Észak-Magyarország, 1984. október (40. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-09 / 237. szám

1984. október 9., kedd ESZAK-MAGYARQRSZAG 7 Labdarúgás NB II. DVÍK: Győzelem Sopronban is! KVSE—Tapolca 1-1 (1-1) "t Kazincbarcika, 500 néiö. Ve­zette; Szabó A. J. KVSE: Májer - Babus, Szta- hon, Helgert, Fodor — Petro­vics, Kálmán, Majoros - Fis­ter, Munkácsi, Asszony. Edző: Bencsik Gyula. Csere: Kálmán helyett Les- kó a 61., Fister helyett Kal­már a 70. percben. A Vegyész régen látott lel­kesedéssel vetette magút a küzdelembe. Azonnal letá- madtúk ellenfelüket, a tapol­caiak elképzelés nélkül vag­dosták előre a labdákat. A rohamozás már a 3. percben eredménnyel járt. Petrovics labdája val Munkácsi lepett ki a védők közül, aztán 14 méterről a kifutó kapus mel­lett lőtt a hálóba, 1-0. Nem sokkal később Fister kísér­tetiesen hasonló helyzetbe került, csakhogy ő a döntő pillanatban még cselezni pró­bált, aztán térdre esett . .. Petrovics szabadrúgását fog­ta meg névrokona, s ezzel a sárga-kékek cl is lőtték a puskaporukat... Feljött a vendégcsapat, amely néhány húzásból álló támadásokkal kísérletezett, s ezek meglepő módon .sok zavart idéztek elő az ingatag barcikai védelem­ben. A 35. percben Ormai a jobb oldalról emelt a ka­pa elé, a védők teljesen őri­zetlenül hagyták Némethet, aki 4 méterről lőtt a tehe­tetlen Májer mellett a haló­ba. 1-1. A szünet után sem alakult ki folyamatos játék a tó­csákkal borított, mély tala­jú pályán, valóságas vízi üt­közetet kísérhettek figyelem­mel a nézők. A KVSE" meg­próbálta döntésre vinni a dolgot, de nem volt meg a kellő összhang a csapatré­szek közölt, ráadásul elké­pesztően gyenge egyéni tel­jesítmények tették lehetet­lenné a kibontakozást. Lassan már hátrányt jelent a barcikai pályán játszani a KVSE együttesének! A sárga- kékek fergeteges kezdést pro­dukáltak, vezetést is szerez­tek, de látni lehetett, hogy ezt az öldöklő iramot nem bírhatja sokáig a gárda. Így is történt, a meghatározó emberek negyedóra után (!) elfáradtak, s valósággal ma­gukra húzták az ellenfelet. A Vegyész védelme megza­varodott, kiütközött a hátvé­dek lassúsága. Az ellenak­ciók roppant komótosan gör­dültek, a körömpasszok nem vezettek eredményre, távoli lövésekre pedig senki nem vállalkozott. A Vegyész va­lamennyi csapatrésze elma­radt a várakozástól, különö­sen a kocogós, öreguras fut­ballt produkáló középpályá­sok és a teljesen tehetetlen, öncélú játékot nyújtó csatá­rok teljesítménye elgondol­koztató. A látottak alapján megkockáztatjuk: a sárga- kék együttes szerkezeti gon­dokkal küzd, a jelenlegi fel­állásban sajnálatos módon nem igen képes többre. A jelek szerint ebben az idény­ben is a kiesés elkerülésé­ért harcol majd a csapat. A hazaiak közül senki nem ér­demel dicséretet. BENCSIK GYULA: — A nehéz talajon védelmi kiha­gyás miatt veszítettük el az egyik pontot. Egyébként nem értem, miért nem lőttek ka­pura játékosaink ... Doros László i Bakony Vegyész —Ózdi Kohász 2-0 (1-0) nálni. A 30. percben reze­Veszprém, 600 néző. Vezet­te: Kajtár. OKSE: Kocsis - Orlóczki, Farkas, Szilágyi, Pribék - Vá­gó, Kovács, Osváth, Feledi - Utassy, Tokár. Edző: Szendrei Béla. Csere: Feledi helyett Ho- monnai a 62., Utassy helyett Fodor a 78. percben. Esőben, rendkívül csúszós talajon került sor a talál­kozóra. A hazaiak igen nagy erőkkel, rohamoztak, beszo­rították az ózdiakat. A ven­dégek jó ideig csak vagdos­ták előre a labdát. így az­tán nem volt lehetőség ak­ciók vezetésére. A 13. perc­ben Fülöp két jó csel után a jobb kapufa tövét találta el. Nem sokkal később ismét Fülöp veszélyeztetelt, ekkor a középcsatár lövése a felső lécről vágódott vissza. A vendégek elvétve jutottak szóhoz, csak a középpályáig tudtak megfelelően kombi­téshez jutottak a hazaiak. Belső a bal oldalon indítot­ta a felfutó Házit, aki jó ütemben ívelte át a másik szélre a labdát és a jókor érkező Fülöp 10 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. 1-0. A szünet után szinte azon­nal újabb gólt érlek el a ha­zaiak. A 48. percben a nagy kedvvel játszó Fiílöp jó lab­dát adott Tóiknak, aki jobb­ra ívelt, és az üresen ma­radi Baumholczer nyolc mé­terről magabiztosan fejéit a kapu bal oldalába, 2-0. Eb­ben az időszakban is inkább a hazaiak irányították á já­tékot, az ózdiak erejéből csak Szögletek kiharcolására futotta, igazi helyzetet kép­telenek voltak kialakítani. A lendületesen kezdő ha­zaiak sorra teremtették jobb­nál jobb helyzeteiket, de ezeket rendre elpuskázták. Egyértelmű hazai fölény jel­lemezte az első 45 percet, amelynek végén a vezető gól is megszületett. Az ózdiak jószerével csak tébláboltak a pályán, főleg csatáraik erőt­lensége volt szembetűnő. A második félidőben folytató­dott a veszprémi fölény, de a második bekapott goi után a vendégek is bátrabbak leltek, igaz, tudományuk csak a 16-osig tartott, ott a szervezetten védekező veszp­rémi hátvédek rendre meg­hiúsították a próbálkozáso­kat. A , fekeje-fehérek nagy csalódást okoztak, nem kész­tették különösebb erőbedo­básra a hazaiakat, akik így is biztosan szerezték meg a két pontot. Jók: Szilágyi, Ko­vács, Osváth. SZENDREI BELA: — A csúszós és vizes talaj nagy próba elé állította mindkét csapatot. A lelkesebb és ak­tívabb támadójátékkal elő­rukkoló együttes nyert. (1-0) DVTK—Soproni SE 2-1 Sopron, 2800 néző. Vezette: Hazafi. DVTK: Piel — Szlovák, Oláh, Szűcs, Görgei - Menyhárt, Fű­tő, Szemere - Szlifka, Dzur- ják, Fekete. Edző: Bánkúti László. Csere: Szlifka helyett Lippai, Fekete helyett Szabó, mind­kettő a 70. percben. Nagy szélben kezdődött a találkozó. Egyik csapat sem tudott tartósan mezőnyfö­lényre szert tenni, jobbára a középpályán pattogott a labda. Fükő lövése tévesztett célt, nem sokkal később Piel- nek kellett közbeavatkoznia, Dercsár elől szedte fel a labdát. Ezután sokáig nem történt említésre méltó ese­mény, a kapuk sem forog­tak veszélyben. A félidő haj­rájában váratlanul gólt ért el a DVTK. Fehér könnyel­műen eladott labdájára Dzurják csapott le, kicselezte a soproni kapust is, aztán higgadtan helyezett a háló­ba 1-0 A második félidőt a ha­zaiak kezdték jobban, észre­vették, hogy sebezhető a ven­dégek védelme. Nagyobb se­bességre kapcsoltok és a gyors, néhány húzásból álló akcióik gyakran teremtettek meleg pillanatot Fiel kapuja előtt. Az erőfeszítések siker­rel jártak mert a 61. perc­ben egyenlített a Sopron. Fehér indította a bal olda­lon Dercsárt. s a szélső ne­héz szögből szorongatott helyzetből 6 méterről lőtt a hálóba. 1-1. Ezután ismét a tözéppályán pattogott a lab­Bónkúti László: „Mindkét együttes fáradt csapat benyo­mását keltette." da, a hazaiak láthatóan elé­gedettek voltak az ered­ménnyel, inkább a bizton­ságra ügyeltek, s nem eről­tették tovább a góllövést. A 88 . percben aztán eldőlt a mérkőzés sorsa. Dzurják me­redek labdával indította Sze­merét, s a középpályás egy csel után 12 méterről lőtt a kapu közepébe, 2-1. Alacsony színvonalú, sok hibával tarkított mérkőzést vívtak a csapatok. Rengeteg volt az átadási h'ba. a pon­tatlanság lerontotta a telie- sítményeket. M;ndössze & küzdőszellem elégített ki. a játék nem sok örömet oko­zott a szurkolóknak. A diós­győriek két ‘•zerepcsés gólt értek el, ez azonban mit sem von le győzelmük értékéből. Hiába kezdeményezett vala­mivel többet a vendéglátó csapat, a lehetőségeit jobban kihasználó együttesé leli a teljes siker. Jók: Oláh, Fü­kő. Dzurják, Szemere. BÁNKÜTI LÁSZLÓ: — Szerencsénk volt, hogy a má­sodik félidőben az addig ki­támadó Sopron visszaállt. Az alacsony színvonalú mérkő­zésen mindkét csapat fáradt együttes benyomásai keltet­te... * További NB Il-es eredmé­nyek: Váci Izzó—Nagykani­zsa 4-1; 22. sz. Volán—Hód- gép 0-3; Dunaújváros—Deb­receni Kinizsi 2-0; Szekszárd —Volán SC 0-0; Keszthely— Nyíregyháza 0-1; Salgótarján —Szolnok 2-3; Baja—Siófok 1-0. A3! NB II. ALLASA 1. Vár 11 8 1 •» 28-10 17 2. Szolnok 11 7 2 2 2K-12 1« 3. Volán 11 7 2 2 22-11 Ifi 4. Ny.-háza 11 8 1 2 21-10 13* 5. D. Kinizsi 11 5 3 3 17-14 13 fi. Siófok 11 fi 1 4 19-17 13 7. IIODGEP Metripond 11 4 4 3 19- 9 12 8. özd 11 4 4 3 17-16 12 9. Diósgyőr 11 7 1 3 24-14 11* 10. STC 11 3 5 3 13-10 11 11. Dunaújv-. 11 4 3 4 11-14 1 1 12. N.-Kanizsa 11 3 4 4 17-20 in 13. Keszthely 11 4 1 fi 15-13 9 14. Sopron 11 2 4 5 11-16 8 15. KVSE 11 2 4 5 11-18 8 1«. Bakony V. 11 3 2 fi 8-20 8 17. Szekszárd 11 2 3 fi 10-22 7 18. Raja 11 2 2 7 7-19 fi 19. 22. Volán 11 2 2 7 18-33 fi 20. Tapolca 11 1 3 7 10-20 5 •: A Nyíregyházáim ás a Di­ósgyőrtől 4—1 büntetőpont le­vonva. Labdarúgás, KB I. Vasárnap három találkozót vívtak az NB I-ben. Ered­mények : Vasas—Tatabánya 1-4 (0-2). A minden csapatrészében jobb vendégek ilyen arány­ban is megérdemelten nyer­tek. G.: PÍotár (2), Kiprich, P. Nagy, illetve Kiss. MTK-VM—Pécs 3-1 (1-0). A hazaiak jó napot fogtak ki, megérdemelten nyertek. G.: Boda (2), Fülöp, illetve Torna. ZTE—Bp. Honvéd 0-3 (0-2). A ZTE támadott, a Honvéd lőtte a gólokat. G.: Kere- peczky, Kovács K., Bodonyi. AZ NB I. ALI. AS A 1. Honvéd 2. Videoton 2. Tatabánya 4. Csepel 5. Pécs 6. MTK-VM I. Ü. Dózsa *. FTC 9. Debreeen ló. Rába ETO 11. B.-e.saba 12. Eger 1.1. .Haladás 14. z.-égerszög 15. Vasas 16. SZEOL AJK C 5 — 1 9- 3 TO fi 4 1 1 12- fi 9 fi 3 2 1 12- S 8 fi 4 — 2 8- 4 s 6 3 1 v 2 8- 7 7 fi 2 2 2 9- 6 fi 6 3 — 3 8- fi fi 6 3 — 3 9- 8 fi fi 2 2 2 7- fi 6 fi 2 2 2 7-10 fi fi 3-­3 7-12 fi fi 1 3 2 5- 8 5 fi 2 — 4 5- 7 4 fi 1 j 3 5- 8 4 fi 1 1 4 fi-11 3 fi — 2 4 2-12 2 Kézilabda: Bajnok a B. Bányász! Vasas—Borsodi Bányász 24-14 (11-8). Miskolc, egye­temi csarnok, 600 néző. Ve­zette: Dobos. Lovas. B. Bá­nyász: Kovácsné — Engine 1, Verebelyj 4, Feketéné l, Dobayné 5, Kondi né 2, Ke- rékjártóné .1. Csere: Deme­ter, Égerszeginé, Bencs, Mu- ha. Tóth A. Edző: Pecsenye András. Az eLső félidőben a Bányász egyenrangú ellenfél volt, a szünet után azonban hosszú percekig nem szerzett gólt, így a piros-kékek foko­zatosan elhúzlak. Jó: Dobay­né. Dunaújvárosi Kohász—Óz­di Kohász 24-20 (12-7). Du­naújváros, 400 néző. Vezet­te: Kliment. Papp Gy. NB I férfi. A gyakorlatilag már kiesett hazaiak biztosan fek­tették két vállra az ÖKSE-t. Ld.: Pribék (6). Egyik ven­dégjátékos sem nyújtott át­lagon felüli teljesítményt. Borsodi Építők Volán SC —Nyíregyházi VSSC 29-22 (17-11). Miskolc, NB II fér­fi. Ld.: Szabó (7), Tóth A., Oláh (5—5), Szappanos, Lu­kács (4—4). A hazaiak vala­mennyi játékosa dicséretet érdemel, győzelmük nagy bravúr. Dobayné öt gólt sierzett a Va­sas ellen. Miskolci Spartacus—VM Közért 20-17 (13-6). Buda­pest, NB II női. Ld.: Bodó (7), Csányi (6), Nagyné, (3). Jók: Erdődi, Répási, Bodo, Csanyi, Nagy ne. A rossz ta­lajú pályán, esős időben már az első félidőben eldőlt a két bajnoki pont sorsa. Ózdi Kohász—Goldberger 25-9 (10-6). Ózd, NB I 'B női. Nem volt egy súlycsoportban a két együttes. A hazaiak főleg a szünet után játszot­tak ellenállhatatlanul. Ld.: Hegedűsné (7), Forgone (5), Hadházi (3). Jók: Hegedüs- né, Hadházi, Kurucz. ELCO Somsály—Nádud­var 27-16 (10-6). Somsály, NB II férfi. A tizedik perc­ben még a vendégek vezet­tek 1-0-ra (!?), de később megtört a jég. fordított a lel­kesen és időnként jól játszó hazai garda. Ld.: Szurdoki (3), Debnár (7), Noviczki (6). Jók: a legjobb gólszerzők es Btkki. Borsodi Bányász—Húsos SE 32-28 (17-12). Miskolc. NB H férfi. Sikerével már bajnok a Bányász, jövőre az NB I B- ben szerepelhet! Ld.: Besse­nyei (9), Bérényi (6), Matu- sek (4), Aranyosi, Daru, Kecskeméti (3—3). DMV SC—Borsodi Bányász 24-23 (11-11). Debrecen. 600 néző. Vezette: Lázár, Vesz­ten NB I női. Ld.: Verebé- lyi (7), Kondiné (5). Jók: Fe­keténé, Verebélyi. Területi bajnokság MÁTRA CSOPORT MVSC—Sajó babon y 0-0. Miskolc, 500 nézó. Vezette: Pecze. MVSC: Győri — Zsí­ros, Gyöngyösi, Csonó, Tulai, Kassai, Kiss G., Timári, Ko­csis (Mihalovszky), Jáger, Kardinál (Dóry). Edző: Ba­lázsi István. Sajóbábony: Ke- rényi — Dalnoki, Lipták. Se­bők, Palásthy, Sziklai, Kiss B., Popovics, Antal, Tóth I., Szabó (Pólyák). Edző: Ba­lázs András. Mindkét olda­lon kimaradtak a helyzetek, a döntetlen igazságos. Jók: Zsíros, Gyöngyösi, Jáger, Csonó, Kardinál, illetve Lip­ták, Dalnoki, Palásthy, Szik­lai TISZA CSOPORT Olefin SC—Balmazújváros 3-0 (1-0). Balmazújváros, 800 néző. Vezette: Maróthi. O,le­iin SC: Dohán}' — Kovács, Bodolai, Lukács, Paulovics, Kapus, Czerva (Himer), Fo­dor, Gulyás (Szalánczy), Szop, Répasi. Edző: Gunics József. A gólok története. 