Észak-Magyarország, 1983. október (39. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BORSOD- AB APj-ZEMPLEN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIX. évfolyam, 232. szám Ara: 1,80 Ft Szombat, 1983. október 1. tore Pál ieszéie az ENSZ-közplés 38. ülésszakán Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke az ENSZ-közgyűlés 38. ülésszaka általános politikai vitájában szólalt fel. Az ENSZ-közgryűlés 38. ülésszakának csütörtök dcl- ntáni plenáris ülésén — kö­zép-európai idő szerint a késő esti órákban — szólalt fel Losonczi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke. Két világégés szörnyű ta­pasztalata nyomán szerveze­tünket éppen az a nagy el­határozás hívta életre, hogy — alapokmányunk szavaival — ..megmentsük a jövő nem­zedékét a háború borzalmai­tól”. E munkánknak otthont adó palota falába is ezt az évezredes emberi óhajt vés­ték: ..Nemzet ne emeljen kardot nemzetre, és ne tud­ja meg soha többé, hogy mi a háború.” De vajon el­mondhatjuk-e, hogy akár csak a közelébe jutottunk már e nagy célnak? Ügy érzem, a kérdés ma­ga is illuzórikusnak hat a jelen történelmi pillanatban, amelyet sajnos a nemzetkö­zi feszültség kiéleződése jel­lemez. Fokozódik a konfrontáció, kísérletek történnek a vi­lágbelié fenntartását biz­tositó erőegyensúly meg­bontására, katonai lőién.v- szerzésre, a népek nemzeti és társadalmi felszabadu­lási folyamatának vissza­fordít'. ;ára. Mindez aggo­dalommal tölti el a Ma­gjai' Népköztársaság népét és kormánj’ál. E veszélyes helyzet kiala­kulásának fő okát a fegy­verkezési hajsza fokozódá­sában látjuk. A példátlan arányú fegyverkezés nem­csak közvetlenül, a nukleá­ris katasztrófa eshetőségével fenyegeti civilizációnkat, ha­nem közvetve is: azáltal, hogy eltékozolja az emberi­ség anyagi és szellemi erő­Befejeziitt a Római Klu budapesti ülése A Romai Klub budapesti ülésének befejezéseként, pénteken sajtótájékoztatót tartottak a klub képviselői, melyen beszámoltak a ta­nácskozás során végzett munkájukról. Elmondották, hogy a \ konferencián • átte­kintették a világélelmezés általános összefüggéseit, fog­lalkoztak az élelmiszer-önel­látás lehetőségeivel, megvi­tatták többek között az élel­miszer-kereskedelem és -el­osztás kérdéseit. A ‘anács- kozás egvben jó alkalmat biztosított arra is. hogy a külföldi tudósok megismer­kedhessenek a maavar mező- pazritisásca1. mely uz elmúlt 27 év „sorén jelentős ered­ményeket ért el, s ma már számos, ágazata a világ él-. Vonat.'bg tartozik. A Róma'' Klub felhívta a f'""elmet arra. hnH’' » fei- 18«16 országok közit' lelőn­ie» már több mib1: 90 élél- rmszer-itnjxirtrá szorul. s fnbbsévRk a iövőben még kevésbé tesz kénes '*»* élet- rntszor-önoitá+ásra. H­gvelembf, Véve az é'elmisze­••k jelenlegi világméretű el­forrásait, megfosztja a né­peket a munkájuk által lét­rehozott javak jelentős ré­szétől, tartósítja a gazdasá­gi elmaradottságot egész sor fejlődő országban — kezdte beszédét. A Magyar Népköztársa­ságnak, ha szabad így mon­danom, hitvallása a külön­böző társadalmi rendszerű államok békés egymás mel­lett élése. Ezen mi nem pusztán azt értjük, hogy nincs háború, bár az sem kevés! Számunkra a koegziszten- cia: a népek cs kormá­nyok tevékeny együttmű­ködése, kölcsönösen elő­nyös politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatai­nak állandó erősítése. Nekünk az. utóbbi egy-más- fél évtizedben igen jó ta­pasztalataink vannak erről, s úgy tudom, hogy partne­reinknek sincs oka a csa­lódottságra. A Magyar Népköztársa­ság kormánya, a magyar néptől kapott meghatalma­zásának megfelelően, leg­főbb külpolitikai felada­tának ma is az enyhülés eredményeinek megőrzé­sét. a nemzetközi párbe­széd és együttműködés fenntartását és bővítését lekin U, mind a kétoldalú kapcsola­taiban, mind a nemzetközi fórumokon. Számunkra — miként más országok szántá­ra is — a békés egymás mellett élésnek nincs éssze­rű alternatívája. Ezért tölt el nyugtalan­sággal bennünket minden olyan jel, — hangoztatta ez­után az Elnöki Tanács el­nöke —, amely a konírcn - tációs hangulatok feléledé­sére utal; minden olyan cse­lekedet, amely veszélyezteti az államok közötti normális kapcsolatokat; minden olyan fejlemény, amely további te­hertételként jelentkezik az amúgyis feszült nemzetközi viszonyokban. (Folytatás a 2. oldalon) (3. oldat) (4. oldal) (6. oldal) irpp (7. oldal) (10. óidat) PeÉspps- akiíva Éltesen Tegnap Encsen, a társadal­mi összefogásból épült új sportcsarnokban mintegy 700 résztvevő jelenlétében Kö­rűéi Tibor, a Központi Bi­zottság alosztály vezetője tar­tott nagy érdeklődéssel ki­sért előadást közoktatáspoli- tikánk időszerű kérdéseiről. Az előadást külön is neve­zetes alkalommá, tette, hogy az új létesítményben először lehetett jelen és találkozha­tott egymással egyszerre a járás szinte valamennyi pe­dagógusa. Az őszinte, nyílt légkörű és konstruktív esz­mecserében több értékes észrevétel és javaslat hang­zott el. Az encsi járásban már\ korábban is szervezett rétegtalálkozók „hagyomá­nyai” szerint az előadást és a vitát színvonalas szórakoz­tató műsor követte neves művészek közreműködésével. A pedagógusok találkozója jó hangulatú bállal ért véget. Szivattyúk Szerencsről A Diósgyőri Gépgyár szerencsi gyáregységében különféle típusú, teljesítményű és rendeltetésű szivattyúk készülnek. A felvétel a gyártócsarnok szereldeüzemében készüli, ahol sorozatban készülnek a centrifugál (tiszíaviz-) szivattyúk, A D-gyáregységben gyártott szivattyúkat a budapesti Sie- relvényértékesito Vállalathoz szállítják. 6500 előfizető száma megváltozik Sajtótájékoztató a Postaigazgatóságon Miskolc telefonellátásában a jövő hét végétől kezdve je­lentős változás várható — jelentették be tegnap a Mis­kolci Postaigazgatóságon tar­tott sajtótájékoztatón. Mint az köztudott, a múlt év vé­gén átadott új avasi posta- hivatalhoz tartozóan, műkö­désbe lép az úgynevezett tízezres avasi távbeszélő-köz­pont, amely nemcsak a lakó­telep, de Tapolca, Göröm- böly és Hejőcsaba telefon- ellátásán is sokat könnyít majd. Ezenkívül kisebb mértékben megváltozik, s osztása nem fog megfelelni a világ népessége várható növekedésének. Hangsúlyoz­ták, hogy a megoldást nem­zetközi együttműködésben éá helyi akciókban egyaránt kell keresni. Maximálisan fel kell használni a rendel­kezésre álló tudományos- technikai Ismereteket. A klub képviselői úgy vélekednek: ha sikerül a világ népeinek és kormányainak bölcsen vá­lasztaniuk a konfliktusok és az együttműködés közölt, ak­kor megfelelően alkalmaz­kodhatnak korunk új való­ságához. békében és jólétben élhetnek. Éopen ezért a Ró­mai Klub budapesti konfe­renciája felhívja a világ né­peit és vezetőit, az említett kihívásra', bölcsen, egyetér­tésben és haladék nélkül vá­laszoljanak. A Római Klub következő ülését 1904-ben Helsinkiben tartja. A konferencia ideje alatt Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára fogadta Aurelio Pecceit, a Római Klub elnökét A vezérioteremben Korsrerű az a vezérlöterem, ahonnan a Cement- és Mészművek Hejőcsabai Gyárában az ösz- szes gépi berendezést irányítják. Az itt dolgozók figyelemmel kisérik a gyártási folyamatot, a nyersanyag beérkezésétől egészen addig, amíg a késztermék, a cement, a tárolósilókba kerül. egyben javul a Szinva—Nép4J kert, valamint a Tanácsköz­társaság lakótelep távbeszé-' lő-ellátottsága, és az emll-j tett területeken több új, táv­hívásra is alkalmas nyilvá­nos távbeszélő-állomást is üzembe helyeznek. Miskolcon korábban szú-1 mos telefon-előfizető, köztük vállalatok, közületek, intéz­mények is értesítést kaptató a postától, hogy teléfönsza- muk az ú;i avasi központ üzembe helyezése után meg­változik. Ez mindenekelőtt a 13, 14, valamint a 33, 34 ez­res számmezőkbe tartozó ké-’ szülékeket érinti, de más készüléktulajdonosok is szá­míthatnak hívószámuk meg­változására. erről különben a posta időben mindenkit! értesített. Mint Koczka Antal, a Mis-) kdei Postaigazgatóság veze­tője tegnap elmondta, az érintett állomásoknak az új központra történő átterhelé­sét október 7-én, pénteken 16 órától kezdik meg, és ugyanaznap este 22 órára végezni is szeretnének vele. Az átterhelés 220 szakember rendkívül megszervezett, összehangolt munkáját igény­li, de igényli az érintett elő­fizetők megértő segítségét, közreműködését is. Ezért mindazoktól, akik a szám­változásról korábban értesí­tést kaptak, azt kéri a pos­ta hogy október 7-én 16 és 22 óra között tartózkodjanak otthon. Erre az időpontra a vállalatok. intézmények alközpontkezelőit is munka­helyükre kérték. Miután az adott előfizető készülékét az új számra átállították, a posta szakembere a központ­ból bejelentkezik, és azonos sítás végett egy visszahívást — fc». (Folytatás a i. oldalon) A A telefonról - Miskolcon

Next

/
Oldalképek
Tartalom