Észak-Magyarország, 1983. augusztus (39. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-17 / 194. szám

1983. augusztus 17., szerda ÉSZAK-MAGYARORSZAG 5 Áz öregség férfié r öregen, betegen, elhagyatottan élni nehéz. ■ öregen, betegen, elhagyatottan, „isten há­ta mögött”, külterületen, tanyán élni még nehezebb. Mondhatnánk azt is ■— a városi ember tejével gondolkodva —, hogy a leg­egyszerűbb, kézenfekvő megoldás: a falun, tanyán élő, magára maradt, magát ellátni alig képes embert be kell vinni szociális otthonba vagy költözzön a gyerekeihez, a rokonaihoz. Ez gyakran megoldhatatlan, mert nincs be­fogadásra képes, alkalmas vagy hajlandó ro­kon, és mert az idősek részére jelenleg megle­vő 21 000 szociális otthoni férőhely igen ke­vés. A másik, és a fontosabb ok: az öreg ember, főleg a tanyai öreg, aki 70—80 évét ugyanazon a helyen élte le, nem szívesen mozdul ki otthonából, ha mégis, az ő érde­kében, jószándékú erőszakkal kimozdítják, ; akkor szerencsétlenné, boldogtalanná válik. A legtöbb esetben nem sokáig lesz teher a rokonság vagy az állam számára. Ha mégoly jó, ha mégoly komfortos környezet­be kerül is, nehezen tudja megszokni már az új életet. A szociális otthonban az idős falusi em­ber számára még az is lelki megrázkód­tatást jelent, ha szobatársai előtt kell vet­kőznie, hiszen megszokta egy életen át, hogy soha senki előtt nem öltözködött másik ru­hába. Az idős ember, amíg csak lehetséges, ha ő is úgy akarja — és az esetek nagy-nagy többségében Úgy akarja —, éljen a sajat otthonában. Éppen ebben kell segíteni ót, hogy az otthonában élhessen, hogy lehetővé tegyék számára az életet. Nem könnyű a magányos öregember vagy az öreg házaspár élete akkor sem, ha vá­rosban, bérházban él, ahol szomszédok vfe- szik körül; nem könnyű falun sem, ahol pedig mindenki ismeri a másikat, és tudják, ki szorul a segítségre, de talán a legnehe­zebb a külterületeken, a tanyán élőknek. Fel kell kutatni, meg kell találni, ki az, aki időszakos vagy rendszeres ellátásra szo­rul. Meg kell találni a segítségnyújtás leg­megfelelőbb módját, és gyakran bizony még el is kell fogadtatni azt a rászorulókkal. A felkutatás, ha nem is kis munka, de talán viszonylag a legkönnyebb, „csak” szív, odaadás és nem utolsósorban szerve­zés dolga. Jó néhány megyében ezt a fel­adatot már elvégezték. Ezután jön a ne­hezebbje: megtalálni azokat az embereket, akik rendszeresen vállalni tudják a gon­dozást, és segíteni nekik abban, hogy erre a munkára nemcsak lelkileg, hanem szak­mailag is felkészüljenek; segíteni nekik ab­ban, hogy egyáltalán el tudjanak jutni a távoli tanyákon élőkhöz. És az sem utolsó feladat: meg kell nyer­ni az öregember bizalmát, aki érthető okok­ból, idegent nem szívesen ereszt be a por­tájára. Jó módszerek sora van kialakulóban or­szágszerte. Magyarországon a legtanyásabb megye Bács-Kiskun, ahol a lakosság 17,8 százaléka él külterületen, tanyán. Csong- rádban ugyancsak magas, 12,5 százalék, Bé­kés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szol­nok megyékben 5—8 százalék a külterületen élők száma. Mivel éppen ez az a réteg, amelynél a legalacsonyabbak a nyugdíjak, vagy ahol a legtöbb a nyugdíjjal egyáltalán nem ren­delkezők száma, nagy jelentősége van a rendszeres, vagy a rendkívüli szociális se­gélyezésnek. Erre a tanácsoknak van pén­zük, inkább az a gond, hogy az öregek egy része igen szemérmes, szégyellj, ha segélyre szorul. Éppen ezért van nagy jelentősége a felkutatásuknak. Igen ám, de a pénz hiába fekszik az asztalitokban, ha nincs, aki tejet- kenyeret vásároljon belőle. Magyarországon ma 17 ezer házi szociális gondozó gondos­kodik mintegy 35 ezer emberről. Ezeknek csak kis hányada a tanyán élő. A Magyar Vöröskereszt Országos Végre­hajtó Bizottsága a közelmúltban tárgyalta Bács-Kiskun megyei vezetőségének jelenté­sét a külterületeken és tanyákon élő idős, rászoruló lakosság társadalmi gondozásáról. Változatos és hasznos módszerek egész so­ra szerepelt ebben a jelentésben. Az or­szágban mintegy 900 öregek napközi ott­hona működik, ebből Bács-Kiskun megyé­ben 48, amelyekben 1570 idős ember ellá­tásút biztosítják. Többet is el tudnának látni, a kihasználtság jórészt csak 60—80 százalékos, ám a több kilométerre fekvő tanyákról az öregek képtelenek naponta bejárni. Néhány községben azonban, ahol megoldották az öregek utaztatását, ott bi­zony nincs üres hely. Ilyen községek pél­dául Császártöltés, Tiszakécske, Kiskőrös. Sőt, van újabb, még jobb megoldás is. 1975-ben a Pest megyei Szentmártonkátán létesült az, első olyan napközi otthon az idős emberek részére, ahonnan csak hét végére ment haza, aki nem tudott naponta bejárni. Ilyen ma már több is működik az országban. Tiszakécskén a napköziben húsz tanyai ember kap ellátást hétfőtől pénte­kig. A nagyközségi tanács autóbusszal hoz- za-viszi a hét elején és a hét végén őket. Ugyancsak követendő módszer: a mező- gazdasági nagyüzem, a termelőszövetkezet megállapodást köt a helyi tanácssal saját nyugdíjasai, a területén élő öregek gondo­zására. Néhány példa Bács megyéből: gon­dozónőt foglalkoztát a madarasi Béke, az izsáki Sárfehér, a lakiteleki Szikra, a páhi Petőfi, a szabadszállási Lenin és a kis- i szállási Bácska Termelőszövetkezet, de meg­teszi ugyanezt a kerekegyház! Kossuth vagy a lajosmizsei Almavirág szakszövetkezet is. A kiskunmajsai Jonathán Tsz például mo­torkerékpárokat yásárolt házi szociális gon­dozónőinek. hogy mind sűrűbben eljuthas­sanak gondozottjaikhoz. Bugacon például a posta adja oda a gépkocsiját a házi szo­ciális gondozónak. Általános probléma: távolság, közleke­dési nehézségek miatt egy-egy társadalmi gondozó nehezen tudja rendszeresen ellátni a távoli tanyán élő gondozottját. Más a helyzet, ahol gondozási központ működik gondozói hálózattal, közlekedési lehetőségek biztosításával, mint például Lajosmizsén és Tiszakécskén, Kiskunhalason. Ezeken a te­rületeken, ha nem is könnyen, de meg tudják oldani a rászorulók otthoni gondo­zását. A kiskunhalasi központ Bogárzón például húsz idős, tanyasi ember gondo­zását végzi gépkocsival, társadalmi akti­visták segítségével. Itt az ifjúsági vörös- keresztesek is rendszeresen részt vesznek ebben a munkában. A központ gépkocsija kiviszi őket a tanyára, ahol takarítanak, elmosogatnak, fát vágnak, de sok helyen még ennél is fontosabb, hogy beszélgetnek az öregekkel, Hírt hoznak a világból, meg­hallgatják az ő szavaikat. Sok tanyai idős ember nem szívesen adja fel otthonát: „Itt születtem, innen vigye­nek ki a temetőbe” — mondja. Ugyanak­kor azt szívesen fogadná, ha a nehéz, téli hónapokra bekerülhetne egy otthonba és tavasszal újra visszatérne a tanyára. Oj és jó kezdeményezés, hogy most már több helyen, próbálkoznak ilyen nem „hetes”, hanem több hónapos otthon létesítésével. Ezt az öregek nem tekintik megmásítha­tatlan utolsó állomásnak, mint a szociális otthont, de arra szívesen igénybe veszik, hogy kis tanyájukat megtartva, a leghide­gebb. legnehezebb hónapokat társaságban, jó ellátással ott töltsék. A megoldási lehetőségek skálája széles. Az anyagi lehetőségeken túl (vágj’ inkább a mellett, vagy még inkább az előtt) tár­sadalmi összefogás szükséges ahhoz, hog> a legnehezebb helyzetben levő, rászoruló öregek számára a legjobb megoldás lehe- lősége adassák. Ez ahhoz is hozzásegíti őket, h«-gy arra a bizonyos végtisztességre, amire r saját otthonukból akarnak várni, minél később kerüljön sor, s hogy az élet utolsó esztendei is szépen, békességben, biz­tonságban teljenek. S. M. Polgári védelem Anya és lánya . Fotó: Laczó Jóisef Közismert, hogy a polgári védelmi felkészítés állandó jellegű és e feladat átfogja az államigazgatási és a gaz­dasági élet minden területét. A polgári védelem keretén belül valósul meg a lakos­ság és a polgári védelmi szervezetek rendkívüli idő­szakra való felkészítése. Er­ről a fontos tevékenységről kértünk értékelést Zsebesi László ezredestől, a polgári védelem megyei parancsno­kától. — Törzsparancsnok elv­társ megyei szinte* hogyan, értékeli a polgári védelem eddigi felkészítését? — Megyei parancsnoksá­gunk, a városi, valamint a járási hivatalok vezetőivel a közelmúltban értékelte a polgári védelem utóbbi há­roméves tevékenységét. E három év tapasztalatai egy­értelműen azt igazolják, hogy nagyon sok területen igen jelentős előrelépés tör­tént, ami mindenekelőtt meg­mutatkozik a lakosság és a szervezett állomány politikai felkészülésében. Ugyancsak komoly előrelépésnek minő­sítjük a különböző szakfel­szerelések biztosítását, vala­mint a felkészítés elméiéi i és gyakorlati elsajátítását. Amíg 1972-ben megyei, vá­rosi és járási szinten kél- hároro oktatóterem állt ren­delkezésünkre, addig 1983- ban már eljutottunk odáig, hogy megyei szinten a fel­készítést egy jó közepesen felszerelt kiképzőbázis biz­tosítja, ahol egyszerre több, mint száz tó képzésével tu­dunk foglalkozni. Városaink, járásaink is szinte kivétel nélkül rendelkeznek önálló kiképzési kabinettel. Ma már a megye több üzeme is tö­rekszik arra, hogy a felké­szítés, és a kiképzés céljára megfelelő szaktantermeket alakítson ki. Valamennyi ta­pasztalatot összevetve el­mondhatom, hogy terveinket eddig teljesítettük, és arra törekedtünk, hogy az üzemi komplex gyakorlatokat bo­nyolult körülmények között hajtsuk végre annak érdeké­ben, hogy a szükséges is­mereteket a résztvevők mi­nél jobban elsajátíthassák. Emellett természetesen tö­rekedtünk a lakosság mind szélesebb körű felkészítésé­re, a tájékoztatás javítására is. — Mely területeken érlek d a legjobb eredményeket? — Hogy mi a legjobb, ar­ra most hirtelen nem is tud­nék válaszolni, mert a fel­készítés megyei szinten egy­formának mondható. Talán inkább arról mondanék va­lamit, hogy megítélésünk szerint, hol szorít a cipő. A mai értékelés alapján talán a lakosság felkészítése az a terület, ami nem mérhető sem számokkal, sem statisz­tikákkal. Ugyanis a legna­gyobb és legfontosabb terü­díszifo szenvedély Az autógyárak ma már mindent megtesznek, hogy a •kocsiból való kilátás, a lehe­tő legjobb legyen. Ugyanak­kor az autósok körében mindjobban kezd eluralkod­ni az öncélú díszítő szenve­dély. Olykor megdöbbenéssel szemlélhetjük a szélvédőre ragasztott, zsinórra függesz­tett. semmire sem jó. sem­mire sem való és még csak nem is esztétikus díszítő kel­lékeket. Pedig ezekkel az autós mesterségesén, beszűkí­ti saját látóterét, s ezáltal jelentős mértékben fokozza a balesetveszélyt. Amikor az autógyárakban egy-egy űj kocsi megszületik, a prototípusnak a laborató­riumi „nyúzópróbák” meg­próbáltatásait is ki kell áll­nia. Az egyik ilyen tesztvizs­gán például a vezető szem- magasságából kibocsátott fénysugarak világítják meg a kocsi előtti ernyő ívét. Az ott kirajzolódó árnyékok pon­tosan mutatják, hogy az adott Auíó-molor öncélú autótípusból kitekintve, a tükrök, szélvédő oszlopok, ablaktörlők, illetve a „törlé­si mezők” mennyire zavarjak vagy éppen segítik a vezető biztonságos tájékozódását. Nem ritkán a vezető szemé­nek és fejének legkisebb el­mozdulását a beépített ka­merákkal filmre rögzítki. Az eredményt — a többi között — arra is felhasználják, hogy a különböző autógyárak ré­szére új típúsaik kialakításá­hoz forgalombiztonsági és er­gonómiai előírásokat adja­nak. Az egyik ilyen mélyreha­tó és sokoldalú vizsgálatsoro­zat alkalmával érzékletesen nyomon követhették, hogy az ütemesen váltakozó kápráz­tatáskor — szembejövő autó­sor reflektorai, az utat övező fák mögül elő-előbukkanó napfény, a gyorsan mozgó árnyékok (például a szélvédő homlokterében ütemesen himbálózó dísz) hatására, a szemhéj reflexszerűen miként vibrál. Ha a forgalmi hely­zet megváltozik — kanyarból hirtelen kibukkanó jármű, elénk ugró ember stb. —, könnyen baleset következhet be. Az öncél! díszítő kellékek helyett inkább olyasmire ér­demes költeni a pénzünket, ami javítja a kilátást és nö­veli a közlekedési biztonsá­got. Ilyen például — azoknál a kocsiknál, ahol gyárilag még nincs megoldva — az ablakmosó berendezés, és a több fokozatú ablaktörlő szerkezet. De ’említhetnénk akár a különféle páramente­sítő megoldásokat is, amelyek ugyancsak a zavartalan kilá­tást segítik elő. A kis ter­metű emberek nem nyugod­hatnak bele, hogy csupán a kocsi mélyéről, mintegy „a kormanyküílők közül” néz­hetnek csak ki az első szél­védőn. Az ő jobb kitekinté­süket a magasító párna és egy jó háttámla segíti elő. Végezetül szólni kell az autóablakokban feleslegesen felhalmozott útiholmiról, és az autók belső, oldalsó fo­gasain elhelyezett nagyobb ruhadarabokról is. Mind le­szűkítik a vezető látóterét. let felkészítését folytatjuk a televízión, sajtón, rádión, sőt a különböző idetartozó kiál­lítások megrendezésén ke­resztül is. Ezek viszont csak a legfontosabb, de nem egyetlen lehetőségünk. Azt azonban senki sem tudná megmondani, különösen pe­dig számokban kifejezni, hogy hány ember nézi a me­gyénkben a televízió polgári •védelmi adásait, vagy hány ember olvassa el a sajtóban az erről megjelenő cikkeket. Ez égj’ kicsit az emberekre van bízva. Abban sem va­gyok biztos, hogy az ilyen témájú tévéadás ideje ked­vező-e mindenki számára. Nekem személy szerint na­gyobb a - reményem az új­ságolvasásban, bár igen ne­héz valamiféle rangsort fel­állítani. De hogy a kérdés­re is válaszoljak, a legjobb eredményeket a kisebb al­Stadion-napok Budapesten Mintegy százezer érdeklő­dőt várnak a Stadion-napok nagyszabású eseménysoroza­tára, amelyet augusztus 20— 21-én szervez a Népstadion és Intézményei Szabadidő Központ szervező bizottsága. Augusztus 20-án a tűzijáték után utcabált tartanak a Bu­dapest Sportcsarnok parkoló­jában: Keresztes Tibor disco- programját moderntánc-be- mutató követi, majd fellép az R-Go és az Old Boys együt­tes. Másnap, 21-én a tömeg­sport kedvelői vehetik bir­tokukba a Népstadiont és a környező létesítményeket. Kispályás labdarúgásban, te­niszben és hosszútávfutás­ban mérhetik össze tudásu­kat. A 12 órás éjszakai szu- permaratoni futóverseny 20- án fél 11-kor indul a Bu­dapest Sportcsarnok előtti parkolóból. egységekben ' történt komp-; lex gyakorlatokon értük el. Ezeket a gyakorlatokat, szinte kivétel nélkül az il­letékes vezető állomány haj­totta végre. — Várható-e változás e felkészítés mechanizmusá­ban? — A felkészítésben alap­vető változás nem lesz. A témakörök és az óraszámok nem növekednek, de alap­vető követelmény a gyakor­latias felkészítés, minél több szemléltetőeszköz bemutatá­sával és a valós helyzetet megközelítő gyakorlatok vég­rehajtásával. Ami viszont lé­nyeges változás, hogy 1983 őszétől a polgári védelem áttér az őszi-tavaszi felké­szítésre. Ez azt jelenti, hogy a vezető állomány felkészí­tése szeptembertől—-decem-' bérig, míg a beosztott állo­mány felkészítése januártól márciusig tart majd. Ezzel mindenekelőtt ahhoz kívá­nunk hozzájárulni, hogy a nyári hónapokban zavarta­lan legyen a mezőgazdasági termelés. Ezek a látszólagos megkötöttségek természete­sen nem jelentik azt, hogy a gazdasági vezetők, ha na­gyon indokolt, saját terüle­tükön, nem módosíthatnak az időpontokon. — Végezetül még egy kér­dés: lesz-e az idén olyan fel­adat, amely eltér a tervsze­rű felkészítéstől? — Nos, erre a kérdésre egyértelműen tudok válaszol­ni: lesz! Ez pedig megmu­tatkozik majd szinte az egész megyét átfogó több­irányú gyakorlat végrehaj­tásában, amely a polgári vé­delmi szerveinket is több vonatkozásban érinteni fog­ja. A felkészülés kezdeti lé­péseit már megtettük, az egyes folyamatok kidolgozá­sán most dolgozunk. Bízunk a megye lakosságának meg­értésében, és hathatós segí­tésében. A polgári védelem minden szerve szeretné, ha ez a gyakorlat jól sikerülne, ami azt hiszem, nem lehet közömbös a társadalom egyetlen tagjának sem. V. Bt 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom