremtornára. A fáradt, alaposan megdolgoztatott tár­saság eredményeit nem szük­séges kommentálni, de a tisztánlátáshoz fentiek is hozzátartoznak. Az előkészü­leti találkozókon jó benyo­mást keltett fiatai, alig 22 esztendős átlagéletkorú csa­patunk. Legyőztük például a feljutásra pályázó Ózdi Ko­hászt 4-1-re! Két játékost igazoltunk, Agó Somsályból, Balogh pedig Csokvaomány- ból került hozzánk. Megíté­lésünk szerint a kialakuló­ban levő csapatra lehet épí­teni! Mindent elkövetünk a bentmaradás érdekében, de akkor sem esünk kétségbe, ha netán búcsúznunk kelle­ne a harmadik vonaltól. Legidősebb játékosunk a 30 esztendős Kasza, akivel új szerepkörben találkozhatnak maid a szurkolók és az el­lenfelek. Kasza ugyanis be- állóst játszik, s nem is rosz- szul! Keretünkben tíz olyan fiatal található, aki nem ér­te el huszadik életévét. Na­gyon várjuk vissza a lába­dozó Vinczét. remélhetőleg a 3. fordulótól már számítha­tunk rá. Vasárnap Gödön szeretnénk meglepetést okoz­ni. egy héttel később viszont pályánk használhatatlansága miatt Özdon fogadjuk a Gyöngyöst. ÓZDI KOHÁSZ — Halácsi László edző: — A februári „tavasz" kellemetlenül érintett min­ket, hiszen a kedvezőtlen időjárás következtében — elsősorban a felkészülés technikai oldalán — kisebb fokú lemaradást „könyvel­tünk” el. A pályák állapo­ta ugyanis játékra többször alkalmatlan volt, így nem tudtuk lemérni, hogy hol tartunk, hol szorít a cipő. Az edzőmeccseken öt NB Il-es gárdával is találkoz­tunk, bosszantott, hogy sok gólt kaptunk. Játszottunk jól. de gyengébben is. A két véglet: hazai környezet­ben 4-0-ra vertük a Salgó­tarjáni BTC-t, Nyíregyházán, a VSSC-től viszont 6-0-ra ki­kaptunk. — Keretünkből senki nem távozott. Pribék A. és Ökrös viszont katonai szolgálatra vonult be, és szolgálati ide­je alatt a Honvéd Papp Jó­zsef SE-ben szerepel majd Ügy néz ki a dolog, hogy a honvédektől két leszerelő hozzánk igazol, a végleges megállapodás a napokban születik meg. — Célkitűzésünk egyértel­műen az első hely megszer­zését irányozza elő! Sőt, az osztályozót is sikerrel akar­juk megvívni. Személy sze­rint úgy ítélem meg — és az elnökség ezzel egyetért —, hogy az ÓKSE-nek, tudása és lehetőségei alapján az NB II- ben a helye. Sorsolásunk ugyan lehetne jobb is BORSODI BÁNYÁSZ — Németh Attila edző: — Február elején mutat­koztunk be. Az előkészületi találkozókon váltakozó si­kerrel szerepeltünk. Igaz, nem is elsősorban az ered­ményre összpontosítottunk, hanem a csapatrészek közöt­ti jobb együttműködés meg­teremtésére, a már tudott elemek gyakorlására. — Balogh bevonult, Bartók, Budai S. és Palej viszont le­szerelt. Az utóbbi kettőt fél esztendőre kölcsönadtuk a Sajószentpéteri Üveggyár­nak. Sérültünk nincs, így gyakorlatilag a legjobb ösz- szetételben kezdünk a hat­vaniak ellen. A nyitányon győzelmet remélek, egy eset­leges siker igen sokat jelen­tene számunkra. — Üjoncok vagyunk a Mátra csoportban, ennek el­lenére a kilencedik helyet akarjuk megszerezni. Hiszem, hogy kiesési gondokkal nem kell majd számolnunk. Sor­solásunk kedvező, az első öt fordulóban ugyanis három­szor leszünk pályaválasztók, egyszer pedig szabadnapo­sak. Ebből következik, hogy mindössze Balassagyarmaton lépünk idegen gyepre. Tá­madójátékunkra sok panasz merült fel az őszi szezonban, ezért tavasszal változtatunk: a 4—4—2-es formáról a 4—3 —3-asra térünk át. EDELFNYI BÁNYÁSZ — Virág!i Tamás ügyvezető el­nök : — Sok gondunk akadt az elmúlt hetekben, hónapok­ban. Major, Madarász, Béres és Ragyina műtéten esett át, Csorbát pedig rövidesen ope­rálják. A január 11-i kezdés óla Edelényben dolgozunk, a csapat számára igyekeztünk megfelelő feltételeket terem­teni. — Örvendetes, hogy senki nem jelentett be távozási szándékot. Czél kivárási ide­je letelt. így a tavaszi mér­kőzéseken már Koleszár György edző rendelkezésére áll. Ügy néz ki, hogy Béres és Ragyina is ott lehet a nyi­tányon ! — Ha ötvenszázalékos tel­jesítménnyel rukkol ki a gárda, bekerülhet az első tíz közé. Egyébként konkrét cé­lunk a nyolcadik hely meg­szerzése. Mindenekelőtt ha­zai pályán kell győzelmeket aratnunk és közönségünket kiszolgálnunk. Ez csak tet­szetős játékkal képzelhető el! Az őszi szezon végén elhul- lajtottunk néhány pontot, melyek most igencsak jól jönnének. Persze nincs vesz­ve semmi, itt a javítás lehe­tősége. — Gyöngyösön kezdünk, egy ponttal Igazán elégedet­tek lennénk. Az első forduló párosítása: Sal­gótarjáni Síküveggyár—Nagybá- tony, Romhány—Sajóbábony, Honvéd Köteles SE—Sírok. Recsk —Bélapátfalva, Göd—Borsodná_ dasd. Borsodi Bányász—Hatvan, Gyöngyös—Edelény, ózdi Kohász —Balassagyarmat. Szabadnapos: BVSC. TISZA CSOPORT HONVÉD PAPP JÓZSEF SE — Verebélyi Gyula szak­osztályelnök: — Miskolcon gyűjtöttük az erpt, rendszeresen láto­gattuk a diósgyőri sátorcsar­nokot. köszönettel tartozunk a DVTK-nak, hogy helyet biztosított számunkra. Na­ponta kétszer is tréningez­tünk, a fiúk szorgalma, hoz­záállása dicséretes volt. Sár­közi, Szabó. Bém, Gyetvai, Kosztyu, Héjas és Hajdú le­szerelt, az alapozást — a két kapust is beleszámítva — egy tucat játékos kezdte. Az új fiúk tegnap vonultak be, névsorolvasást csütörtökön és pénteken tartunk. Az már biztosra vehető, hogy hoz­zánk került Takács (DVTK), Budai T. (Sajóbábony). Ba­logh (Borsodi Bányász), Pri­bék A. és Ökrös (Özdi Ko­hász). A (elsoroltak már több edzésen is részt vettek. — Ma a Miskolci VSC-vel vívjuk utolsó előkészületi meccsünket. Ez a találkozó a mi szempontunkból rendkí­vül fontos. Balogh Zoltán edzőnek ugyanis a 90 perc alapján kell határoznia ar­ról, hogy kinek szavaz bi­zalmat a nyitányra. A do­bogóra okvetlenül fel aka­runk kapaszkodni! Balmaz­újvárosban kezdünk, egy pontra számítunk. OLEFIN SC — Toperczer Tibor edző: — Leninvárosban kezd­tünk, aztán a Balaton part­jára, Széplakra költöztünk. Az erőgyűjtést követően ed­zőmérkőzésen a Sajóbábonyi Vegyésszel, a Borsodi Bá­nyásszal. Polgárral, a Borsodi Építők Volánnal és a Loko- motiva Kosicével játszot­tunk. Gondot okozott, hogy Czerva. Csizi, Tóth és Szép sérült. Szép kivételével va­sárnap nem is számíthatok rájuk. — Senki nem távozott, hozzánk került viszont Fo­dor Százhalombattáról. A felkészülés során elsősorban a helyzetkihasználásra fek­tettük a hangsúlyt. Remé­lem, hogy a sok gyakorlás­nak a tavaszi szezonban kéz­zelfogható eredményei lesz­nek. Leninvárosban mutat­kozunk be — salakos pá­lyán. Füves pályánk ugyan­is jeges, havas, játékra al­kalmatlan. A Szolnoki Ve­gyiműveket mindenképpen meg kell vernünk, nem csu­pán azért, mert az utolsó helyen áll. Az Olefin SC lé­nyegesen jobb csapat! A listavezető DUSE-val szem­ben három pont a hátrá­nyunk ... Célunk valame­lyik dobogós hely megszer­zése. Az első forduló párosítása: Ra- kamaz—Hajdúszoboszló, Máté­szalka—-Debreceni Universitas, Vo­lán Rákóczi—Tiszavasvári, Bal­mazújváros—H. Papp J. SE, Ole­fin SC—-Szolnoki Vegyiművek, Honvéd Asztalos SE—Karcag. Le­hel SC—-Kisvárda. Hajdúböször­mény—Püspökladány. Doros László Kolodzey Tamás TOTÓSAROK, 9. HÉT (fÉK ÄII Tippel: Mogyorósi Kálmán (Hiába töröltek négy mérkőzést is az elmúlt heti szelvényről, ez­úttal sem csőikként a fogadók ked­ve. Tizenegymilliónál több szelvény érkezett be, de a nyeremények ősz- szege a nyolcadik héten is alul­múlta a várakozást. Most remény van rá, hogy nem maradnak el a találkozók, s telitalálatot is elérhet­nek a totózás barátai. Heti tippe­lőnk: Mogyorósi Kálmán, a Ké­ményseprő és Tüzeléstechnikai Vál­lalat dolgozója.) — A Mannheim alighanem az egyik pontnak is örül majd a lis­tavezető ellen. Bochumban két kö­zepes képességű csapat kerül egy­mással szembe, a hazaiak leié bil­len a mérleg nyelve. Nagyon kel­lene a két pont a kölnieknek, mert egyre inkább közel kerülnek a se­reghajtókhoz, s hiába vannak el­maradt mérkőzéseik, egyelőre kevés a pontjuk. Nem sok választja el a Hertha együttesét a kieséstől, a nyugat-iberliniek számára létkérdés a pontszerzés. A Solingen jól sze­repel hazai pályán, de a Fortuna Köln magasra tör, bármilyen ered­mény előfordulhat. Ugyancsak há- romesélyesnek ítélem a listavezető oberhauseni vendégjátékát. — A héten a Fiorentina hazai győzelme tűnik a legbiztosabb tipp- nek, én is rájuk voksolok. A Lecce és a Bari egyaránt bizlos kieső. rajtuk már a csoda sem segíthet, akármelyik fél nyerhet. Nápolyban bizonytalan kimenetelű a Torino vendégjátéka, érzésem szerint Ma- radonáék kicsikarják a győzelmet. Rómában nem esélytelen az Inter, de Pruzzóékat ezúttal sem féltem, nyernek. Az Arezzo a kiesés ellen, az Empoli a feljutásért harcol, dön­tetlen várható, akárcsak Palermó- ban. Vicenzában inkább a hazaiak az esélyesek, de a döntetlen is el­képzelhető. A pótmérkőzésre meg­lepő tippet írok be a héten. X 2 1 X 1 X 2 1 2 Megbocsátottak Leaodrónak és Renátának tőinek döntése nagymérték-

Next

/
Oldalképek
Tartalom