43. perc: Fodor távoli lövése kipat­tant, Répási jókor érkezett, és 6 méterről a hálóba lőtt, I- 0. 58. perc: Répásit buk­tatták a 16-oson belül. Czer­va értékesítette a megítélt II- est, 2-0. 60. perc: Szép elfutott, átívelt, Répási pe­dig 5 méterről beállította a végeredményt, 3-0. A minden csapat részében jobb vendé­gek ilyen arányban is meg­érdemelten nyertek. Jók: Bodolai, Szép, Répási, Do­hány. a mAtra csoport Állasa 1. Ganr.-MAVAG 8 fi 1 1 19-7 13 2. Hatvan 8 5 1 2 20-7 11 3. Nagybatony 8 4 3 1 9-3 ii 4. BKV Előre 8 3 4 1 11-10 10 5. Papp J. SE 8 4 2 2 8-12 1« fi. Gyöngyös 8 3 3 9 12-8 9 7. S.-bábony 8 4 1 3 8-5 9 8. Bp. Ép. Volán 8 2 4 9 Ü-5 8 9. Rcesk 8 3 2 3 6-8 8 10. S. Síküveg 8 2 4 2 5-9 8 11. B.-nádasd 8 2 2 4 9-10 6 12. Romhány 8 2 •> 4 15-18 fi 13. Bélapátfalva 8 1 4 3 8-13 fi 14. Füzesabony 8 1 3 4 8-15 5 15. MVSC 8 1 2 5 4-9 4 16. Edelény 8 1 2 5 9-18 4 Megyei I. osztály Lejátszották az őszi 8. for­dulót a Borsod megyei lab­darúgó bajnokság I. osztá­lyában. Mezöcsát.—Hejöcsaba 4-0 (2-0). Mezöcsát, 300 néző. Ve­zette Kiss. G.: Vidinczei v2), Szombati (2). Felsőzsolca—MEAFC 0-0. Felsőzsolca, 200 néző. Vezet­te: Kendi. Borsodi Bányász—Sajószent- péteri Üveggyár 2-1 (1-0). Sajószentpéter, 800 néző. Ve­zette: Molnár II. G.: Balogh, Kovács, illetve Bindó. Kiál­lítva: Balogh. Sátoraljaújhelyi TK—He- jöcsabai Cement SE 3-2 (—14, 8, —6, 8. 3). Miskolc, NB II férfi. Jók: Ableda, illetve Kovács. Bors. MVSC—Debreceni Sportis­kola 3-1 (14, —14, 9, 1). Deb­recen, NB II női. Jók: Szlo­vák, Bukodiné, Molnár. Mákvölgyi Bányász—Mező­kövesd 3-2 (3-1). Alberttelep, 200 néző. Vezette: Varga I. G.: Hoffmann (2), Gerecs, illetve Kispál (2). Miskolci Üveggyár—Put- nok 2-2 (1-1). Miskolc, 200 néző. Vezette: Lója II. G,: Zubkó (2), illetve Pataki, Nagy. Gönc—Prilgy 2-1 (2-0). Gönc, 500 néző. Vezette: Dó­sa. G.: Csontos, Lakatos, il­letve Madarasi. Bodroghalom—Encs 3-0 (2-0). Bodroghalom, 200 né­ző. Vezette: Bodnár J. Röplabda KVSE—Szolnoki Vegyimű­vek 3-0 (6, 5, 15), Szolnok, NB II férfi. Jók: Nagypál, Hernádi. Gyomaen dröd—Sá tor alja - újhelyi TK 3-2 (—13, 5. —8, 10, 14). Gyomaendrőd, NB II női. Jók. Lutz, Pásztor, Ab- ledáne. Szukavölgyi Bányász—Al- sózsolca 9-0 (4-0)! Kurityan, 300 néző.' Vezette: Bozsóki. G.: Sándor (4), PÍotár II. (2), Fazekas, Rimaszéki, Rauer. MEGYEI 1. OSZTÁLY 1. B. Bányász 8 fi — 2 18-fi 12 2. Mezöcsát 8 5 2 1 16-6 12 S. Put.n ok 8 5 2 1 19-10 12 4. Gönc 8 5 1 2 17-10 11 5. licjócsaha 8 4 2 2 16-12 10 fi. Encs 8 5 — 3 12-12 10 7. Mákvölgy 8> 4 2 2 11-11 10 8. SO MSE 8 3 2 3 12-7 8 9. M. üveggyár 8 3 2 3 11-15 8 10. MEAFC 8 2 3 3 •-8 7 11. Prügy 8 3 1 4 2-13 7 12. Szuhavölgy 8 2 2 4 15-8 fi 13. M.-kövesd 8 2 1 5 Ifi-18 5 14. B.-halom 8 2 1 5 10-24 5 15. Alsózsolca 8 1 o 5 *-23 4 Ifi. Felsőzsolca 8 — 1 7 5-22 1 Borsodi Bányász—Szolnoki Tilász 3-0 (11, 13 8). Szolnok, NB II férfi. Jók: Papliczki, Szaniszló. Nagy P. Szolnoki Tilász—Borsodi Építők Volán SC 3-1 (6, —10, 11, 10). Szolnok, NB II férfi. Jók: Répási, Runda, Körösi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom