Észak-Magyarország, 1983. október (39. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-12 / 241. szám

T983. oift&cr T2., szerda Qyászhíre+c mxxitjSiuyzJk* f*v3 d<a£omo>a1 úKbttj:«4c máaasa'K^tíi, akik is-meriék és «Tették, bogy a i égd rá <ífcrj* édesapa és nagyapa, srntim lajos ■dktófa«r 7-^aü. bo.>sz.ú után. lit ernes korában rjdbraBS*. Teroefiéve jfTB». c<cte>~ •bér JS-ón, u Órakor lew a <*h- oagyórl teroetó ravartatoűtojííbol, A RyásMtó KaíiuL toü*pó nerv**# tudotywlc >w» ■ fcM, akik ismerték es szerették, hogy r\Pl* MAGDOLMA a. Day ka úti iskola r,ym#*£. podasrógusa, H>*3. a»epie?»ber 12-en — dfrr- lenek 78. évében — meghajt. Feiejflfrefcetlen halattmvk haitv- rait október IS-ón. Hk3ó órakor a Mindszenti temető rawofcftio- bójából helyezzük. örök nyuga- 'Joronk. Gyászoló anokatesevé­Hólés SKrvvtí mondimk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak. kedves ismerősöknek, szomszédoknak, valamint a Vérellátó dolgozóinak, akik fe­lejthetetlen édesanyánk, érv. HAJZLEB ISTVAWMÄ temetésén részi vettek, sírjáéi* virágot. koszorút helyeztek. ez­zel fajdalmunkat enyhítőn* ígyefteeztefc A gyaaatAó család. HÓOAa xjJt**£ moMorft: k6­vr.örheb&t mindazoknak a nrAw>- rjoknsak, szomszédoknaík, isme­rősöknek, ótok szereteti hoioó- tonk. özv. CS 0*05*1 JÄ1VOSW* temetésén nrir/t vettek, sírjára virágot- koszorút helyeztek, és rószvetőikkel táj dómunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Ható«: fflíwrfl mparxlninflc tft­er.önebet miaviaz£űcnaúc a rotorv- nokrtak, barátoknak, ismerő­söknek, a Kara ipart smövetke- ;yet ves/ttőségiének éa dntgoaoi- neáe, «kik p?nK>CTi rerrAi» taaaetéaén nésst vettek, sártA* n* virágot, koszorút hgAyerteJs eh A *yés«olé család. Hatján mondanf %fi­szönetet írunóajwilorwik a nokyv- noknak, »*YM?rő«6to>eik, sronrv- boeöctknák^ akik fetejtocfcette« halottunk. MTJTEBPACH GVOBlCTOf! temebesén részt vettek, srárjée* **&lüs azTVAflest mondok; köwzö- netei a Szakszere evAitek: Me­gye*. Tanácsa dcflgozóinefc, í Kilián György Gimnázium tan ttísííiijetének. rókonoknaik, ba- r átoknak, vwnerősoicöeic, dtságja ítészem. cíe. szásd tmsoís *ee»e*dsén megjelentek, afrjfcs p* kegyelet 'vömgait; ciheayezjfeák» es egyúttervyifíííkilg! íájdaimarn- ban osztoztak. Or. Szabó L*- jpvinó (JLadi.st E.f. ■Ráóárt szívvel nwnówflr kfi­rabnetot mindazoknak, aite sze­retett Odesszánk, id. VARAIM TSTV.Aä (ckuntyáni Lakoti) temetésen részt vettek, strj&ra koszorút, vrrágot hoebak, ez­zel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondjunk a Szuftarvőigyi Bánya­üzem társadalmi nzerveaetei- i>ek. zenek arának, a megyei r endf^r-ffídw ,p*tá nysóg pórhrzer- vezétének, vatejrmnt a járási pártbizottságnak. Gyászoló gyermekei es hozvAtjertoy.óik. Hálás izíwd mondtmftc *36­mönetet minctozolniiak a roko­noknak, ismer ősöknefc, szom­szédoknál':. az. «módi Köttttég- retesi Üzem dolgozóinak, átok leiejíávebellen halottunk, NAGT ALBERT temetekén megjelentek, sHá"a virágot brfyezteík és részvétűik- kel fájdalmunkét enyhíteni igyeíoeztefc. A leyástfRő awdad. Tnöáw sr*rrH moewtemlc WV­icoónelet nrrmdaaofcrwk; a naftoo- noknalv, Tsroerosoknek, Kaoan- szédoknak. akik idejÖYOüefclen httiottonk, HORNTÄK BÄT/A temetésén részt vettek, flfrjär«. virágok koszorút helyeztek, és ezzel fiájdiéújnunikat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a MÁV MSákoie Kör­zeti U xem főn ökséjg gazdasági és társadalmi ve7>et őségének, acr. MSZMP TSr. tt. alapszervere- tenek, valamint a villáim*»- én ttnJk-caffbeáy ctetgonóinerk, a November T. szocialista bri­gádnak. a MÁV T&xű&a/cártág rtekyxryymak. ar. K hw. TFpari Smidcözépislco** IL f. oeztókyá- nalc én ovrtáJytóeöaoéneto. A ftágftlé crajád­: APRÓHIRDETÉSEK Kék, mély babako­Prieszol út 5. szám Staffier XX-e» CB- óö négyzetméter _____ „1W wnuanv, r adio vámkezelt el— három é\;e száradó — esi. ió álla pótban el adó. Érdeklődni: 71-721, kőris parketta, 22. db adó. Cím* vagy 31-742-es telefo- tölgyfalópcsó éc 100 db non, ae esfS órákban. EB 30/19 béléstest el- öwra/snak. műhely- f1d°* ISrdeklödni; Edé­nek alkalmas, 6 db Eotvös u. 2^ ifL csavaro'/hato fém te- ftó-as teleto­toszerkezet 5 m lesz- porx~__________________ t ávolságú, bokfis irha- Vénnek jó álfapolban bunda megkímélt ál- tevő varrógépet, nóra elcserélném'.' Er lapotban eladó. Felső- wl360S<r* j«Ligére a ki- deklődni • Kartács u. zsolca, Kassai o. 55. »dóba.________________ ofl. 17 óra után. J ó állapotban levő, Kiárusftá*! Faragott “sötét hálószobába­.* **** «wfa»afci vrsz*. \m raw-as Lw«M, 29>18*f, barta pwad Aílujitott. duk- ii»6ö-ig érvémyes viza- munkáé férfi keresi kozott, UM-es Trabant gaval eladó. Érdeklőd- korban h-ozzáiliő, szó­eladó. Érd.; Miskolc, ni: Miskolc, I. kér*., lid lány ismeretségét Ifjúság u. 12. V1I/4. 'l'a- Bornemissza n. 6L, 15 házasság céljából. Ko­kacs, délután 5 órátóL óra után. esi van, lakás meg­TS 250/1 MZ ötsebes­1200-as Lada-motor, oldható. ±*asj<xr-x 1RWl Lehetőleg Miskolc' séses’ oldalkocsis, n sobvijtó. "hátsó" híd fényképes leveleket Miskolc, ezer KTOJrei elad6_ Er. tb eladó Miskolc, varok Megértés sEe­retet 340 Ibi’* jeligére! X/2. íDózsa Gvörev doklödni: Borisz Béla. ni.. Vasverő u. 2fi. ret?I. 340 Ibi” jelieei^e ' ül •véJen°Zba1raG)y°rey gtac. B^te u. «. se. ^ ^ • ™tSg±JZe^g­Becsi zongora eladó ^ p upusú kisWherautSt. „ALe zongora fStingi, kereszthúros, páncéltőkés) vagy jó állapotban levő pianí­UAZ tip., PK-s rend MUik. ketsúlyos Joga- antik szekrények, író- tol. konyhabútor 2 óra (igényesnek), 1 db asztal, kanapé, fotelok, szekrény 2 sezlon 4 nagy képernyős tv. na- asztalok, garnitúra, párna 25 literes zsi- gyon olcsón és 1 db M biedermeier vitrin el- rosbödön 150 liter-es fürdőszoba ado. Szendrey u. 7. kúpostáskád, káposz­i Vra n éve elvált, 174 ir/.árnú, jó áillapotban «71»* ícfi^éw a ki- ma8aK» 4-1 éves, önáfr- levő szernélygépkocsi, Sótxa. a ló lakással, anyagiaik­2 és fél éves műszaki- —- . l rendelkező kiiAe»­val eladó. Érdeklődni: rna<,° Trabant meló vagyok. Kene­egész nap, Miskolc Special, karambolos, bem azt az igazi teed- Vöröáamarty a. 40. fact.’ KazincbarciJca,^ Május vés lányt vagy &vé3& 1. J. ól. 17. IVH- Te*efV>n: asszonyt, aki egy élet- 15-328. re hű feleségem len­- ]?}b ^íl^l v.í5 ” Eladó 460-es szalag- la gyalu, 4 szék el.-idö. frsz.-ú, majdnem új litóí^áT Zrinvi a kiadóba, v^?*. Mí5r tűvész forrasztó val, Érdeklődni: Miklós u. áUapotean eladó, iigó- ... n, «._* ' Fáid alom Skoda MB 1000-es al­katrészként eladó. Mis­literes Pf11 érvényeT" müräaWv3 -AW szereti * termé­RcnauK 5 TI». ZX e!adó. Érdélclödni: ts szelet 1S3 8S0” Jelige« Renault—4 ttpusü ne. Gyermek nem aka­szgk,, 19R3. JtíThis 2é-ig dály. Várom levelet. nyesnek 134 649” jed­kolc. Hegyalja n. Sí. 100_as ,-M V—OS a. fí»Zt. 1. ____________ njsaiitdt un \rxa *20* óra között, a fért* vin^vmS^ íjuftote '®,af*ó h^zemélyea ft- ■ son eladó. Érdeklődni: Puskás noi-rera pe _________________ jmanymo^. ^Miskotc, x db kis t^eh a-*™ Ä ^__________________ ÍÍ'^SE?** Jt m . kér. IX. u. 3. bb. Gránítcsts^őlö éc I. lh. 4/1.__________ ▼ ágógép kezeléséhez Aluminkon fóíiaváz gyakorlattal munkást 54x4/, m.e,. valamim felveszek. Érd.: Mar- ß^O-es PoJsfci—motor, tratelep. Kossá L 3R. teljesen felújítva eladó, ott. 6 S-ig. Tnszakessá, Popracii u. 2 clb függöny karnis, mű Wartburg de Luxe térképek, olajkályha, személy gépkocsi, lí>«4. Fájdalommentes, zakszerű láb apt Puskás női-férfi pech • 84, __. ^ (A diósgyőri város­­-------------------------- — - SimsonschwaTbe <*- központtól s. bua­h asznált cipők, ruhák, novemberig érvényes adó. Érdeklődni: reg- megálló.) Tel.: 72-0«: Érdeklődni: Győri ka- műszaki vizsgával, fíel 8—H _ drálg, kedd 53 őveí“vaevok""d­sz. alatt Miskolc TIT., Erdő o. 6. In vétel évet. Kuruc - 53 írV€S vacvoK* 06 pu 44.. 1/4. (egész nap) S7.. Felső-Majláth. 19. Vn/3. Roszó. 53 éves vagyok, el­mennék kizárólag ke­reskedőhöz, kizárólag vteáöot. koozorőt Helyezte*, ém réfíavéknyilvázáié táviratot kíöd- tefc, eflczeí Mjdatoncrrú&a* eny- híbeori ^yekesbek. A gyászol* segnetet mlwterok-nafe a rotkrv- nbkm&r. «»oirrwaéidőlcnaík, Vwme- rfeöknek, akik fetejtheteúen haiottam-kL SZTLACm J0ZÄKT teroetesén részt vettek. sfg'.Mtew rteágot, kosaorót Helyeztek, réBsvéfcükfttel fájdalmunkat enyhíteni igycflcwsttefc. Külön köszoTvatot momlani: n LKM dolgozóin«*:, valamint ser. AFOR ciolgocaóirLaik. Szilágyi Jozseftrvé. Kna&9tmte kß­seö-oetet minden egyűttórző ro- konncaA, tramerősnek, rrwunky*- tórsnak. aktk tele/thetetien Haj­lottunk, KlíkS SANDOWt temetésén megjelentek, «tejára koszorút, virágot helyeitek, ez­zel fájdalmunkat enyhftenj igyeioeztek. A gyászoló család. Hálás szkrreí mrmdunfc* kö­szönetét a rokonoknak, isme­rősöknek, a Benedek u. 3., 7. sz. lépcsőház és a Bálint u. 2. sz. bérház fakóinak, a volt munkatársainak, aöcik felerjtHe- tetlen halottunk, LÖRLNCZ ISTVA7MNÄ, sä. Crate! Anna temetésén megjelentek, sfrjárs virágot helyeztek, és őszinte részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család, Kösnönetet moavh/rrt: mted­azolcrvak, akik felejthetetlen ha­lottunk. KOCSIS JÓZSEF temetésén részt vettek, vfenáiff- gal, megjelenésükkel cfrv'ütter- •^ésüket kifejezték. Szerető hű felesége. Hálás szrrwvf mornSvm/k Vb­szönetet mindazoknak, akjJc íeleijtliebetíen édesanyánk, özv. PAPP ZOLTÄNN®, stz. György jakab Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, ez­zel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a TV. sz. házkezelő- sóg dolgozóinak, a Kassai irt 70. sz. ház lakóinak, a Győri kapu 8. sz. ház lakóinak, a jó szomszédoknak, ismerősöknek, kollégáknak, valamint a köze­li és távoli rokonoknak. A gyá­szoló család. KBseSuetet imcdnik amoknek a zokonokarvafe; h*rá- boknaik, famer ősöknek, ' krH tó­gáknak. Rísomsr.édotoífirfc, Misák drága édesapónik. HUSZÁR GyPTA temetésén rész* vwttelc, atrUte* virágot helyeztek: és néssvébö*- kscíl fáTdaJmaníkart enyhíteni igyóteactete. GyáraaM cyernae- keL ■cwDfenalr, akik _ dr. PEJA GfÖBŰ tenwteoéo részt vettek, «Hin virágot hoBfcaic, e*aet fójdóú- nvunkaít enyhíteni féyefeestefc. A gyÁs»oW család. EáUAi* wftfTd manAnft W* ezönetet mtodazotfonjafe' » rotoo- nóknarfc, ismerősókncA:. hajrá­toknak, saomszédokrwtk és íooi- légálcnáte, afcrk fotejtt>etette»( drága halottunk, JUHÁSZ AFM (girincsi láncod) tejenrészt vették. sfriUna virágot belyezteác, részvétük­kel m£ty fájdatarvuntoart esiyhí- tesed jgyrikezbefe. Külön kő«rö- netet monóunik a Nehézipari Műszaki ílgyetem bér- és mun­kaügyi osztály dolgozóinak együttérzésükért. A gyászoló család. _ Nagy őszi rózsává- Eladó lí)70-es kiadó- Sjakkífeépet yógzjett. özvegyasszonyhoz liá­______________________ yar! Miniatur, bokor- sú Barkái mikrobusz, fiatalember. állandó zasság céljából. Me­« adó. ha.sMíTOíw original futó- és babarózsák teljesen félújitea, gyá- délulórii elfoglaltságra kém bútorozott laká­^rjy.e*5l?°ni*. ^ <^ra u'tim tangoh.armanika, két- kaphatok minden ri új motorral, friss másodállást keres, sóin vah. Címeket a 7:>~40(V-as telefonon. személyes ' rclramié színben és árnyalat- műszakival. Felsőzsol- ..Megbízható 135 053*' ..Rossz egyedül 1.84 479'*'* Eladó új bundazsák, ágyneműtartós, köt fo- ban, árengedménnyel, ea. Szabadság u. 47. jeligére a kiadóba. jeligére o kiadóba, mmfa papagáj kálit- teilaí és argentínai 46- egységesen 14 Ft/db 1200-as Lada, önállóan dolgowS, 31 éves 175 cm m»’ kaval vág;/ ancíkül. os ne» uhabunda eladó. áron. Szállítás postán, twG-ig érvényes mű- rendes. megbízható ca3 diplomás lánv ke­Pótané, Mipfaolc, Gyo- Soos, Katowice ». 39, utáirvéttd. Postai s^al- «^a,kiv’al elarió. Táüya. eszter^őlyost, áPandó res{ hozzáillő diplomás la a. 19. fezt. 1. ______ tszL. 2. lifcást felszámolok. Kozák Pá4, Vötöív- munkára azonnal fel- férfi ismeretségét hó­L óefenyőfáakák Eladó a áfo V-4-as Goinbos Ustván, 6727 marty n- OT. sn.______ veszek, »imkó Timire másság céljából. „Bisst*­« Hdgomoliyal eJadWfc, ga/koíivektoc, teher Szeged, Puda u. 7.------ . Wartburg esztcr^lyog kisiparos. jom 134 608** leógérc 9. 0 ,'PŐ—l m magasak. — fürdőkád, eftőcsaterna Üi, 42-es. női és 4^- műfrza*ávai eladó. Afaózsotea, Z>őzsa Gy. kiadóba. Cm: «.» Ft. (szómba- SO fm, 4 négyzetméter ^ férfi irhabunda ei- jólád, Dózsa Gyöpsry u- 19-_____ 46/160 cm maca« mK ton). Bacsó Béla a. 67. viiágowkek csempe, a<*o. Érdeklődni: Mis- a 100> Gáspár. PétinN^masna-staol- vagyok megiün^ked.­Villanymotoros kaiMi bontásból massamaradt koflc DE, Beké n. 2fi. rendszámú La- *&&*** vállal megbíz- n6k saakmunFással vadonatúj, garanciális ajtó, m^ógep, gaztóz- levegő fűtéshez nagy 1500-as eladó. Er- ható- leinformálható házasság céljából, eladó. Miskok:, Árpád X^T teljesítményű kazán d^kxjíú a 73-irtl-es te- egv^n- Telefon: 73-992. Megértésre vár 13468f n. 43. IX/L Telefon: 2? ,ófáie’J^a *" Ä eladó. Érdeklődni: Ka- T ....................................... • 7 78-997 este. Telefon: 12-5CA. 46-os női irhabtmda. Választási és süldő­gáz fali melegítő, disz- malacok eladok. Mis- nóöléshez sajtprés. vi- kok:, Téglása tetván u. rágállvány, mosdóasz- 3. Szigeti. (AFIT mo­tal, hasr.náft székek, ______________ női tehkabátok, gumi- SorospataA kcyzpon^ esntmák, ..... . -■ i__,______ w- Nutriák eladók. Ä Ouod- PrtAa ■“ »• ***• sdóle. Ttrfcsfcote Barbai P. n. X. eladó. Érdeklődni: Ka- “ S«védmaniaM. kő- jeUgére kézzel in*, •/incbareika. Tölgyfa ——.7————7ZZT. m<h/ei mellé, «ltamdé fényképes leveleket a __________________„t” ^gé^csi d- kunkéra felveo-zeic. Jo- kiadóba várom. É ladó félautomata kétéves műszaki lentkeaés: natponta M SS éves. 168 era ma­mosógép ólszerű álla- vizsU,/-,Val. Sajószöged. ^J61» ,a,.K'ln B<Sla Ra«, szőke haiú. füg­potban. Yfzes honrvod Bem u 5 80/A. alatt._ getlen nó. korban Itoz­n. 3. 11113. —jrxcä::—~~ KIMONDOTTAN Ml- záilló Intelligens fér« Sk^L-?cbÍÍL-Sr NOSFXJKT TÜDŐ szó- ismeretségét keresi, síi ben vagy alkatrész- ba,festg sr.atennm.Wiso- egy tartós kapcsol»* HÉ. ,tvw!»8- >SB8<»« a tar- detóbe. zei Károly. áébér mmánrora«, Kiad", vmr berbe- . .. - c_ri-twsd„i. -------- = s téntűzriésö íördóezo- »do Csaba* kapni SZ.TK Tl%. mű szerfal, “ — - •• - -.................... Sanyi. Debrecen, Bw- niotortiázrtiető, kát állandó monkára kiaiakításáhoe házar.- Sr^^EníídíSr felveszek. Jefeniteeaai: ság céljából. „Ostd ta­Fabáar. rtat»6. teWtén- W_. JÄ-_dolumn.--------- 7.oth yeHán, MeMnda lálkozás m «9*~ Je».-. b ertprtesfiOl. teres n«- l^rf* setoessetsviKió, n. 4. IVAt (i'äk&ya noo- igére a kiadóba. nemi sasa »-10S. «. a. Tet.c komplett zinál.) fetni'k, Oomíti-toz. babojler ttj áajepot- meSett lem# zöldsége* ban, és t ajtós szék- pavilon. Ougsonit» B. rémy eiadó. Hejóesaba, 3.. egész nap. Mosták Gy. u. S. Ce— marié- .hótlfii.ijk — ment gyári kiSlakSsote. tény, í db hever« el- PoieSd-ÉlAT-hoz. «6­..—r— ré»y, vrtrtn hmtaszek, éyVI-l/lri™: n hésö -rzéivédó. S zereneacn, nyugd». óra ntám lJ-3ns. teiefonon generátor ráadó. Mis- koir. Mester n. X. Vas­Kecskék eladók. Sa- IW»!. 10—1© dl> B és S m- régi óra, cs-m'«'ok, réz. « áj fenyógerenda és karnsook, villanysötó, I db ói egysz.ánnyas, villanyreíaíó, kis mére­parfcettás bejárati ajtó tó akváriura, képtere- ________________ tífcépes áron eíarió. tek, használt ruhák, ei- Jószentpéter, Petőfi ót PK-s Spec. Trabant Érdeklődni; Parass- pok, olcsón. Érdeklőd- 88._________________eladó W) W» km-rél, n ya, Kosstmi n. q. m: 63-4M gtzggc* és es- gtaM haláJeset nitatt kifogástalan állapot­át« literes BB*w»?«w Id._ ! db nyolcéves, jam»- ban. Miskolc, m. kér­M ^ta» V-ra kapcaoMMt- NSZK hoamtí, bordó árban elló tehén és J 5°*^, . , i't. I.8' tó, érj szerű ánapot- női bőrkabát és rövid, db heréit ló. Érdek- Vasgyári Kórház rod­ban riadó. Bdrtfai Bar- fehér, kanadai lrt>z.- Tódni: dn. Mtskolr- k-tt._______________ n a Wszapaffkony«, K>M- bunda, igényesnek eA- Görőmbüty, Szoláresik Blad« Simson Stár. Btnö a. S®. adó. Tel.: VBSTX tér S». órv. Kocsis Érdeklődni: Komlós­Istvánné. ___ , fiatal házaspár >«»- Ja« tanárnő körre*»»­Í 2TTJS!í5 ' mesteri yagy ryzndnr- tálást vállal lakásánc­K*TVJ*5 .’ kJ állást TÄDaä. ráállás irodalom, feelyesirá«,' r.7áiJtséges. ..»iirgfw fogalmazás. beszéd- . .- ... ,_____ PolfSa-KTA r-hor ölé- gg,,, j„hgér»: a ki- készség, tfJrténcleea. a do. Érdeklődni: TT pék, liateó aaeívedő, J/.V” J 0 Huszá^ár n. v ___ mlí-« tvj,vi«a«,z _ ’______ __»dir-_ Huszárvár tt. —____• As ztalos ggflüqrmm- óver*! férfi házra-* MíkI áilarxM mumkárcj ság céljából megfa- te#ves»efc. M<?ll«rné, morfcedne, korbte» hOKzáiHŐ hölggyri. Lakás van. ,.Oüziróxssm 134 555** jefigére a Jel­adóba. MisJcolc. Btecsó Beta n. W6. szóm.________ T Totonkdnt 1—2 h»- pww Ixrjárón^yi iwunMt vánaöoöc. Vátesroteat: 27/16# «*1*----- . M Nyugdf1aa 135 «VT* iel- mondhato, «ivált nő iirróre a kfaidóba. társaság Mányiban meídsmerlcodnc 86—SS Jmráarr, állánt kvre«, - - h­FiaSiá*, ««fcwSIr fim- Naj-yo« >6 «napot- 5^5252:_______ íwSS^lolSSre0?«? c^13ábó1- Fényk-épcn ? »rt, teljewea áj, ctaékó, hs«n levő 9 dto fotel — I^hánywvínfí pfifa« ZP-r Wmttbnrp: TV>u- »Hőtia ^ ° levelekett „Reménység ■Sajóvgentpéter, Koma kistperl — olcsón «f- Imnapé, 2 puffal ol- rlst, 86-ig érvényei--------——-------------134 R7fl** jcfigére a H­n . 13. Tg4.: 237._____ adó. ftrrt.: 10—14 óráig, m&n Tri.1: műraaSri vi^»góíval, vo- ^ éves Wstónyom adóba. _______ El adó keveset Iixld» Bárwoany J. n. 9S &J2. 11-748. _________ nólíaroggal és Marabu potr»k»írymamát n áH S csíTlagos hűtő- Tcleviriőt, stár-ma»ih 10» fitere« v»«tar- gép, és nangytcépar- nőt, üzemképtelenül tály fedóvél, Táxláfht eladó, nyős tv. Miskolc, For- átvessek. Feád. Kam- J36-ra méretű o4ari vagy Sr.ikmrA, Misfkotei rásvölgy P. M. cry u. 4. ccf7*e tároláséra aTkak- 50- Ty^cfon: 250. eladó. öfe«* «» v^í,nir „aw Ky;út<m kerese« Mh öntöttvas-kazán ‘rl^g" nak ar. 96—60 éves, Megtekinthető: la^ßJ?al-^Sa^?2f5,t n. 180 cm-nél nem alo^ csonyabb. fiatalos, jó megjelenésű, kocsi v«i Beteg mottó elmenne rendelkező férfinak relnénk. Telefon: 51­8Í>4. Hálás sj.-frrvi srönetet mindazoknak a roko­noknak, ismerősöknek, kol­légáknak és a Csokonai trtea lakóinak, átok drága jó édes­anyám, ____ _ ö *v. MAROS JOTÍSKFMB, ax. Erdélyi Hona. temébésén részt vettek, és ee- riri fájdaimenkat enyhfterri igyetoezteflc- A ^yÁszxAó család. Bolti kompresszor Béiycggytijtomény* eladó. Mfafcolo- Lada Ifiö0-aß, garázs- ------------- . ..—~—i, é s kié befwrtnmoteroB keresek megvételre. Tapolca, Fenyő b. M. ban tartott, vonóho- a7 ismeretségét, akivel permetező eladó. Ateó- Ajánlatotest kérem Angóranyotak eí- lelsz«tea.ve, 3 ™ hölgy, Seeftffllréaz -------^ ------­H T.fnvn 94­MHiraanan jvtarvsra /ingorrtnyuiBR ea- ‘-«r»«**» ~ 1r^í!” 1 rt^rr^n ' Értékes 19««rJtíJgée adók. Kozma István, «w« eladó. ÉrtieMőd- jeiSgére a ki- utón, házasságkötés »S Cscrépkátyha, cent- re a kiadóba- Miskolc, Bőén, Rákóczi a. ». mi: Karido tel mán u. ■tdol«>. — lehetséges. Kekem es»­Széchenyi n- IS—17- »57« S. TVIX. Teäefon: 75-T0t, BedíHgozást vállalok ládi házam van, onya­zttóga, ^gyermetrágy és teleteiríC —-----z-------—. este 7 óra után. tóadrágok. szedenyák gi körülményeim ren­g yermek autóflles et- i2Si_______ “ Jó átfapotbam leró •-------------.---------* ,,h . «iánio- dezeiiek T,evp!efcet z a dó. Érdeklődni: Ma- Rmpire háló és egyéb konyhai berendezés: m forgalmi rendsr.á- sU>.) varrrisát. Ajánte- dezmtek iteveieket^t. tóin Bajos n. s. s*. (Vár bútorok olcsón eladók, asztal. mosogatóval, ">» Zaporozsec. Szeles T án még nem' késfl mögött.)___________Csabai kapó 31. 3-S-tg. faüszekrény eladó. «• *>• «latt eladó. Meg- a ki jan^meg nem B rionkrvrfrfí gíftp aaxj Teljesen új mandolin Érdeklődni: Mlsícoie, trfrintjhető e^es7- uap. ‘ ■ : V-os eladó. Muhi. Kofv- én teniszűtő eladó. Er- Gyula n. 17. az. 1^1. Volkswagen, 1300-os rath u. 106, Megtekint- deklödnd hető r? órától.___________ 12-673. telefonon: Eladó páneéftőkés EtárvariM 7>arril<m zongora. Érdeklődni: eladó, efiawamftható. JVTag.ineszpresszó'ha Kfil kereskedelmi--------------- 1>W4 . Trteá« « ««ödoépaett kiszolgáló- Ov.emgazdás?. német N agyobb mennyisé- ^a°ó- Rrd-• felveszünk. Leve- nyelvoktatást előnytfa gfl parketta és szegő- ®*JL5Lí±----— leket: „Miskolci műn- áron válla!. Tel.: l éé eladó. Szirmába PR-es,_ 1300-ias Lada Jmhefy 134 877** lellgó- 78-432. sen-ró. Akác H. M. dedó. Kiss Bertalan, a kiadób» kénem. Me’eértfi-----tói—SK^Iv O) . hóleső. Texán En^Ba^toóü a. ^ c^dl^áü í^kT­Kiírton mondtmk há'tós kö­szönetét mindazoknak, akik fe­lejthetetlen. drága halottunk. KÖSZEGHV GÄBORNÄ, sz. Rásonyi Papp Mária temetésén megjelentek, részvé­tüket szóban, írásban, koszo­rúval, virággal kifejezték, és utolsó útiára elkísérték. a gyászoló család. Hálás szívvé! mondunk kö­szönetét mindazoknak. akik drága halottunk, BODÖ SERA LÁSZLÓ, kőműves kisiparos temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak. Gyászoló fiai és felesége. szívre* monda n*e WV­nzöneóct mindazoknak, *kík te- Vcjthetetten halottunk, özv. SZIGLI MATYASPfÄ, sz. Búza Anna btenvosztés előtti búcsúztatásán részt vettek és sírjára virágot hoztak, ezzel fájdaknunkat enyhíteail igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a roko­noknak, az Árpád u. € 8., tz. és 36. sz. lakosoknak, a Pamut- fonó dolgozóinak, a volt Csor- ba-t elepi tikosoknak és a ka­zincbarcikai ismarösoknede. A gyászoló család. Hálás szívre! mondmrtc Icfi­wr.önetet mindazoknak a roko­noknak, barátoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, TISER ISTVÁN nyugd. MAV-főellcnőr temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdalmunkban együttér­zésüket fejezték ki. Külön kö­szönetét mondunk a MÁV Jár­műjavító Üzem társadalmi, gaz­dasági es politikai vezetésének, a roll munkatársaknak, a pénz­ügyi osztály dolgozóinak, vala­mint a múanyagfeldolgozó for­mázóüzem dolgozóinak és a brigádnak. A gyászoló család. Hálás zzfvrvN rmwtunk kö­szönetét mindazoknak a rofoo- noknak, szomszédoknak és is­merősöknek, akik felejt!) etet­vén férjem, édesapánk és nagy­apánk, KOCSIS ISTVÁN temetésén meg jelenteik, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek. Külön köszöne­tét mondunk a Társadalombiz­tosítási Igazgatóság és a szociá­lis otthon dolgozóinak. A gyá­szoló család. Miskolc. Gyónt Géza tu Erd.: Jászberényi Gé- _ __^ ______ * A,.1SÍh>ÍC’ Bertalan húsgaíambok' ém 4 db IVarthurgoí hasonló közösség"melléicfögiai- díján,' eívált tfar,tvi.«__ bodapestl __ teéetonon, o- % VP/L________ 4 m-es _„lT-g«renda Trabantra cserélek, kozósként rendnzeres lőnő. Nem dohányzó. M ély gyermekkocsi, ^»dó. Miskolc ITL, „9000 kan »5 042“ jel- munkát ldnál nagy természetet kedvelő, este 7 órátóL Vitetne* »ttreny, *| áilapotbem eámtó. Boratyó Z- B- K. igepe a Jctódóba, vacy Ryakmiattel rcpőolke- főbérleti v»«rr kert« kópék, őot>á7iy?éas2.tal, Érdeklődni; Müsktó«. .Nutriák nűrsőnm te- » M-m-ss telefonon. ^ géptrónóneic Meg- tókéssa! rendellcer.ő, Gagartn u. M. 3/B. «dók. M5fúcolc-Gfirem- »^0 óra után.________ bízásaink neJter. mű- 63—72 éves férfi v£­gáz-fan melegítő, demi- kétazemAye* ágy- bóiy Iavoú* u. 4j. Mogyorósrtnű W«rt- saaki-tudományoc sző- Iáiért eveiét kérem, zsow. műanyag K*nna, „főtartós rekamlé Proferazíovun 'rourfat eáadó jó vegek kiváló minősé#- „Szeretet tm vstr tej­Vörösmarty a. i«a.há ecvmí»mjáÍo« állapotban. Érdeklőd- ben, rövid határidőre, igére a kiadóba. Saé­wSorS SO^ISTta^ "i leftct Kazincbarcl- kéziratról ra^v cheeyi e. 13-T7, MA HA TJScr.t-wí te- to». ítóál ^ »■ 1*. rv/l. netófonnól történő tfé- ,„fl5 í™* xZnjZSZZZ Aőó. Érd*M«W «78- UAZ «8r« fiőrfkoem. őr vég y, faanyag eiadd. porta o. 70. Ké** riadó. 26. fs*t. L ' Eladó háromajto* _ ^ s zeierény. ebédlőbútor, Kiadó 43-«» ny^yoró- komblnált szekrény, «zínn olajkályha. Érdeklőd- .^°'a*oa ®* <r€*­436-aa teteíonon, vn<s*y 7906-tg érvényes mő­nl: Ady K. n. 14/A. L ^-y/7- 72. ló—10 óráig. Pántol Ptyta n, J, X/í. arairiv« eladó. Éi-dék- esyertfll «6" nőt ólet­~ Kiadó «*t a?ic hasa- • S-rtrrru,besenyő y válSkat „13 tórsként kora, 85-W „ _ rp_.„ _ _*5: "ŐTt srenrakólyba. Ér- Allomóa u. 60.______ Ft/megkezdett rtdaä «W»*“ e yerraefc GraVT^teadP WJW-«n dcklődrt tehet: de. te tWfcőptcten. y«gy l*«y fiséra . W­..Természetet kedve­(lehetői« ...v*" LT„ri«<?°hÍ?5TÍi. Kétbaogfala» Eladó órj, gyermek GENT dado (1 Olőkoert fbordb). Mis- origin«. M Aráján lat kolc, Petii eh ár. y út 12. 1-^014“ Jefigére a ki­rí^. Verj csík. Érd.; ón. adr»ba. 17 órától. Állami Gazdaság Szerencs H számú bélyeged)* 19S3. október S-é^i ELVESZL’IT. Rrvényewiégdt hatálytalanítjuk. Eladó jó áll »pofban >evó. panorámás gye­rekkocsi. vfttanyvasa- lók. pehelypaplanok, plédek. bébi holmik. Érdeklődni: minden­nap 17 óra után. Hoff- mann Ottó u. 7. fsrt. 2. Korái! színű, mély gyermekkocsi, kék bundazsák és Ciricco- evermekhordozó eladó. Vörösmarty u. 142. Vám kér eK lemer.jM- srós Hí-fi torony ol- esón eladó. Cím: Mis­kolc. Vándor S. u. 2T. sz. V/l • _______________ TJ j vámkezelt SFAkP tapán Hl-fl-torony Si­nus 73 Watt eladó. ,.42 ezer I35óev* jeligére a kiadóéba.______________ E ladó süTTrcsrtős Cse­pel varrógép és pianí­nó. Ktiskolc. Szigeti Mihály ti. 6. fTödőkór- ház mellett.)__________ l ^adó egv 6 évessel- elektromos orgona ér. mentáfi teltén, benne .Selmer erósító kitfinő 4 bówattos borló. Még állapotban eladó. Er- m-a is sd TS—>6 itter te- deklődní hét •tol. tort- Satósrentpé- Mifíkplc mM Oszip T. rtona, Ko«;>uth tee. KjmswSi b. KM. e. L. mfi. wUm­<*rrr 1— ''’'SS ,e^rt műszaMvírl rcn- adóba. Tuvr ■ £21ierö Trabantotren- Tclef«möSyeletet vól- ‘isíOTí^Wlgéíb”»-------------- «<*• ..ArmeKlololessel falok: 13-933. kiadóba • t entriacsalftdpk te- 134 ÜSS” joügére a ki- -----­a dók. Eatdőklődnri: min- adóba. denmap, Gácsi László. ------­3 432 Ernőd. Fűzfa u. 4. M75-Ö« kiadású, Vállalok minden la­katos, autólearosszéria. Fűtőt keres az Erket Ferenc Zendskol* íMiskole TIT., Kabar n. TT/ZITATASA* Szárra-, vágott ém hasábfa kapható. TOZÉP Baráthe^ryatfa 134. or., alatt. Tíz mázsán tcHK mgyenes házhoz HutniMi Tkr láng- és villanyhepesz. ínadó jvc te a^vSSW^S£; ^rVéfonT4^ «ÖÄ; Erdrtclódni: Leninvó- ^r^ir Ae*»n-^ J n ts Farkas kisiparos. «• ^77_óI8 ÍÍÍS^* 15_0ßfl tarian, Arany j. u. J8. -—.J~z------------~r csütörtökön és hétfőn. • ^r-*—--------------------------------------------------------------------27/162, átlagosan ősi- ------------------------------------------­E ladó 1 db dogmm- 24 km-t futott nos lány középfokú is- M éves. önnyugdíjra. ' tógép trj óStopotban Wartburg de Lu-re. kólái végzettséggel hallássérült. sűketné­Felsőzsolca, Kosbuüs igényesnek eladó. r>ufc- keresi. kiegvensúlvo- ma asszony kerez«* *: ii. 34. szám alatt B-artóik út 5. Győr zott éleire vágyó, élet- otthonnal rendellrező.-------:---------------—:------- László. vidám fiatalember le- hallássérült férfi isme­D ob felszerel éot ve- ------------------------------------ meretségét házasság relséeét 62—Bíl évesig szék. Címeket a kiadó- Hycomat-váKó, és céljából 25—30 éves házasság céljából. ..A)ci ba kérem. „Armegto- »utomatililája ekadó. korig. Kézzel írolt i<*- szeretettre yágyik HVléw 134 61 ■to jeligére. Érdeklődni : erte fi óo*á- veleket ..Nem minden 134 670*’ leMgére a ki­Eladó egy jí literen vilJiRnybojler és egy nagy, bronz,keretes festmény. Érd.: Sza­badság u. 12. szám. tői. Vándor Sándor u. áron 240 635** Jeligére a adóba. Ifi. 1/3. Karambotos én lefu­tott kocsit veszék. Al­más! Sándor. Mezőkö­S5ó-es FIAT felújít- vesd Hyárádl u. 22. friss műszákivá] VPl. eladó. ...vh^Ku....vw egész, nsa-p. Szirmabe- , állapotban eladó, senyó. Jókai M. u. 11. Telefon: 35-182. Megtekinthető Tr??tenm Llrn­hirdetőbe. _---------------8------- Késilcötént vállaló* K özépkorú, diplomás Jelentkezését várom • férfi vári* házasság levélben. .Kereseti le- céliából karcsú hölgy hetőség 000** Jettgé­levelét. ..Komoly zene re a kiadóba. 240 928’* Jeligére a hir- kolc. Széchenyi «. tf--.' detöbc. —77.) IF-«« Wartburg, friss 13 érves Wartburg el- vizegávai eladó. T. kér., adó. Érdeklődni: 75- Somogyi Bél^j u. 3. 4fi7. Gí éves. falun Özvegyasszony, nnvasiakkal. lakással nvugdíijnl. keresi kor ban hozzáillő, nvu díias. élő. Vízvezeték szereléséi, 1p iavttás«á» vállalom. Tel.: 75-48?. olcsón: fctomC~ nem dohányzó REALLfTAS. GUMI* férfi Ismeretségét ná- SZERELÉS. KEttEK­ÜAZ 469 H3. 3 éve« Átalakított 350-es zasság oélJábóV nk' CENIlnozAS. Tttol végén, műszakival eladó, ’’ar- Jéwn eladó. Érdeklőd- hozzá költözne. ..Hossz Imre. gumi Javítónál.. v. 23. ni: 10 óra után a 76- egyedül 340 190** jel- EFT.SOZSOLCA. József Mi-a* toietonon. igére a hirdetőbe. A. f.

Next

/
Oldalképek
Tartalom