Észak-Magyarország, 1986. február (42. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ESUIMMVIUOIISZKG AZ MSZMP BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLII. évfolyam, 27. szám Ara: 2,20 Ft Szombat, 1986. február 1. II Központi Statisztikai Hivatal jelentése a gazdaság és a társadalom lejlődéséröl a III. ötéves tervidőszakban és 15-ben A VI. ötéves tervidőszakban tovább erősödtek a szocia­lista társadalom műszaki és gazdasági alapjai, gyarapo­dott a nemzeti vagyon. A lakosság jövedelme és fogyasz­tása emelkedett, életkörülményei javultak. A népgazdaság egyensúlyi helyzete az időszak folyamán kedvezőbb lelt, ezen belül a külgazdasági egyensúly lényegesen javult. A külkereskedelmi mérleg az 1980. évi jelentős passzívum­mal szemben 1985-ben mind rubel-, mind nem rubelelszá­molásokban aktívummal zárult. Ezt a társadalmi termelés hatékonyságának némi javulása, valamint a nemzeti jöve­delem növekedése mellett a belföldi felhasználás vissza­fogása tette lehetővé. Az ötéves terv a nemzeti jövedelem 14—17 százalékos növelését irányozta elő. Az éves tervek, a külső és a bel­ső feltételek változása miatt, mérsékeltebb növekedési ütemet tűztek ki célul. 1985- ben a nemzeti jövedelem kb. 840 milliárd forint volt, vo­lumenben 7 százalékkal több az 1980. évinél és kb. 1 szá­zalékkal kevesebb, mint 1984- ben. Az előző évitől leg­nagyobb mértékben a mező- gazdaság és az építőipar ter­melése maradt el. A bruttó nemzeti termék volumene öt év alatt 9 százalékkal emel­kedett. A külgazdasági egyensúlyt nehezebb körülmények kö­zött kellett javítani, mint amilyenek a terv jóváhagyá­sakor előreláthatok voltak. A tervidőszak folyamán esz­közölt intézkedések és a gaz­dálkodó szervek erőfeszítései eredményeképpen 1982-től a külgazdasági kapcsolatok minden évben kiviteli több­lettel zárultak. Az 1985. évi kiviteli többlet a' tervezett­nél és az előző évinél is ki­sebb, mintegy 22 milliárd forint lett. A belföldi felhasználás, azaz a fogyasztás és felhal­mozás együttes volumene 1985- ben mintegy 4 száza­lékkal kevesebb volt az öt évvel korábbinál és megkö­zelítette az 1984. évi szintet. 1985-ben az egy lakosra jutó reáljövedelem 7—8 szá­zalékkal volt magasabb az 1980. évinél. A reálbér csök­kenése 1985-ben megállt, és színvonala mintegy 5 száza­lékkal alacsonyabb volt az öt évvel korábbinál. A reál- jövedelem emelkedése az egyéb munkajövedelmek és különösen a társadalmi jut­tatások növekedéséből szár­mazott. A lakosság fogyasz­tása 1980-tól 1985-ig kb. 7 százalékkal emelkedett. Mind a reáljövedelem, mind a fo­gyasztás növekedése lénye­gében megfelelt a tervezett­nek. A felhalmozás 1985. évben sem emelkedett, s így öt év alatt a nettó felhalmozás vo­lumene jelentősen, a bruttó felhalmozásé kisebb mérték­ben csökkent. A VI. ötéves terv idősza­kában az aktív keresők szá­ma folyamatosan csökkent, öt év alatt 2,7 százalékkal. Az anyagi ágakban ennél nagyobb, 4,9 százalék volt a létszámcsökkenés, míg a nem anyagi ágakban 7,2 százalék­kal nőtt a keresők száma. Az elmúlt öt évben a ter­melés szervezetében és a gazdálkodó szervezetek tevé­kenységében jelentős átala­kulás ment végbe a rugal­masabb alkalmazkodóképes­ség érdekében. A valós igé­nyek kielégítésére emelke­dett a kisvállalatok és egyéb kisebb termelő szervezetek száma, részben a meglevő nagyvállalatok egyes rész­legeinek önállósulása útján. Üj típusú gazdasági szer­vezetek is létrejöttek és nö­vekedett a magánkisiparosok száma. A népgazdaságban létre­hozott összes jövedelem öt év alatt folyó áron több mint 40 százalékkal emelkedett. A jövedelemnövekmény négy­ötöde az árszínvonal emel­kedéséből származott. A kül­kereskedelmi cserearányok romlása csökkentette a jö­vedelmeket. A tervidőszak folyamán az állami szektor aránya vala­melyest csökkent, a szövet­kezeti szektoré emelkedett. A gazdasági fejlődés főbb mutatói 1985. év 1984. cv «■„-»ban 1985. év 1980. év «/,rában Nemzeti jövedelem kb. 99 kb. 107 Belföldi felhasználás 99,5—100 96**—9? (pari termelés 101 112 Országos cpitési- szerelési tevékenység 95 88 Mezőgazdasági termékek termelése 94 112* Egy lakosra jutó reáljövedelem 101—101,5 107—108 Lakosság fogyasztása 101—101.5 107 1981-1985. 1985. év cv összesen Szocialista szervek ■ kb. 935 beruházása, milliárd Ft 190—191 Lakásépítés. 1000 db 72.5 370 > 1981—1985 évek átlag:» a* 1970—1980. évek átlagá­nak százalékában. Az ipari termelés öt év alatt 12 százalékkal, az utol­só évben 1 százalékkal nőtt. A VI. ötéves terv 19—22 szá­zalékos növekedést irányzott elő. Az ipar nemzeti jövede­lemhez való hozzájárulása öt év alatt a bruttó terme­lésnél valamivel gyorsabban nőtt, de 1985-ben ez a cél nem valósult meg. Az ötéves terv céljainak megfelelően az ipari termé­kek értékesítésében emelke­dett az export aránya. 1985- ben rubel viszonylatban 38 százalékkal, nem rubelel­számolásokban 14 százalékkal több ipari terméket expor­táltak, mint 1980-ban. 1985- ben azonban a rubelben el­számolt kivitel gyors növe­kedése mellett a konverti­bilis valutákban elszámolt kivitel csökkent. Ebben je­lentős szerepe volt az élel­miszeripari termékkivitel visszaesésének. Belföldre az ipar öt év alatt 4 százalékkal növelte értékesítését. Ezen belül a lakosságnak eladott termé­kek mennyisége 11—12 szá­zalékkal, a beruházási célú és a termelőfelhasználást szolgáló értékesítés 4. illet­ve 1 százalékkal nőtt. Az iparban foglalkoztatot­tak száma öt év alatt több mint 100 000 fővel, 7 száza­lékkal csökkent, 1984-ben és 1985-ben a létszámcsökke* nés, a korábbi évi 2—3 szá­zalékról 0,5—0,6 százalékra mérséklődött. A létszám- csökkenés lassulásában sze­repe volt a vállalati gazda­sági munkaközösségek meg­jelenésének. Az energiaforrások között a szénhidrogének aránya az 1980. évi 63,6 százalékról 1985-ben 59,9 százalékra csökkent úgy, hogy a kőolaj aránya számottevően mér­séklődött, a földgázfelhasz­nálásé kissé emelkedett. Nőtt az energiafelhasználás­ban az importált villamos energia és az atomenergia szerepe. Az energiatermelés bővíté­sére és korszerűsítésére öt energetikai szakágazatban a tervidőszak folyamán kb. 130—140 milliárd forintot fordítottak, az összes ipari beruházás 40 százalékát. En­nek az összegnek közel egy- harmadát a Paksi Atomerő­mű építésére használták fel. A vaskohászat termelése öt év alatt 7 százalékkal csökkent. A termelésben nőtt az értékesebb hengerelt acélok és a kohászati má­sod-, illetve harmadtermé­kek aránya. Az időszak fo­lyamán befejeződött a Le­nin Kohászati Művek kom­binált technológiájú acélmű­vének és a Dunai Vasmű konverteres acélművének a beruházása. A vaskohászati termékek exportja öt év alatt a rubelelszámolású or­szágokba számottevően emel­kedett, a nem rubelelszá­molású országokba csökkent. A gépipar termelése 1985- ben 18 százalékkal haladta meg az 1980. évi színvona­lat. öt év alatt legnagyobb mértékben a viszonylag ki­sebb anyag- és energiaigé­nyű híradás- és vákuum­technikai, valamint a mű­szeripar termelése emelke­dett. A tervidőszak folyá- mán nagymértékben foko­zódott a gépipar exportcélú (Folytatás a 2. oldalon) A neki-nekilóduló szél sepri, fényesíti 0 az ég boltozatját. A szikrázó napfény­ben, a tiszta levegőben nem érződik, hogy a hőmérő szerint (mínusz ötöt mutat) hideg van. Szép, vastagra hízott a bereki holtágon is a jég. Finom porhó kavarog, a szél meg-megzörgeti a bokrokat, amott a túl­oldalon zörög-zizeg a száraz nádas. Varjú­csapat gubbaszt a fehér törzsű nyírfa koro­náján, majd felröppenve méltatlankodó káro- gással becsmérlik, szidalmazzák az alant járó embert. Egyébként csend, nyugalom van itt a Berekben, a Sárospatakról néhány percnyi já­rásra, a Bodrog egyik holtágán, ezen a pom­pás, csodás horgászvízen. Bodó Istvánnal bók­lásszak végig a vízpartot, s omint szeretettel, lelkesen beszél, megállapítjuk: jobb vezetőt nem is találhattunk volna. Pista bátyánk ugyan­is gyermekkorától járja a Bodrog, a Tisza partját, a szép, csendes holtágakat. Sok min­dent tud a halak természetéről, a haljárásról, egyáltalán mindenről, amit az itteni vizekről egy horgásznak tudnia szükséges. Segítségé­vel mutatjuk be a Bodrogmenti Horgász Egye­sületet. (Csali című összeállításunk a 12. ol­dalon.) Magyar pártkiildöttség utazott a kubai párt kongresszusára Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A testület a Miniszter- tanács előterjesztése alapján módosította a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. számú törvényerejű rendeletet és szélesítette a jogtanácsosi tevékenység kö­rét. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta az 1985-ben elintézett állampolgársági ügyek ta­pasztalatait. Megtárgyalta a testület a múlt évben elintézett ke­gyelmi ügyek tapasztalatait. A döntések előkészítését az igazságügyi szervek körülte­kintően végezték. Érvénye­sült az az alapelv. hogy a bíróságok által kiszabott büntetést végre kell hajtani, így csak különös méltánylást érdemlő, humánus okokból gyakoroltak kegyelmet. Az Elnöki Tanács a to­vábbiakban kinevezésekről határozott, bírákat mentett fel és választott meg. Befejeződtek a munkásőr egységgyűlések A Diósgyőri Vasas Műve­lődési Központban tegnap délután tartották meg a Munkásőrség megyei pa­rancsnoksága és a közvetlen irányítása alá tartozó alegy­ségek évzáró-évnyitó ünne­pi egységgyűlését. Az ünne­pi esemény elnökségében helyet foglaltak a megyei és miskolci párt-, állami és társadalmi szervek, tömeg­szervezetek, fegyveres erők és testületek képviselői, köz­tük Juhász Péter, a megyei pártbizottság titkára. A me­gyei törzs és alegységeinek elmúlt évi munkáját Soós Ottó, a iMumkásőrség megyei parancsnoka értékelte és szólt az új esztendő fonto­sabb feladatairól. A megyei parancsnokság tegnapi számvetésével me­gyénkben befejeződtek a munkásőrök értékelő és fel­adatmeghatározó egységgyű­lései. A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának meg­hívására Sarlós Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, az Ország- gyűlés elnökének vezetésé­vel pénteken magyar párt- küldöttség utazott Kubába. A delegáció — amelynek tagja Barts Oszkárné, az MSZMP (Fejér Megyei Bi­zottságának első titkára és Bognár István nagykövet, aki Havannában csatlakozik a küldöttséghez — részt vesz a Kubai Kommunista Párt III. kongresszusán. iffSiptW Hl w: „Eri a falut én úgy isme­rem, mint a saját kezemet. Cserépfalu Bogács és Bükk- zsérc között helyezkedik el. Itt, a mi falunkban van egy olyan hely, hogy olyan nincs sehol... Én nagyon szere­tem a falumat, nem megyek el lakni innét, mert szép a táj és jó élni, jó a levegő”- ezeket a sorokat közel négy esztendeje vetette pa­pírra egy negyedik osztályos tanuló. Most, hogy visszatér­tünk Cserépfaluba - a kö­zösségi gyarapodás légköré­ben -, keresve sem tudnánk újat mondani az itt élők ra­gaszkodásáról. (Képes vissza­térésünk az 5. oldalon talál­ható.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom