Észak-Magyarország, 1983. december (39. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-04 / 286. szám

ESZAK-MAGYARORSZAG 6 1983. december 4,, »osórnop MŰSOROK rádió . VASÁRNAP KOSSUTH: 5.00: Előttünk a vasárnap! — 7.23: Baráti kör. — í.Uü: ÖL kontinens hét napja. — 8.21: Énekszóval, muzsikával.— O.ou: A zene nem ismer hatá­rokat. — 9.Ä0: Au bei1: A portiéi néma. Nyitány. — 10.03: Wille Va Idemar és az Utolso Apacs. A*sko Martinheimo rádiójáték«. — 10.44: A Magyar Rádió és Te­levízió gyermekkórusa énekel. — 11.00: Vasárnapi koktél. — 12.05: Harminc perc alatt a Föld körül. — 12.35: Édes anyanyelvűnk. — 12.40: Hol árulják a jo ízlést? — 12.50: Ü;| Melódia-lemezeink­ből. — 13.41: Népdalfeldolgozá­sok. — 14.20: Gondolatjel. — 15.05: Müvészl^m'ezek. — 1G.00: Üdvözlet az olvasónak II. — 17..05: Jelcnidöben. — 17.33: Bu­dapesti beszélgetés Lovro von Matacsiccsal. — 18.40: Diákkönyv­tár hangszalagon. — L9.40: Üj Kodály-lemezck. — 20.34: Verdi: Aida. Négyíelvonásos opera. — 23-23: Count Ba.sie zenekara ját­szik. — ü.10: Magyar réziiivósok játszanak. PETŐFI: 6.00: Népszerű mu­zsika koránkelöknek. — 7.00: A görög katolikus egyház félórá­ja. — 7.30: Orgonamuzsika. — 8.05: Elveszett a télapó. Mese­játék. — 8.47: Csoóri Sándor és Vészi Endre versei. — 9.05: Mit hallunk? — 9.30: Szivárvány — a látszatról. — 11.00: 69 perc a Katona József Színházban.. — 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.00: Sikamlós históriák. — Jelenetek Voltaire Írásaiból. — 14.00: Magaslesen. — 14.35: Tás­karádió. — 15.35: Könnyűzene Jugoszláviából. — 16.00: Útköz­ben hazafelé. — 16.45: Sport­ősszel oglaló. Totó. — 17.30: Az egymiliiorriodik áldozat. John Lennon élete és halála. — 18.33: A vasárnap sportja. — 19.00: Foptariszn.Va. —■ 20.33: Társalgó. — 21.58: örökzöld dallamok. — 23.15: Nótacsokor. 3. MŰSOR: 7.00: A pécsi kör­zeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsora. — 7.30: A pécsi körzeti stúdió német nyel­vű nemzetiségi műsora. — 8.11: Komolyzenei zsákbamacska. — 3 0.00: ,Üj , Zenei Újság. — 10.45: öt kontinens hét napja. — 11.03: l'leííektorfényben egy operaária. — 11.30: Zenekari muzsika. — 12.50: A Magyar Néphadsereg Központi Fúvószenekara játszik. — 23.05: Herbie Hancock felvé­teleiből. — 13.35: A Hamburgi Monteverdi kórus énekel. — 1&5 7; A zeneirodalom remek­műveiből. — 15.00: Sonny Criss kvartettje játszik.- — - 13.25*. Ké­telyek és események. — 15.55: Kis ihagyár néprajz. — 16.00: Bach-művek. — 17.20: Klasszi­káé' operettekből. — 18.15: A JuJlliard vonósnégyes felvételei­ből. — 19.03: A brüsszeli Erzsébet királynő zongorahangverseny közvetítése. — 20.39: Sztárok Sztereóban. — 21.34: Anneliese Rothenberger dalfelvételeiből. — 22.12: Világszínház. Thury Zol­tán színmüvének rádióváitozata. HÉTFŐ KOSSUTH: 8.25: Josef Suk he­gedül, zongorán közreműködik Alfred Holecek. — 9.00: A hét ze­neműve. — n.30: Somlyó György versei. — 9.39: Ki kopog? —10.05: Nyitnikék. — 10.35: Nóták. — 31.0-5: Szalmás Piroska müveiből. — 11.18: Egykor régen, december­ipor). — 11.39; Kedves Michele. 6. rész. — 13.00: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából. — 14.33: János. Kaffka Margit novellája. — 14.54: Édes anyanyelvűnk. — 35.05: Kóruspódium. — 15.23: Ug­róiskola. — 16.00: Az Állami Népi Együttes zenekara játszik, Ko­vács Apollónia népdalokat éne­kel. — 16.30: Világablak. — 17.05: Tenor-kulcs. — 17.40: Fegyverke­zés és gazdaság. — 10.15: BUEK 1983. I. rész. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Angol mad­rigálok. — 22.58: A Bárdiét vo­nósnégyes játszik. — 0.10: Virág- énekek. PETŐFI: 8.05: Operett dalok. — 8.35: Figyelmébe ajánlom! — 8.50: Slágermúzeum. — 9.50: Tyúlcpcrek. — 10.00: Zenedólelőtt. — 12.00: Népdalkórúsok, hang­szerszólók. — 12.35: Kis magyar néprajz. — 12.40: Tánczenei kok­tél. — 13.25: Éneklő Ifjúság. — 13.35: Játéksarok. — 14.00: Kettő­től ötig ... — 17.Oö: Vizsgálatok nyomában. — 17.30: ötödik se­besség. — 18.35: Hang-adó. — 19.30: Sportvilág. — 20.00: Tip­top parádé. — 20.35: Társalgó. — 22.00; Tánczene Finnországból. — 22.30: Népi zene. — 23.20: A mai dzsessz. 8. MŰSOR: 9.00: Peter Grime. Részletek. — 9.40; Zenekari mu­zsika. — 10.30: Kórusmuzslka. — 11.05: Századunk kamarazenéjé­ből. — 11.51: Zenekari muzsika. — 13.07: Közvetítés a Pécsi Nem­zeti Színházból. Bizet: Carmen. Négyfelvonásos opera. — 15.48: Négy darab orosz és ukrán nép­dalokra. — 16.00: Iskolarádió. — 36.30: A hét zeneműve. — 17.00: Carl Wilson felvételeiből. —17.30: Helen Donath operafelvételeiből. MISKOLCI STÚDIÓ (a 268.8 m-es közép, a 66,8, a 72,11, valamint a 72.77 ÜRH-on) VASÁRNAP 8.ÓÓ: Jó reggelt, jó szórakozást, jó pihenést. Á stúdió informáci­ós szolgáltató és szórakoztató műsora. — Vasárnapi krónika. Lapszemle. — 8.15: Hová men­jünk. mit csináljunk? — prog­ramajánlat. — 8.20: Riport ornao- Rj. Vállalkozásaink . . . Szerkesz­ti: Tolnai Attila. — 9.00: Tánc­ritmusban. — 9.20: Sport. — 9.26: Müsorösszefoglaló. — 9.30: Szlo­vák nyelvű műsor: Hírek, Hull a pelyhes fehér hó . .. Riport- összeá 1 litás. Tv- pro grama 1 ánlat. G yerin elekórusok l el vételeiből. Szerkesztő: Mács Ildikó. — 9.55: Műsorösszefoglaló és a délutáni program ismertetése. 18.00: Hírek, időjárás. Műsor- ismertetés. — 18.05: Mérkőzésen, versenypályán. Vasárnapi sport- magazin. Szerkesztő: Tóth Zol­tán. — 18.25—18.30: Műsorössze­ioglaló és a hétfői program is­mertetése. HÉTFŐ 17.00: Hitek. Időjárás. Műsor- ismertetés. — 17.05: Hétről-hétre, hétfőn este. Zenés magazin. Ven­dégünk: Eperjesi Iván ország­gyűlési képviselő. Telefonügye­let: 35-510. Szerkesztő: Horváth Kálmán (közben: El szeretném mondani. Paulovits Ágostom jegyzete — Válaszolunk hallga­tóink leveleire. Karosai Nagy Éva összeállítása). — 18.00: Eszak-ma- ey Mr országi krónika fBof'H fit­tek a miskolci Tiszái pályaud­varon a belső énítési munkák — Ügyintézés egy nap alatt. . . Épí­tési tanácsadó Pasztón. — Műem­lék jellegű épületek idegenfor­galmi hasznosítása Borsodban). 18.25—18.30: Szemle az Észak- Magyarország, a Deli Hírlap, a Heves megyei Népúlság. vala­mint a Nógrád keddi számából. televízió VASÁRNAP 1. MŰSOR: 8.00: Tévétorna. — 8.05: Óvodások filmmüsora. — 8.30: Egyszer volt, hol nem volt, egyszer . . . Rajzfilmsorozat. — 0.00: Koldus és királyfi. Cseh­szlovák film. — 10.05: Büveszet­té rténet. — 10.20: Hírek. — 10.25: Vakáció a halott utcában. If­júsági tévéjáték. — 11.30: Nem­zeti park a Kiskunságban. — 14.30: Reklám. — 14.55: A Gép- íolklór együttes műsora. — 15.15: Cimborán ág. Beszélgetés Jani- kovszky Évával. — 15.43: Képúj­ság. — ló.50: Reklám. — 15.55: Ki fizeti a révészt? Angol film­sorozat. — 16.50: Műsorainkat ajánljuk! — 17.15: Reklám. — 18.35: A Közönségszolgalat tájé­koztatója. — 18.40: Tévótotma. — 18.45: Esti mese. — 19.00: A Hét. — 20.00: Hírek. — 20.05: Szívzűr. Magyar film. — 21.35: Holtai András vendége: du*. Hetónyi István pénzügyminiszter, vala­mint felesiége és barátai. — 22.20: Hűek. 2. MŰSOR: 1S.0Ö: Ritmikus sportgimriasztikg. — 17.30: Óceá­nia népei. Rövidfilm. — 18. oo: Antonin Dvorzsák: Ruszalka. Ope­rafilm. — 20.00: A modern művé­szet kalandja. — 20.55: a falu. Román komolyzenei film. —21.30: Telesport. Sporthírek. — 22.21: Képújság. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ VASÁRNAP 1. MŰSOR: 8.25: Hírek. — 8.3ü: Gyertek velünk. — 10.50: A sportka számainak húzása. — 11.00: Nő a pult mögött. — 11.35: A hét tükre. — 12.25: Vasárnapi hangverseny. — 13.05: Híradó. — 13.20: Veled Apuka. Riportfilm. — 13.35: A fekete keselyű vé­ge. — 15.00: Nemzetközi Kerék­pár Torna. — 16.00: A csehszlo­vák animációs filmek történeté­ből. — 16.50: Virtuskodók. Cseh film. — 18.25: Műsor a somor- jai Kék Duna Tsz legjobb dol­gozóinak. — 19.05: Nótaszó. — 19.10: Esti mese. — 19.30: Tv- híradó'. — 20.00: Vasárnapi vers. — 2C.10: A 60-as parcella, Lu­kobiee határában. Tv-játék. — 21.25: Képek a cseh zene tör­ténetéből. — 22.05: Gólok, pon­tok. másodpercek. — 22.20: Kultúra ’83. — .22.45: Hírek. mozi VASÁRNAP BEKE: Donald kacsa és a töb­biek. Színes amerikai rajzfilm. Kezdés: nlO és fl2 órakor, du. ó és no órakor. — A profi. Mb. színes francia film, 16 éven felü­lieknek, III. helyár! Kezdés: iá órakor. MATINÉ: Vük. Színes magyar rajzfilm. Kezdés: nlO és fl2 órakor. KOSSUTH: Donald kacsa és a többiek. Színes ame­rikai rajzfilm. Kezdés: 13 és hn5 órakor. — öld meg a Sogunt! Mb. színes japán film. 16 éven felülieknek, III. helyér! Kezdés: 7 órakor. HEVESY I. FILM­KLUB; A királyért és a hazáért. Mb. angol film, 14 éven felüli­eknek * Kezdés: £5 és 7 órakor. MESEMOZI: Két bors ökröcske. Színes magyar fhesesorozat. Kez­dés: 10 órakor. — Kacor király. Színes magyar mesesorozat. Kez­dés: 11 órakor. TÁNCSICS: A*3. számú űrbázis. Színes angol film, 16 éven felülieknek.i III. hely­ár! Kezdés: £4. í0 és í8 órakor. TÁNCSICS, KAMARA: Sógorok, sógornők. Színes francia film. 16 éven felülieknek! Kezdés: 6 órakor. SZIKRA: Csínom Palkó. Színes magyar film. Kezdés: 4 órakor. — A biztosan ölő sár­kány lady. Színes japán film, 16 éven felülieknek. III. helyár! Kezdés: 6 órakor. PETŐFI: Gyil­kos bolygó. Mb. színes amerikai film, 16 éven felülieknek, IN. helyár! Kezdés: 15 és f7 órakor. FÁKLYA: Piedone Af rucában. Színes olasz film. m. helyár! Kezdés: 4 és 6 órakor. — KA­MARA : A svéd, akinek nyoma veszett. Színes magyar film. 14 éven felülieknek! Kezdés: f6 órakor. TOK A J - COL A B A R; Szi­várvány. SzJnes szovjet meseso- rozat. Kezdés: 2 órakor. TAPOL­CA. ADY: A francia hadnagy szeretője. MÓ. színes angol film, 16 éven felülieknek. II. hclvár! Kezdés: 7 órakor. MISKOLC, ADY MŰVELŐDÉSI HÁZ: Elv is Presley. Színes amerikai film. III. helyár! Kezdés: 5 és 7 óra­kor. MISKOLC-HÁMOR: Donald kacsa és a többiek. Amerikai film. Kezdés: f6 órakor. MIS­KOLC-PERECES: Rita asszony, menyasszony. Mb. szovjet film. Kezdés: 6 órakor. KAZINCBAR­CIKA. BÉKE: Gyanútlan gya­kornok. Mb. színes francia film, Iir. helyár! Kezdés: 4 és 6 óra­kor. — MESEMOZI: a legkisebb törpe. Színes szovjet meseso.ro- zat. Kezdés: 11 órakor. LKNTN- VAROS. DERKOVTTS: Árnyék- lovas I—TI. Színes 1apán film. Dupla helyár! Kezdés: f6 óra­kor. — MATINÉ: a kétéltű em­ber. Szoviet film. Kezdés: 3 óra­kor. MEZŐKÖVESD, PETŐFI: Mágnás Miska. Magyar film. Kezdés: 3 órakor. — Fehér tele­fonok. Mb. színes olasz film, 13 éven felülieknek! Kezdés: f5 és 7 órakor. SÁROSPATAK: Szu­perzsaru. Mb. színes olasz film. III. helyár! Kezdés: 4 és n7 óla­kor. MATINÉ: A festmény tit­ka. Mb. színes \szoviet film. Kez­dés: hn2 órakor. SÁTORALJA- ÜJHELY : Fekete szakáll szelleme. Mb. színes angol film, ni. hely­ár! Kezdés: 4. 6 és 8 órakor. — MATINÉ; A rézhegyek király­nője. Mb. színes szovjet mese- ■ film. Kezdés: 10 órakor. HÉTFŐ BEKE: Donald kacsa és a töb­biek. Színes am erikái rajzfilm. Kezdés: 3 és n6 órakor. — A pro­fi. Mb. színes francia film, 16 éven felülieknek, III. helyár! Kezdés: fO órakor. — KAMARA: Ordasok között. Mb. szovjet film. Kezdés: 4 órakor. — Újra szól;a hátlövetű. Mb. színes ame­rikai film, II. helyár! Kezdés: fi órakor. KOSSUTH: öld meg a Sogunt! Mb. színes japán film, 16 éven felülieknek, III. helyár! Kezdés: 9 és 11 órakor. — Do­nald kacsa és a többiek. Színes amerikai rajzfilm. Kezdés: f3 és hn5 órakor. — öld meg a So­gunt. Mb. színes japán film, 16 éven felülieknek, ITT. helyári Kezdés: 7 órakor. HEVESY I. FILMKLUB: A királyért és a hazáért. Mb. angol film. 3* éven felülieknek:! Kezdési: fS és i7 órakor. TÁNCSICS: Riki-TikJ-Té- vi. Mb. szí. szovjet—indiai film. Kezdés: f4 és f6 órakor. — Fe- keteszajkáll szelleme. Mb. színes amerikai—angol film, III. hely­ár! Kezdés: 18 órakor. — KAMA­RA: Sógorok, sógoimöik. Színes francia film. 16 éven felülieknek! Kezdés: 6 órakor. SZIKRA: Excalibur I—II. Mb. színes irJ Ilim, ifi éven felülieknek, Dupla. 33. helyár! Kezdés: 5 ónsfloor. PETŐFI: Bob herceg. Színes ma­gyar film. Kezdés: 4 és 6 óra­kor. — Szabadlábon Velencében. jVlb. színes francia—olasz film, III. hely ár! Kezdés: 8 órakor. FÁKLYA: Feketepiac. Színes szovjet film. Kezdés: 4 és 6 óra­kor. — Fehér telefonok. Mb. szí­nes olasz film, 18 évem felüliek­nek! Kezdés: 8 órakor. — KA­MARA : A svéd, akinek nyoma veszett. Színes magyar film. 14 éven felülieknek! Kezdés: 15 óra­kor. TOKAJ VENDÉGLÁTÓ HÁZ- A karatéző Cobra. Mb. színes japán film, 24 éven feLüliéknek! Kezdés: 13 órakor. TAPOI.CA, ADY: a francia hadnagy szere­tője. Mb. színes angol film. .16 éveií felülieknek, II. heiyár! Kez­dés: 7 órakor. KRÜT>Y: Délibá­bok ©rszága. Magyar film. Kez­dés: f7 órakor. • NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM: A Kobra napja. Mb. színes oiasz film, 16 éven felülieknek. III. helyár! Kez­dés: 5 és 7 órakor. A VAS-DEL: No, megállj csak!’ Színes szovjet mesesorozat. Kezdés: 6 óraikor. MISKOLC-HÁMOR; Donajd ka­csa és a többiek. Amerikai rajz­film. Kezdés:. f6 órakor. MTS- KOLC-PERECES: Rita asszony menyasszony. Mb. szovjet film. Kezdés: 6 órakor. KAZINCBAR­CIKA, BÉKE: Rákóczi hadna­gya. Színes magyar film. Kez­dés : 4 órakor. — Szerencsés Dá­niel. Színes magyar film, 14 éven felülieknek! Kezdés; fi órakor. — Jézus Krisztus Szupersztár. Színes amerikai film. Kiemelt, III. heiyár! Kezdés: 8 órakor. LE NLN VÁROS, DERKOVITS : Röpke éjszaka. Mb. színes szov­jet film. Kezdés: 3 és f6 órakor. — Nevem; Senki. 'Mb. színes olasz—francia—NSZK-fi lm, ITT. helvár! Kezdés: f8 óraikor. ME­ZŐKÖVESD. PETŐFI: Johohoho! Mb. színes bolgár film. Kezdés: 3 órakor. KORTÁRS FILMKLUB: Az lit. Színes török film, 24 éven fdühöknek! Kezdés: £5 £nakor. A lator. Mb. színes olasz— francia film, i6 éven felülieknek. II. hely ár! Kezdés: 7 órakor. SÁROSPATAK: Könnyű testi sértés. Színes magyar film. Kez­dés: hn4 és 6 órakor. — Szuper- expressz. Mb. színes japán film. 34 éven felülieknek. III. helyár! Kezdés: ni) órakor. SÁTORAL­JAÚJHELY: Magánélet. M.b. szí­nes szovjet film. Kezdés: 4 óra­kor. — Zsaru vagy csirkefogó? Mb. színes francia film, IN. heiy­ár! Kezdés: 6 és 8 óra-kos. / színház 4. vásárnál»: Maugli Bérletszünet Kezdés: 3 órakor Ci srá n yszere I c m Déryné bérlet. Kezdés: 7 órakor JÁTÉKSZÍN Lulu Kezdés: 7 órakor 5. hétfő: Peer Gynt Bérletszönet Kezdés: 5 órakor A VASVILl DEPÓ üzlethálózat egységeiben NEM MINDEN. DE SOK MINDEN ajándék jellegé vas-műszaki áruval várjuk Kedves Vásárlóinkat Kérésére alkalomhoz illő ajándékcsomagot készítünk. MINTATEREM BARKÁCSBOLT Miskolc, Bajcsy-Zs. út 2. Miskolc, Vörösmarty u. 5—7. AJÁNDÉKBOLT Miskolc, Rákóczi u. 2. (a Pátriával szemben)­____________J É rtesítjük Miskolc, Győri kapu 42-44 46-48, Gyopár utca, Kőporos utca páratlan oldal lakosságát, hogy T983. december 6-án, kedden 9 órától 11 óráig kiváltási munkálatok miatt A VÍZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL. Fenti napon 8—15 óráig a Győríkapu-ésrak területén nyomáscsökkenés lesz észlelhető. Kérjük a lakosság megértését É«VV Miskolci Üzemigazgatóság APROHIRDETESEK Családi ház beköltöz­hetően eladó. Miskolc, III., Dobó u. 4. Érdek­lődni: szombaton 13— 16 óra között. Két szoba, összkom­fortos, szövetkezeti la­kás eladó, kp. -|- OTP, vagy kisebbre cserél­hető. Miskolc. Engels u. 15. 1/1. Érd.: 17—20 óráig, és szombat—va­sárnap._______________ K iadó, Leninváros- ban, két évre, január­tól egyszoba összkom­fort. ..Megegyezünk 135797” jeligére a ki­adóba. _________________ E dclény belterületén, Lenin u. 7ö. sz. alatti, hazas ingatlan eladó. Érdeklődni; Miskolc, Eperjesi 15. Illés, ill. a helyszínen. ____________ E ladó a Kőporos út 1. :i/2. szám alatti, l -{- 2 félszobás, szövetke­zeti lakás, garázzsal, készpénzért és köl­es ön tar tozás-á tváll a- lással. Érdeklődni: a helyszínen, hétfő kivé­telével, mindennap, 17 órától.________________ 3 szoba + szoba- Jconyhás lakás és mű­helynek, raktárnak al­kalmas helyiségek, azonnali beköltözéssel eladók. Érdeklődni: Folpőzsolca, Kassai u. 36. Családi házban ki­alakított, 2 lakásos házrész (2 fürdő. 2 autógarázs), gáz, köz­ponti fűtés (2 generá­ciónak alkalmas), 3 szintes, eladó a Csabai kapuban. Telefon: 66-365._____________ __ E ladó, Miskolc, Gyu­la u. 12. sz. 3/1. alatti, 38 négyzetméteres, te­hermentes, szövetkeze­ti lakás, négyzetméte­renként 8000 Ft-ért. Érdeklődni: este fél 5— 7 óráig. ______________ 2 szobás, összkom­fortos, kertes ház, mel­lékhelyiséggel, pincé­vel eladó. Érdeklődni: egész nap a Kolozsvá- ri u. 9. sz. alatt. _ Eladó Tapolcán, az Eden Camping fölött, 200 négyszögöl telek. Érdeklődni: a 17-172-es telefonon, este 28—20 óráig._________________ E lcserélném Kuruc utcai, 2 szobás, szö­vetkezeti lakásom. Avas-déli, hasonlóra. Érdeklődni: Kuruc u. 67. VII/3, alatt, az esti órákban.__________* Elcserélnénk, 2 szo­bás, összkomfortos, te­lefonos, diósgyőri bér­lakásunkat. tanácsi garzonra. Komfort, nél­küli is érdekel. Kuruc út 37. X/l. Tel.; 75-881. ELVESZETT a ,,Petőfi” Mg Termelőszövetkezet 3555 Harsány, Kossuth u. 1. 1. MNB 270—55663 19. MNB 270—55663 feliratú és sorszámú bélyegzője. Használata november 23-tói érvénytelen. Betonkeverő gép, ösz- szecsukható, személy- gépkocsiban szállítha­tó, 220 voltos, nyugati gyártmányú, vámke­zelten, 12 000 Ft-ért el­adó, vagy bérelhető. Te! eí onj_^8-702. Eladó 2 db Komfort olajtüzelésű öntöttvas kazán. Típusa: K—II. V/0—100 olajégővel. Tí­pusa: ANYÖ—25. G— 3206. Gyártási éve: 1979. .1 db GOB—800 1- es álló elrendezésű m cl eg vüf-termelő, au­tomatikus üzemű ANYO—7. G. 211. ML —017. típusú olajégő­vel. Gyártási éve: 1979. Érdeklődni lehet: özd és Vidéke Ai’ész (Özd, Petőfi út 33.). Telefo­non: 12-435, Molnár Gyula ügyintéző. DoSgozoBcmt ce Blkco Bonra az oticbIc A-kaiegóriás Hajdú-Bihar me­gyei termelőszövetkezet pályáza­tot hirdet szakosított szarvas­marha telep telepvezetői munka­kör betöltésére. Felvételi köve­telmény: felsőfokú iskolai vég­zettség. Szolgálati lakást bizto­sítunk. Jelentkezés: „MMg Nye­reség 3214” jeligére a kiadóban. A Szerencsi Ruházati Szövetke­zet felvételre keres betanított és szakképzett varrónőket (két mű­szak). kereseti lehetőség ccvéni teljesítménybér. Felvételre keres még központi kazánfűtőt, azon­nali felvételre, szenes kazánhoz. Bérezés megegyezés szerint. Je­lentkezés: Szerencs Gyár út 2. mr.. alatt. Telefon: 22«, 114. Az ftszak-magyarországi Tég­la- és Cserépipari Vállalat Má* lyi központjába felvesz középfo­kú gépipari képesítéssel rendel­kező dolgozót (rak munkakörbe. A Kispesti Textilgyár Pulnoki Pamutfonó és Cérnázó Gyára felvételre keres főkönyvelőt. Feltételek: ötéves szakmai, ve­zetői gyakorlat, legalább mérleg­képes könyvelői végzettség. Szükség esetén lakást biztosí­tunk. Kérjük a jelentkezést részletes önéletrajzzal címünkre megküldeni. Kispesti Textilgyár, személyzeti és szociálpolitikai főosztály. Demény Enikő föosz- tálvvezető. 1184 Budapest, Fáy u. 2. Telefon: 273-711. QMTÍUM­AJÁ MAIUNK 20 SZÁZALÉKOS ENGEDMÉNNYEL KÉTRÉSZES ORKAN FIÚOVERAU. (2-12 éves korig) KÖZÉP- ÉS VASTAGSZÁLŰ NŐI HARISNYA MINDEN NŐI CSIZMA GYERMEKPAPLAN 280 Ft BÖRÜNDSZÁLLÍTÓ KOCSI 350 Fi HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymqma. dédmama ÖZV. HANZÖK ISTVANNÉ szül. .Jablonóvszki Mária 1983. november 29-én elhunyt. Temetése 1983. december 6-án 10.30-kor lesz a perecesi teme­tőben. Búcsúzik: két fia: Imre és István, menyei, unokái, dédunokája. Soha cl nem múló fájdalom­mal tudatjuk mindazokkal, akik Ismerték és szerették, hogy a pótolhatatlan édesanya, drága jó nagymama, hűséges felcség> szerető anyós és jó ro­kon ARNÖTH SANDORNÉ szül. Szokoli Anna életének 66. évében hosszú szenvedés után örökre ittha- gyott bennünket.1 Utolsó útjára 1983. december 7-én 12 órakor kísérjük a hejőcsabai Rigó Zoltán úti temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON GYÖUGYNE (volt Szűcs Jánosné) szül. Pusztafalvi Gabriella a BIK Vállalat nyugdíjasa türelemmel viselt hosszú be­tegség után, 1983. november 12- én. 52 ' éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése de­cember 6-án 13.30 órakor lesz a Mindszenti temető ravatalo­zójából. Gyászolja: férje, édes­anyja, gyermekei, unokái, test­vérei, családjukkal együtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom