Észak-Magyarország, 1985. július (41. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-01 / 152. szám

II hét vége megyénkben Tizenegyedik alkalommal VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK' ÉSZMI MAGYARORSZÁG AZ MSZMP BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLI. évfolyam, 152. szám Ára: 1,80 Ft Hétfő, 1985. július 1. Vasasjuniális a Csanyikban Több napos esőzés után az idő is megemberelte magát az elmúlt hétvégére, így szombaton ragyogó napsütés fogadta a XI. vasasjuniális résztvevőit Miskolcon, a csa- nyiki Majális-parkban. Már a kora reggeli órákban szá­zával érkeztek a kikapcso­lódni, szórakozni vágyó va­sasdolgozók és családtagjaik a kedvelt kirándulóhelyre, ahol a rendezők a nap min­den órájában gazdag kultu­rális és sportprogramról gondoskodtak. Nem hiány­zott a művészeti csoportok és a sportolók látványos be­mutatója. Nagy sikert ara­tott a Centrum Áruház ma­nökenjeinek divatbemutatója, akik a nyári kínálatból ad­tak ízelítőt. A találkozó nem­zetközi jellegét a chilei Vic­tor Jara együttes folklórmű­sora jelentette. A gyerme­kek sem unatkoztak a nap folyamán, mesemozi és kü­lönféle bohócparádé szóra­koztatta a legkisebbeket. míg a nagyobbak körében kedvelt volt a Diósgyőri Va­sas Művelődési Központ gyermekfoglalkoztatója. A sátorban kedvükre dolgoz­hattak. s a maguk készítet­te bábokkal és egyéb játé­kokkal gazdagíthatták ottho­ni készleteiket. A vendéglá­tó egységek is kitettek ma­gukért. ételböl-italból senki nem szenvedett hiányt, fo­gyott is mindenből jócskán. (A juniálisról számol be képriportunk a 11. oldalon.) Folytatta munkáját a nemzetközi orvoskongresszus Budapesten a hétvégén is folytatta munkáját a nukleáris hábo­rú megelőzéséért küzdő országok nemzetközi mozgalmának V. kongresszusa. A képen Csazov szovjet akadémikus beszél. Széke ió ti léseken f oly ta tó ­dott. vasárnap a nukleáris háború megelőzéséért küzdő nemzetközi orvosmozgalom budapesti kongresszusa. A szakemberek véleményt cse­réllek az atomháború és a polgári védelem kérdéseiről, s foglalkoztak a nemzetközi orvosi együttműködés továb­bi lehetőségeivel. A kelet—nyugati bizalom, illetve bizalmatlanság pszi­chológiai vonathozásairól ta­nácskozó szekcióban felhív­ták a figyelmet: mindent meg kell tenni annak érde­kében, hogy a katonai erők szembenállását a békés cé­lok érdekében folytatott együtt működés váltsa lei. Hangsúlyozták, hogy nem­csak a diplomáciai tárgya­lásokon szükséges elérni a bizalom növekedését, hanem az orvosok és a világ más dolgozói között is. Rendkí­vül jelentősek ebből a szempontból a személyes kapcsolatok, amelyek hozzá­járulnak a bizalom építésé­hez. A másik féllel szemben érzett harag nem teszi lehe­tővé. hogy meglássuk egy­másban a pozitív tulajdon­ságokat — mondották, sár­rá figyelmeztetlek, hogy nukleáris korunkban a két nagyhatalom közötti bizal­matlanság az emberiség pusz­tulásához vezethet. A vitában rámutattak: a nemzetközi eszmecserék le­hetőséget adnak egymás megismerésére és segíthetik a bizalom építését a nemze­tek között. Az. őszinte együtt­működéssel. valamint a ne­velés eszközeivel megteremt­hető a kölcsönös megértés a különböző világnézetű embe­rek között. A kongresszus hétfőn a dokumentumok elfogadásával fejezi be munkáját. Az Országos Béketaaács Elnökségének állásfoglalása Erőművi berendezések Kínának Ai Április 4. Gépipari Müvek Energetikai Gépgyártó Leányvállalata höerömüvi berende zéseket gyárt Kína részére. A mintegy 2 millió dollár értékű vízkezelő egységeket - vízszűrőket, ioncserélőket stb. - a datongi erőműbe építik be. A berendezések utolsó darabjait a szállítási kötelezettségüknek megfelelően még az első félévben kiszállítják a megrendelőknek. A képen: Készülnek az utolsó ioncserélő blokkok. Az Országos Békelanacs állásfoglalást telt közzé ab­ból az alkalomból, hogy be­fejeződött a béke és barátság hónapjának rendezvénysoro­zata. A dokumentum megál­lapítja: ezeket a heteket a béke ügyéért vállalt felelős­ség és nagyfokú cselekvő- készség, a fiatal nemzedék fokozott részvétele, a kü­lönböző kezdeményezések változatos sorozata jellemez­te. Több száz gyűlésen, fóru­mon, beszélgetésen jutott kifejezésre, hogy hazánk bekeszerető lakossága tisz­tában van a nukleáris há­ború szörnyű veszélyeivel s minden tőle telhetőt elkövet a pusztító világégés elhárí­tására. A béke fenntartásá­nak korunkban megvannak a reális feltételei: azok a történelmileg kialakult nem­zetközi erőviszonyok, ame­lyek a kelet—nyugati s ezen belül mindenekelőtt a szov­jet—amerikai katonai egyen­súlyra alapozódnak. Ezt az egyensúlyt nem szabad és nem lehet megbontani. Messzemenő egyetértés nyilvánult meg mindazokkal a békés kezdeményezésekkel, amelyek célja, hogy az egyensúlyt a fegyverzetek minél alacsonyabb szintjén valósítsák meg és végleg (Folytatás a 2. oldalon) A 250. tanév végén Diplomaosztás ifjú mérnököknek Szombaton — június 29- én, délelőtt pontban fél li­kőr — kezdődött meg Mis­kolcon, a Nehézipari Mű­száki Egyetem főépületének díszudvarában a 250. tanév ünnepélyes zárása. Az egyetemi tanács és az elnökség tagjainak bevonu­lását állva fogadta az igen nagy számban jelenlevő ven­dégsereg. Itt voltak a szü­lök, testvérek, barátok, is­merősök — a „mérnökké fo­gadott végzős hallgatók örö­mének részesei, őket és az egyetem professzorait, okta­tóit, dolgozóit, hallgatóit, meg a meghívott vendégeket üdvözölte elsőként <lr. Czi- 1)ere Tibor, az egyetem rek­tora.- Külön, személy szerint is köszöntötte az elnökség­ben helyet foglalók között dr. Kun Lászlót, a megyei pártbizottság titkárát; Por­koláb Albertet, a megyei ta­nács elnökhelyettesét; Szűcs Ferencnét, az SZMT titká­rát; Simkó Jánost, Miskolc város tanácselnök-helyette­sét, Kánya Gusztávot, a KISZ megyebizottságának titkárát, dr. Kratochwill Fe­rencet, a Művelődési Minisz- t ári u m f őosztá ly vezető- he­lyettesét. A köszöntő és üdvözlő mondatok után arról szolt dr. Czibere Tibor, hogy ez a most záruló tanév — Mis­kolc székhellyel a .'16.-nak számít — a nagy feladatok jegyében zajlott. Ezek ösz- szefogóan fontos eleme ab­ban van, hogy elkészült az egyetem távlati fejlesztési terve, s azt az egyetem ta­nácsa június 20-i ülésén el­fogadta. A fejlesztés — mon­dotta a rektor — életbevá­góan fontos! Nem csupán az elmúlt 250 esztendő fényes fejezetei okán, nem csupán a nagy elődök megújulást tanító példája kötelez Mis­kolcon: a reánk és e hazá­ban a műszakiakra, a mér­nökökre váló tennivalók szabják az új utak keresé­sének kötelesség-ruháját. Amelyet fel kell venni és hordani kell mindennap, „a tudomány és a haza szolgá­latára". Dr. Czibere Tibor beveze­tő gondolatai után a karok dékánjai tettek jelentést. Ezek szerint az 19114 19115-ös tanév ■ végén összesen 401 hallgató szerzett oklevelet a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. (A bányamérnö­ki ‘ karon 103-a.n; a koho- mérnöki n (i.l-a-n, a gépész­mérnökin 235-en.) A mérnökké fogadás ün­nepélyes percei után a Be­csületdiplomát adták át Ma­gyar Gábornak, Szokoly Ká­roly nak, Göncz Csabának és Révész Zoltánnak közösségi tevékenységük elismeréséért. (A nappali tagozaton ketten végeztek kitüntetéssel: Pász­A Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat miskolci számítóközpontja június 28. és 30. között Mis­kolcon, az Egyetemvárosban rendezte meg a XV. jubileu­mi SZÜV kulturális és sport­napokat. Az ország 18 váro­sából érkezett számítástech­nikai dolgozók tartalmas há­rom napot töltöttek me­lói' József okleveles bánya­mérnök és Ther József ok­leveles kohómérnök). Az ifjú mérnököket ezút­tal dr. Romvári Pál tudo­mányos rektorhelyettes kö­szöntötte. Beszédéből idéz­zük az alábbiakat: — Kezükben a diplomá­val. szívükben a jól végzett munka örömével és sikerél­ményével készülhetnek az életre. Sok segítséget kap­lak eddig . . . Törleszteni csak becsületes munkával, a fel­adatok tisztességes ellátásá­val lehet. — Az oklevél nemcsak jo­gosítvány, hanem az. értel­miségi pályán dolgozó szak­ember hivatástudatát tükrö­ző kötelezettségvállalást is jelenti. Az oklevél nem je­lenthet semmiféle kiváltsá­got, jogtalan előnyt mások­kal szemben: sokkal inkább jelentenie kell a nép. a tár-, sadalom szolgálatát. A végzősök, az ifjú mér­nökök nevében Göncz Csa­ba búcsúzott az alma ma­tertől. gyünkben, a sport mellett megismerkedtek Miskolc ne­vezetességeivel, különböző kulturális programok része­sei voltak. A csapatok kü­lönböző atlétikai számokban, kispályás labdarúgásban és úszásban vetélkedtek. A mis­kolci házigazdák —. akik jól (Folytatás a 2. oldalon) Befejeződtek a SZÜV-napok

Next

/
Oldalképek
Tartalom