Észak-Magyarország, 1984. február (40. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

i TRAG PROLETÁRJAI, EGYESCTUETECI ■XI,. évfolyam, Z6. szám Ara: 1,*9 Ft Szerda, 1084. február 1, AT MSEM* BORSOD-ABAÜJ-ZEMPLEíT »BOTH BIZOTTSAGÁÍTAIC LAPJA NÖVELNI A TÁRSADALMI BÁZIST (3. oldal) ; BEJUTNI AZ EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA (4. oldal) Az atomsorompó-megállapodást következetesen be kell tartani Erich Honecker fogadta a kanadai Erich Honecker Berlinben fogadta Pierre Trudeau kanadai minisz­terelnököt f A nemzetközi feszültség . esökkegtése, a fegyverkezési . hajsza megállítása, a nukleá­ris háború veszélyének elhá­rítása volt a központi témája Erich Honecker és Pierre El­liott Trudeau keddi hivatalos tárgyalásainak. Á kanadai kormányfő hét­főn este érkezett háromnapos hivatalos, látogatásra Berlin­fee Erich Honeckernek, az NSZEP KIÍ főtitkárának, az NDK Államtanácsa elnöké­nek a meghívására. Trudeau több gyakorlati kezdeményezést javasol a kelet—nyugati dialógus fel­újítására. Kedden délelőtt Honecker és Trudeau először négy- szemközti megbeszélést tar­tott, majd megkezdődtek a liivatalos tárgyalások, ame­miniszterelnököt lyek a délutáni órákban fe­jeződtek be. Trudeau ismertette a nem­zetközi feszültség csökkenté­sére szolgáló elképzeléseit Kanada híve annak — mon­dotta —, hogy a világ öt atomhatalma tárgyaljon a nukleáris fegyverzetek globá­lis korlátozásáról. Az atom­sorompó-megállapodást kö­vetkezetesen be kell tartani, egyezményben kell megtilta­ni a műholdak megsemmisí­tésére szolgáló fegyverrend­szerek elhelyezését a világ­űrben. Most elsősorban a jövőre kell gondolni — mondotta. — Elviselhető viszonyt kell ki­alakítani a különböző társa­dalmi rendszerű országok kö­zött. Nem a múlt hibáiról és mulasztásairól kell beszélni, hanem helyre kell állítani a bizalmat. Erich Honecker ismertette a Német Demokratikus Köz­társaság békepolitikájának célkitűzéseit és ebben az ösz- széfüggésben megvilágította a Varsói Szerződés tagállamai­nak prágai és moszkvai kez­deményezéseit. amelyek reá­lis alternatívát kínálnak a konfrontációval szemben. 11 madridi táliornolf ifeág újabb fejleményei F Csaknem húszezer rendőr, Csendőr, katona kutat a spa­nyol fővárosban az ETA baszk terrorszervezet madri­di kommandójának rejtekhe­lye után, keresve a vasárna­pi tábornokgyllkosság tette­seit. A repülőteret, a vasút­állomásokat, a Madridból ki- vez-tő utakat szigorúan el­lenörzik. A terroristaetlenes csoport, tagjai az ETA fel­tételezett búvóhelyeinek; kör­nyékén átkutatják a lakóhá­zakat. A lakosság mindenütt megértőén, segítőkészen mű­ködik közre. Az állambiztonsági hivatal legfrissebb jelentése szerint az ETA titkos fegyvergyárá­ból január közepén nagy mennyiségű robbanóanyag érkezett Madridba. Ezért hét­főn délután a polgári vé­delmi alakulatok egy részét is riadókészültségbe helyez­ték. A hadügyminiszter elren­delte a tábornoki kar tag­jainak személyes őrzését. Er­re azért volt szükség, mert a korábbi utasítással ellen­tétben több főtiszt — köz­tük a vasárnap meggyilkolt Guillermo Quintana —„ran­gon alulinak” tartotta, hogy vigyázzanak rá. Az altábor­nagy hétfői temetését a szél­sőjobboldal kormányellenes tüntetésre igyekezett felhasz­nálni. A fasiszta suhancok „a hadsereg csináljon ren­det” jelszóval este a főváros több pontján tüntettek. Táb­láikon annak a 32 katoná­nak a neve volt olvasható, akiket az ETA az elmúlt öt esztendőben meggyilkolt. A baszk rádió jelentette, hogy az ETA központi pa­rancsnoksága halálra ítélte azt a hat. — korábban a ter­roristákhoz tartózó — sze­mélyt, akik letették a fegy­vert. és büntetlenséget kér­tek a spanyol hatóságoktól. Őket Madridba szállították, és különleges biztonsággal 6rzik. KGST-kiitaiás villamosenergia-iparban A Villamosenergia-ipari Kutató Intézet szoros kapcsolatban áll a KGST társíntézeteivel. A tagállamok az egyeztetett témák alapján fejlesztéseket, kutatásokat végeznek az erősáramú villamosípar részére. Képünkön: o nagyfeszült­ségű laboratóriumban kísérletet készítenek elő. A megyei tanács-vb napirendjén: _________________ v a F öldhasználat és földvédelem megye mezőgazdasági üzemeiben Köztudott, hogy a termő­föld a mezőgazdaság legfon­tosabb és mással nem pótol­ható eszköze. A termőföld értéke nemzeti vagyonunk 18 százalékát teszi ki és több, mint kétszerese az ösz- szes ismert ásványvagyo- nunk értékének. Megyénk­ben, ahol a 725 ezer hektár­nyi összes területből 466 ezer hektárnyi a mezőgazdasági­lag művelt terület, s ebből is csak 270 ezer hektárnyi a szántó, a rendkívül változa­tos tagoltság, a domborzati viszonyok, a nagy térségeket érintő eróziós károk, vala­mint ár- és belvízveszély miatt is rendkívül fontos a termőterületek megbecsülése, fokozott védelme. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága tegnap, január 31-én megtartott ülésén is behatóan foglalkozott a föld- használat, a földvédelem helyzetével, s határozatot ho­zott az e területen jelentke­ző feladatok eredményesebb megoldása érdekében. Amint az a Kopasz Béla, a megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztálya vezetője által előterjesztett jelentésből is kitűnt, az utóbbi években — a termőföld hatékonyabb védelmére hozott rendeletek hatására is — jelentősen ja­vult megyénk mezőgazdasá­gi üzemeiben a földhaszná­lat és a földvédelem. A ked­vező változások közé tarto­zik, hogy számottevően csök­kent a parlagterület, s a ta­vaszi határszemlék idejére, május 31-ig be nem vetett terület nagysága. Az öt évvel ezelőtti 7200 hektárról 2000 hektárra csökkent a parlag- terület, s felényire csökkent — a különböző okok, így például a művelési ág válto­zás, az ültetvénytelepítés, meliorációs munkák miatt — a vetetlen terület. A mező­gazdasági nagyüzemek tavaly összesen csak 446 hektárnyi határrészeket nem müveitek meg, s ennek oka is a tar­tós ár- és belvízboritottság volt. A helyi -'sajátosságoknak megfelelő racionális föld­használat alapelvei is jobban érvényesülnek a mezőgazda­ságban, s kedvezően befolyá­solják a földhasznosítást a földcserék, amelyeket tovább kell gyorsítani a hatékonyság növelése érdekében. Míg a szigorúbb földvédelmi ren- •delkczések életbelépése előtt évente 1000—1100 hektárnyi mezőgazdasági rendeltetésű földet vontak ki véglegesen a termelésből — ipari létesít­mények, bányászat, építési telkek, utak és más célok megvalósítása érdekében — az utóbbi években már csak ennek alig több, mint felé­vel csökkent évente a termő- terület. A szigorított föld­védelmi rendelkezések a be­ruházókat takarékosabb te­rű let felhasználásra ösztönzik. A megyei tanács vb-ülésé- nek vitájában felszólaló La­kács Béla, a MÉM főosztály­Miskolc napi ivóvízío- gyasztása 103 ezer köbméter körül van, és a szakemberek szerint a meglevő tartalékok már elégségesnek mutatkoz­nak az olvadásig. A közel­múltban leesett csapadék ugyanis egyelőre még nem érezteti közvetlenül a hala­sát a karsztforrásoic hoza­mának alakulásában. Csak három, négy fagymentes éj­szaka után jelentkezne olyan mélységekben a csapadék, ami megmozdíthatná a föld alatti szifonok vízkészletét. A nappali olvadásokat kö­vető fagyok miatt egyelőre csak a legfelsőbb rétegek nedvesednek át. A magas hegyekben található hó ko­moly tartalékokat jelent, iartósabb enyhülés után a hóié átjárja a sziklaürege­ket, járatokat, és csak egy bizonyos töltödési szint el­érése után kezdenek majd bőségesen buzogni a forrá­sok. Mivel a kilátások kedve­zőbbre fordultak, újra meg­nyitották az Augusztus 20. vezetője hangsúlyozta, hogy földhasználat és földvédelem helyzetében az utóbbi évek­ben jelentős előrelépés tör­tént megyénkben, s a megyei földhivatal eredményes mun­kája biztosíték arra, hogy a még meglevő problémák is megoldódnak. A parlagok jelentős csökkenése mellett az. is örvendetes változás megyénkben, hogy javult a rekultivációs tevékenység. Az utóbbi három évben a mezőgazdasági nagyüzemek 1607 hektárnyi területet re- kultiváltak, illetve ennyi ed­dig műveletien földet (uta­kat, árkokat, tanyahelyeket, bányatavakat stb.) állítottak vissza szántóföldi művelésbe. Az idén a megye nagyüzemei ;— a földvédelmi alapból kapott állami támogatást is igénybe véve —. összesen 36 (Folytatás a 2. oldaton) fürdőt, valamint a tapolcai termált is. Ez utóbbinak a fogyasztását az első napok­ban kisebb mértékben még megérezte a hálózat, ám je­lenleg az első fokú korláto­zás fenntartása mellett egy kicsit nyugodtabb időszak­nak nézhetünk elébe A karsztok és a városkör­nyéki víznyerő helyek ezek­ben a napokban 44 ezer köb­méter jó minőségű ivóvi­zet adnak a megyeszékhely hálózatába — tájékoztatott a Miskolci Vízmüvek főmérnö­ke. A megyei vízművektől ka­pott információ szerint ná­luk még a korábbi tartós szárazság sem okozott gon­dokat, ugyanis többnyire mélységi vizeket juttatnak a hálózatba, tgy Szerencs. Sá­toraljaújhely. Sárospatak, Lenin város. Tokaj és Riese körzetében zavartalan a víz­ellátás. Az ÉRV-tőI vásárolt vízzel látják el Ózdot, Ka­zincbarcikát és Mezőköves­det, r Betűvetés falra, fára... Több millió forint értékű mun­kát végeznek évente a Mis­kolci Építőipari Vállalat cím- festő üzemében. Rendszeresen kapnak megrendeléseket más megyékből is. A műteremben boszorkányos ügyességgel bánnak a finom toliecsettel, ami csakis mókus- vagy co- bolyszőrböl készülhet. Képün­kön: Csongor Istvánná munka közben. (Riport az 5. oldalon,)

Next

/
Oldalképek
Tartalom